Doanh nghiệp

PV Gas bị phạt 270 triệu đồng vì sai phạm về công bố thông tin

Bùi Trang {Ngày xuất bản}

UBCK vừa công bố thông tin xử phạt hành chính đối với Tổng công ty Khí Việt Nam PV Gas (GAS: HOSE).

pvg-2.jpg

Theo đó, PV Gas bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, PV Gas công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

Công ty còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên. Cụ thể, công ty đã không đưa nội dung này vào Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán để báo cáo ĐHĐCĐ năm 2022.

Và phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập, công ty chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT.

Được biết, theo quy định, số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: có tối thiểu 1 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 3 đến 5 thành viên, tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 6 đến 8 thành viên, và tối thiểu 3 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 9 đến 11 thành viên.

Tổng khoản phạt đối với PV Gas là 270 triệu đồng.

Bùi Trang