Thứ 4, 07/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hiểu biết tài chính khu vực nông thôn Việt Nam

TS. Trịnh Thị Phan Lan - Nghiên cứu - Trao đổi - 03/09/2022 07:36
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đưa ra bức tranh tài chính toàn diện tại nông thôn Việt Nam ở các khía cạnh: mức độ bao phủ của hệ thống ngân hàng, khả năng tiếp cận các sản phẩm/dịch vụ tài chính và thói quen không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.

Tóm tắt: Bài viết đưa ra bức tranh tài chính toàn diện tại nông thôn Việt Nam ở các khía cạnh: mức độ bao phủ của hệ thống ngân hàng, khả năng tiếp cận các sản phẩm/dịch vụ tài chính và thói quen không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn. Để tìm hiểu về hiểu biết tài chính tại khu vực nông thôn 3 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Vĩnh Phúc, phỏng vấn sâu đã được triển khai vào tháng 7/2021 ở 3 khía cạnh: Kiến thức, thái độ và hành vi. Kết quả cho thấy, kiến thức tài chính của người dân khu vực nông thôn còn thấp. Tuy nhiên, họ đã có ý thức về lập kế hoạch khoản chi lớn, tiết kiệm và dự phòng cho tương lai.

Financial literacy in rural areas of Vietnam

Abstract: The article presents a picture of financial inclusion in rural Vietnam in terms of: coverage of the banking system, accessibility to financial products/services, and cashless habits in the countryside. An in-depth interviews were conducted in July 2021 in 3 aspects: knowledge, attitude and behavior. The results show that there is a shortage of the financial literacy in rural areas. However, people already have a plan to save for special purpose such as: large expenditures or retirement.

1. Giới thiệu

Chiến lược tài chính toàn diện được quan tâm chú trọng trong nhiều năm qua. Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Nhóm các nước G20 đều rất chú trọng đến việc hỗ trợ và thúc đẩy các quốc gia thực thi các giải pháp để đạt được mục tiêu về tài chính toàn diện. Tại Việt Nam, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 149/QĐ-TTg. Tài chính toàn diện nỗ lực được hướng tới loại bỏ các rào cản ngăn cản mọi người tham gia vào lĩnh vực tài chính và sử dụng các dịch vụ tài chính để cải thiện cuộc sống của họ. 

Theo Ngân hàng Thế giới, tài chính toàn diện “tạo điều kiện cho cuộc sống hàng ngày, và giúp các gia đình, doanh nghiệp lập kế hoạch cho mọi thứ, từ các mục tiêu dài hạn đến các tình huống khẩn cấp bất ngờ”. 

Mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm từ chiến lược này song hiểu biết tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tính đến 08/01/2019, dân số  tại khu vực nông thôn Việt Nam chiếm 64,08% dân số toàn quốc (Liên Hợp Quốc, 2019). Nông thôn là địa bàn có vị trí và vai trò to lớn, không chỉ về tỷ lệ dân cư sinh sống mà cả những đóng góp về mặt kinh tế (Nguyễn Mai Thành, 2011). Theo Lê Đình Hải (2017), hiểu biết tài chính là một trong những yếu tố nội hàm tác động lên thu nhập của người dân. Việc đo lường mức độ tác động của dân trí tài chính tới thu nhập tại khu vực nông thôn góp phần hiệu chỉnh, làm tăng tính hiệu quả cho các chính sách của Chính phủ tại khu vực này.

2. Cơ sở lý thuyết về hiểu biết tài chính và tổng quan nghiên cứu

Cho đến nay, có rất nhiều quan điểm về hiểu biết tài chính (financial literacy).

Theo Hogarthe (2002), hiểu biết tài chính là các cách thức cá nhân quản lý nguồn tiền trên phương diện dự phòng cá nhân, đầu tư, tiết kiệm và lập ngân sách cá nhân. Theo ông, kiến thức tài chính hay hiểu biết tài chính được quyết định bởi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, nhu cầu của cá nhân; và có ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia của cá nhân vào thị trường dịch vụ tài chính.

Remund (2010) cho rằng, “hiểu biết tài chính là một đại lượng đo lường mức độ hiểu biết các khái niệm cơ bản về tài chính và có khả năng cùng sự tự tin để quản lý tài chính cá nhân thông qua việc ra các quyết định hợp lý trong ngắn hạn một cách có cơ sở, lập kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời sống có trách nhiệm hay quan tâm tới cuộc sống và các thay đổi về điều kiện kinh tế”.

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD, 2013), định nghĩa “hiểu biết tài chính” (financial literacy) là tổng hợp nhận thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi tài chính cần thiết để có thể đưa ra được các quyết định an toàn và cuối cùng đạt được lợi ích về tài chính.

Bảng 1. Các khía cạnh của Hiểu biết tài chính từ các nghiên cứu trước

Nguồn: Khúc Thế Anh và cộng sự (2018 (1)

Trong pham vi nghiên cứu này, tác giả xin sử dụng định nghĩa của OECD, tức là hiểu biết tài chính sẽ cấu thành bởi 3 yếu tố: kiến thức, thái độ và hành vi tài chính.

• Kiến thức tài chính (financial knowledge) là khả năng hiểu biết của chủ thể đối với các khái niệm của các thuật ngữ trong tài chính (lãi suất, trái phiếu, trái tức,...) và phương thức hoạt động của các tổ chức tài chính (ngân hàng, tổ chức tín dụng,...). Như vậy, kiến thức tài chính sẽ là yếu tố tiền đề để hình thành hành vi và thái độ tài chính của chủ thể.

• Thái độ tài chính (financial attitude) là quan điểm của chủ thể đối với sự diễn ra của tình hình tài chính xung quanh. Ví dụ như nhận định của Chính phủ về tình hình chuyển biến của nền kinh tế,... Việc xác định thái độ của chủ thể đối với tình hình kinh tế tài chính là hệ quả của kiến thức tài chính của chủ thể, tạo tiền đề cho hành vi tài chính của chủ thể đó.

• Hành vi tài chính (financial behaviour) được hiểu là những tác động của chủ thể đối với sự biến động của nền kinh tế xung quanh. Thông qua các phản ứng của chủ thể đối với nền kinh tế, chúng ta có thể nhận ra được độ nhạy cảm của chủ thể đối với nền kinh tế khi có sự thay đổi.

Bảng 2. Các yếu tố cấu thành Hiểu biết tài chính

Nguồn: OECD và World Bank

3. Phương pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu về hiểu biết tài chính của người dân ở khu vực nông thôn, tác giả sử dụng dữ liệu cả hai nguồn thứ cấp và sơ cấp.

+ Nguồn thứ cấp: Các thông tin chính thức tại cổng thông tin các ngân hàng, các bài nghiên cứu trước.

+ Nguồn sơ cấp: Phỏng vấn sâu online người dân ở khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Lý do chọn phỏng vấn sâu do tình hình COVID-19 phức tạp và việc điền khảo sát online với nông dân là khá khó khăn.

Về thông tin mẫu khảo sát:

Độ tuổi người được khảo sát khá lớn (chiếm 66,6%), mặc dù vậy, 50% số người được khảo sát có công ăn việc làm ổn định. 50% còn lại làm ruộng hoặc làm nghề tự do. Tỷ lệ nam, nữ trả lời khảo sát không chênh lệch nhiều (nam: 55,6% và nữ 44,4%).

Về cấu trúc câu hỏi phỏng vấn sâu: Ngoài các câu hỏi nhân khẩu học, thì câu hỏi phỏng vấn sâu chia thành 3 nhóm: Kiến thức, hành vi và thái độ tài chính.

Nhóm 1: Kiến thức tài chính

1/ Anh/chị có hiểu biết về lạm phát, lãi đơn và lãi kép không?

2/ Anh/chị có biết mở tài khoản tại ngân hàng không?

3/ Anh/chị đã từng sử dụng dịch vụ nào của ngân hàng không?

Nhóm 2: Hiểu biết tài chính

1/Anh/chị có lập kế hoạch tài chính trong gia đình không?

2/ Anh/chị có lập chi tiêu hàng ngày không?

3/ Anh/chị thường lập kế hoạch cho những khoản chi tiêu lớn nào?

4. Khi cần tư vấn tài chính thì anh/chị thường hỏi ai?

Nhóm 3. Thái độ tài chính

1.Anh/chị thấy rằng có cần thiết phải có quỹ tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng khẩn cấp hay không?

2. Anh/chị đã có sự chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu của mình chưa?

 

4. Bức tranh tài chính toàn diện nông thôn Việt Nam và hiểu biết tài chính của người dân khu vực nông thôn

4.1. Bức tranh tài chính toàn diện nông thôn Việt Nam

4.1.1.Mức độ bao phủ của  hệ thống ngân hàng tại khu vực nông thôn :

Người trưởng thành ở Việt Nam về cơ bản đã có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tài chính tại các chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên, theo thống kê, số lượng chi nhánh ngân hàng và các tổ chức tài chính chính thức tập trung nhiều hơn ở các thành phố lớn. Tính trung bình, ở khu vực thành thị, 90% người dân chỉ mất khoảng 15 phút để đến các điểm cung ứng dịch vụ tài chính gần nhất nhưng tỷ lệ này tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa thấp hơn nhiều (chưa đạt 40%). 

Mặc dù số lượng người dân khu vực nông thôn sử dụng điện thoại thông minh khá lớn nhưng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng thông qua điện thoại lại không lớn, bởi vậy sự hiện diện của ngân hàng dưới khía cạnh vật lý rất quan trọng.

4.1.2. Khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân khu vực nông thôn:

 Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những chi phí này càng cao, càng có nhiều người không có tài khoản (Demirgüç-Kunt và Klapper, 2012) [1]. Một số người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp sẽ không sử dụng các dịch vụ tài chính bởi vì đối với họ các dịch vụ đó có mức giá đắt đỏ và họ không thể đáp ứng được. Bởi vậy, các chi phí đi kèm với việc sở hữu tài khoản đã trở thành rào cản chủ yếu ở khu vực này. Đối với nhiều người, chi phí duy trì tài khoản và mức phí cho mỗi lần giao dịch khiến cho việc sử dụng tài khoản trở thành tốn kém.

Bảng 3.Thu nhập và chi tiêu bình quân đầu người ở khu vực thành thị và nông thôn Việt nam năm 2020

Nguồn : Tổng cục thống kê (2020)

Biểu đồ thu nhập hộ gia đình  năm 2020

Nguồn : UNDP (2020)

Hơn nữa, những yêu cầu về hồ sơ giấy tờ cần có để mở tài khoản cũng là một cản trở với nhiều người ở khu vực nông thôn hay những người lao động tự do (khu vực không chính thức), là những người khó chứng minh thu nhập hay nơi cư trú chính thức. Ví dụ như việc tiếp cận dịch vụ tài chính đòi hỏi khách hàng phải có các giấy tờ chứng minh liên quan tới xác nhận nhân thân, thu nhập, hay là hồ sơ kinh doanh đối với doanh nghiệp... trong khi một số cá nhân và doanh nghiệp không có khả năng để hoàn thiện các hồ sơ này, và do vậy, họ không thể tiếp cận các dịch vụ.

4.1.3.Thói quen dùng tiền mặt:

Sự phát triển của khoa học công nghệ, các chương trình tài chính toàn diện được thực thi khiến tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta giảm mạnh. Dù đã có những biến chuyển, song, theo nhận định của chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là một nền kinh tế dựa nhiều vào tiền mặt, người dân vẫn còn thói quen giao dịch bằng tiền mặt do vâỵ vẫn còn rất gian nan trong thúc đẩy tài chính toàn diện.

4.2. Hiểu biết tài chính của người dân khu vực nông thôn

4.2.1. Kiến thức tài chính:

Để tìm hiểu về kiến thức tài chính của người tham gia khảo sát,3 câu hỏi đã được đưa ra:

Nhóm 1: Kiến thức tài chính

1/ Anh/chị có hiểu biết về lạm phát, lãi đơn và lãi kép không?

2/ Anh/chị có biết mở tài khoản tại ngân hàng không?

3/ Anh/chị đã từng sử dụng dịch vụ nào của ngân hàng không?

Theo kết quả thu về, có tới 62,5% câu trả lời thu về là không biết/không hiểu về lạm phát hay lãi đơn, lãi kép. 100% câu trả lời không biết về lạm phát. 37,5% người được khảo sát có biết về lãi đơn và lãi kép. Điều này cũng dễ hiểu bởi tỷ lệ gửi tiết kiệm ngân hàng là cao nhất trong các dịch vụ ngân hàng mà họ sử dụng.

Cùng với đó, chỉ có 25% người tự tin trả lời rằng họ biết mở tài khoản ngân hàng so với 62,5% người không thể tự mở tài khoản ngân hàng. Cũng chỉ có 25% người biết chuyển tiền tại quầy hoặc qua điện thoại.

Theo kết quả phỏng vấn của Khúc Thế Anh và cộng sự (2018) về kiến thức tài chính, đa phần người được phỏng vấn, hiện tại đang sinh sống ở vùng nông thôn Việt Nam đều không trả lời được các câu hỏi liên quan. Lý do của phần việc này là (1) ngại đọc!; (2) Không hiểu một số thuật ngữ trong câu hỏi. Đây là một vấn đề lớn gặp phải khi nghiên cứu về hiểu biết tài chính tại  khu vực này.

Trước đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành cuộc khảo sát trên 360 khách hàng về nhu cầu giáo dục tài chính qua điện thoại di động tại 3 tỉnh: Hải Dương, Thanh Hoá, Quảng Ngãi với đối tượng phỏng vấn là  Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, khách hàng vay vốn và không vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, độ tuổi dưới 40. Kết quả, trên 90% khách hàng có đủ nguồn lực và kỹ năng thao tác trên điện thoại di động; trên 80% khách hàng nhận biết lợi ích của giáo dục tài chính; nhưng không biết nhiều về quản lý tài chính cá nhân công nghệ…

Như vậy, Hà Nội mặc dù là địa phương có kinh tế phát triển mạnh hơn các địa phương khác, số lượng ngân hàng tại khu vực nông thôn cũng nhiều hơn địa phương khác tuy nhiên, kiến thức tài chính của người dân chưa có nhiều sự khác biệt.

4.2.2.Hành vi tài chính:

Các câu hỏi về hành vi tài chính khá đơn giản, bao gồm những kiến thức căn bản tối thiểu. Các câu hỏi khảo sát như sau:

Nhóm 2: Hành vi  tài chính

1/Anh/chị có lập kế hoạch tài chính trong gia đình không?

2/ Anh/chị có lập chi tiêu hàng ngày không?

3/ Anh/chị thường lập kế hoạch cho những khoản chi tiêu lớn nào?

4. Khi cần tư vấn tài chính thì anh/chị thường hỏi ai?

Đối với nội dung này, có một điểm sáng là có 75%  người trả lời có lập kế hoạch tài chính trong gia đình, tuy nhiên, chỉ có 62,5% số người cho biết họ có lập kế hoạch chi tiêu hàng ngày. Có tới 40% trả lời rằng họ không lập kế hoạch chi tiêu hàng ngày hoặc cho rằng không cần thiết.

Những khoản chi lớn mà họ thường lập kế hoạch đứng đầu là xây nhà (chiếm 72%), một số khác đã chú trọng đầu tư cho con và mua bảo hiểm. Một tỷ lệ tuy không nhiều nhưng có kế hoạch cho việc di du lịch (20%).

Khi cần tư vấn tài chính thì 60% trong số họ sẽ hỏi người thân, 10% cho bạn bè, 10% cho đồng nghiệp.

So sánh với nghiên cứu của Khúc Thế Anh (2018) tại Thái Bình thấy rằng, nhóm những đối tượng là giáo viên có kiến thức rất vững chắc và trình độ học vấn cao, từ đó tác động tích cực đến thái độ và hành vi tài chính của họ. Ngoài ra, với một khu vực tập trung vào nông nghiệp như tại tỉnh Thái Bình, những công việc về tài chính chưa thật sự phát triển và phổ biến rộng rãi. Tỷ lệ những đối tượng có việc làm liên quan đến tài chính cũng chỉ là 20,69%. Điều này cũng khá tương đồng với khảo sát tại Hà Nội trong nghiên cứu này.

4.2.3 Thái độ tài chính:

Theo Furnham (1984), thái độ tài chính định hình cách mọi người chi tiêu, tiết kiệm, tích trữ và lãng phí tiền bạc. Thái độ tài chính ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính như nợ đọng trong thanh toán hóa đơn và thiếu thu nhập để kiếm đủ tiền. Đồng quan điểm với ý kiến trên, Hayhoe et al. (1999) cho rằng thái độ tài cũng ảnh hưởng đến cách một người quản lý hành vi tài chính của mình. Mincer (1958) chỉ ra rằng các quyết định đầu tư trong tương lai cũng như thái độ của chủ thể đối với nền kinh tế là một trong những yếu tố quyết định tới thu nhập của người đó cũng như sự mất cân bằng thu nhập của quốc gia đó. Marsh (2006) nói rằng hành vi tài chính cá nhân của một người phát sinh từ thái độ tài chính của người đó, những cá nhân không khôn ngoan trong việc đối phó với các vấn đề tài chính cá nhân có xu hướng có hành vi tài chính kém.

Nhóm 3. Thái độ tài chính

1.Anh chị thấy rằng có cần thiết phải có quỹ dự phòng khẩn cấp hay không?

2. Anh chị đã có sự chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu của mình chưa?

Điều rất đáng mừng trong nghiên cứu này đó là có một tỷ lệ lớn (75%) người được phỏng vấn có sự chuẩn bị cho tuổi già của mình. Sự chuẩn bị cho tuổi già bao gồm: lương hưu, tiền tiết kiệm, một vài người trong số họ chia sẻ khoản tiền để dành cho tuổi già mặc dù không nhiều. Điều này cũng phù hợp tâm lý “phòng thân” của người dân miền Bắc, đặc biệt là khu vực nông thôn. Kết quả phỏng vấn cũng tương đồng với kết quả của Khúc Thế Anh và cộng sự (2018) khi tỷ lệ nữ giới sẽ có xu hướng tiết kiệm và dành dụm hơn nam giới. Ở khía cạnh khác, tuy rằng đại đa số người được phòng vấn (90%) cho rằng việc có quỹ dự phòng là cần thiết nhưng họ lại không tách riêng khoản tiền này với tiền dành cho nghỉ hưu; đồng thời, họ cũng không có mục tiêu là cần phải dành dụm bao nhiêu, mà đơn giản là có nghĩ tới và có để dành. Qua phỏng vấn, hy sinh cho con vẫn là tâm lý chung của rất nhiều người.

Theo nghiên cứu của Khúc Thế Anh và cộng sự về thái độ tài chính, đa phần kết quả cho thấy, tại khu vực nông thôn, phụ nữ sẵn sàng dành tiền để chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu trong gia đình, điển hình là việc mua sắm đồ đạc được cho là phù hợp với các thành viên trong gia đình, như quần áo, xe cộ… Do đó, điểm của nữ giới cao hơn hẳn nam giới. Tương tự, khi phỏng vấn về hành vi tài chính, thì quyết định về tài chính trong gia đình lại nghiêng hẳn về phụ nữ với các món chi tiêu nhỏ (đa phần đều nói là dưới 500 USD), trong khi nam giới quyết định các món chi tiêu lớn. Kết quả khảo sát này cho thấy, dân trí tài chính của nữ giới tại vùng nông thôn Việt Nam cao hơn, và có khả năng ra quyết định lớn hơn nam giới.

5. Một số giải pháp

Thứ nhất, tăng cường giáo dục tài chính 

Giáo dục tài chính có thể cung cấp những kiến thức cần thiết tài chính nói chung và các sản phẩm/dịch vụ tài chính chính thức cho người dân, tạo niềm tin và sự tự tin để chủ động tiếp cận đến các sản phẩm, dịch vụ sẵn có trên thị trường chính thức. Hơn nữa, nhờ giáo dục tài chính, cá nhân/hộ gia đình sẽ có xu hướng tiết kiệm và quản lý ngân sách tốt hơn, giúp gia tăng nguồn lực tiết kiệm trong dân, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho xã hội, tạo hiệu ứng tích cực cho đầu tư và tăng trưởng nền kinh tế.

Việc tăng cường giáo dục tài chính có thể thực hiện bằng cách đưa các chương trình giáo dục Quản lý tài chính cho trẻ em, như vậy trẻ khu vực nông thôn hay thành phố đều được tiếp cận như nhau. Bản thân lực lượng giáo viên khi đào tạo nội dung này cũng sẽ hình thành ý thức quản lý tài chính cá nhân cho mình và gia đình.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền và giáo dục tài chính cần được đẩy mạnh để thay đổi nhận thức của người dân thông qua các kênh truyền thông như ti vi, báo đài. Hiện nay, truyền hình có các cuộc thi, gameshow về tài chính, tuy nhiên, số lượng còn ít và chủ yếu tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;  trong khi đó một bộ phận không nhỏ người dân không biết lập kế hoạch ngân sách cho tương lai và không thực hiện hiệu quả quyết định quản lý tài chính của mình.

Thứ hai, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính đối với người dân ở nông thôn

Cần phát huy vai trò của các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cùng các định chế đặc biệt khác như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônđể những người dân khu vực nông thôn có thể tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ/sản phẩm tài chính. Cần tăng cường hệ thống ATM ở khu vực nông thôn.

Vai trò của nhân viên ngân hàng cần được chú trọng, họ là những nguồn tư vấn trực tiếp cho người dân. Thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết tài chính của người dân nói chung và khu vực nông thôn nói riêng.

Chú thích:

  1. Tác giả sử dụng thuật ngữ Tiếng Việt là “dân trí tài chính”, tuy nhiên, vẫn chú thích tiếng Anh là financial literacy – cũng chung thuật ngữ với nghiên cứu này

Tài liệu tham khảo:

-https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tbnh/tbnh_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV404498&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=4127906438016506#%40%3F_afrLoop%3D4127906438016506%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV404498%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D3ucpscr1h_9

- https://tinnhanhchungkhoan.vn/nhieu-smartphone-nhung-khong-biet-nhieu-ve-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-cong-nghe-post251371.html

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 5 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

Phá vụ án “vu khống” để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh vừa phá vụ án sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết World Cup 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

VNPAY kết hợp với Con Cưng tung ưu đãi tri ân khách hàng cuối năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - VNPAY kết hợp với chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp các mẹ bỉm mua sắm tiết kiệm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

CMC được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô trên 200 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:21 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an TP. Bắc Ninh vừa phối hợp phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng.

Sun Life chung tay với những hoạt động bảo vệ sức khỏe và tài chính cho cộng đồng

Sống đẹp - P.V - 16:18 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến sự an toàn tài chính cho cộng đồng và thúc đẩy lối sống khỏe mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần, Sun Life Việt Nam luôn có nhiều hoạt động hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng nơi công ty hoạt động.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 14:13 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:45 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:35 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

Hoạt động ngân hàng - T.H - 11:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết World Cup 2022

Thư giãn - T.H - 09:39 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 09:30 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

Hoạt động ngân hàng - T.H - 09:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

Công nghệ - Xuyến Chi - 08:18 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 08:10 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

VNPAY kết hợp với Con Cưng tung ưu đãi tri ân khách hàng cuối năm

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 08:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VNPAY kết hợp với chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp các mẹ bỉm mua sắm tiết kiệm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

CMC được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 17:58 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”.

Sacombank tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 17:53 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chương trình “Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi” nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) (21/12/1991 - 21/12/2022), ngân hàng triển khai hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ tại Sacombank từ ngày 5/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

Gợi mở xu hướng tài chính trước thách thức đa chiều

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:32 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mỗi dịp cuối năm, sự kiện thường niên “MB Economic Insights” lại quay trở lại và được tổ chức thành công trong bối cảnh dự báo “mùa đông” đang dần bao phủ lên nền kinh tế toàn cầu. Với chủ đề “Tối ưu hóa tài chính trước thách thức đa chiều”, Hội thảo kinh tế thường niên với chất lượng chuyên môn cao năm nay đã thu hút sự tham gia và đánh giá cao của hơn 300 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Niềm tin thị trường đang được tăng cường, củng cố

Tin tức - P.V - 14:30 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

Nhìn ra thế giới - Chris Webb (*) - 14:13 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

BIDV - Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Tin hội viên - P.V - 14:10 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 -CSI 2022” được tổ chức ngày 1/12, là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động phát triển bền vững, từ định hướng chiến lược đến các hành động cụ thể.  

Toyota Việt Nam ra mắt Toyota Ninh Bình

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 12:36 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Ninh Bình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

VietinBank đồng hành cùng ngành Y tế chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Tin hội viên - Minh Khuê - 11:31 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2-3/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đã diễn ra Hội nghị Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2022. VietinBank là đại diện duy nhất ngành Ngân hàng tham gia chia sẻ tại Hội nghị về “Giải pháp số hóa giao dịch tài chính cho bệnh viện”.

Cao su Đà Nẵng tạm ứng cổ tức 5%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:20 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022.

Indochina Kajima ký kết Hợp đồng quản lý vận hành Tập đoàn Mandarin Oriental cho dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:59 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Indochina Kajima Development (Indochina Kajima) vừa ký kết Hợp đồng quản lý vận hành với Tập đoàn Mandarin Oriental cho dự án nghỉ dưỡng cao cấp và sang trọng tại tỉnh Phú Yên.

Phá vụ án “vu khống” để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:57 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cơ quan công an TP. Hồ Chí Minh vừa phá vụ án sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Unilever Việt Nam khẳng định vị thế trong kinh tế tuần hoàn quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương

Doanh nghiệp - Tuyết Mai - 10:54 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Unilever Việt Nam - đại diện doanh nghiệp duy nhất từ Việt Nam tham gia Hội nghị bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 về tiêu dùng và sản xuất bền vững vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan; đồng thời, cũng vừa tham gia chia sẻ về vấn đề này tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh của EuroCham. Những nỗ lực về quản lý rác thải nhựa nói riêng và phát triển bền vững nói chung của Unilever Việt Nam được công nhận với Giải thưởng CSR Awards Saigon Times Groups.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO