Giải pháp thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 09:49, 30/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ thị 01 của NHTW về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, NHTW giao 25 nhiệm vụ cụ thể  cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và 22 nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD)

Đặt trong mục tiêu chung và nhiệm vụ tổng quát của ngành ngân hàng và yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội thành phố, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp về ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng. Đây là 3 giải pháp cốt lõi, thực hiện tốt sẽ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ NHTW giao trong năm 2023. Cụ thể:

Một là, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Giải pháp quan trọng này gắn liền với yêu cầu về tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng, lãi suất và ngoại hối trên địa bàn nhằm đảm bảo cơ chế chính sách, nhất là các chính sách về lãi suất, về tỷ giá và tín dụng đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả. Quá trình này bao gồm toàn bộ các hoạt động từ tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi nắm bắt và đánh giá kết quả đến các phương thức thực hiện và công tác truyền thông. Trong đó, truyền thông chính sách có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chính sách phát huy được hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2023, với dự báo còn nhiều khó khăn thách và tiềm ẩn các yếu tố khó đoán định từ tình hình thế giới, việc giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ của năm: ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong quá trình này, ổn định thị trường tiền tệ, sẽ là cơ sở nền tảng để thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai là, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và của UBND Thành phố. Trong đó, phối hợp thực hiện tốt gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHTW nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tăng trưởng và phát triển trong năm 2023 với các giải pháp cụ thể đã và đang thực hiện hiệu quả: kết nối ngân hàng doanh nghiệp; đối thoại doanh nghiệp và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên cơ sở phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề và đặc biệt là UBND các quận huyện trên địa bàn.

Trong quá trình này, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách; tín dụng nhà ở xã hội, tín dụng tiêu dùng với gói lãi suất thấp (gói 20.000 tỷ đồng từ các công ty tài chính tiêu dùng đăng ký) nhằm đảm bảo góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và là giải pháp hữu hiệu để hạn chế tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Ba là, tăng trưởng. Đây là giải pháp quan trọng đối với ngành ngân hàng nói chung và ngành ngân hàng thành phố nói riêng. Với yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ Chỉ thị giao cho các TCTD và định hướng phát triển ngành ngân hàng. Trong đó tổ chức thực hiện tốt đề án cơ cấu lại các TCTD; đề án chuyển đổi số và kế hoạch mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và chiến lược phát triển ngành ngân hàng, với từng nhiệm vụ cụ thể và lộ trình đặt ra. Đây là nhiệm vụ kế hoạch và có lộ trình đối với ngành và yêu cầu đối với từng TCTD. Thực hiện tốt các hoạt động này sẽ đảm bảo cho mỗi TCTD tăng trưởng và phát triển. Trong đó việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, phát triển dịch vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho mỗi TCTD mà còn là yếu tố quan trọng để ngành ngân hàng thực hiện tốt quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đây là các giải pháp quan trọng để ngành ngân hàng thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ thị NHTW giao cho NHNN chi nhánh tỉnh thành phố và các TCTD. Tuy nhiên, để các giải pháp này phát huy hiệu quả, ngành ngân hàng thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngoài trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt cải cách hành chính trong ngành ngân hàng còn tạo dư địa cho chính sách tiền tệ, tín dụng nhất là chính sách lãi suất và hỗ trợ doanh nghiệp, với ý nghĩa nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện để giữ ổn định lãi suất hoặc giảm lãi suất cho vay, cũng như rút ngắn thời gian giao dịch, thời gian xử lý hồ sơ; tăng tiện ích dịch vụ cho khách hàng…nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình giao dịch, sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đây là những hành động thiết thực và mang lại hiệu quả lớn, các TCTD cần quan tâm thực hiện và thực hiện trách nhiệm, cùng ngành ngân hàng thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Nguyễn Đức Lệnh