Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Những điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

Tin hội viên - Ngày đăng : 14:18, 23/07/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến hết tháng 6/2022, tổng nguồn vốn của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021; quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN đạt 82,65 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động 6 tháng đầu năm của BHTGVN.

Ông Phạm Bảo Lâm, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của BHTGVN

Cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG

BHTGVN thực hiện công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cho tất cả các tổ chức tham gia BHTG (1.283 tổ chức) khi có yêu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, BHTGVN đã thực hiện cấp 113 bản sao và cấp lại 9 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thu phí vượt kế hoạch đề ra

Tổng số phí BHTGVN thu được trong 6 tháng đầu năm 2022 là 4.902,3 tỷ đồng (quý I: 2.397,9 tỷ đồng; quý II: 2.504,4 tỷ đồng), vượt 2,5% so với kế hoạch dự kiến trong 6 tháng đầu năm, đạt 51% kế hoạch năm được giao.

BHTGVN cũng thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho 33 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt với số tiền là 110,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của BHTGVN, các tổ chức tham gia BHTG đã chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí BHTG.  Để thực hiện được thu phí theo đúng quy định của pháp luật, BHTGVN đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG gửi Bảng kê số dư tiền gửi được bảo hiểm để tính và nộp phí BHTG, thực hiện tính và thu phí BHTG theo quy định; kịp thời giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh.

Tăng cường giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý.

BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt 54,6% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022, đạt 39,6% so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả tốt trong hoạt động giám sát kiểm tra, BHTGVN đã đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức tham gia BHTG gửi thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm theo quy định; nghiên cứu, đề xuất việc mở rộng phạm vi giám sát, bám sát diễn biến hoạt động của thị trường tiền tệ cũng như hoạt động của các TCTD; tăng cường theo dõi các thông tin liên quan đến sở hữu chéo và lãi dự thu trong hoạt động ngân hàng để nâng cao chất lượng, nội dung giám sát. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, nỗ lực cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, chú trọng việc thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Tích cực đẩy mạnh truyền thông chính sách BHTG

BHTGVN thường xuyên thông tin đến công chúng hoạt động BHTG trong nước và quốc tế, các vấn đề về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng người gửi tiền quan tâm. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp chính sách BHTG đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai và thực thi chính sách BHTG, BHTGVN đã chủ động phối hợp với Vụ, Cục liên quan của NHNN thực hiện các công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ của Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG, đặc biệt phát huy vai trò, quyền hạn của BHTGVN trong việc tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo định hướng của Luật.

Tập trung hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2022

Phát huy những kết quả đạt được, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, BHTGVN đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó có:

Thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, thực hiện phân tích, giám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với NHNN về những vấn đề phát sinh mới có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD.

Tập trung mọi nguồn lực, linh hoạt thực hiện các phương án kiểm tra, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022. Hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu, gửi NHNN trước ngày 30/12/2022.

Thực hiện tính và thu phí BHTG theo đúng quy định, hoàn thành mục tiêu thu phí BHTG theo kế hoạch được NHNN giao. Thực hiện trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN, tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Tiếp tục thực hiện các công việc được phân công trong việc đánh giá tổng thể để tiếp tục cơ cấu lại hệ thống QTDND theo Quyết định số 209/QĐ – NHNN ngày 31/1/2019 về việc phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quản lý và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi 6 tháng cuối năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh NHNN giao.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chuỗi hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG năm 2022 theo kế hoạch, đẩy mạnh việc hỗ trợ quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG. Triển khai các bước trong quy trình theo kế hoạch được phê duyệt về khảo sát, đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền về chính sách BHTG.

Ngọc Bích