Hoạt động ngân hàng

Những điều cần biết về Chính sách bảo hiểm tiền gửi

BHTG 20/11/2023 15:44

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

bao-hiem-tien-gui.png

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Hà Nội.

Tham khảo thêm thông tin về hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại:

Website: https://www.div.gov.vn

BHTG