Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Nguyễn Đức Lệnh 25/01/2024 17:13

Mỗi cán bộ công chức của Chi nhánh, trong vị trí công tác, vị trí việc làm thực hiện với trách nhiệm cao những nhiệm vụ được giao, thi đua đổi mới sáng tạo; tự hào “tôi là cán bộ ngân hàng Việt Nam” sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

Thi đua là hoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ gia đình (Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022). Ở góc độ quản lý, thi đua được cọi là động lực thúc đẩy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với ý nghĩa đó và theo nội dung chủ đề thi đua của ngành: Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNN TP.HCM) tổ chức phát động phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Với những định hướng và hành động cụ thể sau:

Thi đua làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tổ chức những hoạt động thi đua cụ thể, trên những lĩnh vực hoạt động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ được giao về triển khai cơ chế chính sách, về hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; về thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn gắn với thực hiện đề án cơ cấu lại TCTD và chiến lược phát triển ngành; về chuyển đổi số và thực hiện kế hoạch mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; về quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng và ngân hàng trên địa bàn; về truyền thông chính sách…..

Thi đua đổi mới sáng tạo, thi đua để tăng năng suất và hiệu quả làm việc, thông qua phát động các phong trào thi đua ngắn ngày, nhằm đạt được mục tiêu cụ thể như: rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính công; thi đua đẩy mạnh hoạt động chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; thi đua trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng; hỗ trợ doanh nghiệp; thi đua để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp sở ngành… với những hình thức năng động, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực;

Thi đua học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân; rèn luyện ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; văn hóa công vụ và đạo đức nghề nghiệp. Trong đó phát động phong trào tự học tập với tinh thần học tập suốt đời nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức và xây dựng nét đẹp văn hóa công sở. Trong quá trình này, thường xuyên học tập và làm theo Bác, làm theo Bác từ những điều giản dị, song mang lại ý nghĩa to lớn và lan tỏa tích cực, rèn luyện bản thân mỗi cán bộ công chức ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc; đạo đức nghề nghiệp, sự cống hiến và khát vọng phát triển.

Đây là những nội dung định hướng trong hoạt động thi đua của NHNN TP.HCM, với tinh thần “vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ” thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NHTW và UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho.

Nguyễn Đức Lệnh