Ngân hàng Nhà nước tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp cho đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi)

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Ngày đăng : 14:43, 28/11/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các bộ, ngành, các tổ chức tín dụng (TCTD) góp ý đối với đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi) bao gồm Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Báo cáo Kết quả rà soát Luật các TCTD.

 

Theo đó, có 2 bộ, ngành có đóng góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi) là Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về cơ bản, NHNN tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của 2 bộ này. Ngoài các ý kiến đề nghị hoàn thiện về hồ sơ, Bộ Nội vụ cho rằng hồ sơ chưa có phân tích, đánh giá cụ thể về nguồn nhân lực thực hiện các chính sách được đề xuất. Đề nghị NHNN bổ sung phân tích, đánh giá kỹ, đầy đủ nguồn nhân lực để đảm bảo tính khả thi sau khi Luật được thông qua và phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. NHNN tiếp thu ý kiến và sẽ bổ sung thêm nội dung đánh giá về nguồn lực trong hồ sơ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị NHNN lưu ý sửa đổi Điều 132 Luật các TCTD theo hướng trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là nợ xấu thì TCTD được nhận chính tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất mà không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sau khi nhận tài sản bảo đảm, trên cơ sở đó làm căn cứ chứng nhận quyền sử đụng đất cho TCTD. Cần có quy định cụ thể thời gian TCTD phải bán tài sản sau khi được chứng nhận quyền sử dụng đất tránh tình trạng nợ đọng vốn, làm ảnh hưởng đến các TCTD. NHNN tiếp thu và đã bổ sung nội dung này.

Đối với góp ý từ các TCTD, NHNN tiếp thu một phần ý kiến, có nhiều ý kiến NHNN không tiếp thu.

Ví dụ, ý kiến về quy định tại Khoản II điểm 4 (Chính sách 4. Quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, việc xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay qua sử dụng các phương tiện điện tử). Hiện dự thảo mới nêu vướng mắc về lưu trữ điện tử đối với các khoản vay tiêu dùng có quy mô nhỏ qua kênh điện tử, các kênh/nền tảng số. Trong khi các TCTD có vướng mắc đối với các khoản vay ngoài tiêu dùng, các sản phẩm tín dụng khác (LC, bảo lãnh...). Theo đó, đề xuất bổ sung để có hành lang pháp lý phù hợp. NHNN tiếp thu ý kiến này, đề xuất này sẽ được áp dụng cho các khoản cấp tín dụng của các TCTD.

Đề nghị bổ sung quy định về việc trường hợp có các tài sản nằm trên, nằm trong tài sản bảo đảm nhưng không thuộc tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm không di dời trong thời hạn công khai thông tin thì bên nhận bảo đảm có quyền thu giữ và xử lý đối với tài sản bảo đảm. Kiến nghị ban soạn thảo xem xét quy định đối với trường hợp khi thu giữ có các tài sản khác không phải tài sản bảo đảm mà Bên bảo đảm không di dời thì bên nhận bảo đảm có thể di dời, chi phí di dời do Chủ tài sản chịu, TCTD không phải chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng, thiệt hại do hao mòn tự nhiên hoặc phát sinh trong quá trình di dời, quản lý tài sản. TCTD được thu giữ các tài sản này kèm theo việc thu giữ tài sản bảo đảm.

NHNN tiếp thu ý kiến này, nội dung đề xuất đã quy định về việc này.

Đối với quy định tại Khoản II điểm 4 (Chính sách 4: Quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, việc xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử | dụng tiền vay qua sử dụng các phương tiện điện tử) và khoản II điểm 5 (Chính sách 5: Quy định về định nghĩa ngân hàng số và các quy định hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý | ngân hàng số), đề nghị xem xét các nội dung:

Bổ sung chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của TCTD là ngân hàng trong việc thực hiện chuỗi cung ứng dịch vụ thanh toán, làm rõ quyền hạn và trách nhiệm của ngân hàng đối với các trung gian thanh toán trong việc xử lý các giao dịch thanh toán

Bổ sung thêm chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của TCTD là ngân hàng trong việc xử lý các giao dịch nghi ngờ là bất hợp pháp.

Bổ sung thêm chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của TCTD là ngân hàng trong việc dừng/tạm dừng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối với các đối tượng khách hàng nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

NHNN không tiếp thu đề xuất này do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, sẽ xem xét quy định ở các văn bản dưới Luật, các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Đề nghị quy định Hợp đồng bảo đảm đã qua thủ tục công chứng, đăng ký thế chấp thì TCTD có quyền được xử lý tài sản bảo đảm luôn nếu khách hàng có các dấu hiệu cần phải xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm và Hợp đồng tín dụng mà không cần phải qua thủ tục khởi kiện tại Tòa án.

Đề nghị quy định một cơ quan chuyên trách thực hiện xử lý tài sản bảo đảm (có thể giao cho Cơ quan Thi hành dân sự, Thừa phát lại hoặc một cơ quan chuyên môn khác) mà không cần Bản án/Quyết định của Tòa án, chỉ cần căn cứ vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm (đã qua công chứng, đăng ký thế chấp). Cơ quan chuyên trách này có quyền cưỡng chế, thu giữ, phát mại tài sản bảo đảm mà không cần bản án. Đồng thời, quy định việc Tổ chức tín dụng trả phí/chi phí cho cơ quan chuyên trách này thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm phủ hợp thực tế để có thể thực hiện được công việc.

Đề nghị quy định các điều kiện để TCTD nhận chính tài sản bảo đảm để thu nợ.

Đề nghị quy định cơ quan đăng ký sở hữu có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục chuyển tên cho người mua tài sản bảo đảm hoặc chuyển tên cho TCTD trong trường hợp nhận tài sản bảo đảm để trừ nợ theo yêu cầu của TCTD mà không cần sự chú ý của chủ sở hữu tài sản.

Các đề nghị này NHNN không tiếp thu vì việc xử lý tài sản bảo đảm phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của các bên, đồng thời phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định. Mặt khác, đề xuất này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật các TCTD (sửa đổi).

Bùi Trang