Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

P.V 19/05/2023 15:30

Chiều 18/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023; biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

dongchinguyentrongnghia.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo Kết luận số 01 trong toàn Đảng bộ Khối. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá, quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt.

Các cấp ủy đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu mới. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

dc-nguyen-van-the.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Với phương châm thực hiện là “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác, từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị. 

Chuyển biến rõ nét nhất là việc làm theo Bác đã được thực hiện thường xuyên hơn, đã trở thành công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương. Đặc biệt việc đổi mới nội dung, phương pháp, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được tuyên dương và nhân rộng, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời nhấn mạnh: Là đơn vị đặc thù, quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

trao-bang-khen.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 được trao bằng khen tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần: Tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tận dụng tối đa lợi thế Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng để đẩy mạnh triển khai và thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong toàn Khối; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên; góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với các quy định nêu gương, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên, thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Chi bộ Vụ Địa bàn I, Cơ quan UBKT Trung ương là 1 trong 50 chi bộ tiêu biểu được trao bằng khen tại Hội nghị./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO