Thứ 5, 17/06/2021
  • VN-Index: 1,356.52-10.84-0.79%
  • HN-Index: 313.65-4.64-1.46%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tác động của quản trị công ty đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

ThS. PHẠM HOÀNG ÂN - Nghiên cứu - Trao đổi - 04/11/2019 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích tác động của quản trị công ty (QTCT) đến rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu thứ cấp của 26 NHTM với 182 quan sát trong giai đoạn 2011 – 2017, áp dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng để ước lượng các hệ số hồi quy.

Ngày nhận bài: 2/4/2019 - Ngày biên tập: 4/4/2019 - Ngày duyệt đăng: 16/10/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 20/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động của quản trị công ty (QTCT) đến rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu thứ cấp của 26 NHTM với 182 quan sát trong giai đoạn 2011 – 2017, áp dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng để ước lượng các hệ số hồi quy. Kết quả thực nghiệm cho thấy quy mô hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT là nữ, thành viên HĐQT là người nước ngoài và thành viên HĐQT tham gia điều hành có tác động đến rủi ro của ngân hàng. Từ đó nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị về QTCT thuộc NHTM, đặc biệt là đòi hỏi cấu trúc của HĐQT.

Từ khóa: quản trị công ty, rủi ro, ngân hàng thương mại, Việt Nam

THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON RISK OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM

Abstract: This study examines the impacts of corporate governance on risk of commercial banks in Vietnam. The secondary data of 26 banks with 182 observations during the period of 2011 and 2017 and the panel data regression were employed. The empirical results indicate that if board size, the members of the board are independent, females, are foreigners or CEO, they will have significant influence on bank risk. Whereas, it is notable that no relationship between the members of the board are pursue graduate education and bank risk has been found.

Keywords: corporate governance, risk, commercial banks, Vietnam

1. GIỚI THIỆU

Trong hơn một thập kỷ qua, việc quản trị công ty (QTCT) trong ngân hàng đã nhận được sự quan tâm ngày càng gia tăng của giới học thuật ở các nước phát triển và các nước mới nổi (như các nghiên cứu của de Haan và Vlahu, 2016; và Srivastav và Hagendorff, 2016). Các nghiên cứu về tác động của QTCT đến rủi ro của ngân hàng đã được thực hiện bởi Pathan (2009) và Iqbal và ctg (2015) tại Mỹ, Berger và ctg (2014) tại Đức, Chan và ctg (2016) và Dong và ctg (2017) tại Trung Quốc, Felício và ctg (2018) tại châu Âu, Setiyono và Tarazi (2018) tại Indonesia. Kết quả từ các nghiên cứu khác nhau như có tác động tích cực, tiêu cực hay không?... Có quan hệ, thậm chí có tác động hỗn hợp hay không; có kết luận trong các nghiên cứu trước đây ở các nước phát triển hay không?... Và các nghiên cứu này khi được kiểm chứng ở các thị trường mới nổi cho kết quả không phù hợp như nghiên cứu ở thị trường phát triển.

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, môi trường pháp lý đang trong giai đoạn hoàn thiện để hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần có nghiên cứu về tác động QTCT đến rủi ro của các NHTM ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để các nhà quản trị ngân hàng có thể đưa ra các quyết định hợp lý, hạn chế rủi ro cho ngân hàng của mình, làm cho cổ phiếu ngân hàng có sức hấp dẫn hơn trên thị trường.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

Nghiên cứu của Pathan (2009), xem xét tác động của cấu trúc HĐQT ngân hàng đối với việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng ở Mỹ giai đoạn 1997 – 2004. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sức mạnh của HĐQT (thông qua việc HĐQT quan tâm nhiều đến các lợi ích của cổ đông), đặc biệt là HĐQT có quy mô nhỏ ảnh hưởng tích cực đến rủi ro ngân hàng. Ngược lại, quyền lực của CEO có ảnh hưởng tiêu cực đến rủi ro ngân hàng.

Berger và ctg (2014), nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần HĐQT và rủi ro ngân hàng ở Đức trong giai đoạn 1994 – 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành viên HĐQT có độ tuổi trẻ và tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT lớn làm cho rủi ro của ngân hàng tăng lên. Ngược lại,  khi tỷ lệ thành viên HĐQT có trình độ tiến sỹ tăng sẽ làm cho rủi ro giảm.

Iqbal và ctg (2015), nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và rủi ro hệ thống của các tổ chức tài chính ở Mỹ giai đoạn 2005 – 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, quản trị công ty tốt làm hạn chế rủi ro trong ngành tài chính.

Chan và ctg (2016) đã tiến hành phân tích tác động của đặc điểm HĐQT đến hành vi chấp nhận rủi ro của các NHTM niêm yết tại Trung Quốc giai đoạn 2003 – 2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô HĐQT nhỏ và tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập cao làm cho rủi ro ngân hàng giảm. Ngoài ra, các ngân hàng với HĐQT có sự đa dạng về giới, sở hữu nhà nước và độ tuổi trung bình cao hơn sẽ giúp tăng cường giải quyết các vấn đề và hiểu biết thị trường nhằm tuân thủ các chính sách quản trị hoặc chính sách pháp luật và giúp giảm rủi ro của ngân hàng.

Nghiên cứu của Dong và ctg (2017), sử dụng dữ liệu thu được từ các ngân hàng đang hoạt động ở Trung Quốc giai đoạn 2003 – 2011 để phân tích tác động của cơ cấu HĐQT (như: quy mô, thành phần và chức năng) đến hiệu quả và rủi ro của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng, đặc điểm của HĐQT có ảnh hưởng mạnh đến rủi ro ngân hàng.

Felício và ctg (2018), phân tích mối quan hệ giữa các cơ chế quản trị công ty và rủi ro của 97 ngân hàng niêm yết lớn nhất châu Âu giai đoạn 2006 – 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cơ chế quản trị công ty ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, quy mô ngân hàng và GDP bình quân đầu người cũng ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng.

Nghiên cứu của Setiyono và Tarazi (2018) xem xét ảnh hưởng của sự đa dạng hoá các thành viên HĐQT lên hiệu quả và rủi ro của các ngân hàng ở Indonesia giai đoạn 2001 – 2011. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự đa dạng hoá về nữ giới và kinh nghiệm làm cho rủi ro giảm, nhưng đa dạng hoá về quốc tịch và dân tộc làm cho rủi ro tăng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Dựa trên các mô hình nghiên cứu của Chan và ctg (2016) và Dong và ctg (2017) làm nền tảng, có điều chỉnh thêm biến giải thích cho phù hợp với Việt Nam, nghiên cứu áp dụng mô hình sau:

Riskit=β0+β1Bsize+β2Bindep+β3Femdir+β4Fordir+β5Execdir+β6Edu+β7SIZE+β8LAR+β9CAP+β10LDR+β11LIQ+β12CTI+ β13 List+β14 Ecogrow+εit

Trong đó, Riskit: Rủi ro của ngân hàng i (Z-Score, NPL) tại thời điểm t; Bsize: quy mô HĐQT; Bindep: tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập; Femdir: tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ; Fordir: tỷ lệ thành viên HĐQT là người nước ngoài; Execdir: tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia điều hành; Edu: tỷ lệ thành viên HĐQT có trình độ sau đại học; SIZE: quy mô ngân hàng; LAR: dư nợ cho vay/tổng tài sản; CAP: quy mô vốn chủ sở hữu; LDR: dư nợ cho vay/tổng tiền gửi; LIQ: tài sản thanh khoản/tổng tài sản; CTI: chi phí/thu nhập; List: ngân hàng niêm yết; và Ecogrow: tăng trưởng kinh tế.

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp GMM được giới thiệu bởi Arellano và Bond (1991) để xử lý hiện tượng nội sinh tiềm ẩn trong mô hình, ước lượng của Arellano và Bond (1991) còn phù hợp với các dữ liệu bảng ngắn với chuỗi thời gian T nhỏ (7 năm) và  N  lớn (26 ngân hàng). Các nghiên cứu của Pathan (2009), Dong và ctg (2014), Chan và ctg (2016) và Dong và ctg (2017) sử dụng phương pháp GMM 2 bước để ước lượng các hệ số hồi quy.

2.2.2. Dữ liệu và mẫu nghiên cứu

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được lấy từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán, báo cáo quản trị công ty, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên theo năm của các NH TMCP Việt Nam, bộ dữ liệu World Economic Outlook (WEO) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF) giai đoạn 2011 – 2017. Tính đến ngày 31/12/2017, NHTM Việt Nam có 35 ngân hàng. Số liệu được thu thập và chọn lựa sau khi loại bỏ các ngân hàng không công bố thông tin hoặc thông tin không đầy đủ. Kết quả là một mẫu nghiên cứu dữ liệu bảng cân bằng bao gồm 26 ngân hàng với 182 quan sát được sử dụng để phục vụ cho việc nghiên cứu. Bảng 1 thống kê mô tả giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất cũng như giá trị lớn nhất của các biến số này.

Bảng 1. Bảng thống kê mô tả các biến

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Nghiên cứu kiểm tra khả năng có thể xuất hiện đa cộng tuyến giữa các biến số bằng cách thiết lập ma trận hệ số tương quan của các biến và chỉ số VIF (Hệ số phóng đại phương sai). Kết quả hệ số tương quan giữa các cặp biến không có trường hợp nào vượt quá 0,8. Đồng chỉ số VIF lớn nhất của các biến độc lập trong nghiên cứu này là 5,02 và nhỏ hơn so với 10 (Gujarati, 2004). Do đó hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình nghiên cứu là không đáng kể.

Kết quả hồi quy

Kết quả hồi quy của mô hình được thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả phân tích hồi quy mô hình SGMM

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu nghiên cứu

Ghi chú: *** mức ý nghĩa 1%, ** mức ý nghĩa 5%, * mức ý nghĩa 10%.

Trong cả 2 mô hình, kiểm định Hansen có p-value lần lượt là 0,482 và 0,330 đều lớn hơn 0,1 nên chấp nhận giả thuyết H0: mô hình được xác định đúng, các biến đại diện là hợp lý. Kiểm định F trong cả 2 mô hình đều có p-value là 0,000 nhỏ hơn 0,01, do đó ta bác bỏ giả thuyết H0: tất cả các hệ số ước lượng trong phương trình đều bằng 0, hay các hệ số ước lượng của biến giải thích có ý nghĩa thống kê. Như vậy cả 2 mô hình đều phù hợp. Kiểm định  AR(1)  của  cả  hai  mô  hình  có  giá  trị  p-value  lần lượt  là  0,061  và 0,019 đều nhỏ hơn 0,1 nên bác bỏ giả thuyết H0: không có sự tương quan chuỗi bậc 1, nghĩa là có sự tương quan chuỗi bậc 1. Kiểm định  AR(2)  của  cả  hai  mô  hình  có  giá  trị  p-value  lần lượt  là  0,938  và 0,118 đều lớn hơn 0,1 nên chấp nhận giả thuyết H0: không có sự tương quan chuỗi bậc 2 trong phần dư của mô hình hồi quy.

Như vậy, phương pháp hồi quy sử dụng là phù hợp với mô hình bảng động, biến phụ thuộc rủi ro (Zscore và NPL) của các NHTM Việt Nam chịu tác động đáng kể  bởi  mức độ  rủi ro cả năm trước  (Z-score t-l và NPLt-l ),  các  yếu  tố  đặc  thù  của ngân hàng, môi trường kinh tế vĩ mô.

Biến đầu tiên được xem xét ở đây là quy mô HĐQT, quy mô HĐQT có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (NPL). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây của Pathan (2009) và Chan và ctg (2016). Mối tương quan âm chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có quy mô càng lớn thì rủi ro ngân hàng càng giảm, do quy mô HĐQT lớn và hoạt động hiệu quả sẽ nâng cao khả năng giám sát và quản lý rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập có tương quan âm và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (Z-score). Mối tương quan âm chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập càng lớn thì chỉ số Z-score càng giảm dẫn đến rủi ro phá sản gia tăng, do sự hiện diện của họ làm cho xu hướng các CEO ngại chia sẽ thông tin với HĐQT nên hiệu quả giám sát rủi ro của HĐQT không phát huy hiệu quả. Đồng thời, tỷ lệ thành viên  HĐQT có tương quan âm và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (NPL). Mối tương quan âm chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập càng lớn thì rủi ro tín dụng ngân hàng càng giảm.

Tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT có tương quan dương và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (Z-score). Kết quả nghiên cứu này khá thú vị là ở các NHTM Việt Nam khi tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ tăng thì chỉ số Z-score tăng, mức độ ổn định của ngân hàng tăng và do đó nguy cơ rủi ro phá sản của ngân hàng giảm. Đồng thời tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT có tương quan âm và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (NPL). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây của Dong và ctg (2014) và Dong và ctg (2017).  Mối tương quan âm chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ càng lớn thì rủi ro tín dụng của ngân hàng càng giảm.

Tỷ lệ thành viên HĐQT là người nước ngoài có tương quan dương và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (Z-score). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của Dong và ctg (2017) ở các NHTM của Trung Quốc. Mối tương quan dương chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có tỷ lệ thành viên HĐQT là người nước ngoài càng lớn thì chỉ số Z-sore càng tăng tức là rủi ro phá sản của ngân hàng càng giảm. Sự hiện diện của các thành viên HĐQT là người nước ngoài trong HĐQT giúp khả năng tư vấn của HĐQT có thể được tăng cường thông qua kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của họ về thị trường nước ngoài và hệ thống kết nối của họ và đưa công nghệ mới, kỹ năng và kỹ năng quản trị vào áp dụng giúp giảm thiểu rủi ro.

Tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia điều hành có tương quan âm và có ý nghĩa thống kê với biến rủi ro (Z-score). Mối tương quan âm chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam có tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia điều hành càng lớn thì chỉ số Z-score giảm dẫn đến rủi ro phá sản của ngân hàng càng tăng. Việc giám sát các nhà quản lý hàng đầu có thể bị suy yếu do giám đốc điều hành cũng chính là thành viên HĐQT. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của Dong và ctg (2017) ở các NHTM của Trung Quốc.

Cuối cùng, kết quả cho thấy rằng không có bằng chứng về mối quan hệ giữa tỷ lệ thành viên HĐQT có trình độ sau đại học với rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

4.1. Kết luận

Bài viết nghiên cứu tác động của QTCT đến rủi ro của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2017. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng dạng cân bằng với 182 quan sát. Phương pháp phân tích sử dụng hồi quy SGMM. Bài nghiên cứu chỉ ra bằng chứng tại thị trường Việt Nam rằng, biến quy mô HĐQT (Bsize), tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập (Bindep), tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT (Femdir), tỷ lệ thành viên HĐQT là người nước ngoài (Fordir), tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia điều hành (Execdir) có tác động đến rủi ro của ngân hàng. Tuy nhiên, biến tỷ lệ thành viên HĐQT có trình độ sau đại học (Edu) lại không có ý nghĩa thống kê với rủi ro ngân hàng.

4.2 Hàm ý chính sách

Từ kết quả thực nghiệm, nghiên cứu khuyến nghị các chính sách như sau:

Một là, các NHTM cần tiếp tục duy trì và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển của từng ngân hàng và bối cảnh kinh tế của Việt Nam.

Hai là, cần đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên độc lập trong HĐQT, việc có nhiều thành viên độc lập trong HĐQT sẽ làm cho rủi ro của ngân hàng giảm.

Ba là, cấu trúc HĐQT trong ngân hàng nên gia tăng tỷ lệ nữ vì kết quả nghiên cứu cho thấy thành viên nữ trong HĐQT góp phần làm giảm rủi ro của ngân hàng.

Bốn là, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực hiện việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Các NHTM tìm kiếm các đối tác chiến lược là các nhà đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính của mình, thông qua đó các đối tác chiến lược cử người đại diện phần vốn của mình tham gia vào HĐQT.

Năm là, cần hạn chế việc thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia điều hành hoạt động của ngân hàng, nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng liên quan tới việc đánh giá độc lập hoặc xung đột lợi ích.

Tài liệu tham khảo:

1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.

2. Berger, A. N., Kick, T., & Schaeck, K., (2014), Executive board composition and bank risk taking. Journal of Corporate Finance, 28, 48-65.

3. Chan, S. G., Koh, E. H., & Karim, M. Z. A. (2016). The Chinese banks’ directors and their risk-taking behavior: A corporate governance and finance perspective. Chinese Management Studies, 10(2), 291-311.

4. De Haan, J., & Vlahu, R., 2016, Corporate governance of banks: A survey. Journal of Economic Surveys, 30(2), 228-277.

5. Dong, Y., Meng, C., Firth, M., & Hou, W. (2014). Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from private and state-controlled banks in China. International Review of Financial Analysis, 36, 120-130.

6. Dong, Y., Girardone, C., & Kuo, J. M. (2017). Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking. The British Accounting Review, 49(2), 211-229.

7. Felício, J. A., Rodrigues, R., Grove, H., & Greiner, A. (2018). The influence of corporate governance on bank risk during a financial crisis. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1078-1090.

8. Gujarati, D. (2004), Basic Econometrics, 4th Ed., India: Tata McGraw Hill, India.

9. Iqbal, J., Strobl, S., & Vähämaa, S. (2015). Corporate governance and the systemic risk of financial institutions. Journal of Economics and Business, 82, 42-61.

10. Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk-taking. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1340-1350.

11. Setiyono, B., & Tarazi, A. (2018). Does diversity of bank board members affect performance and risk? Evidence from an emerging market. In Corporate Governance in Banking and Investor Protection, 185-218. Springer, Cham.

12. Srivastav, A., & Hagendorff, J. (2016). Corporate governance and bank risk-taking. Corporate Governance: An International Review, 24(3), 334-345.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Kết luận của Ban Bí thư về thực hiện tín dụng chính sách theo Chỉ thị 40-CT/TW

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tổ chức tốt nhất kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải xem xét và quyết định.

Hiệp hội Ngân hàng làm việc với Cục Cảnh sát giao thông về vướng mắc trong việc quản lý tài sản bảo đảm là xe ô tô

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 15/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc giải quyết các vướng mắc trong quản lý tài sản bảo đảm là xe ô tô tại ngân hàng. Buổi làm việc diễn ra tại Trụ sở của Cục Cảnh sát giao thông, 112 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

HSBC Việt Nam cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - HSBC Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến các thủ đoạn gian lận, lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19.

Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Fintech

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 15/6, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã họp trực tuyến với các thành viên của Câu lạc bộ Fintech - đơn vị trực thuộc của Hiệp hội.

Lãi suất được dự báo ổn định trong ngắn hạn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm, xác suất các NHTM hủy ngang các giao dịch bán kỳ hạn USD đã ký kết vào tháng 1&2/2021 là rất thấp. Với một lượng tiền đồng lớn sẽ được bơm ra thị trường trong tháng 7&8/2021, giới chuyên môn dự báo, lãi suất sẽ vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn.

BIC giảm 20% phí bảo hiểm sức khỏe mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6, từ nay đến hết ngày 30/6/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình ưu đãi giảm phí hấp dẫn khi mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Ngân hàng Bản Việt triển khai tính năng chuyển tiền nhanh bằng mã VietQR

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ ra mắt chính thức thương hiệu VietQR và dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã VietQR do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức ngày 15/6, Ngân hàng Bản Việt là một trong 14 ngân hàng thành viên cùng triển khai dịch vụ này.

Kienlongbank miễn phí mở tài khoản chi lương

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng cùng hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn, từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 15/6/2022, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) triển khai chính sách dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) mở tài khoản chi lương tại Kienlongbank.

VPBank nhận dạng khách hàng chưa đến 12 giây nhờ áp dụng sinh trắc học

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 14/6/2021, khách hàng gọi tới tổng đài VPBank sẽ được nhận diện bằng giọng nói (Voice Biometrics) trong vòng từ 10 - 12 giây mà không cần trả lời những câu hỏi cá nhân như trước, qua đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn duy trì tính bảo mật cao.

Standard Chartered Việt Nam nhận danh hiệu “Ngân hàng đại lý lưu ký tốt nhất năm 2021”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Global Finance vinh danh là “Ngân hàng đại lý lưu ký tốt nhất tại Việt Nam” trong 5 năm liên tiếp và tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2021.

Kienlongbank miễn phí chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa sang thẻ chip

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm gia tăng tính bảo mật và tối ưu hóa tiện ích của các sản phẩm thẻ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phát hành thẻ chip cho 2 sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa Việt Nam và Trường Sa Việt Nam.

Sacombank triển khai dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 bằng mã VietQR

(thitruongtaichinhtiente.vn) -Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phối hợp triển khai Dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 qua mã VietQR, gọi tắt là QR IBFT (VietQR là định dạng QR code dành riêng cho dịch vụ QR IBFT).

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình "Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo" CI37 có phạm vi bảo hiểm 37 bệnh với chi phí 200.000 đồng/người/năm

BIC giảm 20% phí bảo hiểm sức khỏe mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Tin hội viên - Mạnh Hải - 17:13 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6, từ nay đến hết ngày 30/6/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình ưu đãi giảm phí hấp dẫn khi mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Ngân hàng Bản Việt triển khai tính năng chuyển tiền nhanh bằng mã VietQR

Tin hội viên - T.H - 14:27 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ ra mắt chính thức thương hiệu VietQR và dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã VietQR do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức ngày 15/6, Ngân hàng Bản Việt là một trong 14 ngân hàng thành viên cùng triển khai dịch vụ này.

Kết luận của Ban Bí thư về thực hiện tín dụng chính sách theo Chỉ thị 40-CT/TW

Tin tức - Thanh Hải - 14:00 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Kienlongbank miễn phí mở tài khoản chi lương

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 13:51 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng cùng hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn, từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 15/6/2022, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) triển khai chính sách dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) mở tài khoản chi lương tại Kienlongbank.

Tổ chức tốt nhất kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Tin tức - Thanh Hải - 13:48 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải xem xét và quyết định.

Hiệp hội Ngân hàng ký hợp tác toàn diện với Học viện Ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - 11:21 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/6/2021, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Học viện Ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

VPBank nhận dạng khách hàng chưa đến 12 giây nhờ áp dụng sinh trắc học

Sản phẩm, dịch vụ - Sao Mai - 10:43 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 14/6/2021, khách hàng gọi tới tổng đài VPBank sẽ được nhận diện bằng giọng nói (Voice Biometrics) trong vòng từ 10 - 12 giây mà không cần trả lời những câu hỏi cá nhân như trước, qua đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn duy trì tính bảo mật cao.

HSBC Việt Nam cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngô Hải - 10:41 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HSBC Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến các thủ đoạn gian lận, lừa đảo thông tin qua mạng trong mùa dịch COVID-19.

Standard Chartered Việt Nam nhận danh hiệu “Ngân hàng đại lý lưu ký tốt nhất năm 2021”

Tin hội viên - Thanh Hải - 08:42 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Global Finance vinh danh là “Ngân hàng đại lý lưu ký tốt nhất tại Việt Nam” trong 5 năm liên tiếp và tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2021.

Cẩn trọng với những loại hình đầu tư “siêu” lợi nhuận

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:30 16/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận”, “bảo hiểm lợi nhuận” có thể chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính.

Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 nhận được hơn 5.000 tỉ đồng

Tin tức - Bùi Trang - 18:15 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến 17h ngày 14/6, Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 5.080 tỷ đồng từ 296.215 tổ chức, cá nhân ủng hộ (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi),

Hiệp hội Ngân hàng làm việc với Cục Cảnh sát giao thông về vướng mắc trong việc quản lý tài sản bảo đảm là xe ô tô

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Ngô Hải - 17:21 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 15/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc giải quyết các vướng mắc trong quản lý tài sản bảo đảm là xe ô tô tại ngân hàng. Buổi làm việc diễn ra tại Trụ sở của Cục Cảnh sát giao thông, 112 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kienlongbank miễn phí chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa sang thẻ chip

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 17:08 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm gia tăng tính bảo mật và tối ưu hóa tiện ích của các sản phẩm thẻ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phát hành thẻ chip cho 2 sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa Việt Nam và Trường Sa Việt Nam.

Sacombank triển khai dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 bằng mã VietQR

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 16:49 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phối hợp triển khai Dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 qua mã VietQR, gọi tắt là QR IBFT (VietQR là định dạng QR code dành riêng cho dịch vụ QR IBFT).

Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Fintech

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - 16:06 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 15/6, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã họp trực tuyến với các thành viên của Câu lạc bộ Fintech - đơn vị trực thuộc của Hiệp hội.

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo

Sản phẩm, dịch vụ - Bùi Trang - 16:01 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình "Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo" CI37 có phạm vi bảo hiểm 37 bệnh với chi phí 200.000 đồng/người/năm

Chuyển tiền nhanh bằng mã QR lên đến 500 triệu đồng cho 1 giao dịch

Hoạt động ngân hàng - T.Dũng - 14:34 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/6/2021, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và 14 ngân hàng thành viên tổ chức lễ ra mắt Thương hiệu VietQR và Dịch vụ Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 bằng mã QR.

VPBank giảm tới 2% lãi suất, tăng hạn mức vay tín chấp lên 3 tỷ đồng hỗ trợ SME

Sản phẩm, dịch vụ - Sao Mai - 12:00 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, khắc phục khó khăn do COVID-19, VPBank tiếp tục đẩy mạnh các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) với hạn mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng cùng lãi suất giảm tới 2%/năm.

Hyundai KONA & Elantra khuyến mại tới 40 triệu đồng

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:30 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay cho đến hết 30/6/2021, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) thực hiện chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe Hyundai KONA và Elantra với mức ưu đãi lên đến 40 triệu đồng.

Vinamilk trong nhóm dẫn đầu Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021

Doanh nghiệp - T.H - 10:30 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021 (“Top 50”) lần thứ 9. Theo công bố, Vinamilk tiếp tục đứng trong top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách này và đồng thời đứng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Lãi suất được dự báo ổn định trong ngắn hạn

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 10:05 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm, xác suất các NHTM hủy ngang các giao dịch bán kỳ hạn USD đã ký kết vào tháng 1&2/2021 là rất thấp. Với một lượng tiền đồng lớn sẽ được bơm ra thị trường trong tháng 7&8/2021, giới chuyên môn dự báo, lãi suất sẽ vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Xu hướng đầu tư trung tâm dữ liệu

Công nghệ - Minh Minh - 09:30 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Làm việc online bùng nổ, nhu cầu phim ảnh tăng đột biến giữa mùa dịch đang thúc đẩy làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu mạnh chưa từng có.

5 tháng, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng hơn 33%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 08:23 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, ước tính trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Chính sách mới - Mai Hiên - 07:10 15/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận. 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Người dân chung tay hành động vì sự phục hồi các hệ sinh thái

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 21:38 14/06/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 đã diễn ra (từ ngày 1/6 tới 8/6/2021) với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đồng thời, Liên Hợp quốc đã chọn chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế” cho Ngày Đại dương thế giới (8/6).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO