Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Vai trò của tổ chức Đảng trong lĩnh vực Ngân hàng - Thực tiễn tại Vietcombank

Nguyễn Thị Diễm My 09/11/2023 10:01

Một hệ thống ngân hàng phát triển bền vững, hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và toàn xã hội. Để có được điều đó, các tổ chức Đảng trong hệ thống ngân hàng đã luôn tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thực hiện hiệu quả công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là kim chỉ nam cho định hướng hoạt động của Vietcombank

Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đem lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nội dung chuyển đổi số là một tất yếu khách quan và có lộ trình, bước đi thích hợp.

Đường lối, chủ trương đúng đắn cũng như lộ trình đề ra phù hợp của Đảng ta đã thúc đẩy chuyển đổi số trong hầu hết các mặt của đời sống xã hội, qua đó giúp cho đất nước có những bước tiến vững vàng, mạnh mẽ ngay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn, bước đầu gặt hái được các kết quả khả quan trong công cuộc chuyển đổi số, tạo ra các động lực phát triển mới, các cơ hội mới đầy hứa hẹn mà chưa từng có tiền lệ nhờ vào ứng dụng thực tiễn của chuyển đổi số.

hinh-4.jpg

Một thực tế diễn ra ngay từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện và tàn phá hầu khắp các mặt của đời sống, xã hội, rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do không kịp thích nghi với sự thay đổi về cách thức vận hành phù hợp, nhưng cũng không ít doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh, thích nghi và duy trì được đà phát triển; nhiều doanh nghiệp dựa vào lợi thế về công nghệ, chủ động tiến hành chuyển đổi số còn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn so với các năm trước đó.

Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng đã nghiên cứu và triển khai chiến lược chuyển đổi số cho phép khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ ngân hàng, kết nối với các hệ sinh thái số trên nền tảng Internet thay vì các kênh giao dịch tại quầy như truyền thống. Các ứng dụng ngân hàng số như VCB Digibank của Vietcombank đang ngày một phổ biến với các công nghệ tiên tiến đáp ứng không chỉ thay đổi phương thức giao dịch truyền thống, mà còn mở rộng khả năng kết nối với các hệ sinh thái ngoài ngân hàng phục vụ thanh toán, mua sắm trực tuyến giúp thay đổi hành vi của chính mỗi người dân, doanh nghiệp.

Chủ trương của Đảng với định hướng chuyển đổi số và phát triển kinh tế số sẽ mở đường cho Việt Nam tiếp cận được nhanh hơn, hiệu quả hơn các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, qua đó giúp cho đất nước vươn lên thành một quốc gia hùng cường, sớm đạt mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng, Vietcombank đã hình thành bộ máy năng lực toàn diện, cam kết ưu tiên nguồn lực để hiện thực hóa chiến lược số hóa hoạt động ngân hàng, theo định hướng khách hàng là trung tâm, đẩy mạnh, mở rộng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, hệ sinh thái rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, dẫn dắt xu hướng và đi đầu trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng tại Vietcombank

Xây dựng tổ chức vững mạnh

Mục tiêu hoạt động của ngành Ngân hàng là không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn hoạt động với tôn chỉ tăng trưởng kinh doanh song hành thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới khách hàng và người lao động. Ngành luôn xác định, nền tảng của sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng là phải tuân thủ, bám sát nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn ngành là nhiệm vụ hết sức quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi, đảng bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

hinh-5.jpg

Các Chi, Đảng bộ đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng. Đặc biệt, chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Xác định sinh hoạt chi bộ là góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xác định mỗi đảng viên là một hạt nhân nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác phát triển Đảng luôn được các chi, đảng bộ ngân hàng chú trọng. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển Đảng viên theo từng năm. Các tổ chức đoàn thể của các ngân hàng nhanh chóng kiện toàn, phát huy được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao hiệu quả kinh doanh, qua đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hệ thống đã kết nạp được gần 200 đảng viên.

Bên cạnh công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các ngân hàng được quan tâm, đẩy mạnh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc với phương pháp học tập thiết thực, hiệu quả. Sau học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức kinh doanh trong tình hình mới đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ sở Vietcombank Phú Nhuận đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung ưu tiên xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển của chi nhánh theo từng năm và cả giai đoạn.

Sự minh bạch và trung thực trong quản lý Đảng

Sự minh bạch và trung thực trong quản lý Đảng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự tin cậy và lòng trung thành từ phía cộng đồng. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự đúng đắn và minh bạch trong các quyết định và hoạt động của Đảng.

Một số biện pháp để đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong quản lý Đảng, bao gồm:

 • Xây dựng các cơ chế giám sát minh bạch để đảm bảo rằng mọi quyết định và hoạt động của Đảng được thực hiện theo quy trình rõ ràng và minh bạch.
 • Công khai thông tin quan trọng: Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến quyết định chính trị, chính sách và hoạt động của Đảng được công khai một cách trung thực và đầy đủ.
 • Tạo cơ hội cho sự tham gia và phản biện: Tạo điều kiện cho sự tham gia của các bên liên quan và cho phản biện xã hội để tăng cường tính minh bạch và trung thực trong quá trình quản lý Đảng.
 • Tăng cường quản lý nội bộ: Xây dựng các cơ chế quản lý nội bộ chặt chẽ để đảm bảo sự trung thực và minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách và quyết định của Đảng.
 • Xây dựng văn hóa minh bạch: Tạo ra một văn hóa tổ chức mà việc minh bạch và trung thực được coi là quan trọng và được khuyến khích từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cấp cơ sở.
 • Tạo cơ chế phản hồi và xử lý khiếu nại: Tạo ra cơ chế phản hồi và xử lý khiếu nại hiệu quả để đảm bảo rằng mọi ý kiến và khiếu nại từ cộng đồng được lắng nghe và xử lý một cách công bằng và minh bạch.

Đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong quản lý Đảng không chỉ giúp tăng cường lòng tin cậy từ phía cộng đồng mà còn góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển bền vững của tổ chức.

Nâng cao chất lượng Đảng viên

Vấn đề về chất lượng Đảng viên đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này bao gồm việc đảm bảo Đảng viên đủ năng lực, đạo đức và trung thành với nguyên tắc và mục tiêu của Đảng.

hinh-6.jpg
Chi bộ Vietcombank Phú Nhuận tổ chức chương trình Về Nguồn cho Đảng viên trong chi bộ tại Quảng Bình- Quảng Trị

Vai trò của Đảng viên là rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu và chính sách của Đảng cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia.

Đơn cử, tại Vietcombank Phú Nhuận, Đảng ủy chi nhánh luôn chú trọng vào chất lượng Đảng viên, đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua việc thực hiện các chương trình và chính sách của Đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Nâng cao chất lượng Đảng viên là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng một Đảng mạnh mẽ và hiệu quả, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường sự đa dạng và đa chiều trong quyết định chính trị

Sự đa dạng quan điểm và ý kiến trong quá trình ra quyết định chính trị đang được coi là cực kỳ quan trọng. Sự tham gia của đa dạng tư duy và quan điểm có thể tạo ra các quyết định phong phú và đồng thời tăng cường lòng tin cậy từ phía công chúng.

Cải thiện quá trình đào tạo và phát triển Đảng viên

Đào tạo và phát triển chuyên môn đang trở thành một vấn đề cấp bách. Đảng cần tạo ra các chương trình đào tạo hiệu quả để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của Đảng viên. Mục đích:

 • Nâng cao trình độ chuyên môn: Đào tạo và phát triển giúp nâng cao trình độ chuyên môn của Đảng viên, giúp họ có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và quản lý, từ đó đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ và quyết định chính trị một cách hiệu quả.
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo: Quá trình đào tạo và phát triển giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng viên, giúp họ có khả năng định hướng, quản lý và thúc đẩy đội ngũ một cách hiệu quả.
 • Tạo ra môi trường học tập tích cực: Quá trình đào tạo và phát triển tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy đam mê học hỏi và nghiên cứu trong tổ chức.
 • Tạo động lực cho sự phát triển cá nhân: Đào tạo và phát triển tạo ra động lực cho sự phát triển cá nhân của Đảng viên, giúp họ có thể đạt được tiềm năng tối đa của mình trong sự nghiệp và cuộc sống.
 • Đảm bảo đạo đức và lòng trung thành: Quá trình đào tạo và phát triển cũng giúp đảm bảo rằng Đảng viên luôn giữ vững đạo đức và lòng trung thành với nguyên tắc và mục tiêu của Đảng.
 • Đáp ứng yêu cầu và thách thức của thời đại: Đào tạo và phát triển giúp Đảng viên cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu và thách thức của thời đại, đảm bảo sự phát triển bền vững của Đảng và quốc gia.

Việc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng để duy trì và củng cố sự ổn định và phát triển của một quốc gia. Việc này thường liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp cho cán bộ, Đảng viên để đảm bảo họ hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình và tuân thủ đúng đắn các nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật.

Bên cạnh đó, việc ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo Đức, lối sống là cực kỳ quan trọng để bảo vệ sự trong sạch, minh bạch và tính công bằng trong việc quản lý và điều hành của hệ thống chính trị. Công tác này thường đòi hỏi việc thiết lập và thực hiện các cơ chế giám sát, kiểm tra, phản ánh và xử lý vi phạm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền cũng là một trong những mục tiêu chính trong việc cải thiện độ tin cậy của hệ thống chính trị và Đảng. Điều này có thể đạt được thông qua việc tăng cường kiểm soát, giám sát, và thi hành pháp luật một cách nghiêm minh và minh bạch, cùng với việc thúc đẩy nhận thức và ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc đối phó với các hành vi không đạo đức trong hệ thống chính trị.

Tất cả những nỗ lực trên cùng nhau tạo ra một hệ thống chính trị mạnh mẽ, minh bạch và trách nhiệm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của cả xã hội.

Nguyễn Thị Diễm My