Chính sách mới

Sắp sử dụng mống mắt, ADN, giọng nói để làm thẻ căn cước

Minh Nhật {Ngày xuất bản}

Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập, khai thác, sử dụng thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói theo quy định của Luật Căn cước; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

can-cuoc-cong-dan.jpg
Thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói sẽ được tích hợp tích hợp trong thẻ căn cước và căn cước điện tử (ảnh minh họa)

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 175/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Quyết định nêu rõ, để triển khai thi hành Luật Căn cước, các nội dung sẽ được thực hiện như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước; tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Đồng thời, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước như: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Quy định tàng thư căn cước, cư trú; Quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc bảo đảm điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Cụ thể, đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý để triển khai thu nhận mống mắt; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, căn cước điện tử và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp; thu thập, khai thác, sử dụng thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói theo quy định của Luật; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Theo Quyết định, thời gian thực hiện nội dung là năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên phạm vi cả nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Minh Nhật