Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Thu Giang 29/05/2024 - 10:30

Thực tiễn đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó một trong những nhân tố then chốt chính là “Nền tảng tư tưởng của Đảng” - kim chỉ nam cho mọi quyết sách sáng suốt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập tự do, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Thực tiễn đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó một trong những nhân tố then chốt chính là “Nền tảng tư tưởng của Đảng” - kim chỉ nam cho mọi quyết sách sáng suốt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết lý luận sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản này do các nhà kinh điển dày công xây dựng từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi như: Công xã Paris, Cách mạng Tháng Mười Nga, sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, đế quốc và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại; liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử trong nước và thế giới, cùng những dự báo khoa học về tương lai. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nếu tất cả mọi người đều có ý thức học tập, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn giữ vững được lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng được nhận thức từ rất sớm và ngày càng trở thành công việc liên tục, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức và điều kiện bảo đảm để đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng, điều mong muốn của Nhân dân ta: đấu tranh giải phóng dân tộc và nguyện vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay. Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới thật sự là “chiếc cẩm nang thần kỳ” giúp Nhân dân ta thực hiện khát vọng tươi đẹp; đồng thời, giúp Nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ.

Chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vì nhiệm vụ xuất phát từ vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với quá trình xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân ta; đồng nghĩa với việc bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng với đó, là xuất phát từ thực tế cấp thiết phải đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch. Từ trước đến nay, các thế lực thù địch đều ra sức xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ và thủ đoạn thâm độc của chúng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ….

Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian qua, chúng ta đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới”. Ngay sau khi có Nghị quyết này, các cấp ủy, bí thư tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số vấn đề và câu hỏi được đặt ra cần có sự trả lời, giải đáp: Tại sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ thể, đối tượng đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những ai, gồm những lực lượng nào? Nội dung, hình thức bảo vệ là gì? Thế nào là quan điểm sai trái, thù địch, sự khác nhau giữa nó với quan điểm khác....

Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Bảo vệ đường lối đổi mới, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ quan điểm giữ gìn và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững đường lối hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị đối với vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" đã chỉ rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Thực tiễn nói trên đặt ra câu hỏi: giải pháp nào để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam?

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học; tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, các bài viết chính luận khoa học công bố trên các tạp chí, bài đăng báo điện tử, các đoạn ngắn đưa lên mạng xã hội…; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ các phương pháp “xây” và “chống”, “xây” là chủ yếu, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả để nhân lên mặt tốt, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới.

Thứ năm, tăng cường quản lý đối với mạng xã hội, báo chí, xuất bản, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu độc, youtube rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ sáu, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng... góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

Hơn 90 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực thù địch chống phá luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, không ngừng tôi luyện bản thân thì tin tưởng một cách chắc chắn rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO