Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Quy định danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ sau khi thôi chức

P.V {Ngày xuất bản}

Ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 20/2023/TT-NHNN quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi thôi chức vụ.

Theo đó, Điều 4 Thông tư này quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, TCTD thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ như sau:

Thứ nhất, cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng.

Thứ hai, cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của TCTD và tổ chức khác; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức không phải là ngân hàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán.

Thứ ba, cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho TCTD và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động ngoại hối.

Thứ tư, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh vàng.

Thứ năm, cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể TCTD theo quy định của pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các TCTD, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ sáu, lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Thứ bảy, thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, TCTD thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ như sau:

(1) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

(2) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư này.

(3) Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2024.

P.V