Thứ 3, 24/05/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Nguyễn Minh Trí - Nghiên cứu - Trao đổi - 15/11/2021 09:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung nghiên cứu vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 302 nhà đầu tư đang đầu tư trên các sàn chứng khoán.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố: điểm neo quá khứ, tâm lý đám đông, sự quá tự tin và sự ghét lỗ có tác động tích cực đến quyết định cắt lỗ của nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thông qua yếu tố trung gian là ý định đầu tư. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa điểm neo giá mua và ý định đầu tư không được hỗ trợ.

1. Đặt vấn đề

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã phát triển cả về quy mô, số lượng cổ phiếu niêm yết và giá trị giao dịch cũng như số lượng tài khoản nhà đầu tư (NĐT). Bên cạnh các yếu tố tác động đến ý định, quyết định đầu tư cũng như quyết định cắt lỗ của NĐT trên TTCK như tình hình sản xuất kinh doanh của chính bản thân doanh nghiệp niêm yết thì các yếu tố tâm lý của NĐT cũng là một nhân tố quyết định mang lại hiệu quả đầu tư của NĐT. Do đó việc nắm bắt được các yếu tố tác động đến NĐT là một trong những vấn đề cần thiết cho việc ra quyết định trong đầu tư. Trên TTCK, trong thời gian qua đã có những thay đổi nhanh đó là vượt qua mốc 1.400 vào thời điểm cuối tháng 06/2021 và gần đây nhất là những ngày đầu tháng 11/2021. Điều này cho thấy, biên độ dao động của Vn-Index là rất lớn và phản ứng có phần quá mức trước những thông tin tác động đến thị trường.

Hành vi của các NĐT là một trong những nội dung cơ bản của lý thuyết tài chính hành vi, giải thích những biểu hiện mang tính tâm lý của con người. Những sai lầm trong nhận thức sẽ ảnh hưởng đến các NĐT và ý định đầu tư cũng như quyết định chấp nhận cắt lỗ nhằm tìm cơ hội mới. Có thể thấy rằng tài chính hành vi đang trở thành một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình ra quyết định, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của NĐT và giúp NĐT có thể chọn lựa công cụ đầu tư tốt hơn và tránh khỏi việc lặp lại những sai lầm đắt giá trong tương lai.

Qua tìm hiểu các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả thấy có nhiều nghiên cứu về quyết định đầu tư của NĐT trên TTCK. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu về quyết định cắt lỗ cũng như quyết định cắt lỗ của NĐT thông qua yếu tố trung gian. Do đó, việc nghiên cứu tổng quát hơn về quyết định cắt lỗ thông qua yếu tố trung gian là khoảng trống cần được nghiên cứu thêm.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Theo Kahneman và Tversky (1979), khi mô tả độ hữu dụng của một NĐT tài chính bằng một hàm hữu dụng lõm, hữu dụng biên của tài sản giảm, tức là mỗi đơn vị tăng thêm trong giá trị tài sản đầu tư sẽ mang lại một giá trị hữu dụng tăng thêm ít hơn so với sự tăng lên trước đó trong giá trị tài sản đầu tư nhưng sẽ mang đến tâm lý ghét lỗ và điểm neo nhiều hơn khi một giá trị tài sản bị sụt giảm do thua lỗ. Trong một nghiên cứu khác của Waweru và cộng sự (2008) khảo sát các nhân tố hành vi tác động đến NĐT trên TTCK tại Kenya đã chỉ ra rằng nhân tố tự nghiệm, triển vọng nhân tố thị trường và hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến việc ra quyết định đầu tư trong bối cảnh tại đây. Ngoài ra, Furnham và Boo (2011) lại cho rằng các điểm neo có thể ảnh hưởng đến việc phán đoán của NĐT.

3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề xuất

Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây đã trình bày, mô hình nghiên cứu được tổng hợp lại và đề xuất như trong Hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

 

Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu bao gồm:

H1: Điểm neo quá khứ có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H2: Điểm neo giá mua có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H3: Tâm lý đám đông có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H4: Sự quá tự tin có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H5: Sự ghét lỗ có tác động tích cực đến Ý định đầu tư của NĐT

H6: Ý định đầu tư có tác động tích cực đến Quyết định cắt lỗ của NĐT

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Thống kê mô tả mẫu

Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện. Việc khảo sát thực hiện bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp 305 NĐT đang đầu tư trên Sở Giao dịch chứng khoán: Hose, HNX và UpCom, thời gian thực hiện thu thập, phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu: từ tháng 5 đến hết tháng 9/2021. Sau khi thu về và loại bỏ bảng không hợp lệ và 302 bảng hợp lệ được đưa vào phân tích (99,02%). Bảng 1 cho thấy thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu.

 

4.2. Kiểm định thang đo: độ tin cậy và độ giá trị

 

Kiểm định độ tin cậy của thang đo: qua kiểm định Cronbach’s Alpha kết quả phân tích Bảng 2, cho thấy tất cả các nhân tố đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha > 0,7. Như vậy, độ tin cậy thang đo (CA) của tất cả các biến phù hợp. Ngoài ra, độ tin cậy tổng hợp (CR): kết quả phân tích cho thấy độ tin cậy tổng hợp (CR) cho mỗi cấu trúc > 0,8. Do đó, nó đã chứng minh rằng thang đo có độ tin cậy nhất quán bên trong tốt.

Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: kết quả cho thấy, hệ số tổng phương sai trích (AVE) của các yếu tố đều > 0,5 đạt yêu cầu kiểm định. Như vậy, mỗi cấu trúc thể hiện giá trị hội tụ tốt.

Đánh giá giá trị phân biệt: Trong SmartPLS, theo tiêu chuẩn Fornell-Larcker, căn bậc hai của AVE xuất hiện trong các ô đường chéo và các mối tương quan giữa các biến xuất hiện bên dưới nó. Kết quả Bảng 3, phân tích này cho thấy rằng giá trị phân biệt cho các cấu trúc đã đạt được bởi căn bậc hai của các AVE (đường chéo in đậm) cao hơn so với các tương quan ngoài đường chéo.

 

Từ các kết quả phân tích, tác giả có thể kết luận rằng các thang đo được sử dụng trong mô hình nghiên cứu đã đạt được độ tin cậy và tính giá trị rất tốt.

4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc: tính đa cộng tuyến và độ phù hợp của mô hình

Kiểm tra vấn đề về đa cộng tuyến: Kết quả phân tích Bảng 2 cho thấy kết quả của VIF đều dưới ngưỡng 5 và > 0,2 cho thấy các biến tiềm ẩn không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Kiểm định sự phù hợp của mô hình: Sự phù hợp của mô hình được kiểm định bằng giá trị R2. Kết quả phân tích cho thấy R2 hiệu chỉnh của mô hình ý định đầu tư và quyết định cắt lỗ đạt tiêu chuẩn thống kê về độ phù hợp của mô hình, nên mô hình được giải thích vừa phải, thể hiện tại Bảng 4.

 

Đồng thời, sử dụng chỉ số kích thước ảnh hưởng của Cohen (1988), được gọi là hệ số tác động f2, phân loại kích thước ảnh hưởng thành ba nhóm như sau: Kích thước ảnh hưởng lớn ở các giá trị f lớn hơn 0,4; Kích thước ảnh hưởng trung bình ở các giá trị f nằm trong khoảng từ 0,25 đến 0,40; và Kích thước ảnh hưởng nhỏ ở giá trị f nhỏ hơn 0,1, thể hiện trong Bảng 5. Ngoài ra, chất lượng của mô hình còn được đo bằng chỉ số mức độ phù hợp toàn cầu (GoF). Giá trị GoF bằng 0,75 đã chỉ ra độ phù hợp của mô hình ảnh hưởng lớn; Các giá trị Q2 đều lớn hơn ngưỡng giá trị 0 với giá trị nhỏ nhất là 0,2 và SRMR = 0,051 < 0,08. Từ tất cả các kết quả trên, nghiên cứu này đã chứng minh rằng mô hình PLS được xác nhận mô hình phù hợp rất tốt với dữ liệu thực nghiệm.

4.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết

 

Kết luận, các giả thuyết đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%, trừ giả thuyết H2 Điểm neo giá mua có tác động tích cực đến Ý định đầu tư bị bác bỏ do có p-value > 0,0

 

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý quản trị

5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, về điểm neo quá khứ như điểm tham chiếu có tác động đến ý định đầu tư của NĐT (với beta = 0,320 và ở mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05). Với beta = 0,108 và P value 0,062 > 0,05 đã cho thấy điểm neo giá mua không có tác động đến ý định đầu tư của NĐT. Như vậy, NĐT chịu ảnh hưởng của hiệu ứng điểm neo quá khứ đến ý định đầu tư cũng như quyết định cắt lỗ của mình, NĐT thường dựa vào những điểm neo trong quá khứ là giá gần đây của cổ phiếu, mức giá cao nhất trong thời gian trước đó để tham chiếu cho quyết định cắt lỗ của mình thông qua yếu tố ý định đầu tư.

Xét mối quan hệ giữa tâm lý đám đông và quyết định cắt lỗ thông qua ý định đầu tư của NĐT, kết quả cho thấy, tâm lý đám đông có tác động tích cực đến ý định đầu tư và ý định đầu tư có tác động tích cực đến quyết định cắt lỗ với hệ số beta và mức ý nghĩa tương ứng là (0,193; 0,002) và (0,151; 0,003). Như vậy, có thể thấy rằng NĐT chịu ảnh hưởng bởi thông tin từ đám đông trong việc xem xét ra quyết định cắt lỗ của mình trong quá trình đầu tư.

Sự quá tự tin (beta = 0,183; sig = 0,001) và sự ghét lỗ (beta = 0,132; sig =0,033) đã cho thấy ảnh hưởng của 2 yếu tố này đến quyết định cắt lỗ của NĐT thông qua yếu tố trung gian là ý định đầu tư. Ta còn thấy rằng, mối quan hệ giữa ý định đầu tư và quyết định cắt lỗ được ủng hộ, điều đó cho thấy rằng trong quyết định cắt lỗ NĐT chịu chi phối yếu tố ý định đầu tư của mình. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy điểm neo quá khứ là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định cắt lỗ, kế đến là các yếu tố theo thứ tự: tâm lý đám đông, sự quá tự tin, ý định đầu tư, sự ghét lỗ và cuối cùng yếu tố ít có tác động nhất là điểm neo giá mua.

      5.2 Hàm ý quản trị

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, NĐT không nên chỉ dựa vào một hoặc vài điểm neo để ra quyết định cắt lỗ vì điểm neo chỉ phù hợp với bối cảnh trước đó. NĐT nên xem xét và đánh giá toàn diện tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và yếu tố giá của chứng khoán và tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá trình ra quyết định cắt lỗ, từ đó sẽ trở thành NĐT có kỷ luật.

NĐT nên có sự hiểu biết về tâm lý hành vi bất lợi có thể xảy ra ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đầu tư cũng như cắt lỗ, như vậy thì NĐT có thể hạn chế hoặc làm giảm các tác động của nó tới kết quả đầu tư của mình.

Tài liệu tham khảo

Funham, A., Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. The Journal of Socio-Economics, 40(1), 35 – 42.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263 – 292.

Waweru, N.M., Munyoki, E., Uliana, E. (2008). The Effects of Behavioral Factors in Investment Decision-Making: A Survey of Institutional Investors Operating at the Nairobi Stock Exchange. International Journal of Business and Emerging Markets, 1(1).


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu tăng trưởng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2022, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, trong điều hành Chính phủ cần bám sát diễn biến của dịch COVID-19; căng thẳng kinh tế, địa chính trị trên thế giới; động thái chính sách của các ngân hàng trung ương các nền kinh tế lớn; kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; kiểm soát nợ xấu, có giải pháp căn cơ, bền vững hướng dòng tiền quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Mặt trái trong thu hút FDI chậm được khắc phục

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và vẫn sẽ là rất quan trọng với Việt Nam. Nhưng cũng đã có những dự án không mang lại hiệu quả khi thua lỗ nhiều, lại có những dự án đầu tư chui, đầu tư núp bóng, có dự án để lại những hậu quả xấu về môi trường...

Giá xăng lập đỉnh mới, vượt 30.500 đồng một lít

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là đợt tăng giá thứ tư liên tiếp từ ngày 21/4 đến nay và sau đợt tăng này, giá xăng RON95-III đã lập đỉnh mới, lên 30.650 đồng một lít.

12 giải pháp trọng tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 23/5, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 12 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 23/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3

Bất động sản công nghiệp ngày càng thu hút vốn FDI

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quý 1/2022 chứng kiến nhiều thương vụ FDI thành công tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Lĩnh vực sản xuất chế tạo tiếp tục là ngành công nghiệp thế mạnh trên cả nước.

Tổng công ty Dược Việt Nam: Lợi nhuận quý I giảm nhẹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Dược Việt Nam (mã chứng khoán DVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

CMC cùng cộng đồng chạy bộ gây quỹ phẫu thuật nụ cười

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa tổ chức thành công giải chạy CMC Speed Up dành cho nhân viên, khách hàng và vận động viên trong cộng đồng CMC và những người bạn (CFR). Thông qua hoạt động này, CMC kết hợp cùng Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Đề tài Khoa học cấp Bộ về sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech của Vietcombank được nghiệm thu Xuất sắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 18/5/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp Bộ của NHNN do PGS,TS. Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm các nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam”.

SHB được vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được Tạp chí uy tín Global Finance vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2022, một trong những hạng mục quan trọng nhất của hệ thống giải thưởng “Best Bank” do Global Finance tổ chức thường niên nhằm vinh danh tổ chức tài chính xuất sắc nhất tại mỗi quốc gia.

Sữa Quốc tế (IDP) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP – sàn UPCoM) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2021 vào ngày 25/5/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/5/2022.

SHB tặng đến 85% phí bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mong muốn mang tới cho khách hàng cuộc sống an yên, hạnh phúc, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Tặng Bảo hiểm – Trao Bình an” dành cho cá nhân, doanh nghiệp với tổng giá trị quà tặng lên tới 45 tỷ đồng.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam ra mắt “Future Bank Group” dưới hình thức Bank-in-Bank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Shinhan Việt Nam tăng tốc chuyển đổi công nghệ số thông qua việc ra mắt “Future Bank Group”, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030

Nên làm gì để thấu hiểu cha mẹ tuổi "xế chiều"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bạn đang bao nhiêu tuổi? Bạn có tự tin rằng thời gian qua mình hiểu được cha mẹ? Cùng “bắt mạch” những thay đổi tâm lý của phụ huynh để lựa chọn cách quan tâm phù hợp. 

Phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu tăng trưởng

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 06:30 24/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2022, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, trong điều hành Chính phủ cần bám sát diễn biến của dịch COVID-19; căng thẳng kinh tế, địa chính trị trên thế giới; động thái chính sách của các ngân hàng trung ương các nền kinh tế lớn; kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; kiểm soát nợ xấu, có giải pháp căn cơ, bền vững hướng dòng tiền quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực cho khu vực hợp tác xã tại Việt Nam

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Quỳnh Dương - 18:32 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có buổi làm việc với Đoàn Dự án “Nâng cao năng lực cho khu vực Hợp tác xã tại Việt Nam” (do DVGR thực hiện) nhằm trao đổi nắm bắt, tìm hiểu kỹ hơn về việc tiếp cận vốn cho hợp tác xã (HTX) và tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp.

Việt Nam: Phục hồi mạnh mẽ giữa những sóng gió bên ngoài

Vấn đề - Nhận định - Hải Yến - 17:00 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nền kinh tế Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ vào đầu năm 2022, nhờ vào việc triển khai tiêm chủng mạnh mẽ, nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với các sản phẩm sản xuất, nhu cầu trong nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi. Đây là đánh giá sơ bộ này của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) đưa ra sau chuyến tham vấn thường niên tới Việt Nam từ ngày 3-18/5/2022.

Mặt trái trong thu hút FDI chậm được khắc phục

Các Hiệp hội ngành, nghề - Linh Ly - 16:20 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và vẫn sẽ là rất quan trọng với Việt Nam. Nhưng cũng đã có những dự án không mang lại hiệu quả khi thua lỗ nhiều, lại có những dự án đầu tư chui, đầu tư núp bóng, có dự án để lại những hậu quả xấu về môi trường...

Giá xăng lập đỉnh mới, vượt 30.500 đồng một lít

Thị trường - Minh Hoàng - 15:20 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là đợt tăng giá thứ tư liên tiếp từ ngày 21/4 đến nay và sau đợt tăng này, giá xăng RON95-III đã lập đỉnh mới, lên 30.650 đồng một lít.

12 giải pháp trọng tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Tin tức - Thanh Hải - 15:11 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 23/5, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 12 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

SEA Games 31 đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ

Văn hóa - T.Dũng - 15:00 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 23/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 đã có buổi trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả của Đại hội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Tin tức - Thanh Hải - 14:21 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 23/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3

Tổng công ty Dược Việt Nam: Lợi nhuận quý I giảm nhẹ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:23 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Dược Việt Nam (mã chứng khoán DVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bất động sản công nghiệp ngày càng thu hút vốn FDI

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 10:36 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quý 1/2022 chứng kiến nhiều thương vụ FDI thành công tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Lĩnh vực sản xuất chế tạo tiếp tục là ngành công nghiệp thế mạnh trên cả nước.

Apple thử nghiệm màn hình gập cho iPhone

Công nghệ - Thế Dương - 10:17 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple được cho là đang thử nghiệm dùng màn hình gập e-ink cho dòng , thay cho giải pháp OLED trên thiết bị Android hiện nay.

Thị trường chuyển sang tích lũy khi vượt 1.200 điểm?

Thị trường - Bùi Trang - 09:57 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán cho rằng trong tuần này, xu hướng tăng điểm dần chuyển sang dao động tích lũy đi ngang sau khi chỉ số đã vượt 1.200 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời nếu xuất hiện tín hiệu điều chỉnh.

YouTube bật tính năng gợi ý phần hay nhất trong video

Công nghệ - Thế Dương - 09:27 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - YouTube vừa bổ sung tính năng đánh dấu các phần được tua lại nhiều trong video, cho phép người dùng xem nhanh những đoạn thu hút nhất.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Văn hóa - TTTCTT - 08:52 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển.

Nỗ lực giảm lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại trong đại dịch COVID-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Đỗ Thị Thủy - 08:20 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích thực tế lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trước và từ khi đại dịch COVID – 19 bùng phát, đồng thời gợi ý một số giải pháp cho vay của NHTM trong thời gian tới.

CMC cùng cộng đồng chạy bộ gây quỹ phẫu thuật nụ cười

Sống đẹp - Nguyễn Thành - 08:19 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa tổ chức thành công giải chạy CMC Speed Up dành cho nhân viên, khách hàng và vận động viên trong cộng đồng CMC và những người bạn (CFR). Thông qua hoạt động này, CMC kết hợp cùng Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Chủ tịch ECB: Crypto  “không có giá trị gì” và cần được kiểm soát

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 07:26 23/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết tiền mã hóa (crypto currency)  “không dựa trên gì cả” và cần được quy định để hướng mọi người tránh đầu cơ vào bằng tiền tiết kiệm cả đời.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chính sách mới - V.H - 22:13 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Phát hiện "website Bộ Công an" giả nhằm chiếm đoạt tài sản

Công nghệ - Thành Chung - 17:01 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các đối tượng mạo danh lực lượng Công an điều tra các vụ án (tham nhũng, rửa tiền, ma túy...) và chủ động liên hệ với một số cá nhân liên quan đến các vụ án này để đe dọa, chiếm đoạt tài sản

Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của giới đầu tư chuyên nghiệp đang ở mức cao nhất 20 năm

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 15:30 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khảo sát của Bank of America (BofA) mới đây cho thấy, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của các nhà quản lý quỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2001 trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm khi thị trường đang đối mặt với nhiều rủi ro lớn.

Chủ tịch nước, Thủ tướng biểu dương và gửi lời khen đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Văn hóa - TTTCTT - 10:33 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Chủ tịch nước, Thủ tướng đã gửi lời biểu dương và có thư chúc mừng đội tuyển.

Chung sức, đồng lòng, nỗ lực hơn nữa, đưa TP. Cần Thơ vươn lên xứng đáng với tiềm năng, lợi thế

Kết nối - P.V - 09:58 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến.

FED thắt chặt chính sách và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 09:56 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau hai lần tăng lãi suất với tổng mức tăng là 75 điểm cơ bản từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến tăng lãi suất điều hành thêm 1,75% lên mức 2,5% vào cuối năm 2022. Các chính sách thắt chặt của FED sẽ có những tác động lớn đến kinh tế Việt Nam.

Qualcomm tiếp tục dẫn đầu mảng thiết bị Android cao cấp với nền tảng di động Snapdragon mạnh mẽ

Công nghệ - T.Mai - 09:21 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Qualcomm Technologies, Inc. mới đây đã công bố dòng sản phẩm nền tảng di động mới nhất của mình, Snapdragon® 8+ Gen 1 và Snapdragon 7 Gen 1, để cung cấp sức mạnh cho thế hệ điện thoại thông minh Android cao cấp và hàng đầu tiếp theo.

Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển

Các Hiệp hội ngành, nghề - V.Hiệu - 09:01 22/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là một trong những mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO