Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

T.H| 26/05/2021 08:54
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 895/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hình minh họa

Theo đó, Kế hoạch hành động của NHNN nhằm quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW nhằm tạo sự chuyến biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc NHNN (CBCCVC) đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch của Chính phủ đảm bảo việc triển khai, thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Thống đốc yêu cầu cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tăng cường phối hợp triển khai, thực hiện những nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt đến CBCCVC về nội dung, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa - là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Phê phán, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan và lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây phương hại đến quốc gia nói chung và ngành Ngân hàng nói chung.

Đồng thời, chủ động đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa từ bên ngoài gây phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và ngành Ngân hàng. Thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại; lối sống vị kỷ, thực dụng; các hành vi mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm pháp luật. Quán triệt và khuyến khích, động viên CBCCVC tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực văn hóa và đạo đức nghề nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi và tác phong văn minh, hiện đại.

Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, trong xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện cho CBCCVC; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBCCVC trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng với đó, tích cực phối hợp với các bộ, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong quá trình triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO