Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội sẽ giám sát nhiều nội dung quan trọng trong năm 2022

Tin tức - Ngày đăng : 16:00, 22/02/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp về dự kiến kế hoạch công việc trong năm 2022 và triển khai một số công việc trọng tâm 06 tháng đầu năm vừa tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, năm 2022, Ủy ban chủ trì thẩm tra 03 dự án Luật và giám sát những nội dung quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy, trong công tác lập pháp, năm 2022, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH, CN & MT) thẩm tra 03 dự án Luật quan trọng, cụ thể: Thẩm tra nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (đã hoàn thành); Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 81/KH- UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trong công tác giám sát, Ủy ban tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Triển khai Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban KH, CN & MT, Ủy ban sẽ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, biện pháp để phát triển khoa học và công nghệ; việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021 và triển khai những tháng đầu năm 2022; Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023; Thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021, triển khai những tháng đầu năm 2022; Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

Đồng thời, Ủy ban cũng xem xét, thẩm tra báo cáo của các bộ, ngành về tình hình thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; Tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Tham gia thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia; Giám sát văn bản quy phạm pháp luật; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau giám sát. Trong đó, Ủy ban tiến hành các giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến chuyển đổi số quốc gia; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng ngân sách thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, trong năm 2022, Ủy ban sẽ tổ chức Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, tiến hành khảo sát và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số địa phương về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; Khảo sát và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số cơ quan liên quan và xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước, ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Khảo sát và làm việc với Bộ Xây dựng, một số cơ quan liên quan và xây dựng báo cáo về vấn đề đơn giá, định mức trong hoạt động xây dựng; Khảo sát một số nội dung khi cần thiết phục vụ công tác xây dựng pháp luật và chính sách thuộc phạm vi phụ trách.

T.H