Sẽ sửa quy định về cho vay đối với TCTD bị kiểm soát đặc biệt

Ngày đăng : 14:52, 27/12/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo thông tư quy định việc cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14. (Luật số 17/2017/QH14 là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng).

Theo dự thảo thông tư mới, nguyên tắc cho vay đặc biệt, xử lý khoản cho vay đặc biệt được quy định cụ thể với số tiền cho vay đặc biệt, mục đích sử dụng khoản cho vay đặc biệt, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt, thời hạn cho vay đặc biệt, việc trả nợ cho vay đặc biệt.

Một số trường hợp, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay đặc biệt, việc xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn) thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

NHNN cho biết, lý do sửa đổi bổ sung là tại Điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08 quy định trường hợp cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với NHTM đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14. Theo đó, khoản 1 Điều 5 Thông tư 08 quy định nguyên tắc áp dụng đối với khoản cho vay đặc biệt quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14. Tuy nhiên, để tránh việc có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau; đồng thời, tiếp tục giữ sự thống nhất giữa các quy định tại Thông tư, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 5 và một số điều khoản liên quan khác tại Thông tư 08.

Ngoài những sửa đổi trên, dự thảo thông tư cũng dự kiến thay thế một số cụm từ, thuật ngữ so với văn bản hiện hành để phù hợp với thực tiễn, ví như: cụm từ “Khi có nhu cầu vay đặc biệt theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” bằng cụm từ “Khi có nhu cầu vay đặc biệt theo quy định tại điểm b, c, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” tại khoản 1 Điều 17; hay cụm từ “Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” bằng cụm từ “Đối với khoản vay đặc biệt quy định tại điểm b, c, đ khoản 1 Điều 4 Thông tư này” tại khoản 1 Điều 19.

T.H