Hoạt động ngân hàng

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Ngô Hải {Ngày xuất bản}

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

z4714209746402_d8d22cbfb388e239bc64c2231676990f.jpg
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại: Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024, Quyết định 83/QĐ-NHNN ngày 15/1/2024 về chương trình hành động của NHNN về hoạt động ngân hàng năm 2024, Thông báo số 81/TB-NHNN ngày 29/2/2024 kết luận Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Công văn số 3053/NHNN-VP ngày 12/4/2024 về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành về tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2024, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố:

Thường xuyên tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, Quyết định 83/QĐ-NHNN, Thông báo 81/TB-NHNN, Công văn 3053/NHNN-TD. Chương trình kết nối tổ chức theo hình thức phù hợp (Hội nghị, làm việc, trao đổi...) để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương nắm bắt tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật mà không tiếp cận được vốn vay.

Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn: (i) tích cực tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do NHNN chi nhánh trên địa bàn đầu mối tổ chức; (ii) chủ động thường xuyên triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp (như Hội nghị khách hàng, chương trình đối thoại, trao đổi với khách hàng...); (iii) cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ và các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; (iv) chủ động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân biết các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, NHNN để được thụ hưởng.

Kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét xử lý, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với các TCTD:

Thường xuyên tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, Quyết định 83/QĐ-NHNN, Thông báo 81/TB-NHNN, Công văn 3053/NHNN-TD; đa dạng hóa nội dung, chuyên đề Hội nghị bằng các hình thức phù hợp nhằm tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thực chất; chủ động thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, NHNN và của TCTD mình cho khách hàng, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Chỉ đạo các chi nhánh TCTD trong hệ thống: (i) tích cực tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại địa bàn do NHNN tổ chức; (ii) bản thân từng chi nhánh tổ chức có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp (Hội nghị khách hàng, trực tiếp làm việc, trao đổi, đối thoại với khách hàng...); (iii) nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng doanh nghiệp và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; (iv) cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; (v) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, NHNN, các bộ, ngành có liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngô Hải