Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

H.Q| 26/11/2019 15:19
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Nam và Phú Yên.

Đồng thời, giao chỉ tiêu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Trà Vinh, Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương đã giao hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; chỉ tiêu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017; nhiệm vụ, chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung và kế hoạch vốn được giao ở trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì kiểm tra, đôn đốc các địa phương tiếp tục các giải pháp và đẩy mạnh huy động nguồn lực thực hiện nội dung của Chương trình theo quy định tại các Quyết định số: 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì các dự án, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các bộ, ngành trung ương và địa phương điều chỉnh kế hoạch thực hiện nội dung của Chương trình theo quy định tại các Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối tượng phân bổ của Chương trình.

Bộ Tài chính kiểm soát, đảm bảo thu hồi đủ số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương phải thu hồi của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ở trung ương là cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; tăng cường các giải pháp cụ thể về cân đối, huy động các nguồn lực tại địa phương; tổ chức lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ với chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực hiện các mục tiêu của từng chương trình; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO