Chủ nhật, 05/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Một số lưu ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

TS. Trần Nguyễn Hợp Châu - Nghiên cứu - Trao đổi - 02/01/2023 06:53
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để thuận lợi trong việc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) thường thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý (NHĐL). Đây là sự khởi đầu cho việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa hai ngân hàng. Một ngân hàng có thể có nhiều đại lý tại các ngân hàng khác nhau và cũng có thể đóng vai trò NHĐL cho nhiều ngân hàng.

Tóm tắt: Để thuận lợi trong việc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) thường thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý (NHĐL). Đây là sự khởi đầu cho việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa hai ngân hàng. Một ngân hàng có thể có nhiều đại lý tại các ngân hàng khác nhau và cũng có thể đóng vai trò NHĐL cho nhiều ngân hàng. Các giao dịch thanh toán được thực hiện chủ yếu bằng chuyển khoản qua ngân hàng, bù trừ lẫn nhau trên các tài khoản mở tại các ngân hàng. Tuy nhiên, việc thiết lập và duy trì quan hệ NHĐL làm phát sinh một số chi phí nhất định. Vì vậy, để việc thiết lập này có hiệu quả, các NHTM Việt Nam cần phát triển quan hệ NHĐL với các ngân hàng tại các quốc gia, khu vực có tỷ trọng quan hệ thương mại hai chiều với Việt Nam lớn, có sức khỏe tài chính tốt, tại các trung tâm tài chính của thế giới, hạn chế xây dựng quan hệ NHĐL với những ngân hàng có rủi ro vi phạm tuân thủ phòng, chống rửa tiền cao.

Từ khóa: quan hệ ngân hàng đại lý, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, ngân hàng Việt Nam

Notes for Vietnamese commercial banks when setting up correspondent banking relationship

Abstract: Commercial banks often establish a relationship with correspondent banks to have the advantage of implementing international banking operations. This is the start of the bilateral relationship established between the two banks. A bank may have many agents at different banks and may also play the role of the correspondent bank. Transactions are made mainly by bank transfers, offsetting each other on accounts opened. Nevertheless, the establishment and maintenance of a correspondent banking relationship incur certain costs. Therefore, for this establishment to be effective, Vietnamese commercial banks need to develop correspondent banking relationships with banks from countries and regions that share a large proportion of bilateral trade relations, have good financial health in the financial centers of the world as well as limit relationship building with banks being high-risk of violating anti-money laundering compliance.

Keywords: correspondent bank relationship, international banking operation, Vietnamese bank

1. Ngân hàng đại lý là gì?

Ngân hàng đại lý (NHĐL) là một ngân hàng địa phương, thực hiện một số dịch vụ cho một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài thông qua một thỏa ước ngân hàng được ký kết, có quy định rõ về các trách nhiệm và quyền hạn của NHĐL (IMF, 2016).

Hoạt động NHĐL là sự khởi đầu của việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa hai ngân hàng bằng sự trao đổi SWIFT CODE và các hồ sơ pháp lý cho nhau nhằm mục đích phục vụ các hoạt động ngân hàng quốc tế.

 Trong quá trình thiết lập quan hệ đại lý, các ngân hàng tiến hành ký kết thỏa ước NHĐL. Thỏa ước NHĐL là thỏa ước giữa hai ngân hàng về việc thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng trên cơ sở nguyên tắc hợp tác và cùng có lợi (IMF, 2016).

Một ngân hàng có thể có nhiều đại lý tại các ngân hàng khác nhau và cũng có thể đóng vai trò NHĐL cho nhiều ngân hàng. Các giao dịch thanh toán được thực hiện chủ yếu bằng chuyển khoản qua ngân hàng, bù trừ lẫn nhau trên các tài khoản mở tại các ngân hàng. 

Hình 1.  Mô hình giao dịch qua ngân hàng đại lý

Nguồn: IMF (2016)

2. Quy trình thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của các NHTM Việt Nam

Quan hệ NHĐL được thiết lập nhằm hỗ trợ và phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng đều nhận ra lợi ích của việc phát triển mạng lưới NHĐL trong việc tiết kiệm chi phí hoạt động cũng như đối với việc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Việc phát triển hệ thống NHĐL không chỉ được chú trọng ở số lượng mà còn chú trọng đến việc duy trì và sử dụng hệ thống này một cách có hiệu quả. Ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, các NHTM Việt Nam thường cố gắng mở rộng số lượng NHĐL không những để phục vụ khách hàng của mình mà còn bởi vì đây là một trong những chỉ số phản ánh sức mạnh và khả năng cạnh tranh của các NHTM trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Khi phát triển đến một giai đoạn nhất định và đồng thời chịu chi phối với yếu tố chi phí - lợi nhuận, các NHTM cần đưa ra những lựa chọn tối ưu về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ NHĐL.

2.1. Tiêu chí chọn NHĐL của các NHTM Việt Nam

Các ngân hàng được lựa chọn phải thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

Thứ nhất, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng hoặc quốc gia mà ngân hàng được thành lập và hoạt động không nằm tại các quốc gia thuộc “Danh sách các quốc gia có rủi ro không quan hệ”. Danh sách này được cập nhật thường xuyên bởi bộ phận thẩm định tín dụng các định chế tài chính. Ngoài ra, các ngân hàng được lựa chọn cũng không có trụ sở tại các quốc gia thuộc “Danh sách quốc gia cấm vận”, bao gồm các quốc gia, vùng lãnh thổ có khả năng phát sinh rủi ro pháp lý, rủi ro tài sản khi thực hiện giao dịch được cập nhật theo “Hướng dẫn cập nhật, kiểm soát và xử lý các giao dịch cảnh báo” do các NHTM biên soạn.

Thứ hai, trụ sở chính của ngân hàng không nằm tại các quốc gia thuộc “Danh sách các quốc gia bị kiểm soát đặc biệt” do bộ phận quản trị rủi ro ban hành. Danh sách này được đề xuất bởi bộ phận thẩm định tín dụng các định chế tài chính và được phê duyệt bởi lãnh đạo bộ phận quản trị rủi ro trong từng thời kỳ. Đối với các ngân hàng có trụ sở chính tại các quốc gia thuộc danh sách này, bộ phận thực hiện hoạt động mở NHĐL cần lập tờ trình đề xuất gửi bộ phận thẩm định tín dụng các định chế tài chính thẩm định. Thông thường, thẩm quyền phê duyệt cho các giao dịch này là chuyên gia phê duyệt thuộc Ban lãnh đạo bộ phận quản trị rủi ro.

Thứ ba, ngân hàng đó phải thỏa mãn các tiêu chí do bộ phận thẩm định các định chế tài chính đưa ra và được Tổng Giám đốc phê duyệt từng thời kỳ dựa trên xếp hạng tín nhiệm được thực hiện bởi các tổ chức uy tín trên thế giới như Moody’s, S&P, Fitch,…

Thứ tư, ngân hàng đó phải có một lượng khách hàng giao dịch nhất định với khách hàng của NHTM Việt Nam, để đảm bảo cho các khoản phí dịch vụ thu được đủ bù đắp cho chi phí hoạt động của NHĐL

Thứ năm, ngân hàng đó phải là thành viên của mạng SWIFT.

Hình 2. Quy trình thiết lập quan hệ NHĐL của các NHTM Việt Nam

Nguồn: Tác giả tự xây dựng trên cơ sở tham khảo quy trình của một số NHTM Việt Nam

Lưu ý: Trường hợp nhận được yêu cầu thiết lập quan hệ NHĐL từ ngân hàng bạn, chuyên viên bộ phận quan hệ NHĐL cũng tiến hành các bước kiểm tra về ngân hàng, quốc gia của ngân hàng đó,… như các bước tiến hành thiết lập.

2.2. Quy trình thiết lập quan hệ NHĐL của các NHTM Việt Nam

Hiện nay, các NHTM Việt Nam sử dụng cách hiểu duy nhất để thiết lập, duy trì quan hệ đại lý với các ngân hàng trên khắp thế giới cũng như trao đổi thông tin và nhận những lời đề nghị thiết lập quan hệ đại lý từ ngân hàng bạn, đó là thông qua hệ thống SWIFT.

Hệ thống được sử dụng toàn cầu, có tính an toàn, bảo mật và cập nhật cao đã giúp cho các NHTM Việt Nam tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian giao dịch. Theo https://www.swift.com, phí trung bình của mỗi giao dịch thiết lập quan hệ đại lý tương đương với một giao dịch quốc tế thông thường, vào khoảng 10 – 50 USD/ giao dịch. Phí duy trì quan hệ đại lý phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai ngân hàng, quan trọng nhất là hai bên đáp ứng được các nhu cầu và tiêu chí của nhau thông qua bộ câu hỏi KYC (Know your Customer) được trao đổi định kỳ. Hình 2 mô tả quy trình thiết lập quan hệ đại lý của các NHTM Việt Nam thông qua hệ thống SWIFT.

 

3. Thực trạng quan hệ ngân hàng đại lý của các NHTM Việt Nam

Về khu vực có quan hệ NHĐL

Trong những năm vừa qua, NHTM Việt Nam chủ yếu thiết lập mối quan hệ NHĐL ở các nước phát triển, tại các châu lục như: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Đó thường là những khu vực mà Việt Nam có mối quan hệ thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế lớn. Do vậy, xu hướng thiết lập mối quan hệ với các NHTM tại những khu vực này cũng là tất yếu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động thương mại quốc tế của mình. Cụ thể, dựa theo số liệu thống kê từ website từ các NHTM Việt Nam cho tới năm 2020, chủ yếu các NHTM Việt Nam có mối quan hệ đại lý với các quốc gia ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (chiếm 33,16% lượng NHĐL), tiếp theo đó là với khu vực châu Âu và Trung Á (28,08%), sau đó là các quốc gia ở khu vực châu Mỹ Latinh (13,27%) và khu vực châu Phi cận Sahara (10%).

Hình 3. Cơ cấu NHĐL của các NHTM Việt Nam theo khu vực địa lý năm 2020

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2020

Mỗi NHTM có những chiến lược khác nhau trong việc phát triển các mối quan hệ quốc tế nói chung và phát triển quan hệ NHĐL nói riêng. Trong khi các NHTM như Vietcombank, MB, Techcombank, LienVietPostBank chủ động phát triển xây dựng mối quan hệ đại lý chủ yếu với các quốc gia trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (chiếm tỷ trọng 50% tổng số lượng NHĐL của ngân hàng) thì các NHTM khác như VietinBank lại chủ yếu mở rộng các NHĐL từ châu Âu (chiếm 61%). Một số NHTM còn lại phân bổ khá đều tại 3 khu vực chính đó là Đông Á và Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ Latinh như (VP Bank, ABBank hay Agribank...)

Về số lượng NHĐL

Trong nghiên cứu mới nhất thực hiện bởi Rice, Peter và Boar (2020), các tác giả đã công bố dữ liệu thay đổi số lượng ngân hàng đại lý theo tỷ lệ phần trăm tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn 2012-2018. Theo đó, tại khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Myanmar là quốc gia mới mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế có sự tăng lên đáng kể số lượng quan hệ đại lý ngân hàng (144,26%), các quốc gia khác đều thể hiện sự suy giảm giống với xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. 

Hình 4. Tỷ lệ giảm số lượng ngân hàng đại lý tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2012-2018

Đơn vị %

Nguồn: Rice, Peter và Boar (2020)

Từ những kết quả nghiên cứu nêu trên, có thể bước đầu khẳng định sự tồn tại của hiện tượng thu hẹp quan hệ đại lý tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Hình 5.  So sánh số lượng NHĐL tại một số NHTM Việt Nam giữa năm 2015 và năm 2020

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM các năm

Các NHTM Việt Nam đều xác định được tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ này trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của họ khi so sánh với số liệu tổng hợp đến năm 2015, Vietcombank đã giảm tới 29% (từ 1.850 NHĐL năm 2015 xuống còn 1.316 NHĐL năm 2020). BIDV cũng có xu hướng tương tự khi tụt giảm 35% số lượng NHĐL từ năm 2015 - 2020. Đồng thời với sự thu hẹp số lượng NHĐL này là sự giảm bớt các mối quan hệ với các quốc gia nước ngoài khi các NHTM cũng giảm quan hệ NHĐL ở nhiều quốc gia. Một trong những nguyên nhân giải thích xu hướng này còn nằm ở chi phí để thiết lập các mối quan hệ đại lý khá là cao so với lợi nhuận mà các ngân hàng thu được từ việc giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế. Các NHTM Việt Nam còn lại cũng đều có chung xu hướng thu hẹp quan hệ NHĐL này. Mặc dù tác giả chỉ khảo sát được số liệu về NHĐL của 5 NHTM Việt Nam trong khoảng 5 năm liên tục vừa qua nhưng đây là nhóm NHTM lớn, chiếm phần lớn thị phần của các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Trong số các ngân hàng này, tác giả đã khảo sát tình hình cụ thể của Agribank. Số lượng NHĐL, số lượng tài khoản Nostro và Vostro của Agribank qua các năm thể hiện qua Hình 6 và 7 dưới đây. 

Hình 6. Số lượng NHĐL của Agribank qua các năm

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các báo cáo của Agribank

Hình trên cho thấy sự sụt giảm số lượng NHĐL của Agribank qua các năm. Bên cạnh giảm quan hệ NHĐL thì số lượng tài khoản Nostro và Vostro cũng giảm theo.

Hình 7. Số lượng tài khoản Nostro và Vostro của Agribank qua các năm

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các báo cáo của Agribank

Có nhiều lý do để giải thích việc thu hẹp quan hệ NHĐL của Agribank.

Hình 8. Nguyên nhân của việc thu hẹp quan hệ NHĐL của Agribank năm 2019

Đơn vị: %

Nguồn: Báo cáo quan hệ NHĐL của Agribank năm 2019

Trước hết là do SWIFT code hết hiệu lực. Mỗi ngân hàng tham gia vào mạng SWIFT đều được cung cấp một mã BIC (Bank Identifier Code – BIC) và thường được gọi là SWIFT code.

Khi chính thức trở thành thành viên của SWIFT, ngân hàng sẽ được cấp cho SWIFT code và có thời hạn nhất định. Nếu hết thời hạn mà không được gia hạn thì SWIFT code sẽ không còn hiệu lực nữa.

Nguyên nhân thứ hai là do ngân hàng đối tác hủy quan hệ NHĐL. Nguyên nhân này chiếm tỷ lệ lên đến 73,05%. Trong những năm gần đây, vấn đề kiểm soát chặt chẽ các giao dịch ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền, thanh toán … nhằm thực hiện phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được nhiều quốc gia thực hiện triệt để. Việt Nam hiện đang có chỉ số AML (Anti-Money Laundering) là 7,04 điểm (Basel Institute on Governance, 2020), vì thế khi đàm phán lựa chọn quan hệ NHĐL, ngân hàng Việt Nam thường ở vị thế thấp hơn, không tự chủ động lựa chọn cũng như quyết định được việc mở rộng, duy trì quan hệ NHĐL với các ngân hàng nước ngoài.

Nguyên nhân thứ ba là do chính Argibank chủ động hủy. Việc duy trì quan hệ NHĐL làm phát sinh một số chi phí nhất định, vì vậy khi thu không đủ để bù đắp chi phí thì ngân hàng sẽ nghĩ đến giải pháp thu hẹp lại quan hệ NHĐL. Đồng thời, chính sách quản lý chặt chẽ hệ thống NHĐL của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phòng chống rửa tiền cũng đặt ra yêu cầu cho các NHTM Việt Nam phải rà soát danh sách NHĐL của mình và loại bỏ đi các trường hợp nghi ngờ.

 

4. Một số lưu ý đối với các NHTM Việt Nam khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý

Thứ nhất, các NHTM Việt Nam xác định thị trường tiềm năng cần được đầu tư tập trung phát triển là các nước khu vực châu Á và châu Âu.

Hình 9. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Á là 48,2% và nhập khẩu là 81,7 %, có thể nói châu Á đang là một thị trường rất cần thiết có sự đầu tư thích đáng. Tuy nhiên. xét trên thực trạng về mạng lưới các NHĐL của một số NHTM Việt Nam thì số lượng NHĐL tại khu vực châu Á chưa thực sự tương xứng với  nhu cầu. Theo Hình 3, nhìn chung các NHTM Việt Nam phân bố số lượng NHĐL tại khu vực này chưa đến 50%. Do đó, các NHTM Việt Nam có thể xem xét việc mở rộng quan hệ NHĐL với các ngân hàng đối tác trong khu vực châu Á, đặc biệt là một số nước và vùng lãnh thổ đang trên đà phát triển mạnh mẽ như Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông,… Song bên cạnh đó, một số quốc gia châu Á, đặc biệt là khu vực Trung Đông hoặc ở Đông Á như Triều Tiên có những dấu hiệu không ổn định về chính trị hoặc liên quan tới những vấn đề chính trị, khủng bố, tội phạm tài chính lại cần phải lưu ý.

Thứ hai, mở rộng danh mục ngoại tệ thanh toán. Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang duy trì tài khoản Nostro của  những đồng tiền như USD, JPY, CNY, EUR, GBP,… đây là các đồng tiền mạnh, có tính chuyển đổi linh hoạt, không chịu tác động quá nhiều của sự trượt giá và được nhiều người chấp nhận. Đây cũng là giải pháp nhằm bảo vệ cho các ngân hàng tránh được rủi ro về tỷ giá và rủi ro thanh khoản nhanh.

Hình 10. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tại thị trường Hàn Quốc

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Hình 10 cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu tại thị trường Hàn Quốc có mức tăng trưởng đều và ổn định qua các năm. Đồng thời Hình 9 cho thấy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc là 6,5%, nhập khẩu là 16,9%. Do vậy, các NHTM Việt Nam cũng cần cân nhắc về việc mở quan hệ NHĐL với các ngân hàng của Hàn Quốc cũng như thêm một số loại tiền tệ phổ biến hơn ở khu vực châu Á vào danh mục ngoại tệ thanh toán, như đồng WON của Hàn Quốc để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng có đối tác giao dịch là doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thứ ba, thiết lập quan hệ NHĐL với những ngân hàng lớn và có sức khỏe tài chính tốt. Các NHTM Việt Nam nên ưu tiên lựa chọn và cố gắng thiết lập quan hệ với nhiều ngân hàng lớn (sở hữu giá trị tài sản lớn). Việc trở thành đối tác của càng nhiều ngân hàng lớn tại một quốc gia ở nước ngoài sẽ tạo dựng lòng tin, danh tiếng và là một lợi thế của ngân hàng Việt Nam đối với khách hàng ở Việt Nam đang thực hiện trao đổi thương mại với bạn hàng tại quốc gia đó. Điều này cũng mở ra cơ hội hợp tác với nhiều ngân hàng lớn ở quốc gia khác. Bên cạnh đó, các ngân hàng Việt Nam cũng cần quan tâm đến sức khỏe tài chính của các ngân hàng tại quốc gia đã lựa chọn. Các ngân hàng có khả năng thanh khoản cao nên được lựa chọn thiết lập QHĐL bởi các ngân hàng này sẽ có nhiều khả năng cung cấp dịch vụ đại lý lâu dài trong tương lai.

Thứ tư, hạn chế xây dựng quan hệ NHĐL với những ngân hàng có rủi ro vi phạm tuân thủ AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) cao. Rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là yếu tố quan trọng quyết định số lượng các NHĐL ở một quốc gia. Nếu thiết lập quan hệ với một ngân hàng bị điều tra về hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, ngân hàng Việt Nam sẽ bị sụt giảm uy tín trên thị trường ngân hàng thế giới cùng với việc phải tốn nhiều chi phí và công sức để tham gia điều tra, giải trình các giao dịch đã thực hiện với ngân hàng đại lý ở nước ngoài. Vì vậy, các NHTM Việt Nam cần tập trung nguồn lực, đánh giá chính xác rủi ro tuân thủ AML/CFT của các NHĐL tiềm năng và không nên thiết lập nhiều quan hệ NHĐL nếu nhận thấy có rủi ro tuân thủ AML/CFT cao.

Thứ năm, thiết lập quan hệ với nhiều ngân hàng đối tác nằm ở quốc gia có các trung tâm tài chính nhằm phục vụ cho các hoạt động ngân hàng quốc tế của mình. Các trung tâm tài chính lớn trên thế giới hiện nay bao gồm London (Vương quốc Anh), Singapore (Singapore), Zurich (Thụy Sĩ), New York (Mỹ), Hongkong (Trung Quốc), Chicago (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Frankfurt (Đức), Thượng Hải (Trung Quốc)…

Tài liệu tham khảo:

1/ Báo cáo quan hệ NHĐL của Agribank năm 2019

2/ Báo cáo thường niên của VCB, BIDV, Agribank, Vietinbank 2015 - 2020

3/ https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2&aid= 158631&cid=25 truy cập ngày 04.05.2022

4/ https://www.swift.com

5/ IMF. “The Withdrawal of Correspondent Banking Relationships:A Case for Policy Action”. IMF Staff Discussion Note, 2016.

6/ Rice, Peter and Boar. “On the global retreat of correspondent banks”. BIS weekly review, 2020.

7/ Basel Institute on Governance “Basel AML Index: 9th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world”, 2020

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 12 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

ChatGPT tác động như thế nào tới lĩnh vực tài chính?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ChatGPT đang tạo nên làn sóng trong ngành công nghệ nhờ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, từ tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Sẽ quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết, mặc dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần…

Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

ChatGPT tác động như thế nào tới lĩnh vực tài chính?

Công nghệ - Vân Anh - 21:29 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ChatGPT đang tạo nên làn sóng trong ngành công nghệ nhờ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, từ tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Sẽ quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 20:50 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết, mặc dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần…

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tin tức - P.V - 11:12 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Roger Martella (*) - 08:57 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Năm 2023 là giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 - triển vọng 2023 vừa công bố, CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định, trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ nhu cầu phát triển của thị trường vốn với nền kinh tế tăng trưởng. Tuy vậy, áp lực trung hạn với thị trường đến từ việc khối lượng đáo hạn lớn đi cùng khả năng phát hành mới thấp và xu hướng tăng lãi suất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

Thị trường - Minh Ngọc - 10:09 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong” . 

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 09:04 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất mô hình xác định lãi suất điều hành tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Mai Chi -  Phạm Gia Khánh - 07:12 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có thêm bằng chứng xác thực về điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất, cũng như xác định ngưỡng mục tiêu lãi suất phù hợp cho Việt Nam, bài viết sẽ nghiên cứu mô hình xác định ngưỡng lãi suất, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn đầu tư công cho các dự án giao thông trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:10 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải chiều ngày 1/2 cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO