Doanh nghiệp được tạo thuận lợi về thuế khi trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

Chính sách mới - Ngày đăng : 11:10, 09/11/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 (Thông tư 67) hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp (DN) trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của DN.

Nội dung mới của Thông tư 67 nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi DN trích lập trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN.

Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn cho DN theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội

Theo quy định, Quỹ KH&CN chỉ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu KH&CN của DN. Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID -19, tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 67 đã hướng dẫn cụ thể DN được sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN trong 2 năm (năm 2022 và 2023) để mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Thứ hai, bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với trường hợp tài sản cố định (TSCĐ) dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu KH&CN và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 67 hướng dẫn khi TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu KH&CN thì DN chỉ việc tiếp tục theo dõi quản lý theo quy định và không phải tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Nội dung này tạo thuận lợi cho DN trong trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ nhưng không sử dụng hết công suất, khi DN dùng tài sản này đồng thời cho sản xuất kinh doanh, nhằm tránh lãng phí nguồn lực của DN thì DN chỉ cần theo dõi TSCĐ này, không tính khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thứ ba, Thông tư 67 hướng dẫn rõ hơn việc xác định thuế TNDN đối với trường hợp trích lập Quỹ trong thời gian DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN và có nhận điều chuyển Quỹ KH&CN từ DN khác

Tại điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 67 hướng dẫn trường hợp DN có trích Quỹ trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác (DN điều chuyển), nếu DN sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% đối với số Quỹ đã trích và nhận điều chuyển, thì số thuế TNDN thu hồi được xác định đối với từng trường hợp cụ thể: trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển cũng được hưởng ưu đãi; trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển không được hưởng ưu đãi; Việc xác định số tiền nhận điều chuyển sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% được phân bổ theo tỷ lệ giữa số tiền nhận điều chuyển với số Quỹ trong kỳ tính thuế (bao gồm cả số trích Quỹ và số tiền nhận điều chuyển).

Nội dung này giúp cho DN dễ dàng trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với phần Quỹ không sử dụng hết trong từng trường hợp cụ thể khi DN trích Quỹ trong thời gian đang được ưu đãi thuế TNDN và có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác.

Thứ tư, Thông tư 67 làm rõ hơn một số nội dung đảm bảo việc hiểu chính sách được thống nhất, ví dụ khoản trích Quỹ được thực hiện hằng năm và sau 05 năm kể từ khi trích Quỹ mới xác định khoản Quỹ trích trước đó 05 năm đã được sử dụng hết chưa. Nếu chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% số Quỹ đã trích mới xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với số tiền Quỹ chưa sử dụng này.

Thông tư 67 có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế TNDN năm 2022

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, đối với các quy định về nội dung chi, hướng dẫn sử dụng Quỹ và nộp Quỹ phát triển KH&CN của DN về Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hoặc Quỹ phát triển KH&CN của các Bộ chủ quản, tỉnh, thành phố thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN và quy định của Bộ KH&CN (Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ KH&CN ).

Thanh Thanh