Tin hội viên

VIB được chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ

T.H 18/05/2024 09:21

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 3845/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB). Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

vib.png

Theo nội dung văn bản NHNN chấp thuận việc VIB thực hiện tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.423.202.810.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm hai mươi ba tỷ hai trăm linh hai triệu tám trăm mười nghìn đồng) dưới hình thức:

(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa là 4.312.572.810.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm mười hai tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng) từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 423.051.266.429 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.889.521.543.571 đồng;

(ii) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tối đa là 110.630.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của VIB thông qua tại Nghị quyết số 1.001.24.GSM ngày 2/4/2024 và Hội đồng quản trị VIB thông qua tại Nghị quyết số 017.24.BOD.2 ngày 5/4/2024 và Nghị quyết số 017.24.BOD.3 ngày 5/4/2024.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và chỉ được thực hiện tăng vốn theo chấp thuận nêu trên khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 (đã sửa đổi, bổ sung) của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

T.H