Tin tức

Bộ Tài chính “nói lại cho rõ” quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thanh Thanh 04/10/2023 06:40

Để thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định 72/2023/NĐ-CP (NĐ 72) ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, ngày 2/10, Bộ Tài chính đã có Công văn 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương; đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố làm rõ hơn một số quy định tại Nghị định.

Công văn của Bộ Tài chính cho biết, NĐ 72 của Chính phủ không giao Bộ Tài chính quy định chi tiết, nhưng với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương; đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức chức hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời, Bộ làm rõ một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo Kết luận 35-KL/TW (KL 35) ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở. Cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh

Đối với những chức danh không nằm trong danh mục quy định tại Số thứ tự I, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở ban hành kèm theo KL 35 của Bộ Chính trị và quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 NĐ 72 đã được trang bị xe ô tô chức danh theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 NĐ 72 (như: Cấp phó phụ trách được hưởng lương hoặc hệ số phụ cấp như cấp trưởng (Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội phụ trách,...), Ủy viên ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo quy định tại Số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở ban hành kèm theo KL 35 của Bộ Chính trị và quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 NĐ 72 mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 NĐ 72 (như: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, ...) thì thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trong thời gian cơ quan, người có thẩm quyền chưa có quyết định thay thế.

Công văn 10534/BTC-QLCS cũng đồng thời hướng dẫn cụ thể các chức danh trong danh mục các chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng và tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Cụ thể:

Phó Tổng cục trưởng và tương đương, gồm: Phó tổng cục trưởng; Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc TW; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quóc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TW (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TW (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn); Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Phó Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân (TAND) cấp cao; Viện trưởng VKSND cấp cao; Giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng và tương đương, gồm: Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội ở TW; Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Ủy viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội ở TW; Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc TW; Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Phó Chánh án TAND cấp cao; Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; Phó Giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vụ trưởng, cục trưởng, trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; Phó Tổng Thư ký liên hiệp hội ở TW; trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TW (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TW (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).

Phó Vụ trưởng và tương đương, gồm: Phó vụ trưởng, phó cục trưởng, phó viện trưởng, phó trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội ở TW; Phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố; Thư ký các đồng chí Ủy viên TW Đảng, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW; Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW; Phó vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phó trưởng các cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; Phó trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng có đảng đoàn do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở TW (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài chính “nói lại cho rõ” quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO