Thứ 6, 03/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Đa dạng hóa thu nhập và rủi ro nợ ngân hàng: Nghiên cứu trước và trong bối cảnh COVID -19 tại Việt Nam

PGS,TS. Lê Thanh Tâm, Minh Ngọc, Quỳnh Anh, Minh Phương - Nghiên cứu - Trao đổi - 22/10/2022 13:29
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 29 ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 để xem xét sự tác động của việc đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro nợ của các ngân hàng Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch COVID-19

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 29 ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 để xem xét sự tác động của việc đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro nợ của các ngân hàng Việt Nam trước và trong thời kỳ dịch COVID-19. Thông qua việc sử dụng mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS), các phát hiện chính bao gồm: Thứ nhất, các NHTM có mức độ đa dạng hóa càng cao thì rủi ro nợ càng thấp. Thứ hai, chiến lược đa dạng hóa thu nhập phải được thực hiện đồng thời với việc cơ cấu hợp lý từng thành phần thu nhập ngoài lãi. Trong xu hướng cạnh tranh miễn, giảm các loại phí, các ngân hàng cần hạn chế tăng thu nhập trực tiếp từ hoạt động dịch vụ, giảm thu phí dịch vụ để tăng các khoản thu khác gián tiếp, như quy mô giao dịch, giá trị CASA. Đây là điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước đây. Thứ ba, các ngân hàng cần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán và tăng thu nhập từ các hoạt động phi lãi khác. Thứ tư, rủi ro nợ của ngân hàng có xu hướng giảm khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thứ năm, trái với giả thuyết của nhóm nghiên cứu, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và rủi ro nợ của các NHTM tại Việt Nam chưa được xác nhận.

Income diversification and default risk of commercial banks: Empirical study of prior versus during COVID-19 pandemic in Vietnam

Abstract: This study uses data of 29 commercial banks in the period from 2012 to 2020 to examine impacts of income diversification on the default risk of Vietnamese banks before and during the COVID-19 pandemic. The main findings from estimation using fixed effects model (FEM) and general least squares model (FGLS) are as follows: first, the higher the level of income diversification, the lower the risk of default; second, diversification strategy should be conducted based on each source of non-interest income. Banks need to limit the increase in direct income from service activities, reduce service fees to increase other indirect revenues, such as benefiting from transaction size and CASA value. This is different from previous studies; third, banks should improve quality of foreign exchange business, securities investment and increase income from other non-interest activities; fourth, bank’s default risk tends to decrease when the COVID-19 pandemic breaks out; fifth, contrary to our hypothesis, the impact of  COVID-19 pandemic on the relationship between income diversification and default risk of commercial banks in Vietnam has not been confirmed.

1. GIỚI THIỆU

Trước áp lực cạnh tranh từ các đối thủ trong và ngoài nước, cải cách quy định, cải tiến công nghệ và sự gia tăng của các định chế tài chính, ngân hàng phải đa dạng hóa bằng cách chuyển dịch thu nhập từ các hoạt động cho vay truyền thống sang các hoạt động phi lãi (Brei & cộng sự, 2019). Tại các nước có hệ thống tài chính phát triển, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập của hệ thống ngân hàng là trên 40% (theo Cơ sở dữ liệu tài chính phát triển toàn cầu của Ngân hàng Thế giới – World Bank, đến cuối năm 2017). Tại Việt Nam, mặc dù tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ tăng trưởng còn chậm và chưa đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 254/QĐ-TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về chiến lược phát triển ngành Ngân hàng có nội dung liên quan đến đa dạng hóa thu nhập là từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Thêm nữa, những thách thức mới nảy sinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đòi hỏi các ngân hàng càng phải thực hiện các biện pháp để đối phó với những tác động xấu của đại dịch như tăng trích lập dự phòng rủi ro hoặc cơ cấu lại các nguồn thu nhập. Đồng thời, việc giãn cách xã hội cũng như sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong đại dịch, đã tạo ra cơ hội cho các ngân hàng đẩy nhanh chuyển đổi số và đa dạng hóa các hoạt động phi lãi như thanh toán trực tuyến, bancassurance...

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Trong số các nghiên cứu trong và ngoài nước, quan điểm về lợi ích của việc đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro ngân hàng chia làm hai ý kiến trái chiều:

Về lý thuyết, Markowitz (1952) đưa ra lý thuyết danh mục đầu tư trung bình - phương sai cho thấy rằng việc đa dạng hóa các khoản đầu tư một cách hiệu quả có thể làm giảm rủi ro phi hệ thống. Đặc biệt, các ngân hàng có thể tận dụng đạt được lợi thế về phạm vi, đạt doanh thu với rủi ro thấp khi tham gia hoạt động mới nhờ thông tin tốt hơn từ hoạt động truyền thống hiện tại.

Bắt đầu với những nghiên cứu khẳng định mối quan hệ tích cực giữa đa dạng hóa và rủi ro ngân hàng. Ở châu Âu, Chiorazzo, Milani và Salvini (2008) sử dụng mẫu 85 ngân hàng Ý (1993-2003) và chỉ ra tác động tích cực của đa dạng hóa doanh thu và lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Theo tác giả, việc sử dụng các công nghệ mới, chẳng hạn như các dịch vụ trực tuyến, cho phép ngân hàng bán các sản phẩm và dịch vụ bổ sung, kéo theo các chi phí biên hoạt động có giới hạn hoặc không. Các lợi ích này có thể bù đắp những bất lợi do chi phí cố định cao hơn liên quan đến đầu tư vào công nghệ. Một số các nghiên cứu trên thế giới khác cũng ủng hộ quan điểm trên: Đức (Kohler, 2014); Ấn Độ (Pennathur và cộng sự, 2012), Châu Phi (Sissy và các cộng sự, 2017), khu vực Nam Á (Edirisuriya, Gunasekarage và Dempsey, 2015).

Mặt khác, một số học giả cho rằng có những chi phí tiềm ẩn liên quan đến đa dạng hóa. DeYoung & Roland (2001) cho rằng chi phí cố định lớn khi các ngân hàng tham gia ngành kinh doanh mới, đòn bẩy tài chính lớn hơn và không yêu cầu dự trữ vốn điều tiết sẽ làm gia tăng rủi ro của ngân hàng. Thiếu kỹ năng quản lý và thông tin trong thị trường mới và các vấn đề về đại lý do tổ chức và cơ cấu sản phẩm phức tạp cũng là lý do làm tăng rủi ro (Acharya và cộng sự, 2006).

Chỉ một số ít các nghiên cứu xem xét tác động của đa dạng hóa đối với rủi ro ngân hàng ở Việt Nam và kết quả vẫn còn mâu thuẫn. Trong khi Batten, J. A., & Vo, X. V. (2016) và Nguyễn Ngọc Khánh (2019) khẳng định mối quan hệ tiêu cực giữa đa dạng hóa và rủi ro ngân hàng thì Phạm Khánh Duy (2020) lại đưa ra kết luận ngược lại. Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ đơn thuần nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro vỡ nợ trong ngân hàng mà chưa gắn với từng thời kì cụ thể hay những cú sốc kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu này đóng góp vào các tài liệu đa dạng hóa thu nhập trong ngân hàng hiện có ở Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ Covid-19.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu

Nhóm nghiên cứu tác động của đa dạng thu nhập đối với rủi ro vỡ nợ ở 29 NHTM Việt Nam bằng mô hình dữ liệu bảng động trong khoảng thời gian 2012 – 2020 với 261 quan sát.

Báo cáo tài chính của các NHTM được sử dụng để thu thập dữ liệu về các biến cấp ngân hàng và số liệu về tốc độ tăng trưởng GDP thực tế thu thập từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn 2012-2020.

3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

3.2.1. Mô hình và các biến

Mô hình kinh tế lượng đa biến được sử dụng coi biến rủi ro và biến lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro là một hàm của các biến đa dạng hóa thu nhập (Stiroh & Rumble, 2006; Lepetit và cộng sự, 2008). Các ước tính được tính toán trong mô hình như sau:

RISKit = α + β­1 DIVit + β2  NON1 + β3 NON2 + β4 NON3 + γ ∑(CONTROL)it + δ COVIDit + εit

RISKit là biến phụ thuộc (các biến rủi ro) của ngân hàng i trong năm t; εit là phần dư không quan sát của ngân hàng i năm t, i = 1, 2, . . ., n; t = 1,2, . . ., t.

Bảng 1: Tổng kết giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ tổng quan nghiên cứu

3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu kiểm tra các giả thuyết sau:

H1: Đa dạng hóa thu nhập làm giảm rủi ro nợ và tăng thu nhập được điều chỉnh theo rủi ro của ngân hàng.

H2: Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và rủi ro nợ ngân hàng.

H3: Tỷ lệ thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán trên tổng thu nhập hoạt động có mối quan hệ nghịch chiều với rủi ro nợ của ngân hàng.

H4: Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động có tác động nghịch chiều tới rủi ro nợ của ngân hàng.

H5: Tỷ lệ thu nhập khác trên tổng thu nhập hoạt động có tác động nghịch chiều tới rủi ro nợ của ngân hàng.

4. KẾT QUẢ MÔ HÌNH

4.1. Bảng thống kê mô tả dữ liệu

Giá trị thống kê mô tả tổng quan của 15 biến sử dụng trong mô hình được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu của nhóm tác giả

4.2 Kết quả nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu áp dụng phân tích bằng ba phương pháp tiếp cận truyền thống bao gồm phương pháp hồi quy OLS, FEM và REM, và FGLS. Sau khi thực hiện các kiểm định, kết quả các mô hình đáng tin cậy được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả hồi quy

*, ** và *** lần lượt chỉ mức ý nghĩa 10%, 5% và 1 %                                                                  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu của nhóm tác giả

NON1 và CVD * DIV không có ý nghĩa thống kê trong cả 3 mô hình. Biến CVD chỉ có ý nghĩa thống kê trong mô hình (1). Có thể kết luận rằng Covid-19 làm giảm rủi ro ngân hàng vì CVD ảnh hưởng tích cực đến Zscore với mức ý nghĩa 10%. Tuy nhiên, tác động đối với lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro của các ngân hàng vẫn chưa được xác nhận. Số năm Covid-19 có thể quan sát tại thời điểm này có thể không đủ để xem xét sự thay đổi của các chỉ số liên quan đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Vì vậy trong nghiên cứu này giả thuyết H2 chưa được xác nhận.

Mặc dù NON1 mang dấu (+) trong tác động tới Zscore nhưng chưa đạt được ý nghĩa thống kê, tức là chưa thể khẳng định tác động của tỷ trọng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng và chứng khoán đối với rủi ro ngân hàng. Một lý do đưa ra là tác động đến rủi ro của hoạt động này còn phụ thuộc vào tính an toàn và thanh khoản của ngoại hối hoặc chứng khoán mà ngân hàng nắm giữ. Bên cạnh đó, biến CVD * DIV không có ý nghĩa thống kê nên chưa đánh giá được tác động của đa dạng hóa thu nhập đối với rủi ro ngân hàng trong bối cảnh dịch Covid-19. Do đó bác bỏ giả thuyết H3.

Bảng 4: Kết quả hồi quy sau khi loại bỏ các biến độc lập không có ý nghĩa

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu của nhóm tác giả

Trong Bảng 4, nhóm nghiên cứu hồi quy các mô hình tương tự với các biến phụ thuộc Zscore, RAROA và RAROE sau khi loại bỏ các biến độc lập không có ý nghĩa.

Thứ nhất, DIV có tác động dương tới cả 3 biến phụ thuộc đo lường rủi ro, cho thấy đa dạng hóa thu nhập sẽ gia tăng sự ổn định của các ngân hàng. Song kết quả này trái ngược với một số phát hiện trước đó ở Việt Nam (Võ Xuân Vinh, 2015; Batten và, J. A., & Vo, X. V., 2016) trong khi đó phù hợp với các nghiên cứu khác ở Ý (Chiorazzo, Milani và Salvini, 2008), Ấn Độ (Pennathur và cộng sự, 2012) Giả thuyết H1 được chấp nhận.

Tại Việt Nam, sự cạnh tranh hiện nay không chỉ đến từ các ngân hàng trong nước mà còn từ những ngân hàng nước ngoài, buộc các ngân hàng phải chủ động chuyển từ tập trung vào các hoạt động truyền thống sang đa dạng hóa để mở rộng thị trường. Hơn nữa, hoạt động tín dụng đi kèm với nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng có tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cao hơn thì ít chịu ảnh hưởng bởi rủi ro tín dụng hơn, độc lập hơn với việc chuyển đổi kỳ hạn thay đổi lãi suất. Trong tình hình thị trường hiện nay, các cá nhân, đặc biệt doanh nghiệp ngày càng có nhiều kênh huy động vốn hơn là tín dụng ngân hàng. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần tận dụng hiệu quả việc đa dạng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác nhau nhằm đảm bảo thu nhập tăng trưởng bền vững.

Thứ hai, thu nhập từ phí và hoa hồng tác động ngược chiều đến rủi ro ngân hàng với mức ý nghĩa thống kê 1% trong mô hình (4) và (5), trái ngược với kỳ vọng ban đầu là khi hoạt động kinh doanh dịch vụ càng phát triển thì nguy cơ phá sản giảm dần. Do đó giả thuyết H4 bị bác bỏ.

Tại Việt Nam, cơ sở của nguồn thu này là phí và hoa hồng nên các hoạt động dịch vụ của ngân hàng được kỳ vọng ít rủi ro hơn và góp phần ổn định nguồn thu của ngân hàng. Khách hàng hiện nay có xu hướng chọn ngân hàng không thu phí giao dịch hay thu phí tối thiểu. Việc thu nhập từ phí tăng có thể đến từ việc thu hút được nhiều khách hàng hơn nhờ các chính sách ưu đãi cũng như sự phát triển của ngân hàng số, nhưng đồng thời chi phí hàng năm dành cho phát triển hoạt động và đầu tư hạ tầng công nghệ trong các ngân hàng cũng là khá lớn để thực hiện. Mặt khác, bảo hiểm là một trong những mảng kinh doanh mang lại nguồn thu phí lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng tỷ lệ hủy hợp đồng năm thứ hai là đáng kể. Hơn nữa, doanh thu phân bổ cho các ngân hàng cao có thể dẫn đến việc giảm phí mà công ty bảo hiểm chia sẻ với các ngân hàng. Doanh thu từ bảo hiểm ngày càng được đẩy mạnh vì lợi nhuận lớn nhưng không ổn định, có thể dẫn đến rủi ro tăng khi các ngân hàng tăng thu phí.

Thứ ba, tỷ trọng thu ngoài lãi từ các nguồn khác có tác động giảm thiểu rủi ro đáng kể với mức ý nghĩa 1% trong 3 mô hình. Do đó chứng minh được giả thuyết H5. Thu nhập khác chủ yếu gồm thu nhập từ các khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý bằng trích lập dự phòng. Do đó, mức tăng thu nhập này cho thấy ngân hàng thực hiện hiệu quả thu hồi nợ xấu để làm tăng lợi nhuận, nâng cao chất lượng tín dụng và giảm rủi ro nợ.

Thứ tư, rủi ro nợ của các ngân hàng giảm trong thời kỳ dịch Covid-19, thể hiện trong mô hình (4) với ý nghĩa 1%. Bên cạnh những khó khăn nhất định, đại dịch đã mang lại nhiều cơ hội mới cho hệ thống ngân hàng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tái cơ cấu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu. Nhìn chung, thu nhập từ lãi có thể bị ảnh hưởng nhưng không phải là vấn đề lớn, do thu nhập ngoài lãi tăng và chi phí hoạt động giảm. Do đó, Covid-19 không làm tăng khả năng vỡ nợ của ngân hàng mà còn cho thấy các tín hiệu giảm rủi ro trong thời gian này. Tuy nhiên, giả thuyết 2 vẫn chưa được khẳng định do nhóm nghiên cứu bỏ qua biến CVD * DIV trong cả 3 mô hình do biến này đã không đạt được độ tin cậy cần thiết. Đây là gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai rằng cần thêm thời gian để phân tích ảnh hưởng của dịch bệnh tới mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập đối với rủi ro ngân hàng.

Thứ năm, tác động của các biến kiểm soát, tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản tăng làm tăng rủi ro của ngân hàng, với ý nghĩa 1% trong mô hình (4). Điều này trái với kỳ vọng ban đầu của nhóm nghiên cứu, có thể do các ngân hàng đang cạnh tranh huy động tiền gửi từ công chúng với nhiều chính sách ưu đãi nhằm tìm kiếm nguồn vốn rẻ, chi phí thấp. Đồng thời, hoạt động tín dụng và một số hoạt động kinh doanh khác có nhiều biến động, đòi hỏi phải trích lập dự phòng rủi ro lớn làm giảm tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động ngược chiều và lớn nhất đến rủi ro ngân hàng trong mô hình (1) ở mức ý nghĩa 1%. Vì vậy, nếu vốn chủ sở hữu trong cơ cấu tổng tài sản cao, các ngân hàng có thể tránh được nguy cơ phá sản. Điều này phù hợp với các nghiên cứu và khuyến nghị của Ủy ban Basel và cũng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật để tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Kết quả của các biến độc lập khác đều có ảnh hưởng tích cực đến việc giảm rủi ro cho ngân hàng như: quy mô ngân hàng, tốc độ tăng tài sản, biên lãi ròng, tỷ lệ tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, trong nghiên cứu này, nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản và biên lãi ròng. Trong khi đó, tác động giảm thiểu rủi ro của chiến lược đa dạng hóa thu nhập và quy mô ngân hàng là khá nhỏ. Điều này là do mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và rủi ro phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại của ngân hàng và các chiến lược tái cấu trúc thu nhập không thể đạt được hiệu quả rõ rệt trong một thời gian ngắn; thay vào đó, việc đa dạng hóa thu nhập sẽ dần duy trì sự ổn định của ngân hàng trong dài hạn.

5. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

5.1. Khuyến nghị đối với các NHTM

Thứ nhất, các NHTM Việt Nam cần theo đuổi các chiến lược đa dạng hóa các nguồn thu của mình, đặc biệt nâng cao tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động. Các ngân hàng cần phân tích và nắm bắt nhu cầu thị trường để mở rộng các sản phẩm dịch vụ phù hợp, thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng dịch vụ hiện đại giúp cắt giảm chi phí đồng thời dễ dàng phát triển và nâng cấp sản phẩm.

Thứ hai, chiến lược đa dạng hóa thu nhập phải được thực hiện đồng thời với việc cơ cấu hợp lý từng thành phần thu nhập ngoài lãi: (i) Đối với các hoạt động và dịch vụ có thu phí, đặc biệt là hoạt động thanh toán, cần giảm tỷ trọng, duy trì thu nhập ổn định với ngân hàng nhưng ưu đãi với khách hàng nhằm giữ chân và gia tăng khách hàng sử dụng các dịch vụ truyền thống và phi truyền thống khác tại ngân hàng; (ii) Tham gia vào các hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán nhưng ở mức độ hạn chế và kiểm soát chặt chẽ vì hoạt động này còn phụ thuộc nhiều vào sự biến động của thị trường và các chính sách của chính phủ; (iii) Nâng cao hiệu quả hoạt động góp vốn, mua cổ phần bằng cách xây dựng các bộ phận chuyên môn để đầu tư; xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động thu hồi các khoản phải thu khó đòi đã xử lý bằng dự phòng rủi ro tín dụng.

Thứ ba, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tới nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, để giảm thiểu rủi ro các ngân hàng cũng cần tính toán đòn bẩy để giảm lãng phí mà không cần thay đổi mô hình kinh kinh doanh, tối ưu hóa các nguồn vốn khan hiếm để đạt được hiệu quả trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu và đưa ra mô hình đo lường hợp lý trong quản lý.

5.2. Khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý

Thứ nhất, các cơ quan đóng vai trò quan trọng trong tác động đến hoạt động đa dạng hóa và quản lý rủi ro của ngân hàng. Để giảm thiểu mức độ rủi ro ngân hàng một cách hiệu quả, các nhà hoạch định chính sách cần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển và năng động của thị trường tài chính lành mạnh với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; kiểm soát lạm phát ổn định; tăng cường phát triển hệ thống tài chính.

Thứ hai, cơ quan quản lý ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về các dịch vụ ngân hàng mới như dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý tài sản, sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng... để hoàn thiện về thể chế và pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển.

Cuối cùng, ngân hàng cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, thanh tra ngân hàng, cảnh báo sớm các rủi ro hệ thống tiềm ẩn, ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của ngân hàng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, rủi ro gây mất ổn định.

Tài liệu tham khảo:

- Acharya, V. V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Business, 79(3), 1355–1412.

- Batten, J. A., & Vo, X. V. (2016). Bank risk shifting and diversification in an emerging market. Risk Management, 18(4), 217-235.

- Brei, M., Borio, C., Gambacorta, L., (2019). Bank intermediation in a rate environment. Working Paper, BIS 807.

- Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of Financial Services Research, 33, 181–203.

- DeYoung, R., & Roland, K. P. (2001). Product mix and earnings volatility at commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model. Journal of Financial Intermediation, 10, 54–84.

- Duy, P. K. (2021) Financial crisis and diversification strategies: the impact on bank risk and performance, Economics and Business Letters, Vol. 10, No.3

- Edirisuriya, P., Gunasekarage, A., & Dempsey, M. (2015). Bank diversification, performance and stock market response: Evidence from listed public banks in South Asian countries. Journal of Asian Economics, 41, 69-85.

- Kohler, M. (2014). Does non-interest income make banks more risky? Retail- versus investment- oriented banks. Review of Financial Economics, 23(4), 182–193.

- Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008a). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking and Finance, 32, 1452–1467.

- Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008b). The expansion of services in European banking: Implications for loan pricing and interest margins. Journal of Banking and Finance, 32, 2325–2335.

- Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

- Ngoc Nguyen, K. (2019). Revenue diversification, risk and bank performance of Vietnamese commercial banks. Journal of Risk and Financial Management, 12(3), 138.

- Pennathur, A. K., Subrahmanyam, V., & Vishwasrao, S. (2012). Income diversification and risk: Does ownership matter? An empirical examination of Indian banks. Journal of Banking and Finance, 36(8), 2203–2215.

- Sissy, A. M., Amidu, M., & Abor, J. Y. (2017). The effects of revenue diversification and banking on risk and return of banks in Africa. Research in International Business and Finance, 40, 1-18.

- Stiroh, K. J., & Rumble, A. (2006). The dark side of diversification: The case of US financial holding companies. Journal of Banking and Finance, 30, 2131–2161.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 8 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Tập trung đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

Giá trị thương hiệu Viettel đạt gần 9 tỷ USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance (Anh) công bố, thương hiệu Viettel có giá trị lên tới 8,902 tỷ USD, tăng 144 triệu USD so với năm 2022. Như vậy, Viettel tiếp tục chuỗi 8 năm liên tiếp tăng giá trị thương hiệu.

Năm 2022, doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần cả năm đạt 32.090 tỷ đồng

Novaland báo lãi 2.264 tỷ đồng trong năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố kết quả tài chính hợp nhất quý IV/2022 với lãi ròng hơn 239 tỷ đồng, sụt giảm 70% so cùng kỳ.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

Thị trường - Minh Ngọc - 10:09 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong” . 

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 09:04 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất mô hình xác định lãi suất điều hành tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Mai Chi -  Phạm Gia Khánh - 07:12 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có thêm bằng chứng xác thực về điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất, cũng như xác định ngưỡng mục tiêu lãi suất phù hợp cho Việt Nam, bài viết sẽ nghiên cứu mô hình xác định ngưỡng lãi suất, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn đầu tư công cho các dự án giao thông trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:10 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải chiều ngày 1/2 cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tin hội viên - Q.L - 21:14 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Tập trung đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu

Tin tức - Minh Ngọc - 20:55 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu cách làm đổi mới để đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Lê - 18:29 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo về văn bản 940/VAFI ngày 20/12/2022 của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên quan đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh sau khi FED nâng lãi suất

Thị trường - Minh Ngọc - 16:03 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau tuyên bố nâng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giá vàng trong nước tiếp đà tăng vọt 600.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới cũng tăng lên mức 1.950,1 USD/ounce.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

Doanh nhân - Thanh Hải - 14:39 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 14:30 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ trên 90%

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 14:00 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 31/1/2023, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã phân bổ là 638.613,081 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,198 tỷ đồng).

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 12:43 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Hoạt động ngân hàng - T.H - 11:30 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHNN và Quyết định số 99/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tin tức - A.Đ - 10:42 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới.

Herbalife Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Doanh nghiệp - P.V - 10:16 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo đánh giá được VN Report (VNR) công bố, Công ty Dinh dưỡng Herbalife Việt Nam tiếp tục thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp công ty có mặt trong danh sách VNR500.

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Kết nối - Thanh Thanh - 10:02 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với chủ đề “Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững”, vào ngày 5/2 tới, tại TP. Quy Nhơn, (Bình Định), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Xúc tiến đầu tư vùng.        

Giá trị thương hiệu Viettel đạt gần 9 tỷ USD

Doanh nghiệp - P.V - 09:41 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance (Anh) công bố, thương hiệu Viettel có giá trị lên tới 8,902 tỷ USD, tăng 144 triệu USD so với năm 2022. Như vậy, Viettel tiếp tục chuỗi 8 năm liên tiếp tăng giá trị thương hiệu.

Năm 2022, doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:00 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần cả năm đạt 32.090 tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 165.700 tỷ đồng trong tháng đầu tiên năm 2023

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 08:30 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế tháng đầu của năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO