Chủ nhật, 29/05/2022

Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

TS. Phạm Thành Nam - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - 19/07/2021 16:32
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sinh hoạt chi bộ được hiểu là sinh hoạt Đảng diễn ra tại chi bộ theo quy định. Đây là hoạt động tập thể của đảng viên nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện chức năng lãnh đạo tổ chức hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, các chi bộ thực hiện được chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị ở cơ sở và xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong bài nói chuyện tại lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”[1], muốn chi bộ tốt thì việc tổ chức sinh hoạt chi bộ cần phải đảm bảo có chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, cơ sở.

Hiện nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo hai hình thức cơ bản:

Thứ nhất, sinh hoạt thường kỳ, được tổ chức hằng tháng.

Thứ hai, sinh hoạt chuyên đề, được tổ chức ít nhất 01 lần trong 01 quý.

Thứ ba, sinh hoạt đột xuất, được tổ chức bất kỳ thời gian nào.

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, phần lớn các chi bộ thực hiện khá nền nếp, có chất lượng. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề thì một số chi bộ chưa thực sự hiểu và thực hiện đúng quy định, nhất là về chế độ sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp, đảng viên ít tham gia ý kiến vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cá biệt có nơi lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên môn dẫn đến biểu hiện xem nhẹ, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, trong Văn kiện Đại hội XIII Đảng đánh giá: “Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”[2]. Nhằm hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu các chi bộ, trước hết là chi ủy, đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, công tác chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Công tác chuẩn bị bao gồm nhiều việc, trong đó quan trọng nhất là chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết hoặc kết luận buổi sinh hoạt chi bộ; dự kiến thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ sao cho thuận lợi nhất để đảng viên tham gia dự sinh hoạt đông đủ, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế. Việc chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là trách nhiệm của chi ủy, nhưng có thể giao nhiệm vụ cho đảng viên không giữ chức vụ trong chi bộ dự thảo (trong trường hợp đảng viên đó có trình độ chuyên môn sâu liên quan trực tiếp đến nội dung sinh hoạt chuyên đề). Nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của chi bộ để lựa chọn cho phù hợp. Tất cả những nội dung đã chuẩn bị cần phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể chi ủy (ở những nơi có chi ủy) hoặc bí thư và phó bí thư chi bộ (ở những nơi chưa có chi ủy). Sau khi hội nghị chi ủy hoặc bí thư và phó bí thư đã thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thì cần thông báo và gửi tài liệu trước cho đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ biết để nghiên cứu và chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả hơn.

Thứ hai, thực hiện đúng quy trình cuộc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là trách nhiệm của bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (khi được bí thư chi bộ phân công); nhưng việc trình bày nội dung sinh hoạt thì có thể giao cho đảng viên thường, trong trường hợp đã giao cho đảng viên đó chuẩn bị dự thảo nội dung. Các chi bộ lưu ý không tổ chức sinh hoạt chi bộ lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, không lấy sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thay cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ, không lồng ghép sinh hoạt chuyên đề của chi bộ với sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Việc tiến hành sinh hoạt chi bộ cần phải tiến hành nghiêm túc theo ba bước cơ bản:

Mở đầu sinh hoạt chi bộ, ở bước này chủ trì sinh hoạt chi bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có), việc giới thiệu đại biểu là nội dung bắt buộc nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát trực tiếp của đảng ủy viên phụ trách chi bộ. Trên thực tế, ở đâu có sự quan tâm, sát sao của cấp ủy cấp trên mà trực tiếp là cấp ủy viên phụ trách thì chất lượng sinh hoạt chi bộ đó sẽ được nâng lên.

Tiến hành sinh hoạt chi bộ, người chủ trì cần phải quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đề nghị đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo nội dung chuyên đề mà chi bộ cần tập trung thảo luận, làm rõ. Từng đảng viên sẽ tham gia ý kiến đóng góp vào từng nội dung của chuyên đề, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chi bộ, của bản thân đảng viên đối với chuyên đề mà chi bộ thảo luận. Trên thực tế, ở một số nơi có tình trạng tỉ lệ đảng viên tham gia ý kiến vào nội dung sinh hoạt khá thấp, chất lượng chưa cao. Để khắc phục hiện tượng này, người chủ trì sinh hoạt cần nêu cao tinh thần dân chủ, gợi ý phát biểu, có thể chỉ định phát biểu để sao cho tất cả đảng viên đều tham góp vào dự thảo chuyên đề; bản thân đảng viên cũng cần phải ý thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của bản thân mình đối với sinh hoạt chuyên đề của chi bộ để tham gia vào sinh hoạt chung của chi bộ một cách trách nhiệm, chủ động, tích cực và có chất lượng.

Kết thúc sinh hoạt chi bộ, người chủ trì sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đánh giá ngắn gọn, rõ ràng việc chuẩn bị nội dung, chất lượng của chuyên đề, ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với tập thể chi bộ, với đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề, giao nhiệm vụ cho người dự thảo chuyên đề tiếp thu, hoàn thiện để thông qua chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nghị quyết chuyên đề một cách hiệu quả. Tất cả đảng viên trong chi bộ phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết hoặc kết luận của tập thể chi bộ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ nói riêng là hoạt động tập thể để phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu tất cả đảng viên tham gia sinh hoạt đều phải chấp hành nghiêm túc năm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản,… đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”[3]. Để thực hiện nghiêm túc được nội dung này, trước hết là đảng ủy viên phụ trách dự sinh hoạt chi bộ và đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chủ trì phải thật sự gương mẫu, khách quan, thẳng thắn và cầu thị trong dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham góp của đảng viên đối với cá nhân đồng chí đảng ủy viên phụ trách và với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thứ tư, bảo đảm các tính chất của một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Tính lãnh đạo: Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ là một buổi sinh hoạt chính trị của Đảng vì vậy luôn mang tính lãnh đạo. Tính lãnh đạo thể hiện ở việc đưa ra các quyết định lãnh đạo, thể hiện thông qua kết luận hoặc quyết nghị của chi bộ một cách đúng đắn nhằm định hướng cho những hoạt động của cơ quan, đơn vị, qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, chỉ rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng đảng viên; đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Để đảm bảo tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ cần mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tính giáo dục: Sau mỗi lần sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, nhận thức của đảng viên được nâng lên, tiếp nhận được nhiều thông tin, bổ sung kiến thức mới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh trong thực tiễn công tác. Củng cố lập trường chính trị, xây dựng niềm tin của đảng viên vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau sinh hoạt chuyên đề, đảng viên tự thấy trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong công tác. Sinh hoạt chuyên đề có thể biểu dương những điển hình tiên tiến, ưu tú; những việc tốt để đảng viên học tập, đồng thời tiến hành tự phê bình và phê bình phát hiện những sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa không chỉ đối với bản thân người được phê bình mà còn đối với tất cả đảng viên trong chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ cần phải chú trọng nghiên cứu, thảo luận nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp trên. Khắc phục biểu hiện coi nhẹ sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hình thức, qua loa, giảm tác dụng của buổi sinh hoạt chính trị quan trọng này. 

Tính chiến đấu: Trong sinh hoạt chi bộ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nội dung chuyên đề, chỉ rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của từng đảng viên khi tham gia sinh hoạt chi bộ, hướng chuyên đề đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy dân chủ trong thảo luận, phê bình một cách nghiêm túc, cầu thị. Để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ cần phát huy dân chủ khi bàn bạc và quyết nghị mọi vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Đấu tranh khắc phục bệnh gia trưởng, độc đoán, xử lý nghiêm những người lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Trong sinh hoạt chi bộ cần phát huy tinh thần đồng chí, tôn trọng lẫn nhau, chân thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Như vậy, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ nói riêng cần phải được các chi bộ, chi ủy mà trước hết là đồng chí bí thư chi bộ nghiêm túc thực hiện nền nếp, thường xuyên theo quy định. Nội dung sinh hoạt chuyên đề cần phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và thường xuyên được đổi mới tạo sự hấp dẫn lôi cuốn đảng viên tham gia. Các chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên. Chi ủy, chi bộ cần quán triệt sâu sắc những quy định của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; cấp ủy các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, nguyên tắc, tính chất trong sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ nói riêng một cách nghiêm túc. Phấn đấu các chi bộ đều trở thành chi bộ bốn tốt như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn trong bài nói tại hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở bốn tốt: “Đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt”[4].

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2011, tập 15, tr.278.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2021, tr. 190.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều lệ Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2011, tr.5.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2011, tập 15, tr.98.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Các ngân hàng “hiến kế” triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) kiến nghị nhiều giải pháp để chương trình triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

OCBC bị yêu cầu bổ sung 330 triệu đô la vốn điều lệ sau vụ gian lận lừa đảo qua SMS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã áp đặt yêu cầu vốn bổ sung khoảng 330 triệu đô la đối với Ngân hàng OCBC, vì những "thiếu sót" trong phản ứng của ngân hàng trước các âm mưu lừa đảo qua SMS giả mạo vào tháng 12/2021.

Khẩn trương, quyết liệt triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/5/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Một ngân hàng bán phần mềm Fintech của chính mình

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường ngân hàng đang rất nhộn nhịp với đủ loại thành phần khác nhau: ngân hàng truyền thống, ngân hàng kiểu mới (neobank) hoạt động 100% trong thế giới số, ngân hàng lai, các công ty Fintech. Họ cạnh tranh rất quyết liệt nhưng cũng cộng tác với nhau.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Trung Quốc họp bàn khẩn cấp để vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/5, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của hơn 100.000 quan chức nhà nước. Các nhà lãnh đạo cấp cao liên tục thúc giục những biện pháp mới để ổn định nền kinh tế đang bị tàn phá bởi các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do COVID-19 của nước này.

Vietcombank và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 26/5/2022, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Gelex (GEX) dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán GEX) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5%.

Vicostone (VCS) chi 480 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022, tỷ lệ 30%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/6, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS - sàn HNX) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2022.

Agribank hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, Agribank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ Tài nguyên Môi trường và BIDV ký kết MOU thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5/2022 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), ông Lê Công Thành – Thứ trưởng Bộ TNMT, và ông Lê Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

An Phát Holdings (APH) hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa công bố, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán APH - sàn HOSE) sẽ trình cổ đông thông qua hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/6 tại Hải Dương.

BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, BIDV tổ chức lễ công bố kết quả chương trình và khen thưởng, trao giải cho các cá nhân và đội đạt thành tích cao tại Giải chạy thiện nguyện online “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh 2022”. Giải chạy đã thu hút gần 47.000 vận động viên, đã đóng góp hơn 8,2 tỷ đồng xây nhà cộng đồng tránh lũ và 188.645 cây xanh phòng hộ.

​MSB khai trương điểm giao dịch mới của 3 chi nhánh Lạng Sơn, Bình Dương và Tiền Giang

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa khai trương địa điểm hoạt động mới của 3 chi nhánh Tiền Giang, Bình Dương và Lạng Sơn, hướng đến mục tiêu mang tới khách hàng không gian giao dịch hiện đại cùng nhiều trải nghiệm tiện ích.

OCBC bị yêu cầu bổ sung 330 triệu đô la vốn điều lệ sau vụ gian lận lừa đảo qua SMS

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 08:00 29/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã áp đặt yêu cầu vốn bổ sung khoảng 330 triệu đô la đối với Ngân hàng OCBC, vì những "thiếu sót" trong phản ứng của ngân hàng trước các âm mưu lừa đảo qua SMS giả mạo vào tháng 12/2021.

Điểm mặt một số doanh nghiệp đang sở hữu lượng tiền mặt lớn

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 07:50 29/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi lạm phát và lãi suất tăng, doanh nghiệp nào có nhiều tiền mặt sẽ hưởng lợi, CTCK Mirae Asset đánh giá. Vậy những công ty nào (không bao gồm các doanh nghiệp tài chính như ngân hàng, bảo hiểm và công ty chứng khoán) trên thị trường chứng khoán đang sở hữu lượng tiền mặt lớn?

Mỹ yêu cầu tỷ phú Elon Musk làm rõ thông tin về thương vụ Twitter

Công nghệ - Lê Ánh - 07:36 29/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban chứng khoán Mỹ yêu cầu tỷ phú Elon Musk giải thích vì sao chưa công bố thông tin về việc gia tăng cổ phần tại Twitter trong vòng 10 ngày như quy định, đặc biệt là kế hoạch mua công ty này.

Vietcombank và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Tin hội viên - Đ.T - 17:08 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 26/5/2022, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Một ngân hàng bán phần mềm Fintech của chính mình

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn (tổng hợp) - 15:32 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường ngân hàng đang rất nhộn nhịp với đủ loại thành phần khác nhau: ngân hàng truyền thống, ngân hàng kiểu mới (neobank) hoạt động 100% trong thế giới số, ngân hàng lai, các công ty Fintech. Họ cạnh tranh rất quyết liệt nhưng cũng cộng tác với nhau.

Vinh danh những "nữ chiến binh" bóng đá tại SEA Games 31

Văn hóa - T.Dũng - 15:06 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/5, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội và Công ty cổ phần XNK Tree Boss đã tổ chức gặp mặt và trao tặng quà dành cho các vận động viên của đội tuyển bóng đá nữ và Futsal Việt Nam với tổng giá trị 450 triệu đồng.

Giải pháp đột phá nào cho những vấn đề căn cơ của nền kinh tế?

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Loan - 13:27 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững”  nhằm cùng nhìn nhận lại, đánh giá khách quan bức tranh tổng thể của nền kinh tế và quan trọng nhất là kiến tạo nhiều mảng màu tươi sáng hơn trong thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Gelex (GEX) dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 12:01 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán GEX) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5%.

VCCI khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Các Hiệp hội ngành, nghề - Linh Ly - 10:50 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VCCI đã bắt đầu cuộc khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành, từ tháng 5 - 7/2022.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Tin tức - H.Q - 08:05 28/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững lần thứ 7

Kết nối - Thanh Thanh - 21:52 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp triển khai thành công Chương trình, ngay cả trong những điều kiện khó khăn gây ra bởi đại dịch COVID-19.

Trung Quốc họp bàn khẩn cấp để vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nhìn ra thế giới - Minh Ngọc - 21:17 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/5, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của hơn 100.000 quan chức nhà nước. Các nhà lãnh đạo cấp cao liên tục thúc giục những biện pháp mới để ổn định nền kinh tế đang bị tàn phá bởi các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do COVID-19 của nước này.

Các ngân hàng “hiến kế” triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - Quỳnh Lê - 20:36 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) kiến nghị nhiều giải pháp để chương trình triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Khẩn trương, quyết liệt triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước

Hoạt động ngân hàng - N.Hải - Q.Dương - 16:42 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/5/2022 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Doanh nghiệp Bắc Âu "săn" nhân tài Việt Nam

Kết nối - Minh Hoàng - 15:55 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bà Eva Maria Hansen, Giám đốc Nhân sự của Công ty LEGO Manufacturing Việt Nam cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất đối với công ty Bắc Âu nhờ đội ngũ nhân tài năng động, có trình độ, là lực lượng thúc đẩy doanh nghiệp trên thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kết nối - P.V - 15:42 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 642/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành Du lịch chuyển đổi số để phục hồi và phát triển

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.D - 14:32 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu với góc độ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, chuyển đổi số được nhìn nhận là quá trình hình thành nền tảng, môi trường kết nối, giao dịch, tương tác giữa các chủ thể trong ngành du lịch bằng công cụ, ứng dụng, dữ liệu số. Với tính năng vượt trội của công nghệ số mà những giao dịch tương tác trong du lịch trở nên rất hiệu quả.

Vicostone (VCS) chi 480 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022, tỷ lệ 30%

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 14:08 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/6, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS - sàn HNX) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2022.

Agribank hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước

Tin hội viên - T.D - 11:56 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, Agribank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xu hướng và giải pháp chuyển đổi số ngành thương mại

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Ngọc - 11:45 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra xu hướng chuyển đổi số, mang lại khả năng bứt phá cho nền kinh tế. Nhiều công nghệ đột phá dựa trên nền tảng số hóa, tích hợp với các công nghệ thông minh tự động hóa kinh doanh. Nổi bật là kinh tế số với những chuyển biến lớn, trong đó, thương mại điện tử (TMĐT) được xem là mũi nhọn của nền kinh tế số.  

Apple ưu tiên chọn Việt Nam làm nơi sản xuất iPhone, MacBook

Công nghệ - M.H - 11:30 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple được cho là đang tìm cách thúc đẩy sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc, trong đó Việt Nam và Ấn Độ trở thành hai quốc gia được xem xét nghiêm túc để trở thành các giải pháp thay thế tiềm năng.

Bộ Tài nguyên Môi trường và BIDV ký kết MOU thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tin hội viên - PV - 11:13 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5/2022 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), ông Lê Công Thành – Thứ trưởng Bộ TNMT, và ông Lê Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngân hàng Trung ương Nga cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong năm

Nhìn ra thế giới - H.Y - 11:11 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ hôm nay, ngày 27/5, Ngân hàng Trung ương Nga áp dụng lãi suất cơ bản ở mức 11%, giảm từ mức 14%.

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ‘Ổn định’

Tin tức - M.H - 10:45 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ (từ mức BB), triển vọng "Ổn định".

Điện toán đám mây giúp đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp

Công nghệ - Bảo Đăng - 09:49 27/05/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Điện toán đám mây là một trong những nền tảng thúc đẩy nhanh và hiệu quả của quá trình chuyển đổi số ở doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh trong đại dịch COVID-19.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO