Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính sách mới - Ngày đăng : 10:30, 09/07/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa ký Quyết định số 75/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo này.

Theo đó, Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được thành lập theo Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Ban chỉ đạo) đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo Quy chế của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các Ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện Chương trình thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban khi được ủy quyền.

Ban chỉ đạo họp định kỳ hằng tháng; trường hợp cần thiết, Trưởng Ban có thể triệu tập họp bất thường. Kết luận của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban (được ủy quyền tại các cuộc họp) được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ.

 

P.V