Tiếp tục phát triển CIC theo mô hình cơ quan thông tin tín dụng công lập

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 14:10, 17/03/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung của Quyết định, quan điểm chỉ đạo của Đề án này là bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 (MCN 4.0), Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục phát triển CIC theo mô hình cơ quan thông tin tín dụng (TTTD) công lập tiên tiến, hiện đại, có quy mô lớn phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về sắp xếp, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị của Ngành với hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường để đảm bảo mục tiêu phát triển và khả năng tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Ngành.

Đề án có mục tiêu tổng quát là đổi mới toàn diện hoạt động của CIC để khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các TCTD) trong hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro.

CIC là đầu mối dữ liệu tín dụng của ngành Ngân hàng, là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, thanh tra, giám sát và ra quyết định của NHNN.

Phát triển các dịch vụ thông tin trực tiếp cho khách hàng vay, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay và đảm bảo tính minh bạch của TTTD.

Đề án đã đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2025 và mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030. Để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu này, Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về: Hoàn thiện mô hình hoạt động, khuôn khổ pháp lý; Chuẩn hóa các giải pháp, quy trình nghiệp vụ lõi; Mở rộng nguồn thông tin để phát triển cơ sở dữ liệu TTTD Quốc gia; Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi mặt hoạt động nghiệp vụ của CIC; Hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ; Giải pháp về hỗ trợ khách hàng và truyền thông; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi TTTD xuyên biên giới…

Theo nội dung Đề án, Thống đốc NHNN cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho CIC và các đơn vị thuộc NHNN trong việc triển khai thực hiện Đề án này.

Thanh Hải