Tin hội viên

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.826 tỷ đồng

T.H {Ngày xuất bản}

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 3822/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB). Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

acb-logo.jpg
ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.826 tỷ đồng

Theo nội dung văn bản, Thống đốc NHNN chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.826.075.540.000 đồng (Năm nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập đầy đủ các quỹ năm 2023 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ACB thông qua tại Nghị quyết số 1247/TCQĐ-ĐHĐCĐ.24 ngày 4/4/2024 và Hội đồng quản trị ACB thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1251/TCQĐ-HĐQT.24 ngày 4/4/2024.

NHNN yêu cầu ACB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cô cổ phần của cổ đông, cô đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

ACB chỉ được thực hiện tăng vốn theo chấp thuận nêu trên khi tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bộ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2024 diễn ra ngày 4/4, các cổ đông của ACB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập đầy đủ các quỹ năm 2023. Theo đó, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng thêm hơn 5.800 tỷ đồng lên 44.666 tỷ đồng. ACB dự kiến thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý III/2024.

Theo nhận định của HĐQT ACB, việc tăng vốn điều lệ hiện nay là rất cần thiết, giúp ngân hàng có: thêm nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ngân hàng; thêm nguồn vốn để xây dựng văn phòng làm việc, cải tạo, sửa chữ, di dời trụ sở kênh phân phối, đầu tư vào các dự án chiến lược của ngân hàng. Tăng vốn điều lệ giúp nâng cao năng lực tài chính để thích ứng với những biến động của thị trường....

T.H