Chủ nhật, 15/12/2019
  • VN-Index: 966.18-1.99-0.21%
  • HN-Index: 102.94+0.23+0.22%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân - Dương Trọng Đoàn - Lê Thị Phương Thảo - Nghiên cứu - Trao đổi - 18/11/2019 08:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động trong những ngân hàng được nghiên cứu, tuy nhiên những năm có diễn ra khủng hoảng tài chính, hiệu quả hoạt động và hiệu quả quy mô của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thấp.

Ngày nhận bài: 4/4/2019 - Ngày biên tập: 29/10/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

Tóm tắt: Bài nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu từ 20 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tiêu biểu, có thời gian hoạt động từ năm 1991 đến năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động trong những ngân hàng được nghiên cứu, tuy nhiên những năm có diễn ra khủng hoảng tài chính, hiệu quả hoạt động và hiệu quả quy mô của các NHTM Việt Nam thấp. Bên cạnh đó, nhóm tác giả tìm thấy bằng chứng các ngân hàng có sự thay đổi cấu trúc sở hữu bằng hình thức niêm yết trên sàn chứng khoán hoạt động có hiệu quả sau một năm kể từ năm được niêm yết so với các ngân hàng giữ nguyên cấu trúc sở hữu.

Từ khóa: cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại

RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE AND OPERATIONAL EFFICIENCY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS

Abstract: The study is based on data from the 20 most typical Vietnamese commercial banks with operation time from 1991 to 2017. The research results show that there exists a positive correlation between ownership structure and operational efficiency in the surveyed banks, but in the financial crisis period, the efficiency and scale of commercial banks in Vietnam have been low. In addition, the authors found evidence that the banks with ownership structure change by listing on the stock market would operate effectively one year after listing compared with other banks that had no change in ownership structure.

Key words: ownership structure, operational efficiency, commercial banks

Mở đầu

Trong đề tài này, tác giả lựa chọn các chỉ tiêu thường được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng trong thị trường tài chính Việt Nam, tiêu biểu như tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; ngoài ra có bổ sung thêm một số đại diện cho các rủi ro trong hoạt động để mở rộng phân tích cho đề tài như tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ hay hệ số chi phí trên thu nhập kinh doanh. Sự bổ sung này tuy không thể thay thế được một tài liệu chuyên sâu về cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động với rủi ro của các ngân hàng, tuy nhiên nó sẽ góp một phần làm rõ hơn mục tiêu chính của bài nghiên cứu, cũng như xây dựng một góc nhìn toàn diện hơn về hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Với sự đa dạng về thể chế chính trị và môi trường kinh tế, hệ thống ngân hàng các nước có những điểm riêng biệt được xây dựng và điều tiết theo mục đích khác nhau của chính quyền nhà nước. Việt Nam đã và đang là một quốc gia có thị trường tài chính sôi nổi trong những năm gần đây, ngành Ngân hàng Việt Nam với những bước phát triển mới nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định và còn non trẻ so với thế giới. Vì thế, những lý thuyết có nền tảng từ các nước phát triển có thể chưa phản ánh đầy đủ và chính xác khi đặt vào bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam. Do đó, việc kế thừa các nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu, hành vi chấp nhận rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các quốc gia khác để áp dụng tại Việt Nam mà không qua nghiên cứu thực nghiệm là không hợp lý. Bài nghiên cứu này là nỗ lực xác định các điểm khác biệt trong cấu trúc sở hữu với hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Cơ sở lý luận và giả thiết khoa học

Các quốc gia đang phát triển là những thị trường tài chính tiềm năng nhưng nhìn chung vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi sử dụng các khuôn khổ kinh tế từ các thể chế kinh tế lớn, cùng với những khác biệt trong văn hóa, xã hội và thể chế chính trị, sự thiếu thốn trong hệ thống kiểm soát quản lý, chịu ảnh hưởng lớn từ chính phủ đơn quyền trong việc nắm giữ cổ phần tập trung đối với các tổ chức kinh tế tài chính (theo Rabelo và Vasconcelos, 2002; Ahunwan, 2002; Tsamenyi và cộng sự, 2007). Vì tồn tại sự tập trung quyền sở hữu như vậy, các yếu tố chủ sở hữu là một trong những yếu tố quyết định một hệ thống ngân hàng lành mạnh, đặc biệt các thay đối trong cấu trúc sở hữu không được quản lý bởi cơ quan giám sát của nhà nước sẽ dẫn đến những cú sốc trong thị trường tài chính và từ đó gây ra khủng hoảng trong ngành (Boubakri và cộng sự, 2005). Ba loại hình phổ biến nhất trong hệ thống ngân hàng của các thị trường mới nổi là ngân hàng có vốn nhà nước, ngân hàng tư nhân và ngân hàng có vốn đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, khi đánh giá các nước đang phát triển nói chung, có sự bất cân xứng do các yếu tố văn hóa xã hội, vì vậy cần có các nghiên cứu riêng biệt cho từng trường hợp để xác định được điểm mạnh và điểm yếu của các loại hình tổ chức và cấu trúc ngân hàng rõ hơn. Sự khác biệt rất quan trọng trong việc lưu trữ và phân tích bởi mỗi loại ngân hàng đều khác nhau trong cơ cấu, tổ chức, quy định và hoạt động. Thực vậy, các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có dòng tiền lợi nhuận ít hơn và phải đối mặt với vấn đề đạo đức nhiều hơn khi đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý, cùng với các chương trình hỗ trợ phục vụ các mục tiêu khác của chính phủ. Trong khi đó, ngân hàng tư nhân có ưu đãi về dòng tiền cao hơn và phân biệt rõ ràng giữa cơ quan quản lý và chủ sở hữu, tương tự là các ngân hàng nước ngoài tương đối giống các ngân hàng tư nhân, ngoài một số quy định về ưu đãi hay hạn chế dòng tiền và cơ cấu tổ chức tùy thuộc theo định hướng phát triển của quốc gia đó. Nhiều nghiên cứu trước đã chứng minh được mối quan hệ giữa cơ cấu sở hữu và hoạt động của công ty qua nhiều khía cạnh (Demsetz, 1983, Demsetz và Lehn, 1985; Shleifer và Vishny, 1986), tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm này có kết luận khác nhau tạo nên các mâu thuẫn khi áp dụng vào các nước khác nhau, điều này cho thấy sự khác biệt về điều kiện chính trị, kinh tế và thể chế sẽ có thể làm thay đổi mối quan hệ nêu trên.

Phương pháp nghiên cứu

Tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu để xác định mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động các ngân hàng là một mô hình hồi quy đa biến có kết hợp các biến giả. Sử dụng các biến giả tĩnh và động để làm rõ hơn các chuyển biến trong cấu trúc NHTM. Trong đó, các biến giả tĩnh đại diện cho các tác động khác nhau xảy ra trên phương diện thời gian dài, hay nói cách khác, chính là các biến đại diện cho cấu trúc của ngân hàng trong khoảng thời gian được nghiên cứu. Mô hình hồi quy được tác giả xây dựng có dạng:

Hiệu quả hoạt động = β0 + β1*Biến giả tĩnh + β2*Biến giả chọn lựa + β3*Biến giả động cơ + β4*Hệ số thể hiện thời gian chọn lựa + β5*Biến kiểm soát+ β6*Hiệu ứng cố định năm + ui

Với: β0: Hệ số tự do

β1, β1,.., βk: Các hệ số hồi quy riêng

ui (i = 1,..,k): Sai số ngẫu nhiên

Mô tả dữ liệu

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu bảng gồm dữ liệu của 20 NHTM tiêu biểu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2017. Nguồn dữ liệu được tác giả thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM và từ nguồn cơ sở dữ liệu Bankscope.

Kết quả nghiên cứu

Bảng: Kết quả hồi quy

ROE- suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%); ROA – suất sinh lời trên tổng tài sản; NPL – Nợ khó đòi (nợ xấu) trên tổng nợ (%); COI – chi phí hoạt động trên tổng doanh thu (%); LTA – logarit của tổng tài sản; LTBR – Nợ trên tổng tài sản (%); FIR – doanh thu ngoài lãi trên tổng doanh thu (%). Các giá trị P(value) được trình bày trong ngoặc () và *, **, *** lần lượt thể hiện ý nghĩa thống kê với mức độ 1%, 5% và 10%.

Đối với nhóm đầu tiên, các ngân hàng có cấu trúc sở hữu không đổi thuộc sở hữu nhà nước có giá trị ROA là 0,34 trong khi các ngân hàng cổ phần có giá trị là -3,62. Tương tự, ROE của các ngân hàng có vốn nhà nước là 4,88 cho thấy hiệu quả hoạt động cao trong khi các ngân hàng cổ phần chỉ nằm ở mức -6,72. Điều này nói lên rằng tuy hoạt động các ngân hàng này có biểu hiện tích cực nhưng vẫn chưa hiệu quả, bằng chứng là sự chênh lệch khá lớn giữa lợi nhuận trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu (nhà nước), cùng với kết luận từ nghiên cứu của Cornett và cộng sự (2010). Tuy nhiên, nguyên nhân cho hiện tượng này có thể là do ngoài lợi nhuận, các NHTM nhà nước chủ yếu còn những mục tiêu chuyên biệt khác để phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước. Ngoài ra, COI của các NHTM nhà nước có giá trị âm, cho thấy các ngân hàng này có hiệu quả chi phí, tuy rằng sự hiệu quả này có thể đến từ việc hưởng các ưu đãi từ phía nhà nước. Củng cố cho các lý luận trên, tỷ lệ nợ xấu NPL của các NHTM nhà nước cao do các ngân hàng này vận hành như những công cụ quản lý thị trường các phân khúc của nhà nước, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu kinh tế chung. Ngoài ra, đối tượng khách hàng cho vay của khối NHTM nhà nước tập trung nhiều vào các doanh nghiệp và tổng công ty nhà nước và do các doanh nghiệp này trong giai đoạn 2011-2016 được đánh giá là hoạt động yếu kém nên đã gây nhiều tổn thất cho các NHTM nhà nước.

Mặt khác, từ phân tích trên có thế thấy những NHTM cổ phần có mối tương quan nghịch biến với hai biến ROE và ROA, dụng ý rằng các ngân hàng này hoạt động chưa đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn và tài sản. Ngược lại với quan điểm cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao thường hoạt động kém hiệu quả hơn các ngân hàng cổ phần, tư nhân hoặc nước ngoài (Xiaochi, 2007). Tuy nhiên trong thực tế, sự khác biệt này có thể được giải thích thông qua sự kiện cổ phần hóa của một loạt NHTM thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 cho đến nay, cùng với các sự kiện sáp nhập ngân hàng khiến cho cơ cấu vốn thay đổi mặc dù tỷ lệ sở hữu nhà nước vẫn chiếm phần chủ yếu. Ngoài ra, hiện tượng này cũng có thể được giải thích do sự thiếu sót từ dữ liệu được thu thập bởi thời gian hoạt động của các NHTM cổ phần tư nhân phần lớn đều ít hơn nhiều so với các NHTM nhà nước.

Nhóm thứ hai gồm các ngân hàng thay đổi hình thức sở hữu sang cổ phần hóa, được niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian nghiên cứu. Kết quả từ bảng trên cho thấy chỉ số ROA khi ngân hàng chọn lựa niêm yết lên sàn là -4,88, kém hiệu quả hơn các ngân hàng không niêm yết, có thể giải thích khoảng thời gian các ngân hàng bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán nằm trong thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 - 2009. Ngoài ra, niêm yết trên sàn là động thái khi ngân hàng muốn thu hút vốn, mở rộng hoạt động để tăng hiệu quả nên các tác động tích cực có độ trễ, cụ thể chỉ số ROA của ngân hàng trong thời gian niêm yết không tính năm bắt đầu niêm yết dương và có ý nghĩa ở mức 5%. Ngoài ra ROE trong giai đoạn niêm yết (biến giả hiệu ứng động) của các ngân hàng có giá trị khá cao 11,09% cho thấy quyết định cổ phần hóa làm tăng hiệu quả hoạt động các ngân hàng với mức ý nghĩa 0,5%. Tuy nhiên, quan sát này khác với kết luận từ nghiên cứu của Xiaochi (2007) thực hiện ở Trung Quốc với các hiệu ứng động không có ý nghĩa thống kê và nghiên cứu của Boubakri và cộng sự (2005) với kết luận rằng các ngân hàng lựa chọn việc tư nhân hóa thường hoạt động kém hiệu quả hơn các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, chỉ số ROE của biến  chỉ số thời gian cho thấy các ngân hàng niêm yết có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm dần theo năm với mức giảm không đáng kể. Điều này có thể là do cơn sốt đầu tư vào phân khúc ngân hàng nguội bớt và ngân hàng ổn định hoạt động, kết hợp với việc cạnh tranh với các ngân hàng mới, đặc biệt những ngân hàng phân khúc khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân, có độ nhạy cảm cao hơn nhóm khách hàng doanh nghiệp. Tác giả cũng quan sát thấy hiệu quả chi phí của các ngân hàng niêm yết qua các năm ổn định hơn với hệ số là 2,32%. Những khó khăn trong hoạt động ở các ngân hàng lựa chọn cổ phần hóa là rất lớn với những chi phí kiểm toán, rà soát đánh giá, minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi các cổ đông cùng áp lực thực hiện hiệu quả hoạt động để thu hút nhà đầu tư nên thời gian đầu hiệu quả các ngân hàng này không cao, sau khoảng thời gian ổn định và làm quen, các chi phí trên được sử dụng và phân chia hiệu quả hơn.

Kết luận và kiến nghị

Bài nghiên cứu cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động và quy mô của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng tài chính - kinh tế thấp hơn khi thị trường hoạt động ổn định. Kết quả cũng cho thấy các NHTM cổ phần trong nhóm các ngân hàng giữ nguyên cấu trúc sở hữu trong khoảng thời gian nghiên cứu có hoạt động kém hiệu quả trong việc sử dụng vốn và tài sản, ngược lại với Xiaochi (2007) cho rằng các ngân hàng tư nhân hoạt động tốt hơn ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, dù không hiệu quả về mặt vốn và tài sản, nhưng các ngân hàng tư nhân vẫn có hiệu quả chi phí và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức ổn định hơn do có sự chọn lọc đối tượng cho vay và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Các ngân hàng thay đổi cấu trúc sở hữu trong giai đoạn nghiên cứu bằng hình thức niêm yết trên sàn chứng khoán đem lại hiệu quả hoạt động sau một năm kể từ năm được niêm yết. Các ngân hàng này lựa chọn cổ phần hóa nhằm tăng vốn điều lệ để tăng năng lực cạnh tranh, từ đó làm giảm tỷ lệ nợ xấu và cải thiện hoạt động. Ngược lại, các NHTM thuộc sở hữu nhà nước mặc dù đã được cổ phần hóa nhưng vẫn có tỷ lệ nợ khó đòi cao, các ngân hàng thay đổi hình thức sở hữu bằng cách cổ phần hóa có hoạt động hiệu quả hơn các ngân hàng không niêm yết. Có các bằng chứng về sự giảm tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và hiệu quả chi phí tăng dần theo các năm. Cùng quan điểm với Xiaochi (2007) và Boubakri và cộng sự (2005), điểm khác biệt là Boubakri cho rằng sau hai năm việc vốn hóa của ngân hàng mới đem lại hiệu quả rõ rệt.

Ngoài việc xử lý nợ xấu thì tăng trưởng tín dụng hiệu quả cũng là một hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ và có tác động trực tiếp đến cải thiện hoạt động các ngân hàng. Đồng thời, công tác cải thiện dịch vụ cũng cần được phát triển như tạo các gói dịch vụ tiện ích, bảo mật an toàn thông tin khách hàng,… để tạo được sự tín nhiệm và từ đó, dần cải thiện hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, NHTM cũng nên khai thác và sử dụng vốn hiệu quả vào các hoạt động chính và đúng với bản chất của hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:

- Ahunwan, B. (2002). Corporate governance in Nigeria. Journal of Business Ethics, 37(3), 269-287.

- Boubakri, N.J.C. Cosset,G. and Fisher, K. (2005), “Ownership structure and the performance of privatized banks”, Journal of Banking and Finance, Vol. 29 No. 8, pp. 2015-2041.

- Cornett, M.M., McNutt, J.J., Tehranian, H., 2010. The financial crisis, internal corporate governance, and the performance of publicly-traded US bank holding companies. Working Paper, Boston College.

- Demsetz, H. (1983), “The structure of ownership and the theory of the firm”, Journal of Law and Economic, Vo1. 26 No. 2, pp. 357-390.

- Demsetz, H. and Lehn, K. (1985), “The Structure of corporate ownership: causes and consequences”, Journal of Political Economy, Vol. 93 No. 6, pp. 1155-1177.

- Rabelo, F. M., & Vasconcelos, F. C. (2002). Corporate governance in Brazil. Journal of Business Ethics, 37(3), 321-335.

- Shleifer, A. and Vishny, R. (1986), “Large shareholders and corporate control”, Journal of Political Economy, Vol. 94 No. 3, pp. 461-488.

- Tsamenyi, M., Enninful-Adu, E., & Onumah, J. (2007). Disclosure and corporate governance in developing countries: evidence from Ghana. Managerial Auditing Journal, 22(3), 319-334.

- Xiaochi, W. L. L. (2007). The Guarantee of Listed Companies: A Perspective of Ownership Structure [J]. Nankai Business Review, 1.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

​​​​​​​Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường condotel

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đưa ra những kiến nghị, góp ý để loại hình bất động sản du lịch kiểu mới như condotel ngày một phát triển bền vững, sáng 14/12/2019, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường Condotel”.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm về giả mạo tin nhắn thương hiệu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động.

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị USABC kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriter Laboratories (UL) làm Trưởng đoàn.

VietinBank ra mắt ứng dụng iPay Mobile phiên bản mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 12/12/2019, VietinBank và VNPAY đã tổ chức lễ ra mắt ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản mới. Đây là phiên bản Mobile Banking nâng cấp với 50 tính năng mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị về cuộc sống số.

FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2019, ngày 11/12/2019 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết việc giữ nguyên lãi suất không thay đổi và khẳng định sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian tới.

Sacombank tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 24/12/2019, Sacombank sẽ tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng năm 2020 được tuyển từ gần 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại quốc tế, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, xuất nhập khẩu…

LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Công ty Ô tô TMT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội, ngày 13/12/2019 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác diễn ra tại Văn phòng Hội sở chính LienVietPostBank với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đại diện LienVietPostBank và ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đại diện cho TMT.

Shinhan Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ( Shinhan Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận của Shinhan Việt Nam trong hành trình 10 năm hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và gần 27 năm chính thức hiện diện tại Việt Nam.

MB triển khai gói tín dụng siêu ưu đãi cho khách hàng cá nhân nhân dịp Xuân Canh Tý

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 22/01/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) triển khai gói tín dụng “MB chào xuân Canh Tý” quy mô 7.000 tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh nhất thị trường nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý đang cận kề.

NCB được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

BAC A BANK trở thành thành viên của Mastercard

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12/2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã chính thức được trao Chứng nhận thành viên từ Mastercard - công ty công nghệ và thanh toán hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

SHB dành tặng ưu đãi vượt trội tới các khách hàng cá nhân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện đồng thời tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tới gói sản phẩm “Đẳng cấp vượt trội” với ưu đãi miễn phí nhiều dịch vụ ngân hàng. Chương trình áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch trên cả nước.

NCB - một trong những tổ chức tín dụng đầu tàu trên địa bàn Bắc Ninh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 10 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bắc Ninh (NCB Bắc Ninh) luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, trở thành một trong những tổ chức tín dụng “đầu tàu” trên địa bàn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Sacombank tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng 2020

Tin hội viên - Mỹ Quyên - 10:10 15/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 24/12/2019, Sacombank sẽ tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng năm 2020 được tuyển từ gần 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại quốc tế, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, xuất nhập khẩu…

​​​​​​​Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường condotel

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Bích - 07:58 15/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đưa ra những kiến nghị, góp ý để loại hình bất động sản du lịch kiểu mới như condotel ngày một phát triển bền vững, sáng 14/12/2019, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường Condotel”.

Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Thanh Bích - Phan Mai - 18:26 14/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tinh thần chỉ đạo này được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện rộng rãi tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Ước đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn ước đạt 25,840 nghìn tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ước đạt 8,208 nghìn tỷ đồng… tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phát huy hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng chi bộ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là nội dung chính buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV/2019 của Chi bộ Cơ quan thường trực (CQTT) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức tại Bắc Giang ngày 14/12/2019.

Hiệp hội Dệt may cần tiếp tục làm tốt vai trò kết nối các DN, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng cao, chuỗi giá trị toàn cầu

Các Hiệp hội ngành, nghề - TTTCTT - 08:08 14/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Công ty Ô tô TMT

Tin hội viên - Linh Cầm - 17:38 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội, ngày 13/12/2019 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác diễn ra tại Văn phòng Hội sở chính LienVietPostBank với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đại diện LienVietPostBank và ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đại diện cho TMT.

Shinhan Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tin tức - Khánh Ly - 14:50 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ( Shinhan Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận của Shinhan Việt Nam trong hành trình 10 năm hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và gần 27 năm chính thức hiện diện tại Việt Nam.

MB triển khai gói tín dụng siêu ưu đãi cho khách hàng cá nhân nhân dịp Xuân Canh Tý

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Lịch - 14:16 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 22/01/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) triển khai gói tín dụng “MB chào xuân Canh Tý” quy mô 7.000 tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh nhất thị trường nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý đang cận kề.

NCB được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động

Tin hội viên - Phạm Hiếu - 14:14 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

BAC A BANK trở thành thành viên của Mastercard

Tin hội viên - Trà My - 14:13 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12/2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã chính thức được trao Chứng nhận thành viên từ Mastercard - công ty công nghệ và thanh toán hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm về giả mạo tin nhắn thương hiệu

Pháp luật - Nghiệp vụ - (Theo bocongan.gov.vn) - 09:42 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động.

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tin tức - L.C - 09:01 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị USABC kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriter Laboratories (UL) làm Trưởng đoàn.

VietinBank ra mắt ứng dụng iPay Mobile phiên bản mới

Tin hội viên - TTTCTT - 17:21 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 12/12/2019, VietinBank và VNPAY đã tổ chức lễ ra mắt ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản mới. Đây là phiên bản Mobile Banking nâng cấp với 50 tính năng mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị về cuộc sống số.

Ngân hàng đầu tiên tại Thái Lan ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt và vân tay để mở tài khoản nhanh và an toàn hơn

Nhìn ra thế giới - Phan Mai (Theo UOB) - 16:45 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ website United Overseas Bank Limited (UOB) cho hay TMRW thuộc UOB, ngân hàng di động đầu tiên dành cho thế hệ số tại ASEAN, đã ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt và vân tay để hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tại TMRW nhanh và an toàn hơn.

SHB dành tặng ưu đãi vượt trội tới các khách hàng cá nhân

Sản phẩm, dịch vụ - Hồng Nhung - 16:25 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện đồng thời tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tới gói sản phẩm “Đẳng cấp vượt trội” với ưu đãi miễn phí nhiều dịch vụ ngân hàng. Chương trình áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch trên cả nước.

Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội

Thị trường - T.B - 15:53 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 34.440.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu NHH đạt 344,4 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 45.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá là +/-20%.

FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản

Nhìn ra thế giới - T.C - 11:23 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2019, ngày 11/12/2019 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết việc giữ nguyên lãi suất không thay đổi và khẳng định sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian tới.

Chiến thắng của các đội tuyển bóng đá sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng đất nước cường thịnh

Tin tức - TTTCTT - 09:11 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) -  Chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt huy chương vàng tại SEA Games 30 tối 11/12 tại Trụ sở Chính phủ.

Agribank tặng 2 tỷ đồng cho 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam

Sống đẹp - Ngô Trang - 17:58 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau chiến thắng lịch sử và xứng đáng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Indonesia tại trận chung kết Seagames 30 và chiến thắng thuyết phục của những “bóng hồng” đội tuyến bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan giành ngôi vô địch, Agribank quyết định tặng thưởng cho những “chiến binh” quả cảm của hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam mỗi đội 1 tỷ đồng.

Làm thế nào để không bị mất tiền trong tài khoản

Pháp luật - Nghiệp vụ - T.D - 16:55 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, đã liên tục xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo khác nhau như: thông báo trúng thưởng, mạo danh đòi nợ giúp ngân hàng… được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và những bài học kinh nghiệm

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Đức Lệnh - 16:47 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn nhận những kết quả quan trọng đạt được của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

NCB - một trong những tổ chức tín dụng đầu tàu trên địa bàn Bắc Ninh

Tin hội viên - Phạm Hiếu - 15:57 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 10 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bắc Ninh (NCB Bắc Ninh) luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, trở thành một trong những tổ chức tín dụng “đầu tàu” trên địa bàn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

BIDV được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn Basel II trước hạn

Tin hội viên - Phan Công Chung - 10:45 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2505/QĐ-NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 01/12/2019, trước thời hạn hiệu lực của Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

ADB giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực nhưng điều chỉnh tăng của Việt Nam

Nhìn ra thế giới - TTTCTT - 09:42 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngược lại với xu hướng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 6,8% lên 6,9% cho năm 2019, và từ mức 6,7% lên 6,8% cho năm 2020.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO