Chính sách mới

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Minh Ngọc 31/05/2023 14:52

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số  957/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp có liên quan đến Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, NHNN xây dựng kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng để các đơn vị trong ngành (bao gồm các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức/doanh nghiệp do NHNN quản lý) triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Quyết định số  957/QĐ-NHNN nêu rõ 9 mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành Ngân hàng. Cụ thể: 

(1) Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành Ngân hàng.

(2) Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo trong ngành Ngân hàng.

(3) Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành Ngân hàng.

(4) Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh trong ngành Ngân hàng.

(5) Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao.

(6) Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

(7) Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các TCTD, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức/doanh nghiệp khác do NHNN quản lý.

(8) Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

(9) Tăng cường hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, các chi nhanh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức/doanh nghiệp khác do NHNN quản lý, Hiệp hội Ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng... phổ biến, quán triệt Chiến lược, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng tới toàn thể cán bộ trong đơn vị; cụ thể hóa chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch công tác 5 năm và hằng năm của đơn vị; phân công lãnh đạo chỉ đạo, theo dõi, đánh giá thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đề ra. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm chậm nhất ngày 30/11, các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ báo cáo về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Quyết định cũng nêu rõ, Viện Chiến lược Ngân hàng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch để gửi Bộ Khoa học và Công nghê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO