Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 bị xử phạt 360 triệu đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngày đăng : 16:34, 27/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 có trụ sở tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Công ty Xây dựng diện VNECO4 bị xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch. Theo nội dung giải trình của công ty tại công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 có nêu công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021, tại mục V, phần 1b có nêu “Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Bốn” là sai lệch đối với nội dung giải trình của công ty. Công ty bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, công ty còn bị xử phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Công ty hiện có có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021.

Bùi Trang