Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022

Ngô Hải| 29/07/2022 08:36
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/7/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã có Quyết định số 1244/QĐ-BCĐ Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Hình minh họa

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức khác trong ngành Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong ngành Ngân hàng theo các kế hoạch đã được Thống đốc NHNN phê duyệt: Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021) và Kế hoạch chuyển đổi số của NHNN năm 2022 (Quyết định số 1097/QĐ-NHNN ngày 28/6/2022);

Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022:

(i) Phát triển chính phủ số: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của NHNN); Tỷ lệ báo cáo định kỳ của NHNN được thực hiện trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ đơn vị thuộc NHNN cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50%;

(ii) Phát triển kinh tế số và xã hội số: Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể thế, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số, phát triển Chính phủ số, phát triển dữ liệu số.

Ủy viên Ban Chỉ đạo tại các đơn vị thuộc NHNN, các đơn vị trực thuộc NHNN, TCTD rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải hoàn thành đến hết năm 2022 tại các văn bản có liên quan để tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, pham vi cơ quan, tổ chức do mình phụ trách, quản lý đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Quyết định cũng nêu rõ, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo; Các ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch này trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1978/QĐ-NHNN và tại phụ lục của Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Trước đó, ngày 10/12/2021, Thống đốc NHNN ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-NHNN thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành ngân hàng do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng ban; Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú là Phó Trưởng ban. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có các Ủy viên là Thủ trưởng/đại diện các đơn vị, Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN; NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam; một số NHTM…

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có các nhiệm vụ: Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, cơ chế chính sách của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và tạo điều kiện cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về hoạt động chuyển đổi số.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thống đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành ngân hàng trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực ngân hàng.

Tham mưu, giúp Thống đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm tiếp tục cải cách hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại NHNN.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức triển khai và sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số ngành Ngân hàng, phát triển Chính phủ điện tử tại Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại Quyết định này, Thống đốc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Tổ công tác do Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng là Tổ trưởng; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin là Tổ Phó thường trực; Vụ trưởng Vụ Thanh toán là Tổ phó Tổ công tác. Tổ công tác có các Ủy viên là đại diện các đơn vị, Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN; NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, một số NHTM…

Trong ngày 10/12/2021, Thống đốc cũng có Quyết định số 1978/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO