Sống đẹp

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Minh Ngọc 10/07/2023 - 15:50

Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) vừa ban hành Công văn số 1237-CV/ĐUNH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban bí thư về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Công văn nêu rõ, nhằm tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 27/6/2023, Đảng uỷ cơ quan NHTW đề nghị các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về sự cần thiết của công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; xác định công tác bảo đảm TTATGT là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng; trong đó, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật về TTATGT. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Ngân hàng về đảm bảo an toàn giao thông để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông, tự giác chấp hành và thực hiện nếp sống “văn hoá giao thông”.

Nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về TTATGT, nhất là lĩnh vực giao thông đường bộ vào các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành (Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Vụ Truyền thông NHNN, các tạp chí, bản tin, Website của các đơn vị,...) mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng đăng tải bài viết tuyên truyền về TTATGT; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời đưa tin về những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT để tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW tích cực tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về TTATGT; tổ chức thực hiện “văn hoá giao thông” gắn với Chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở” tại NHNN Trung ương; vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Đảng ủy Học viện Ngân hàng và các đơn vị có chức năng đào tạo cần lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào chương trình giảng dạy của nhà trường nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của học viên, sinh viên về công tác đảm bảo TTATGT.

Đảng ủy Cục Quản trị và các đơn vị có sử dụng phương tiện giao thông cần đảm bảo các phương tiện giao thông được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành của công chức, viên chức trực tiếp quản lý, điều hành và đội ngũ lái xe.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tìm hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về TTATGT, cam kết không vi phạm và tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Thứ tư, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chí đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng.

Thứ năm, Ban Dân vận phối hợp với các ban của Đảng ủy, Đảng ủy Cục Quản trị và các cấp ủy, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 23CT/TW của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO