Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Tin tức - Ngày đăng : 08:05, 26/03/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 vừa ký Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 25/3/2022 ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Chương trình nhằm tăng cường công tác chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương trong năm 2022 theo đúng quy định tại Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/1/2022 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Về nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 18/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và nông thôn mới.

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án có liên quan.

Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

P.V