Các Hiệp hội ngành, nghề

Kho bạc Nhà nước siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước

Minh Nhật {Ngày xuất bản}

Năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công.

kho-bac-nha-nuoc.jpg
Kho bạc Nhà nước đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Đó là 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 KBNN đưa ra tại Quyết định số 388/QĐ-KBNN về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của toàn hệ thống.

Cụ thể, năm 2024, hệ thống KBNN sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực để triển khai các đề án, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, nhất là các đề án, chính sách, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Thứ hai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Thứ năm, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Thứ bảy, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Thứ tám, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền.

Đặc biệt, đối với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương NSNN, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng; nghiên cứu xây dựng hệ thống mã định danh các khoản thu NSNN không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý.

Bên cạnh đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý vốn tạm ứng và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng quá hạn.

Việc đưa ra Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong toàn hệ thống là nhằm tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các công việc.

Minh Nhật