Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngô Hải 18/03/2023 10:23

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 319/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

nhnn-24.6-1.jpg

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nhận thức đúng và đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò của KTTT và tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; Tăng cường thông tin, truyền thông về công tác điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế, chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức KTTT, kịp thời cung cấp thông tin về kết quả thực hiện của ngành Ngân hàng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng hỗ trợ phát triển các tổ chức KTTT: Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng đầu tư tín dụng và tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của các tổ chức KTTT; Triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển các tổ chức KTTT; Tiếp tục tạo điều kiện để các TCTD mở rộng mạng lưới hoạt động, cung ứng kịp thời sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức KTTT, ưu tiên tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn nhằm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tiện ích, an toàn đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCTD là hợp tác xã: Tích cực triển khai các giải pháp củng cố hoạt động các TCTD là hợp tác xã, xử lý Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) yếu kém theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Tăng cường và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin báo cáo và quản lý của NHNN để quản lý tập trung, có hiệu quả, giám sát đầy đủ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các vi phạm trong hoạt động của các QTDND. Trong năm 2024, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động của QTDND; Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có trình độ chuyên môn phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của QTDND; Chủ động, tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tăng cường huy động/triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế cho Việt Nam và ngành ngân hàng trong hoạt động hỗ trợ các tổ chức KTTT, củng cố và phát triển hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2/2/2023 của Chính phủ và Kế hoạch hành động này của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị, tổ chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngô Hải