Chủ nhật, 27/11/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tài chính vi mô CEP qua mô hình CAMELS

ThS. Hạ Thị Hải Ly - Nghiên cứu - Trao đổi - 13/09/2021 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam, các tổ chức phải được phân tích và đánh giá theo một bộ nguyên tắc nhất định; khung CAMELS được coi như là bộ chuẩn mực được thế giới áp dụng, và đã được công nhận tại Việt Nam. Các tổ chức tài chính vi mô có thể áp dụng để nâng cao vị thế của mình, cũng như chuẩn hóa dần theo quy định của Basel II.

Tóm tắt: Mô hình CAMELS là mô hình toàn diện để đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Mô hình này được vận dụng để phân tích, đánh giá và xếp hạng các tổ chức; từ đó nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô (TC TCVM) chính thức tại Việt Nam.

Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô, Mô hình CAMELS.

Hệ thống CAMELS do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng và được thông qua năm 1987.Hệ thống này được vận dụng để xếp hạng, giám sát tình hình các tổ chức tín dụng tại Mỹ, được coi là chuẩn mực với hầu hết các tổ chức tài chính trên thế giới, trong đó có Việt Nam khi đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ rủi ro trong hoạt động của mình. Mô hình này chủ yếu dựa vào các chỉ tiêu tài chính, thông qua các thang điểm để đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tín dụng.

Mô hình CAMELS được viết tắt bởi 6 từ tiếng Anh, đặc trưng cho 6 khía cạnh phản ánh hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

C (Capital Adequacy): Mức độ an toàn vốn

A (Asset Quality) : Chất lượng Tài sản có

M (Management Quality): Năng lực quản lý

E (Earnings): Khả năng sinh lời

L (Liquidity): Khả năng thanh khoản

S (Sensitivity): Mức độ nhạy cảm

 

Đây là một bộ đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, có ý nghĩa với bản thân tổ chức tín dụng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của mình và hữu ích với cơ quan quản lý để thực hiện chức năng thanh tra, giám sát của các tổ chức liên quan.

C (Capital Adequacy): Mức độ an toàn vốn của các tổ chức tài chính vi mô

Để đánh giá về mức độ an toàn vốn, TCTCVM sử dụng các chỉ tiêu để đo lường, phân tích:

 • Tốc độ tăng quy mô vốn: Quy mô vốn được coi như là một tấm đệm giúp TCTCVM phòng ngừa rủi ro; thông qua việc phân tích tăng trưởng quy mô vốn, tìm hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp các TCTCVM đánh giá tăng trưởng bền vững hay không bền vững.

Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của Tổ chức tài chính vi mô CEP 2018 -2020

Đơn vị: triệu đồng

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Năm 2019 quy mô tổng nguồn vốn của TCTCVM CEP là 5078,1 triệu đồng; tăng 20.7% so với 2018. Năm 2020 do biến động của nhiều yếu tố về dịch bệnh Covid 19, biến động tình hình kinh tế thế giới, mức độ tăng trưởng tổng nguồn vốn có xu hướng tăng nhẹ hơn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này được CEP thực hiện song song với quản lý tài chính hiệu quả và bền vững. Đến cuối năm 2020, CEP có mạng lưới gồm 35 chi nhánh, 642 nhân viên, nguồn vốn đầu tư cho vay 4.908 tỷ đồng và tiếp tục tự cung về hoạt động. Mặc dù trải qua nhiều thay đổi và phát triển của tổ chức, trong suốt thời gian 29 năm qua, CEP vẫn kiên định với sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân và người lao động.

 • Tuân thủ quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR):

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phản ánh mức độ đủ vốn của TCTCVM để có thể xử lý được rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Khi đáp ứng được chỉ tiêu này, chứng tỏ TCTCVM đã có những kịch bản để có thể ứng phó lại những cú sốc tài chính xảy ra trong tương lai. Hệ số CAR được coi như thước đo độ an toàn vốn của tổ chức tài chính.

 

Kor : Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động

Kmr: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường

Vốn tự có bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2, trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định. Theo thông tư số: 23/2020/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, thì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các tổ chức tín dụng là 9%. Để có thể đáp ứng được chỉ tiêu này theo quy định của NHNN, thì tăng vốn được coi như một biện pháp hiệu quả để có thể nâng cao mức độ an toàn vốn cho chính cácTCTCVM. Khi TCTCVM đảm bảo được tỷ lệ này tức là đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại các cú sốc tài chính, vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ khách hàng gửi tiền.

 • Hệ số đòn bẩy tài chính (Tài sản/ VCSH) :Hệ số này đánh giá mức độ độc lập về tài chính của các TCTCVM; tổ chức có thể sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt động của mình, tuy nhiên việc sử dụng đòn bẩy như con dao 2 lưỡi, một mặt làm tăng lợi nhuận, đẹp báo cáo; tuy nhiên một mặt làm tăng mức độ rủi ro với các tổ chức chính thức.

Bảng 3.2. Hệ số đòn bẩy tài chính của Tổ chức tài chính vi mô CEP 2018 -2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

A (Asset Quality) : Chất lượng Tài sản có

Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có quyết định đến sự phát triển của một tổ chức tài chính vi mô. Đây là nhóm chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng quản lý, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển bền vững của một tổ chức chính thức. Nếu chất lượng tài sản kém sẽ gây áp lực lên trạng thái nguồn vốn của TCTCVM, dẫn tới khủng hoảng thanh khoản hoặc tình trạng khách hàng đổ xô đi rút tiền. Để đánh giá chất lượng tài sản có, các TCTCVM sử dụng các chỉ tiêu:

 • Tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản:

Nếu tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản quá nóng, cho vay ồ ạt, đầu tư dàn trải thì nguy cơ rủi ro cho TCTCVM rất cao.

 • Tính đa dạng hóa trong tổng tài sản, tổng dư nợ: TCTCVM cần xem xét cơ cấu các khoản mục trong tổng tài sản như tỷ trọng cho vay, cơ cấu cho vay theo ngành nghề, phân bổ danh mục cho hợp lý.

Bảng 3.3 Các chỉ số sử dụng vốn vay của khách hàng CEP giai đoạn 2016 - 2019

(Nguồn: Báo cáo hiệu quả xã hội CEP 2019)

TCTCVM CEP cung cấp sản phẩm tín dụng phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có thu nhập thấp trên địa bàn, từ đó đa dạng hóa danh mục tín dụng, phân tán rủi ro cho tổ chức.

 • Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng: để đánh giá chất lượng tài sản có, TCTCVM sử dụng một số chỉ tiêu phân tích như danh mục cho vay/ tổng tài sản; tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu,…

Bảng 3.4 Một số chỉ tiêu tài chính TCTCVM CEP giai đoạn 2016 – 2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Do ảnh hưởng của dịch bênh Covid 19, các tỷ lệ phản ánh năng lực tài chính của CEP năm 2020 có sự tăng trưởng khiêm tốn, chủ yếu là nguồn huy động tiết kiệm từ dân cư. Cơ cấu dư nợ cho vay trên tổng tài sản tăng nhẹ, CEP tiếp tục duy trì dư nợ chất lượng cao trong tổng tài sản của mình. Xu hướng nợ quá hạn thấp được liên tục duy trì trong những năm gần đây cho thấy sự nỗ lực của CEP trong việc đảm bảo các khoản vay được sử dụng hiệu quả và phù hợp nhu cầu và khả năng hoàn trả của khách hàng.Việc thu hồi các khoản nợ quá hạn tiếp tục được đeo bám tốt, số khoản vay được xóa nợ vẫn duy trì ở mức thấp và dự phòng của CEP duy trì đủ để bù đắp rủi ro vốn đầu tư.

M (Management Quality): Năng lực quản lý

Đây là nhóm chỉ tiêu định tính để đánh giá tính trung thực của các chỉ tiêu định lượng. Để đánh giá về năng lực quản lý, các TCTCVM sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích:

 • Trình độ học vấn, năng lực quản lý điều hành của Ban lãnh đạo:

Cam kết của Ban lãnh đạo TCTCVM CEP: “HĐTV, Ban quản lý CEP và toàn thể CBNV cùng chia sẻ cam kết với sứ mệnh xã hội của CEP, cùng liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện chiến lược của CEP để đạt được mục tiêu xã hội của tổ chức.”

Bảng 3.5 Hoạt động đào tạo nhân viên TCTCVM CEP 2019

(Nguồn: Báo cáo hiệu quả xã hội CEP 2019)

Ban lãnh đạo CEP luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nhân sự cho tổ chức. CEP có trách nhiệm đối với nhân viên và tạo sự phát triển nghề nghiệp có ý nghĩa cho tất cả CBNV.

Các TCTCVM chính thức tại Việt Nam hiện nay đã xây dựng được khung quản lý hiệu quả xã hội.

Khung quản lý hiệu quả xã hội (QLHQXH) của CEP được xây dựng từ sứ mệnh, mục tiêu và những giá trị cốt lõi của CEP và các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả xã hội. Trong khung QLHQXH, mỗi thành phần của sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn hiệu quả xã hội của CEP được thể hiện cụ thể qua những mục tiêu chiến lược cụ thể và những chỉ số đo lường cụ thể. Qua đó, khung quản lý hiệu quả xã hội sẽ chuyển hóa tất cả những nguyên tắc hoạt động của CEP vào thực tiễn và vào trong những kết quả có thể đo lường được. CEP đưa ra các nguyên tắc, chuẩn mực và thông qua các chỉ tiêu đo lường (KPIs) để lượng hóa, đánh giá từng tiêu chí.

 • Tuân thủ các quy định của NHNN và pháp luật: Các TCTCVM luôn tuân thủ các quy định, thông tư của NHNN và các ngành nghề liên quan.

E (Earnings): Khả năng sinh lời

Để đánh giá về khả năng sinh lời, các tổ chức tài chính sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích thu nhập như hệ số sinh lời trên tài sản, hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu…

Bảng 3.6 Kết quả hoạt động tài chính TCTCVM CEP giai đoạn 2016 - 2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Khác với các NHTM, mục tiêu của các TCTCVM là xóa đói giảm nghèo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; các TCTCVM luôn hướng tới cân bằng mục tiêu xã hội và mục tiêu tài chính; nên các chỉ tiêu ROA, ROE của các TCTCVM thấp và ở mức hợp lý. Tại CEP, tỷ lệ ROA sau khi điều chỉnh cho lạm phát và tiền thưởng, phúc lợi cho nhân viên, nằm trong phạm vi từ 0% đến 3%.CEP quản lý tốt chi phí hoạt động và chi phí tài chính; quản lý tốt chất lượng cho vay; thu nhập từ vốn đầu tư đủ và thừa để trang trải cho chi phí hoạt động.

L (Liquidity): Khả năng thanh khoản

Khả năng thanh khoản là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng và sự an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thanh khoản có ý nghĩa rất quan trọng đối với các TCTCVM; tổ chức cần thanh khoản để đáp ứng nhu cầu vay mới; đồng thời cũng cần thanh khoản để đáp ứng mọi biến động hàng ngày hoặc theo mùa vụ khi khách hàng có nhu cầu rút tiền. Để đánh giá về khả năng thanh khoản của TCTCVM, một số chỉ tiêu được sử dụng để phân tích như: Chỉ số trạng thái tiền mặt, tỷ lệ năng lực cho vay, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), tỷ lệ cấu trúc tiền gửi…

Bảng 3.7. Một số chỉ tiêu khả năng thanh khoảnTCTCVM CEP 2018 -2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản của CEP tốt; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay mới của khách hàng, và khả năng chi trả cho khách hàng gửi tiền của tổ chức rất chủ động.

S (Sensitivity): Mức độ nhạy cảm

Tài sản mà TCTCVM nắm giữ là tài sản rất nhạy cảm với những biến động của thị trường, điều này gây rủi ro cho tổ chức, đặc biệt là những tài sản có sự nhạy cảm trước biến động về lãi suất, tỷ giá, thay đổi giá cả trên thị trường, hoặc các yếu tố vĩ mô khác như thay đổi chính sách của Chính phủ, yếu tố bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai…Để có thể đối mặt với các yếu tố này, các TCTCVM phải chủ động xây dựng các kịch bản để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Mô hình CAMELS được coi là mô hình toàn diện để đánh giá về hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Căn cứ vào phân tích 6 khía cạnh đặc trưng của tổ chức, nhà quản trị có thể đánh giá xếp hạng, chấm điểm tổ chức tài chính vi mô.

Kết quả đánh giá theo mô hình CAMELS sẽ phân loại tổ chức tín dụng làm 5 mức:

 1. Mạnh: TCTD thừa vốn
 2. Đạt yêu cầu: TCTD đủ vốn
 3. Yếu: TCTD thiếu vốn
 4. Nghèo nàn: TCTD thiếu vốn đáng kể
 5. Không đạt yêu cầu: TCTD thiếu vốn trầm trọng

Theo mô hình CAMELS, tổ chức tài chính vi mô có điểm số cao hơn sẽ được định giá cao hơn.

Để nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam, các tổ chức phải được phân tích và đánh giá theo một bộ nguyên tắc nhất định; khung CAMELS được coi như là bộ chuẩn mực được thế giới áp dụng, và đã được công nhận tại Việt Nam. Các tổ chức tài chính vi mô có thể áp dụng để nâng cao vị thế của mình, cũng như chuẩn hóa dần theo quy định của Basel II.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tổ chức Tài chính vi mô CEP https://www.cep.org.vn/vi/bao-cao/Bao-cao-tai-chinh/
 2. Tổ chức Tài chính vi mô CEP  https://www.cep.org.vn/vi/bao-cao/detail/Bao-cao-hieu-qua-xa-hoi-2019-21/

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Giám sát Trái phiếu châu Á" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi.

Khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (26/11), tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi hội viên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức hội viên kêu gọi tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

​MSB tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tung ra gói giải pháp tài trợ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền. Theo đó, doanh nghiệp ngành này có thể tiếp cận đa dạng hình thức tài trợ vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh theo mùa với hạn mức tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ không tài sản đảm bảo đến 200 tỷ đồng; cùng nhiều trải nghiệm số hóa ưu việt từ MSB.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm lãi suất 1,0%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu.

UB Academy tổ chức sự kiện tri ân giảng viên và vinh danh học viên tiêu biểu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vừa qua, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính (UB Academy) đã tổ chức sự kiện “Tri ân giảng viên và Vinh danh học viên tiêu biểu” với sự tham gia của ban lãnh đạo, các giảng viên/chuyên gia đào tạo cùng học viên tiêu biểu của các khóa học luyện thi và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng.

​CMC tạo ấn tượng với Giải pháp An ninh An toàn thông tin

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức ngày 24/11/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia trưng bày, giới thiệu và tạo ấn tượng với các giải pháp An ninh An toàn thông tin.

ABBANK khởi động dự án nâng cao năng lực quản trị chi phí hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/11/2022, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức lễ Khởi động dự án Nâng cao năng lực quản trị chi phí hoạt động với sự đồng hành và tư vấn của Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG (KPMG).

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng E và F với tâm điểm đại chiến Đức và Tây Ban Nha

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 12:56 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vẫn trong khung giờ 17h, 20h và 23h hôm nay 27/11 và tới rạng sáng ngày 28/11, sẽ diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của các bảng E và bảng F. Trong đó cuộc đại chiến giữa Đức và Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:08 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:00 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 08:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Giám sát Trái phiếu châu Á" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi.

Khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chính sách mới - Hoàng Phương - 07:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách.

Bị loại chỉ sau hai trận, Qatar hứng chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà

Thư giãn - Quỳnh Dương - 20:33 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những người hâm mộ Qatar thất vọng đã chỉ trích đội của họ sau thất bại thứ hai liên tiếp đã loại đội chủ nhà khỏi World Cup khi trận hòa của Ecuador với Hà Lan khiến họ chắc chắn không thể đi tiếp.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

Vấn đề - Nhận định - Lương Yến - 16:36 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

Tin tức - P.V - 13:48 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (26/11), tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Sống đẹp - PV - 13:24 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá

Pháp luật - Nghiệp vụ - V.H - 11:34 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng C và D, đáng chú ý với cặp đấu Argentina và Mexico

Thư giãn - S.A - 10:12 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc đối đầu với đội tuyển Mexico được coi là có tính chất vô cùng quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Argentina.

Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - Trương Hồng Quang - 10:11 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tìm hiểu các nội dung cũng như những nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá chất lượng, hoạt động kiểm toán nghiệp vụ TTGSNH, đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nghiệp vụ TTGS tại NHNN.

Triển vọng và thách thức phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Ngô Sỹ Nam - ThS. Nguyễn Thị Mai Huyên - 09:39 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đã tổng quát hóa các sản phẩm tài chính phái sinh tại Việt Nam, đồng thời phân tích sự phát triển tiềm năng qua 4 năm hoạt động cũng như chỉ ra những triển vọng và thách thức trong vận hành TTCKPS tại Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm củng cố và phát triển TTCKPS Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp phân bón đặt nhiều kỳ vọng vào quý IV

Thị trường - Quỳnh Dương - 09:07 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù đứng trước áp lực giảm chung của thị trường, song mặt bằng thị giá nhóm cổ phiếu phân bón ghi nhận sự ổn định trong năm nay, thậm chí có những thời điểm ngược dòng thị trường chung. Trải qua quý III với kết quả kinh doanh trái chiều, bước sang quý IV, cũng mùa cao điểm vụ Đông – Xuân, nhóm cổ phiếu phân bón được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm chung của thị trường.

Tập đoàn Carlsberg giới thiệu dòng sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp - P.V - 09:03 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Somersby vừa chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng như một dòng sản phẩm mới của Tập đoàn Carlsberg tại thị trường Việt Nam. “Somersby – Tuyệt quá đi”, thức uống được sản xuất từ nước táo lên men hoàn toàn tự nhiên, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tươi vui, sảng khoái trong từng sản phẩm.

Tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm thông qua thi hành án dân sự

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - 18:51 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD thông qua thi hành án dân sự. Hội thảo có sự tham dự của ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kinh doanh rượu bia theo hình thức thương mại điện tử: Không áp dụng được triệt để điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 16:25 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với cơ chế thông qua bên vận chuyển để giao hàng, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) không áp dụng được triệt để, không đảm bảo xác định được người mua có đủ 18 tuổi hay không.

Hôm nay khởi tranh lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022

Thư giãn - Song Anh - 15:25 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay ngày 25/11 và rạng sáng ngày 26/11, các trận đấu ở lượt trận thứ 2 tại các bảng A và B sẽ chính thức khởi tranh.

Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo về dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng chưa được cấp phép

Pháp luật - Nghiệp vụ - Quỳnh Dương - 13:20 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được Ủy ban cấp phép như: Tititada, Anfin, Infina,…

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 12:30 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

Trung Quốc tăng cường kích thích tiền tệ, sắp cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc?

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 11:54 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trung Quốc phát đi tín hiệu kích thích tiền tệ nhiều hơn, bao gồm cả khả năng cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng, động thái này nhằm tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế đang bị căng thẳng do các ca nhiễm COVID - 19 gia tăng và nhiều đợt phong tỏa hơn.

​MSB tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền

Tin hội viên - Phan Huyền - 11:37 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tung ra gói giải pháp tài trợ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền. Theo đó, doanh nghiệp ngành này có thể tiếp cận đa dạng hình thức tài trợ vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh theo mùa với hạn mức tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ không tài sản đảm bảo đến 200 tỷ đồng; cùng nhiều trải nghiệm số hóa ưu việt từ MSB.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

Tin hội viên - P.V - 10:08 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm lãi suất 1,0%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu.

UB Academy tổ chức sự kiện tri ân giảng viên và vinh danh học viên tiêu biểu

Tin hội viên - PV - 10:02 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vừa qua, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính (UB Academy) đã tổ chức sự kiện “Tri ân giảng viên và Vinh danh học viên tiêu biểu” với sự tham gia của ban lãnh đạo, các giảng viên/chuyên gia đào tạo cùng học viên tiêu biểu của các khóa học luyện thi và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng.

​CMC tạo ấn tượng với Giải pháp An ninh An toàn thông tin

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 09:18 25/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức ngày 24/11/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia trưng bày, giới thiệu và tạo ấn tượng với các giải pháp An ninh An toàn thông tin.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
 • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
 • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
 • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
 • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
 • ISSN 1859-2805
 • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO