Chính sách mới

Dự kiến có 9 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để Luật đi vào cuộc sống

Minh Đức 04/02/2024 8:22

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ sẽ tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, Bộ dự kiến có 9 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) để Luật triển khai sớm nhất và đi vào cuộc sống.

sua-doi-luat-dat-dai_2201154322.jpg
Bộ sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 Nghị định, Bộ Tài chính tham mưu ban hành 2 Nghị định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Nghị định (ảnh minh họa)

Cụ thể, Luật Đất đai sửa đổi quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, HĐND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến có 9 Nghị định. Trong đó, Bộ sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 Nghị định, Bộ Tài chính tham mưu ban hành 2 Nghị định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Nghị định.

Ngoài ra, dự kiến ban hành 6 Thông tư, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường 4 Thông tư, Bộ Tài chính 1 Thông tư, Bộ Nội vụ 1 Thông tư. Đồng thời, có 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu. Về phía chính quyền địa phương, có 18 nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phải quy định chi tiết, 1 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND ban hành.

Song song với việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thì việc giao nhiệm vụ cho bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo thống nhất với Luật Đất đai sửa đổi, bao gồm cả những luật có liên quan đến đất đai, mà trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai chưa sửa đổi trực tiếp cùng Luật Đất đai được, sẽ tiếp tục thực hiện để đảm bảo đồng bộ.

Với nghị định liên quan đến công tác quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các bộ, ngành có liên quan rà soát. Mặt khác, các địa phương cũng rà soát những quy định, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Công tác tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành phải được xây dựng sẵn sàng. Bộ Tài nguyên và Môi trường có xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với cơ quan, bộ, ngành của Trung ương và cơ quan thông tấn, truyền thông nhằm phổ biến đến đối tượng thực sự chịu tác động của Luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kế hoạch triển khai giải pháp, nguồn lực để thực hiện Luật Đất đai. Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện nội dung quản lý nhà nước như: xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra đánh giá cơ bản về đất đai, duy trì hệ thống thông tin đất đai, sao cho điểm mới của Luật Đất đai, nội dung của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành được các đối tượng chịu tác động của luật, cùng toàn thể nhân dân đều biết, và quá trình quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp sẽ thuận lợi nhất.

Đối với địa phương, Bộ đề nghị tập trung nguồn lực, trước hết là cho các quỹ phát triển đất, đảm bảo tạo ra quỹ đất để thực hiện tổ chức đánh giá việc sử dụng đất, xây dựng hạ tầng khu tái định cư... Đồng thời, địa phương tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, kết nối cùng cơ sở dữ liệu đất đai ở Trung ương, đảm bảo thống nhất kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đảm bảo cho Luật Đất đai với văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như chính sách mới được triển khai thực hiện một cách đồng bộ sau khi Luật có hiệu lực.

Minh Đức