Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Ngày đăng : 09:12, 21/10/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 7297/NHNN-QLNH về việc triển khai thực hiện Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 12/2022/TTNHNN (thay thế Thông tư 03/2016/TT-NHNN) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Trên nguyên tắc kế thừa những quy định đang được áp dụng hiệu quả tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Thông tư 12/2022/TT-NHNN có sự sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp cũng như mục tiêu quản lý của NHNN.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 03 tập trung tại các nhóm vấn đề. Thứ nhất, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), mở rộng các trường hợp không yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay; phân cấp trong xử lý khoản vay nước ngoài bằng VNĐ. Thứ hai, bổ sung hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc bảo đảm tài sản cho các khoản vay nước ngoài. Thứ ba, bổ sung quy định hướng dẫn trong trường hợp bên đi vay ban đầu có sự chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập. Thứ tư, cải tiến chế độ báo cáo...

Kể từ ngày Thông tư 12/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (15/11/2022), doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo trực tuyến trên Trang điện tử về tình hình vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh với định kỳ báo cáo hàng tháng. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư hiệu quả, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang cung ứng dịch vụ chuyển tiền (rút vốn, trả nợ) thực hiện khoản vay nước ngoài thông báo, lưu ý khách hàng đang sử dụng dịch vụ thực hiện đăng ký, cập nhật tài khoản truy cập Trang điện tử cũng như các quy định khác tại Thông tư, tránh trường hợp doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm chế độ báo cáo về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết và thực hiện.

Bùi Trang