Thứ 3, 18/01/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tài chính vi mô CEP qua mô hình CAMELS

ThS. Hạ Thị Hải Ly - Nghiên cứu - Trao đổi - 13/09/2021 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam, các tổ chức phải được phân tích và đánh giá theo một bộ nguyên tắc nhất định; khung CAMELS được coi như là bộ chuẩn mực được thế giới áp dụng, và đã được công nhận tại Việt Nam. Các tổ chức tài chính vi mô có thể áp dụng để nâng cao vị thế của mình, cũng như chuẩn hóa dần theo quy định của Basel II.

Tóm tắt: Mô hình CAMELS là mô hình toàn diện để đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Mô hình này được vận dụng để phân tích, đánh giá và xếp hạng các tổ chức; từ đó nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô (TC TCVM) chính thức tại Việt Nam.

Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô, Mô hình CAMELS.

Hệ thống CAMELS do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng và được thông qua năm 1987.Hệ thống này được vận dụng để xếp hạng, giám sát tình hình các tổ chức tín dụng tại Mỹ, được coi là chuẩn mực với hầu hết các tổ chức tài chính trên thế giới, trong đó có Việt Nam khi đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ rủi ro trong hoạt động của mình. Mô hình này chủ yếu dựa vào các chỉ tiêu tài chính, thông qua các thang điểm để đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tín dụng.

Mô hình CAMELS được viết tắt bởi 6 từ tiếng Anh, đặc trưng cho 6 khía cạnh phản ánh hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

C (Capital Adequacy): Mức độ an toàn vốn

A (Asset Quality) : Chất lượng Tài sản có

M (Management Quality): Năng lực quản lý

E (Earnings): Khả năng sinh lời

L (Liquidity): Khả năng thanh khoản

S (Sensitivity): Mức độ nhạy cảm

 

Đây là một bộ đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, có ý nghĩa với bản thân tổ chức tín dụng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của mình và hữu ích với cơ quan quản lý để thực hiện chức năng thanh tra, giám sát của các tổ chức liên quan.

C (Capital Adequacy): Mức độ an toàn vốn của các tổ chức tài chính vi mô

Để đánh giá về mức độ an toàn vốn, TCTCVM sử dụng các chỉ tiêu để đo lường, phân tích:

 • Tốc độ tăng quy mô vốn: Quy mô vốn được coi như là một tấm đệm giúp TCTCVM phòng ngừa rủi ro; thông qua việc phân tích tăng trưởng quy mô vốn, tìm hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp các TCTCVM đánh giá tăng trưởng bền vững hay không bền vững.

Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của Tổ chức tài chính vi mô CEP 2018 -2020

Đơn vị: triệu đồng

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Năm 2019 quy mô tổng nguồn vốn của TCTCVM CEP là 5078,1 triệu đồng; tăng 20.7% so với 2018. Năm 2020 do biến động của nhiều yếu tố về dịch bệnh Covid 19, biến động tình hình kinh tế thế giới, mức độ tăng trưởng tổng nguồn vốn có xu hướng tăng nhẹ hơn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này được CEP thực hiện song song với quản lý tài chính hiệu quả và bền vững. Đến cuối năm 2020, CEP có mạng lưới gồm 35 chi nhánh, 642 nhân viên, nguồn vốn đầu tư cho vay 4.908 tỷ đồng và tiếp tục tự cung về hoạt động. Mặc dù trải qua nhiều thay đổi và phát triển của tổ chức, trong suốt thời gian 29 năm qua, CEP vẫn kiên định với sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân và người lao động.

 • Tuân thủ quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR):

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phản ánh mức độ đủ vốn của TCTCVM để có thể xử lý được rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Khi đáp ứng được chỉ tiêu này, chứng tỏ TCTCVM đã có những kịch bản để có thể ứng phó lại những cú sốc tài chính xảy ra trong tương lai. Hệ số CAR được coi như thước đo độ an toàn vốn của tổ chức tài chính.

 

Kor : Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động

Kmr: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường

Vốn tự có bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2, trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định. Theo thông tư số: 23/2020/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, thì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các tổ chức tín dụng là 9%. Để có thể đáp ứng được chỉ tiêu này theo quy định của NHNN, thì tăng vốn được coi như một biện pháp hiệu quả để có thể nâng cao mức độ an toàn vốn cho chính cácTCTCVM. Khi TCTCVM đảm bảo được tỷ lệ này tức là đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại các cú sốc tài chính, vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ khách hàng gửi tiền.

 • Hệ số đòn bẩy tài chính (Tài sản/ VCSH) :Hệ số này đánh giá mức độ độc lập về tài chính của các TCTCVM; tổ chức có thể sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt động của mình, tuy nhiên việc sử dụng đòn bẩy như con dao 2 lưỡi, một mặt làm tăng lợi nhuận, đẹp báo cáo; tuy nhiên một mặt làm tăng mức độ rủi ro với các tổ chức chính thức.

Bảng 3.2. Hệ số đòn bẩy tài chính của Tổ chức tài chính vi mô CEP 2018 -2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

A (Asset Quality) : Chất lượng Tài sản có

Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có quyết định đến sự phát triển của một tổ chức tài chính vi mô. Đây là nhóm chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng quản lý, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển bền vững của một tổ chức chính thức. Nếu chất lượng tài sản kém sẽ gây áp lực lên trạng thái nguồn vốn của TCTCVM, dẫn tới khủng hoảng thanh khoản hoặc tình trạng khách hàng đổ xô đi rút tiền. Để đánh giá chất lượng tài sản có, các TCTCVM sử dụng các chỉ tiêu:

 • Tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản:

Nếu tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản quá nóng, cho vay ồ ạt, đầu tư dàn trải thì nguy cơ rủi ro cho TCTCVM rất cao.

 • Tính đa dạng hóa trong tổng tài sản, tổng dư nợ: TCTCVM cần xem xét cơ cấu các khoản mục trong tổng tài sản như tỷ trọng cho vay, cơ cấu cho vay theo ngành nghề, phân bổ danh mục cho hợp lý.

Bảng 3.3 Các chỉ số sử dụng vốn vay của khách hàng CEP giai đoạn 2016 - 2019

(Nguồn: Báo cáo hiệu quả xã hội CEP 2019)

TCTCVM CEP cung cấp sản phẩm tín dụng phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có thu nhập thấp trên địa bàn, từ đó đa dạng hóa danh mục tín dụng, phân tán rủi ro cho tổ chức.

 • Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng: để đánh giá chất lượng tài sản có, TCTCVM sử dụng một số chỉ tiêu phân tích như danh mục cho vay/ tổng tài sản; tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu,…

Bảng 3.4 Một số chỉ tiêu tài chính TCTCVM CEP giai đoạn 2016 – 2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Do ảnh hưởng của dịch bênh Covid 19, các tỷ lệ phản ánh năng lực tài chính của CEP năm 2020 có sự tăng trưởng khiêm tốn, chủ yếu là nguồn huy động tiết kiệm từ dân cư. Cơ cấu dư nợ cho vay trên tổng tài sản tăng nhẹ, CEP tiếp tục duy trì dư nợ chất lượng cao trong tổng tài sản của mình. Xu hướng nợ quá hạn thấp được liên tục duy trì trong những năm gần đây cho thấy sự nỗ lực của CEP trong việc đảm bảo các khoản vay được sử dụng hiệu quả và phù hợp nhu cầu và khả năng hoàn trả của khách hàng.Việc thu hồi các khoản nợ quá hạn tiếp tục được đeo bám tốt, số khoản vay được xóa nợ vẫn duy trì ở mức thấp và dự phòng của CEP duy trì đủ để bù đắp rủi ro vốn đầu tư.

M (Management Quality): Năng lực quản lý

Đây là nhóm chỉ tiêu định tính để đánh giá tính trung thực của các chỉ tiêu định lượng. Để đánh giá về năng lực quản lý, các TCTCVM sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích:

 • Trình độ học vấn, năng lực quản lý điều hành của Ban lãnh đạo:

Cam kết của Ban lãnh đạo TCTCVM CEP: “HĐTV, Ban quản lý CEP và toàn thể CBNV cùng chia sẻ cam kết với sứ mệnh xã hội của CEP, cùng liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện chiến lược của CEP để đạt được mục tiêu xã hội của tổ chức.”

Bảng 3.5 Hoạt động đào tạo nhân viên TCTCVM CEP 2019

(Nguồn: Báo cáo hiệu quả xã hội CEP 2019)

Ban lãnh đạo CEP luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nhân sự cho tổ chức. CEP có trách nhiệm đối với nhân viên và tạo sự phát triển nghề nghiệp có ý nghĩa cho tất cả CBNV.

Các TCTCVM chính thức tại Việt Nam hiện nay đã xây dựng được khung quản lý hiệu quả xã hội.

Khung quản lý hiệu quả xã hội (QLHQXH) của CEP được xây dựng từ sứ mệnh, mục tiêu và những giá trị cốt lõi của CEP và các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả xã hội. Trong khung QLHQXH, mỗi thành phần của sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn hiệu quả xã hội của CEP được thể hiện cụ thể qua những mục tiêu chiến lược cụ thể và những chỉ số đo lường cụ thể. Qua đó, khung quản lý hiệu quả xã hội sẽ chuyển hóa tất cả những nguyên tắc hoạt động của CEP vào thực tiễn và vào trong những kết quả có thể đo lường được. CEP đưa ra các nguyên tắc, chuẩn mực và thông qua các chỉ tiêu đo lường (KPIs) để lượng hóa, đánh giá từng tiêu chí.

 • Tuân thủ các quy định của NHNN và pháp luật: Các TCTCVM luôn tuân thủ các quy định, thông tư của NHNN và các ngành nghề liên quan.

E (Earnings): Khả năng sinh lời

Để đánh giá về khả năng sinh lời, các tổ chức tài chính sử dụng một số chỉ tiêu để phân tích thu nhập như hệ số sinh lời trên tài sản, hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu…

Bảng 3.6 Kết quả hoạt động tài chính TCTCVM CEP giai đoạn 2016 - 2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Khác với các NHTM, mục tiêu của các TCTCVM là xóa đói giảm nghèo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; các TCTCVM luôn hướng tới cân bằng mục tiêu xã hội và mục tiêu tài chính; nên các chỉ tiêu ROA, ROE của các TCTCVM thấp và ở mức hợp lý. Tại CEP, tỷ lệ ROA sau khi điều chỉnh cho lạm phát và tiền thưởng, phúc lợi cho nhân viên, nằm trong phạm vi từ 0% đến 3%.CEP quản lý tốt chi phí hoạt động và chi phí tài chính; quản lý tốt chất lượng cho vay; thu nhập từ vốn đầu tư đủ và thừa để trang trải cho chi phí hoạt động.

L (Liquidity): Khả năng thanh khoản

Khả năng thanh khoản là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng và sự an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thanh khoản có ý nghĩa rất quan trọng đối với các TCTCVM; tổ chức cần thanh khoản để đáp ứng nhu cầu vay mới; đồng thời cũng cần thanh khoản để đáp ứng mọi biến động hàng ngày hoặc theo mùa vụ khi khách hàng có nhu cầu rút tiền. Để đánh giá về khả năng thanh khoản của TCTCVM, một số chỉ tiêu được sử dụng để phân tích như: Chỉ số trạng thái tiền mặt, tỷ lệ năng lực cho vay, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), tỷ lệ cấu trúc tiền gửi…

Bảng 3.7. Một số chỉ tiêu khả năng thanh khoảnTCTCVM CEP 2018 -2020

(Nguồn: Báo cáo hoạt động CEP năm 2020)

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản của CEP tốt; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay mới của khách hàng, và khả năng chi trả cho khách hàng gửi tiền của tổ chức rất chủ động.

S (Sensitivity): Mức độ nhạy cảm

Tài sản mà TCTCVM nắm giữ là tài sản rất nhạy cảm với những biến động của thị trường, điều này gây rủi ro cho tổ chức, đặc biệt là những tài sản có sự nhạy cảm trước biến động về lãi suất, tỷ giá, thay đổi giá cả trên thị trường, hoặc các yếu tố vĩ mô khác như thay đổi chính sách của Chính phủ, yếu tố bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai…Để có thể đối mặt với các yếu tố này, các TCTCVM phải chủ động xây dựng các kịch bản để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Mô hình CAMELS được coi là mô hình toàn diện để đánh giá về hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Căn cứ vào phân tích 6 khía cạnh đặc trưng của tổ chức, nhà quản trị có thể đánh giá xếp hạng, chấm điểm tổ chức tài chính vi mô.

Kết quả đánh giá theo mô hình CAMELS sẽ phân loại tổ chức tín dụng làm 5 mức:

 1. Mạnh: TCTD thừa vốn
 2. Đạt yêu cầu: TCTD đủ vốn
 3. Yếu: TCTD thiếu vốn
 4. Nghèo nàn: TCTD thiếu vốn đáng kể
 5. Không đạt yêu cầu: TCTD thiếu vốn trầm trọng

Theo mô hình CAMELS, tổ chức tài chính vi mô có điểm số cao hơn sẽ được định giá cao hơn.

Để nâng cao năng lực hoạt động, khả năng tự vững và ổn định của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam, các tổ chức phải được phân tích và đánh giá theo một bộ nguyên tắc nhất định; khung CAMELS được coi như là bộ chuẩn mực được thế giới áp dụng, và đã được công nhận tại Việt Nam. Các tổ chức tài chính vi mô có thể áp dụng để nâng cao vị thế của mình, cũng như chuẩn hóa dần theo quy định của Basel II.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tổ chức Tài chính vi mô CEP https://www.cep.org.vn/vi/bao-cao/Bao-cao-tai-chinh/
 2. Tổ chức Tài chính vi mô CEP  https://www.cep.org.vn/vi/bao-cao/detail/Bao-cao-hieu-qua-xa-hoi-2019-21/

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 7% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc năm 2021, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 7% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ ra mắt giao diện mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chính thức khai trương hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và tòa soạn hội tụ.

Khai mạc Phiên họp Thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/01/2022.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các vụ, cục chức năng của NHNN đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN đóng trên địa bàn.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Một năm vượt đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký (HHNH), đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ (Ngân hàng Nhà nước) cùng các cán bộ, nhân viên và người lao động của HHNH.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

UBGROUP cho nhân viên nghỉ Tết sớm để hoàn thành cách ly trước Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Cán bộ nhân viên ở xa được về quê sớm hơn lịch nghỉ tết của Công ty, để hoàn thành cách ly theo yêu cầu của địa phương trước Tết, đảm bảo được đón Tết cùng gia đình vui vẻ, an toàn. Nếu CBNV bắt buộc phải Test Covid trước khi về nhà, công ty sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm…” - trích “Thư ngỏ” của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) về việc cho CBNV nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 sớm để hoàn thành cách ly.

Năm 2021, Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower lợi nhuận sau thuế vượt 45% kế hoạch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower (mã chứng khoán POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

SHB liên tiếp được vinh danh các giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại lễ trao giải VNR500, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam lần thứ 3. Mới đây, SHB cũng vừa được tạp chí quốc tế uy tín Global Finance bình chọn là “Ngân hàng SME Tốt nhất Việt Nam” năm 2021-2022. Việc liên tiếp giành các giải thưởng Quốc tế và trong nước đã khẳng định vị thế, quy mô, năng lực tài chính vững mạnh của SHB bên cạnh những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Vinamilk khẳng định thế mạnh quản trị và phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021 với nhiều biến động, nhưng cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn của ngành sữa Việt Nam với các thành tích nổi bật của các doanh nghiệp lớn. Vượt qua “bão COVID-19”, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhiều bảng xếp hạng lớn của ngành sữa thế giới cũng như được ghi nhận với nhiều giải thưởng lớn về nhiều khía cạnh, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Sacombank vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2022, Sacombank vinh dự vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021 trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet tổ chức.

MSB công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2021 gấp đôi so với năm trước, tổng tài sản tăng hơn 15%, tín dụng tăng trưởng 22%, trong khi nợ xấu chỉ còn 1,15%.

Tết An Bình 2022: “Gieo mầm xanh hy vọng”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/1/2021, hành trình Tết An Bình 2022 với chủ đề “Gieo mầm xanh hy vọng” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức đã trao tặng 25.000 cây xanh cho người dân và Chính quyền xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đồng thời trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 450 triệu đồng cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ trong dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Sông Đà (SJG) dự kiến thu về 4.254 tỷ đồng trong thương vụ thoái vốn tại Sudico (SJS)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Sông Đà, mã chứng khoán SJG – sàn HOSE) vừa thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán SJS – sàn HOSE) với mức giá khởi điểm 101.900.

UBGROUP cho nhân viên nghỉ Tết sớm để hoàn thành cách ly trước Tết

Tin hội viên - H.Q - 20:37 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Cán bộ nhân viên ở xa được về quê sớm hơn lịch nghỉ tết của Công ty, để hoàn thành cách ly theo yêu cầu của địa phương trước Tết, đảm bảo được đón Tết cùng gia đình vui vẻ, an toàn. Nếu CBNV bắt buộc phải Test Covid trước khi về nhà, công ty sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm…” - trích “Thư ngỏ” của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) về việc cho CBNV nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 sớm để hoàn thành cách ly.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ ra mắt giao diện mới

Kết nối - V.Hiệu - 17:51 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chính thức khai trương hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và tòa soạn hội tụ.

Quốc hội ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức - Thanh Hải - 17:39 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại An Giang

Tin tức - Quang Vũ - Công Mạo - 17:02 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 18/1, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình là đại diện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Phiên họp Thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức - Thanh Hải - 15:37 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/01/2022.

Nhìn lại một số nét nổi bật trên thị trường chứng khoán năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 15:26 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ giới thiệu dưới đây một số thông tin tổng hợp nổi bật.

2 cách xem, thêm lịch âm trên iPhone, iPad

Công nghệ - M.H - 14:27 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều người ít người biết rằng, ngay trên iPhone cũng có cách giúp hiển thị lịch âm song song với lịch dương sẵn có mà không phải tải thêm một ứng dụng thứ 3

BV Land (BVL) báo lãi năm 2021 tăng 5,9 lần so với năm 2020

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 14:19 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần BV Land (mã chứng khoán BVL - sàn UPCoM) công bố kết quả kinh doanh 2021 tăng trưởng ấn tượng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:19 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các vụ, cục chức năng của NHNN đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN đóng trên địa bàn.

Tỷ giá được dự báo tiếp tục ổn định trong năm 2022

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:08 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với cán cân thương mại thặng dư, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất lịch sử, trong khi nền kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, giới chuyên môn dự báo, đồng VND vẫn sẽ có diễn biến ổn định và biến động trong biên độ +/- 2% trong năm 2022.

Năm 2021, Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower lợi nhuận sau thuế vượt 45% kế hoạch

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower (mã chứng khoán POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:07 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 7% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:04 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc năm 2021, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 7% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Số thương vụ đầu tư vào công nghệ đạt mức cao nhất trong 5 năm

Công nghệ - Hoàng Giang - 08:55 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Báo cáo Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021 vừa được công bố, hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam đã nhanh chóng trở lại sau một năm đầy sóng gió. Số lượng giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đạt 108 thương vụ.

Nhóm đối tượng sản xuất tiền giả lĩnh án

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:32 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một nhóm đối tượng tự sản xuất tiền giả sau đó thuê người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng bị phát hiện…

SHB liên tiếp được vinh danh các giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước

Tin hội viên - Minh Ngọc - 07:49 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại lễ trao giải VNR500, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam lần thứ 3. Mới đây, SHB cũng vừa được tạp chí quốc tế uy tín Global Finance bình chọn là “Ngân hàng SME Tốt nhất Việt Nam” năm 2021-2022. Việc liên tiếp giành các giải thưởng Quốc tế và trong nước đã khẳng định vị thế, quy mô, năng lực tài chính vững mạnh của SHB bên cạnh những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trung An (TAR) đặt tham vọng lãi khủng 600 tỷ đồng trong năm 2022

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 07:45 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HĐQT CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR - sàn HNX) vừa mới thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 vượt xa so với kế hoạch năm 2021.

Bất động sản An Gia (AGG) dự kiến phát hành gần 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 20:50 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG – sàn HOSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng 39%

Thị trường - Minh Hoàng - 19:49 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi giá căn hộ chung cư tại thị trường TP. Hồ Chí Minh trung bình tăng 9% theo quý và 15,3% theo năm thì tại thị trường Hà Nội tăng đáng kể tới 20% theo quý và 39% theo năm.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Một năm vượt đại dịch COVID-19

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Minh Ngọc - Tạ Dũng - 19:13 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký (HHNH), đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ (Ngân hàng Nhà nước) cùng các cán bộ, nhân viên và người lao động của HHNH.

Vinamilk khẳng định thế mạnh quản trị và phát triển bền vững

Doanh nghiệp - P.V - 16:42 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021 với nhiều biến động, nhưng cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn của ngành sữa Việt Nam với các thành tích nổi bật của các doanh nghiệp lớn. Vượt qua “bão COVID-19”, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhiều bảng xếp hạng lớn của ngành sữa thế giới cũng như được ghi nhận với nhiều giải thưởng lớn về nhiều khía cạnh, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

GO STOCK 2022: Sự trái chiều trong kỳ vọng - khi "người khổng lồ" rút chân khỏi thị trường hưng phấn

Kết nối - Quỳnh Lê - 15:39 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/1/2022, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên (SSC) trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo Go Stock 2022 với sự góp mặt của 4 diễn giả, các khách mời và hơn 2.900 sinh viên đăng ký tham dự trên khắp cả nước.

Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi lớn cho khách hàng mua bảo hiểm qua Ngân hàng ACB

Sản phẩm, dịch vụ - Song Anh - 15:28 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) triển khai chuỗi chương trình khuyến mại “12 chương mới, 365 cơ hội vàng” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng gần 26 tỷ đồng.

Quy định mới về chống 'spam' tin nhắn quảng cáo

Công nghệ - M.H - 15:07 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Sacombank vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021

Tin hội viên - Minh Ngọc - 14:41 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2022, Sacombank vinh dự vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021 trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet tổ chức.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
 • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
 • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
 • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
 • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
 • ISSN 1859-2805
 • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO