Chứng khoán

Hết năm 2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX sẽ chuyển sang HoSE

Cẩm Thạch {Ngày xuất bản}

Sau ngày 1/7/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE. Chậm nhất đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ sàn HNX lên sàn HoSE.

hose-1883.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài chính mới ký ban hành Thông tư số 69/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác, có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2023.

Theo đó, Thông tư 69 nới thời hạn hoàn tất sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu từ ngày 30/6/2025 thành 31/12/2026.

Theo lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán sửa đổi, tới trước ngày 1/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HoSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, HoSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Từ ngày 1/7/2025, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HoSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.

Tới trước ngày 1/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên.

Sau ngày 1/7/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE.

Chậm nhất tới ngày 31/12/2025, HNX sẽ chuyển hết cổ phiếu niêm yết về HoSE và chậm nhất tới 31/12/2026, toàn bộ cổ phiếu đăng ký giao dịch (UPCoM) sẽ được chuyển về HoSE.

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 1/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HoSE trước ngày 8/7/2025 để HoSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Cẩm Thạch