Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Vai trò của việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ

Nguyễn Thị Thu - Lê Việt Nga 15/11/2023 15:06

Đối với mỗi cơ quan, tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu. Chính vì vậy, việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được coi là trọng tâm của mỗi tổ chức, cơ sở đảng.

Theo Quy định số 98/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư, chi bộ là cơ quan hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 cũng quy định 5 nhiệm vụ của chi bộ, trong đó lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là nhiệm vụ hàng đầu.

Xác định rõ vị trí, vai trò đó, trong những năm qua, Chi bộ Kiểm soát nội bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn bám sát các Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy BHTGVN để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Kiểm soát nội bộ

bhtg_ksnb.jpg

Chi bộ Kiểm soát nội bộ BHTGVN (Chi bộ) hiện nay có 17 đảng viên trong tổng số 24 cán bộ của phòng, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ - Phó Tổng Giám đốc sinh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Chi bộ.

Nhận thức được vai trò của việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cũng như trong công việc thường ngày.

Vì vậy những năm qua, Phòng Kiểm soát nội bộ đã được ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Theo đó, Phòng đã đạt một số thành tích cơ bản như sau:

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các phòng, ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh khu vực BHTGVN. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát đã giúp lãnh đạo BHTGVN đánh giá hoạt động của các đơn vị trong hệ thống, đồng thời giúp các đơn vị nhìn nhận lại công tác của mình, có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiểm soát các rủi ro trong hoạt động.

Tích cực tham gia nghiên cứu và đóng góp ý kiến xây dựng văn bản của BHTGVN và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm, chất lượng và đúng thời gian quy định.

Làm đầu mối triển khai và tổng hợp việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kiểm toán bên ngoài, đồng thời tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý các tồn tại qua kiểm tra, kiểm toán.

Thực hiện công tác theo dõi và tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát nội bộ toàn hệ thống, báo cáo Tổng Giám đốc đúng thời gian quy định.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của BHTGVN và Tiểu ban Trụ sở chính về công tác phòng, chống tham nhũng, lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về phòng, chống tham nhũng và báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ và Ban nội chính Trung ương.

Bên cạnh đó, Phòng cũng đã cử cán bộ tham gia Ban đầu tư xây dựng các công trình trong hệ thống; tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do BHTGVN và các đơn vị tổ chức; tham gia đầy đủ các hội đồng, hội nghị, hội thảo, và các nhiệm vụ khác được phân công.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, của đảng viên luôn được thể hiện rõ.

Một số bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Từ thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Kiểm soát nội bộ BHTGVN rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình như sau:

Một là, Chi bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể hoá các mục tiêu nêu trong Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, của Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Phòng Kiểm soát nội bộ đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ luôn quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ đến từng cán bộ, đảng viên để cụ thể hóa Nghị quyết vào nhiệm vụ của đơn vị; xác định nhiệm vụ chính trị của Phòng Kiểm soát nội bộ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được BHTGVN giao; phối hợp với lãnh đạo phòng thực hiện dân chủ, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Phòng Kiểm soát nội bộ là đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời xác định đúng nội dung, đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Đáng chú ý là, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chi bộ luôn xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc, chương trình công tác, báo cáo lãnh đạo kịp thời. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nội dung sinh hoạt Đảng luôn bám sát để chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn có ý thức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, thực hiện dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, Chi bộ đã luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; coi trọng xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế lãnh đạo.

Chi bộ đã thực hiện đúng quy chế làm việc được đề ra từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện rõ, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và bảo đảm phát huy cao độ quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tuân theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm chi bộ là hạt nhân lãnh đạo; thể hiện sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, tránh sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng người; xây dựng mối quan hệ giữa cấp uỷ với lãnh đạo chuyên môn và lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đây là yếu tố quan trọng, là điều kiện thuận lợi để chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ba là, gắn chặt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên.

Chi bộ Kiểm soát nội bộ luôn cố gắng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên làm cơ sở để nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo để đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên ở chi bộ mình. Chi bộ đã đưa nội dung này vào kiểm điểm thường xuyên trong các cuộc họp tổng kết; đồng thời làm cơ sở đánh giá, phân tích và xếp loại đảng viên và chi bộ hàng năm.

Đồng thời, Chi bộ cũng luôn quan tâm công tác phát triển Đảng. Cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn động viên, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ phấn đấu tốt được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2023, Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, làm tăng sức mạnh cho Chi bộ, cũng như tăng sức chiến đấu cho Đảng.

Bốn là, luôn coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị tham mưu cho Ban điều hành, cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị rất cần có những cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị và vững vàng về chuyên môn. Vì vậy, thời gian qua Chi bộ luôn quan tâm đến công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ được phân công công việc theo năng lực, sở trường; việc đánh giá cán bộ được thực hiện khách quan, xử lý tốt mối quan hệ giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, vì vậy đã tạo được động lực cho cán bộ phát triển.

Chi bộ cũng luôn coi trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng, cán bộ, người lao động của Phòng Kiểm soát nội bộ nói chung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do BHTGVN tổ chức. Đồng thời, cán bộ cũ hướng dẫn cán bộ mới, cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp cán bộ trẻ. Chính nhờ vậy mà chất lượng đội ngũ cán bộ Phòng Kiểm soát nội bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.

Năm là, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Xác định đoàn kết làm nên sức mạnh, là nền tảng cho mọi thành công, nên Phòng Kiểm soát nội bộ không ngừng xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ.

Chi ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo phòng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, mọi ý kiến, suy nghĩ của mỗi đảng viên, quần chúng đều được lắng nghe; mọi quyết định quan trọng đều được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ và thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình; các đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất, công tâm trong xử lý công việc, đã quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Sáu là, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Chi bộ thường xuyên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để khắc phục được những hạn chế, phát huy những ưu điểm, những mặt mạnh để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhờ vậy những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Kiểm soát nội bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao; tranh thủ thời cơ, phát huy mọi nguồn lực, nhất là những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, cán bộ và đảng viên Phòng Kiểm soát nội bộ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của BHTGVN.

Nguyễn Thị Thu - Lê Việt Nga