Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Lê Việt Nga - Lê Anh Dũng 16/11/2023 13:32

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao chất lượng giáo dục công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên cần có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cũng như các cấp ủy đảng về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Trong 5 năm qua, theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, thông qua nhiều phương pháp như đổi mới cách tiếp cận mục tiêu, kiên quyết vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đồng thời tập trung sâu hơn vào việc hình thành khả năng “miễn nhiễm”, nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ trước những thông tin xấu. Đặc biệt, các cán bộ trẻ của BHTGVN được trang bị những kiến thức, kỹ năng để làm tốt công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Trong đó, khi nói và phát ngôn trên các diễn đàn, trên mạng xã hội luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, không phát ngôn mang tính hoài nghi, a dua với những luồng thông tin xấu độc.

Cán bộ, đảng viên BHTGVN luôn không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, kiến thức xã hội, bản lĩnh chính trị, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xác minh thật rõ các nguồn tin không chính thống, những tư tưởng sai trái, lệch lạc lan truyền trên các mạng xã hội, không để mình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có quan điểm, ý kiến phản bác tích cực các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế của Việt Nam để từ đó khiến các thế lực thù địch không còn “đất” để xuyên tạc, chống phá.

div.jpg
Cán bộ, đảng viên BHTGVN luôn không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, kiến thức xã hội, bản lĩnh chính trị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế, tính thuyết phục chưa cao. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi bộ mới chỉ dừng lại ở quán triệt những quan điểm chung, mà chưa đi sâu gắn với thực tiễn công tác mang tính đặc thù của đơn vị; nội dung sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có đổi mới nhưng chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác nắm bắt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các bộ, đảng viên có lúc, có thời điểm chưa thực sự sâu sát, kịp thời.

Chính vì vậy, đề nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xin đề xuất một số giải pháp cần tiếp tục triển khai:

Một là, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy đảng.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát thực tiễn, trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hệ thống, phù hợp với từng đối tượng.

Coi trọng phương pháp nêu gương, đảng viên nêu gương trước quần chúng, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, học tập gương các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, định hướng tư tưởng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phát huy tính thiết thực, hiệu quả, tránh sinh hoạt theo kiểu chiếu lệ, hình thức, không đi vào thực chất; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống.

Ba là, xác định rõ vai trò, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, vì vậy có vai trò quan trọng đối với việc phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, xác định đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chỉ thị, hướng dẫn, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; có tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử, luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng của cấp dưới và nhân dân để điều chỉnh, hoàn thiện bản thân.

Bốn là, thường xuyên nắm bắt, đánh giá và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Hiện nay, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong.… làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên hoài nghi, dao động, mất niềm tin và từng bước phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thậm chí có người đã “tự chuyển hóa” trở thành những phần tử chống đối. Vì vậy, cần kịp thời phát hiện các hoạt động của các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp mị dân của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, từ đó có phương sách đấu tranh và chủ trương xử lý một cách hiệu quả.

Các cấp ủy đảng cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tìm ra nguyên nhân, đánh giá và giải quyết kịp thời. Từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Năm là, phát huy vai trò giám sát của quần chúng

Quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên nhất là về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp ý với Đảng về những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao và ngày càng hoàn thiện phẩm chất, năng lực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, ở đơn vị thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, vai trò giám sát của quần chúng cũng cần được chú trọng, quan tâm phát huy.

Sáu là, quan tâm công tác đào tạo

Để nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như tăng cường sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

bhtg_ksnb1.jpg
Mỗi cán bộ đảng viên tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Trong giai đoạn hiện nay, các vấn đề an ninh phi truyền thống vẫn đang tiếp diễn. Trong nước, sự nghiệp đổi mới tuy được đẩy mạnh toàn diện nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng gay gắt, quyết liệt. Mạng xã hội có độ phát tán nhanh, số lượng lớn người dân sử dụng như Facebook, YouTube… được các thế lực thù địch sử dụng để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng nhiều và phức tạp. Chính vì vậy, việc tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục chính trị nói chung và tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.

Để nâng cao chất lượng giáo dục công tác tư tưởng, mỗi cán bộ đảng viên tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” như Bác Hồ kính yêu căn dặn; xây dựng Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Lê Việt Nga - Lê Anh Dũng