Chính sách mới

Ngân hàng Nhà nước đề nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Minh Ngọc 22/11/2023 15:42

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã ban hành Công văn số 8884/NHNN-TD đề nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 162/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhin đến năm 2045.

tpvinh1320201014113913-1696395377351823695321.jpg
Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo đó, NHNN đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực thiện Quyết định số 193/QĐ-NHNN ngày 10/3/2023 của NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Thứ ba, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ để triển khai nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Trong đó, NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An thực hiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 162/NQ-CP.

Công văn nêu rõ, NHNN yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tại Quyết định số 193/QĐ-NHNN ngày 10/3/2023 của NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ thực hiện báo cáo theo quy định tại Quyết định số 193/QĐ-NHNN, trong đó lồng ghép kết quả triển khai Nghị quyết 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ tại điểm 3 văn bản này (nếu có).

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An, NHNN yêu cầu, định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11), báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ đối với tỉnh Nghệ An gửi Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo NHNN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định.

Minh Ngọc