Chứng khoán

Một cá nhân bị xử phạt 245 triệu đồng do giao dịch chui cổ phiếu

Q.L {Ngày xuất bản}

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 26/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 514/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó quyết định xử phạt cụ thể như sau:

Phạt tiền 150.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (trong khoảng thời gian từ 23/06/2022 đến ngày 28/10/2022, ông Phạm Khánh Phương (ông Phương) đã mua 3.155.718 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5%; ngày 23/12/2022, ông Phương đã thực hiện giao dịch mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán 21.800 cổ phiếu SJC làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 1.711.896 cổ phiếu SJC (tương ứng 24,69%) lên 1.790.096 cổ phiếu SJC (tương ứng 25,81%) nhưng không thực hiện đăng ký chào mua công khai). 

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; quy định tại điểm c, điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 14/10/2022, ông Phương đã mua 96.600 cổ phiếu SJC dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 289.200 cổ phiếu SJC (4,17%) lên 385.800 cổ phiếu SJC (5,56%), trở thành cổ đông lớn của SJC nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Phạt tiền 35.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 30/12/2022, ông Phương liên tục thực hiện mua và bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phương và nhóm người liên quan sau giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SJC, cụ thể: tăng từ 5,56% lên 8,42%; tăng từ 47,66% lên 48,62%; giảm từ 48,13% xuống 24,53%; giảm từ 48,06% xuống còn 47,83%; tăng từ 47.83% lên 48.26%; tăng từ 25,81% lên 26,04%, nhưng ông Phương không báo cáo/báo cáo không đúng thời hạn Sở GDCK HN khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC).

Q.L