Thứ 5, 01/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Nguyễn Minh Trí - Nghiên cứu - Trao đổi - 15/11/2021 09:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung nghiên cứu vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 302 nhà đầu tư đang đầu tư trên các sàn chứng khoán.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố: điểm neo quá khứ, tâm lý đám đông, sự quá tự tin và sự ghét lỗ có tác động tích cực đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thông qua yếu tố trung gian là ý định đầu tư. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa điểm neo giá mua và ý định đầu tư không được hỗ trợ.

1. Đặt vấn đề

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã phát triển cả về quy mô, số lượng cổ phiếu niêm yết và giá trị giao dịch cũng như số lượng tài khoản nhà đầu tư (NĐT). Bên cạnh các yếu tố tác động đến ý định, quyết định đầu tư cũng như quyết định cắt lỗ của NĐT trên TTCK như tình hình sản xuất kinh doanh của chính bản thân doanh nghiệp niêm yết thì các yếu tố tâm lý của NĐT cũng là một nhân tố quyết định mang lại hiệu quả đầu tư của NĐT. Do đó việc nắm bắt được các yếu tố tác động đến NĐT là một trong những vấn đề cần thiết cho việc ra quyết định trong đầu tư. Trên TTCK, trong thời gian qua đã có những thay đổi nhanh đó là vượt qua mốc 1.400 vào thời điểm cuối tháng 06/2021 và gần đây nhất là những ngày đầu tháng 11/2021. Điều này cho thấy, biên độ dao động của Vn-Index là rất lớn và phản ứng có phần quá mức trước những thông tin tác động đến thị trường.

Hành vi của các NĐT là một trong những nội dung cơ bản của lý thuyết tài chính hành vi, giải thích những biểu hiện mang tính tâm lý của con người. Những sai lầm trong nhận thức sẽ ảnh hưởng đến các NĐT và ý định đầu tư cũng như quyết định chấp nhận cắt lỗ nhằm tìm cơ hội mới. Có thể thấy rằng tài chính hành vi đang trở thành một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình ra quyết định, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của NĐT và giúp NĐT có thể chọn lựa công cụ đầu tư tốt hơn và tránh khỏi việc lặp lại những sai lầm đắt giá trong tương lai.

Qua tìm hiểu các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả thấy có nhiều nghiên cứu về quyết định đầu tư của NĐT trên TTCK. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu về quyết định cắt lỗ cũng như quyết định cắt lỗ của NĐT thông qua yếu tố trung gian. Do đó, việc nghiên cứu tổng quát hơn về quyết định cắt lỗ thông qua yếu tố trung gian là khoảng trống cần được nghiên cứu thêm.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Theo Kahneman và Tversky (1979), khi mô tả độ hữu dụng của một NĐT tài chính bằng một hàm hữu dụng lõm, hữu dụng biên của tài sản giảm, tức là mỗi đơn vị tăng thêm trong giá trị tài sản đầu tư sẽ mang lại một giá trị hữu dụng tăng thêm ít hơn so với sự tăng lên trước đó trong giá trị tài sản đầu tư nhưng sẽ mang đến tâm lý ghét lỗ và điểm neo nhiều hơn khi một giá trị tài sản bị sụt giảm do thua lỗ. Trong một nghiên cứu khác của Waweru và cộng sự (2008) khảo sát các nhân tố hành vi tác động đến NĐT trên TTCK tại Kenya đã chỉ ra rằng nhân tố tự nghiệm, triển vọng nhân tố thị trường và hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến việc ra quyết định đầu tư trong bối cảnh tại đây. Ngoài ra, Furnham và Boo (2011) lại cho rằng các điểm neo có thể ảnh hưởng đến việc phán đoán của NĐT.

3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề xuất

Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây đã trình bày, mô hình nghiên cứu được tổng hợp lại và đề xuất như trong Hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

 

Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu bao gồm:

H1: Điểm neo quá khứ có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H2: Điểm neo giá mua có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H3: Tâm lý đám đông có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H4: Sự quá tự tin có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H5: Sự ghét lỗ có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H6: Ý định đầu tư có tác động tích cực đến Quyết định cắt lỗ của NĐT

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Thống kê mô tả mẫu

Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện. Việc khảo sát thực hiện bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp 305 NĐT đang đầu tư trên Sở Giao dịch chứng khoán: Hose, HNX và UpCom, thời gian thực hiện thu thập, phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu: từ tháng 5 đến hết tháng 9/2021. Sau khi thu về và loại bỏ bảng không hợp lệ và 302 bảng hợp lệ được đưa vào phân tích (99,02%). Bảng 1 cho thấy thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu.

 

4.2. Kiểm định thang đo: độ tin cậy và độ giá trị

 

Kiểm định độ tin cậy của thang đo: qua kiểm định Cronbach’s Alpha kết quả phân tích Bảng 2, cho thấy tất cả các nhân tố đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha > 0,7. Như vậy, độ tin cậy thang đo (CA) của tất cả các biến phù hợp. Ngoài ra, độ tin cậy tổng hợp (CR): kết quả phân tích cho thấy độ tin cậy tổng hợp (CR) cho mỗi cấu trúc > 0,8. Do đó, nó đã chứng minh rằng thang đo có độ tin cậy nhất quán bên trong tốt.

Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: kết quả cho thấy, hệ số tổng phương sai trích (AVE) của các yếu tố đều > 0,5 đạt yêu cầu kiểm định. Như vậy, mỗi cấu trúc thể hiện giá trị hội tụ tốt.

Đánh giá giá trị phân biệt: Trong SmartPLS, theo tiêu chuẩn Fornell-Larcker, căn bậc hai của AVE xuất hiện trong các ô đường chéo và các mối tương quan giữa các biến xuất hiện bên dưới nó. Kết quả Bảng 3, phân tích này cho thấy rằng giá trị phân biệt cho các cấu trúc đã đạt được bởi căn bậc hai của các AVE (đường chéo in đậm) cao hơn so với các tương quan ngoài đường chéo.

 

Từ các kết quả phân tích, tác giả có thể kết luận rằng các thang đo được sử dụng trong mô hình nghiên cứu đã đạt được độ tin cậy và tính giá trị rất tốt.

4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc: tính đa cộng tuyến và độ phù hợp của mô hình

Kiểm tra vấn đề về đa cộng tuyến: Kết quả phân tích Bảng 2 cho thấy kết quả của VIF đều dưới ngưỡng 5 và > 0,2 cho thấy các biến tiềm ẩn không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Kiểm định sự phù hợp của mô hình: Sự phù hợp của mô hình được kiểm định bằng giá trị R2. Kết quả phân tích cho thấy R2 hiệu chỉnh của mô hình ý định đầu tư và quyết định cắt lỗ đạt tiêu chuẩn thống kê về độ phù hợp của mô hình, nên mô hình được giải thích vừa phải, thể hiện tại Bảng 4.

 

Đồng thời, sử dụng chỉ số kích thước ảnh hưởng của Cohen (1988), được gọi là hệ số tác động f2, phân loại kích thước ảnh hưởng thành ba nhóm như sau: Kích thước ảnh hưởng lớn ở các giá trị f lớn hơn 0,4; Kích thước ảnh hưởng trung bình ở các giá trị f nằm trong khoảng từ 0,25 đến 0,40; và Kích thước ảnh hưởng nhỏ ở giá trị f nhỏ hơn 0,1, thể hiện trong Bảng 5. Ngoài ra, chất lượng của mô hình còn được đo bằng chỉ số mức độ phù hợp toàn cầu (GoF). Giá trị GoF bằng 0,75 đã chỉ ra độ phù hợp của mô hình ảnh hưởng lớn; Các giá trị Q2 đều lớn hơn ngưỡng giá trị 0 với giá trị nhỏ nhất là 0,2 và SRMR = 0,051 < 0,08. Từ tất cả các kết quả trên, nghiên cứu này đã chứng minh rằng mô hình PLS được xác nhận mô hình phù hợp rất tốt với dữ liệu thực nghiệm.

4.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết

 

Kết luận, các giả thuyết đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%, trừ giả thuyết H2 Điểm neo giá mua có tác động tích cực đến Ý định đầu tư bị bác bỏ do có p-value > 0,0

 

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý quản trị

5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, về điểm neo quá khứ như điểm tham chiếu có tác động đến ý định đầu tư của NĐT (với beta = 0,320 và ở mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05). Với beta = 0,108 và P value 0,062 > 0,05 đã cho thấy điểm neo giá mua không có tác động đến ý định đầu tư của NĐT. Như vậy, NĐT chịu ảnh hưởng của hiệu ứng điểm neo quá khứ đến ý định đầu tư cũng như quyết định cắt lỗ của mình, NĐT thường dựa vào những điểm neo trong quá khứ là giá gần đây của cổ phiếu, mức giá cao nhất trong thời gian trước đó để tham chiếu cho quyết định cắt lỗ của mình thông qua yếu tố ý định đầu tư.

Xét mối quan hệ giữa tâm lý đám đông và quyết định cắt lỗ thông qua ý định đầu tư của NĐT, kết quả cho thấy, tâm lý đám đông có tác động tích cực đến ý định đầu tư và ý định đầu tư có tác động tích cực đến quyết định cắt lỗ với hệ số beta và mức ý nghĩa tương ứng là (0,193; 0,002) và (0,151; 0,003). Như vậy, có thể thấy rằng NĐT chịu ảnh hưởng bởi thông tin từ đám đông trong việc xem xét ra quyết định cắt lỗ của mình trong quá trình đầu tư.

Sự quá tự tin (beta = 0,183; sig = 0,001) và sự ghét lỗ (beta = 0,132; sig =0,033) đã cho thấy ảnh hưởng của 2 yếu tố này đến quyết định cắt lỗ của NĐT thông qua yếu tố trung gian là ý định đầu tư. Ta còn thấy rằng, mối quan hệ giữa ý định đầu tư và quyết định cắt lỗ được ủng hộ, điều đó cho thấy rằng trong quyết định cắt lỗ NĐT chịu chi phối yếu tố ý định đầu tư của mình. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy điểm neo quá khứ là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định cắt lỗ, kế đến là các yếu tố theo thứ tự: tâm lý đám đông, sự quá tự tin, ý định đầu tư, sự ghét lỗ và cuối cùng yếu tố ít có tác động nhất là điểm neo giá mua.

      5.2 Hàm ý quản trị

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, NĐT không nên chỉ dựa vào một hoặc vài điểm neo để ra quyết định cắt lỗ vì điểm neo chỉ phù hợp với bối cảnh trước đó. NĐT nên xem xét và đánh giá toàn diện tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và yếu tố giá của chứng khoán và tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá trình ra quyết định cắt lỗ, từ đó sẽ trở thành NĐT có kỷ luật.

NĐT nên có sự hiểu biết về tâm lý hành vi bất lợi có thể xảy ra ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đầu tư cũng như cắt lỗ, như vậy thì NĐT có thể hạn chế hoặc làm giảm các tác động của nó tới kết quả đầu tư của mình.

Tài liệu tham khảo

Funham, A., Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. The Journal of Socio-Economics, 40(1), 35 – 42.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263 – 292.

Waweru, N.M., Munyoki, E., Uliana, E. (2008). The Effects of Behavioral Factors in Investment Decision-Making: A Survey of Institutional Investors Operating at the Nairobi Stock Exchange. International Journal of Business and Emerging Markets, 1(1).


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023.

Phá chuyên án lừa đảo chuyển tiền qua mạng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Tổ quốc bên bờ sóng 2022: Chính thức khởi động vòng thi Chung kết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11, vòng Chung kết của Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng 2022" đã chính thức bắt đầu, được diễn ra trực tiếp tại trường quay của Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam. TOP 15 thí sinh đã trải qua một chặng hải trình đầy gian nan để có cơ hội được đứng trên sân khấu.

Xuất siêu 10,6 tỷ USD trong 11 tháng năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê vừa được Bộ Công Thương công bố cho biết, 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt kết quả năm 2021 (668,5 tỷ USD); tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD.

TS. Võ Trí Thành: Mấu chốt hiện nay là tháo 'ngòi nổ' trái phiếu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng, dòng tiền đang bị tắc nghẽn, do đó cần phải tháo gỡ các nút thắt để doanh nghiệp tiếp cận được vốn với chi phí hợp lý. Trong đó, mấu chốt là tháo ngòi nổ trái phiếu doanh nghiệp.

Gần 1.500 vận động viên, đoàn viên tham gia Hội thao Công đoàn khối Ngân hàng Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tháng 11, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức thành công Hội thao khối Công đoàn NHNN các khu vực Bắc, Trung, Nam; thu hút gần 1.500 vận động viên, đoàn viên, người lao động thuộc Cơ quan NHTW và 63 chi nhánh NHNN tham dự. Các vận động viên tham dự thi đấu ở 4 bộ môn: Cầu lông, Cờ tướng, Bóng bàn, Tennis, với nhiều nội dung như đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam...

Toyota Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và âm nhạc năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2022, Toyota Việt Nam tiếp tục trao tặng 115 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của 18 trường đại học đào tạo về kỹ thuật và 85 suất học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam cho 5 trường đào tạo âm nhạc trên cả nước. Qua nhiều năm triển khai, đến nay, tổng số hơn 3.800 suất học bổng đã được trao tặng cho sinh viên ở cả hai lĩnh vực.

Chứng khoán Rồng Việt ra mắt Website mới, giao diện hiện đại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) vừa ra mắt Website phiên bản mới tại địa chỉ www.vdsc.com.vn với giao diện  theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích trên nhiều thiết bị.

World Cup 2022: Thêm 4 đội vào vòng 1/8

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 diễn ra vào đêm ngày 29/11 rạng sáng ngày 30/11 đã xác định thêm 4 đội vào vòng 1/8, gồm: Anh, Hà Lan, Mỹ, Senegal. Trong khi đó, đội tuyển Iran - đội bóng châu Á thứ 2 đã chia tay đất nước Qatar.

Lãi suất cao và nhiều quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vietbank đang áp dụng ưu đãi lãi suất lên đến 9,5% cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30/12/2022, khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi khác khi gửi tiết kiệm Vietbank.

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - GE Hydro Solutions (các giải pháp thủy điện) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cùng nghiệm thu mô hình tuabin công suất 240 MW tại phòng thí nghiệm thực hành Công nghệ thủy lực ở Grenoble (Pháp). Đây là cột mốc quan trọng đầu tiên trong dự án mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình theo thỏa thuận đã được ký kết giữa GE Hydro Solutions và Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN hồi đầu năm 2022.

Giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm, HDBank hỗ trợ khách hàng tăng tốc cuối năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank vừa công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Trái cây thứ 7 của Việt Nam lên đường sang Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu (XK) lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ”. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép XK sang thị trường Hoa Kỳ, sau các loại quả: xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Chủ tịch AzFin Việt Nam: Điều quan trọng khi đầu tư tích sản cổ phiếu là tìm ra doanh nghiệp phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau cú sốc bắt đầu từ tháng 4 – thời điểm thị trường chứng khoán bước qua giai đoạn tăng nóng và giảm sốc từ vùng 1.500 điểm, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm chiến lược mới: Đầu tư tích sản cổ phiếu với kỳ vọng sinh lời dài hạn.

Chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Sống đẹp - P.V - 20:30 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023.

Toyota Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kỹ thuật và âm nhạc năm 2022

Sống đẹp - T.H - 19:00 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2022, Toyota Việt Nam tiếp tục trao tặng 115 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của 18 trường đại học đào tạo về kỹ thuật và 85 suất học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam cho 5 trường đào tạo âm nhạc trên cả nước. Qua nhiều năm triển khai, đến nay, tổng số hơn 3.800 suất học bổng đã được trao tặng cho sinh viên ở cả hai lĩnh vực.

Chứng khoán Rồng Việt ra mắt Website mới, giao diện hiện đại

Doanh nghiệp - Bích Liên - 18:00 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) vừa ra mắt Website phiên bản mới tại địa chỉ www.vdsc.com.vn với giao diện  theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích trên nhiều thiết bị.

World Cup 2022: Thêm 4 đội vào vòng 1/8

Kết nối - P.V - 17:21 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 diễn ra vào đêm ngày 29/11 rạng sáng ngày 30/11 đã xác định thêm 4 đội vào vòng 1/8, gồm: Anh, Hà Lan, Mỹ, Senegal. Trong khi đó, đội tuyển Iran - đội bóng châu Á thứ 2 đã chia tay đất nước Qatar.

Phá chuyên án lừa đảo chuyển tiền qua mạng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:00 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Tổ quốc bên bờ sóng 2022: Chính thức khởi động vòng thi Chung kết

Văn hóa - Minh Ngọc - 16:35 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11, vòng Chung kết của Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng 2022" đã chính thức bắt đầu, được diễn ra trực tiếp tại trường quay của Đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam. TOP 15 thí sinh đã trải qua một chặng hải trình đầy gian nan để có cơ hội được đứng trên sân khấu.

Xuất siêu 10,6 tỷ USD trong 11 tháng năm 2022

Tin tức - T.H - 16:00 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê vừa được Bộ Công Thương công bố cho biết, 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt kết quả năm 2021 (668,5 tỷ USD); tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD.

Lãi suất cao và nhiều quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietbank

Tin hội viên - Ngọc Lưu - 15:55 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vietbank đang áp dụng ưu đãi lãi suất lên đến 9,5% cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30/12/2022, khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi khác khi gửi tiết kiệm Vietbank.

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam

Doanh nghiệp - Yến Nhi - 15:30 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - GE Hydro Solutions (các giải pháp thủy điện) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cùng nghiệm thu mô hình tuabin công suất 240 MW tại phòng thí nghiệm thực hành Công nghệ thủy lực ở Grenoble (Pháp). Đây là cột mốc quan trọng đầu tiên trong dự án mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình theo thỏa thuận đã được ký kết giữa GE Hydro Solutions và Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN hồi đầu năm 2022.

TS. Võ Trí Thành: Mấu chốt hiện nay là tháo 'ngòi nổ' trái phiếu

Vấn đề - Nhận định - P.V - 14:39 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng, dòng tiền đang bị tắc nghẽn, do đó cần phải tháo gỡ các nút thắt để doanh nghiệp tiếp cận được vốn với chi phí hợp lý. Trong đó, mấu chốt là tháo ngòi nổ trái phiếu doanh nghiệp.

Gần 1.500 vận động viên, đoàn viên tham gia Hội thao Công đoàn khối Ngân hàng Nhà nước

Hoạt động ngân hàng - PV - 14:28 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tháng 11, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức thành công Hội thao khối Công đoàn NHNN các khu vực Bắc, Trung, Nam; thu hút gần 1.500 vận động viên, đoàn viên, người lao động thuộc Cơ quan NHTW và 63 chi nhánh NHNN tham dự. Các vận động viên tham dự thi đấu ở 4 bộ môn: Cầu lông, Cờ tướng, Bóng bàn, Tennis, với nhiều nội dung như đôi nam, đôi nam nữ, đơn nam...

Trái cây thứ 7 của Việt Nam lên đường sang Hoa Kỳ

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 10:30 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu (XK) lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ”. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép XK sang thị trường Hoa Kỳ, sau các loại quả: xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm, HDBank hỗ trợ khách hàng tăng tốc cuối năm 2022

Tin hội viên - P.V - 10:30 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank vừa công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Chủ tịch AzFin Việt Nam: Điều quan trọng khi đầu tư tích sản cổ phiếu là tìm ra doanh nghiệp phát triển bền vững

Thị trường - Anh Đặng - 10:00 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau cú sốc bắt đầu từ tháng 4 – thời điểm thị trường chứng khoán bước qua giai đoạn tăng nóng và giảm sốc từ vùng 1.500 điểm, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm chiến lược mới: Đầu tư tích sản cổ phiếu với kỳ vọng sinh lời dài hạn.

Tăng cường phòng ngừa, giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc trong mùa World Cup 2022

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 09:50 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số 9362/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp; đặc biệt trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc

Tin tức - T.H - 09:43 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tetra Pak đạt chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với mức xếp hạng cao nhất AA

Doanh nghiệp - Thanh Thanh - 09:16 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống tại Bình Dương của Tetra Pak – công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm đến từ Thụy Điển, vừa được nhận chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với xếp hạng cao nhất AA. Đây là lần thứ tư liên tiếp, Tetra Pak đạt chứng nhận này.

Doanh nghiệp trên HNX huy động được 64,5 nghìn tỷ đồng

Thị trường - Bùi Trang - 07:02 30/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các DN niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX vẫn huy động thành công 64,5 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - Minh Ngọc - 19:49 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực Ngân hàng Việt Nam”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam” nhằm trao đổi, tiếp nhận thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ xấu.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với VietinBank

Tin hội viên - P.V - 18:16 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo kết quả xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2022 của Fitch Ratings công bố ngày 17/11, bậc tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được nâng từ mức “BB-” lên “BB” và giữ triển vọng Tích cực.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương: Đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại

Vấn đề - Nhận định - Tri Nhân - 15:00 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.

Để lao động phi chính trở thành lao động chính thức

Vấn đề - Nhận định - Tri Nhân - 14:45 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021, 68,5% lao động có việc làm của Việt Nam làm việc trong khu vực phi chính thức (33,6 triệu lao động). 17,8% lao động phi chính thức làm việc ở khu vực chính thức và 15,9 % lao động phi chính thức có trình độ đại học trở lên.  

Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Thanh Hải - 14:06 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự khai mạc Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Tin tức - T.H - 13:36 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị tổ chức.

Thương vụ nghìn tỷ tiếp tục khuấy động thị trường bancassurance

Tin hội viên - T.N - 08:00 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường bảo hiểm, ngân hàng vừa chứng kiến cú bắt tay hợp tác giữa LienVietPostbank và Dai - ichi Life Việt Nam. Thương vụ này làm thị trường bancassurance Việt Nam càng thêm sôi động.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO