Thứ 7, 19/09/2020
  • VN-Index: 900.95+6.91+0.77%
  • HN-Index: 129.2+0.73+0.57%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tài chính toàn diện tại Việt Nam - đánh giá từ góc độ tiếp cận tài chính của cá nhân

ThS. Trần Thị Khánh Li - Nghiên cứu - Trao đổi - 19/12/2019 09:07
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Ngày nhận bài: 27/10/2019 - Ngày biên tập: 4/11/2019 - Ngày duyệt đăng: 22/11/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 23/2019.

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả sử dụng số liệu của Global Findex năm 2017 để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tài chính ở cấp độ cá nhân. Kết quả cho thấy, các yếu tố tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và thu nhập đều ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Trong đó yếu tố thu nhập có tác động đến cả ba tiêu chí là sở hữu tài khoản, sử dụng dịch vụ tiết kiệm và vay vốn từ các tổ chức tài chính theo hướng những người nghèo là nhóm người bị hạn chế tiếp cận tài chính toàn diện nhất. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Từ khóa: tài chính toàn diện, mô hình Binary Logistic, Global Findex

Financial inclusion in Vietnam from individuals’ financial accessibility perspective

Abstract: In this article, the author uses Global Findex 2017 data to analyze the factors affecting access to financial services. The results show that factors such as age, gender, education level and income level all have significant effect on individuals’ access to formal financial services. Particularly, income level influences all three indicators, including account ownership and the usage of deposit saving and loans from financial institutions in the way that the poorest people are excluded from formal financial systems the most. Research results also indicate that education level is strongly correlated with the barrier to financial services.

Key words: financial inclusion, Binary Logistic model, Global Findex

1. Đặt vấn đề

Một hệ thống tài chính hoạt động tốt có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm tiết kiệm, thanh toán, tín dụng và quản lý rủi ro cho những khách hàng có nhu cầu. Trong khi đó, một hệ thống tài chính toàn diện sẽ cho phép tiếp cận rộng rãi hơn các dịch vụ tài chính phù hợp và có khả năng giúp ích cho người nghèo cũng như các nhóm khó khăn khác trong xã hội. Chẳng hạn, việc tiếp cận sản phẩm tiết kiệm và tín dụng chính thức có thể tạo điều kiện cho nhóm người này đầu tư vào các hoạt động như giáo dục hoặc khởi nghiệp. Trái lại, khi bị hạn chế tiếp cận dịch vụ ngân hàng chính thức, các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ buộc phải dựa vào khoản tiết kiệm hoặc thu nhập ít ỏi của mình, thậm chí phải sử dụng dịch vụ tài chính không chính thức đầy rủi ro để đầu tư. Điều này có thể góp phần gia tăng sự bất bình đẳng thu nhập liên tục và làm tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Khái niệm tài chính toàn diện có thể được khái quát là việc các dịch vụ tài chính chính thức (tài khoản ngân hàng, tiết kiệm và tín dụng) được cung cấp tới mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương, theo cách thức thuận tiện, chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu.

Để đo lường tài chính toàn diện,  dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng nhìn chung trong các nghiên cứu trước đây đều đề cập đến hai tiêu chí chính là mức độ thâm nhập của hệ thống ngân hàng (được đo lường bằng số lượng tài khoản ngân hàng) và mức độ sử dụng hệ thống ngân hàng gồm hai dịch vụ chủ yếu là tiết kiệm và tín dụng (Sarma, 2012; Gortsos, 2016; Hoàng Công Gia Khánh & cộng sự, 2018). Trong đó, nhiều nghiên cứu sử dụng dữ liệu cấp độ cá nhân và hộ gia đình để đánh giá tài chính toàn diện của một nước hoặc so sánh giữa các nhóm nước với nhau.

Allen & cộng sự (2012) sử dụng số liệu khảo sát của 124.000 cá nhân ở 123 quốc gia để xem xét mối quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân với tài chính toàn diện thể hiện ở ba tiêu chí sử dụng tài khoản: khả năng sở hữu tài khoản ngân hàng, xác suất sử dụng tài khoản để tiết kiệm và khả năng sử dụng tài khoản thường xuyên. Kết quả cho thấy, khả năng sở hữu và sử dụng một tài khoản cao hơn ở những người giàu, sống ở thành thị, có học thức, có việc làm và có gia đình. Demirgüc-Kunt và Klapper (2013) lại tập trung vào mối quan hệ giữa việc sở hữu, sử dụng dịch vụ tài chính chính thức và yếu tố thu nhập trong nghiên cứu của mình với dữ liệu của 148 nước từ Global Findex 2011. Sử dụng mô hình hồi quy probit, các tác giả thấy rằng người trưởng thành trong nhóm thu nhập cao nhất có khả năng tiếp cận tài chính cao hơn một cách đáng kể so với các nhóm khác, tuy nhiên ở các quốc gia có thu nhập cao thì sự chênh lệch này rất nhỏ.

Clamara & cộng sự (2014) đưa ra một cách tiếp cận định lượng đối với các yếu tố quyết định tài chính toàn diện ở Peru dựa trên dữ liệu vi mô từ các cuộc khảo sát. Kết quả cho thấy các nhóm dễ bị tổn thương hơn (phụ nữ, cá nhân sống ở nông thôn và thanh niên) là những nhóm gặp khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận hệ thống tài chính chính thức. Cũng xem xét các yếu tố quyết định tài chính toàn diện và các rào cản đối với tiếp cận tài chính, Desalegn và Yemataw (2017) tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhóm có trình độ học vấn cao hơn, hiểu biết về tài chính, tuổi tác lớn hơn, sống ở khu vực thành thị có liên quan đến mức độ tài chính toàn diện cao hơn ở Ethiopia.

Ở Việt Nam hiện nay, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6/2019, gần một nửa dân số đang sở hữu tài khoản ngân hàng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy các biện pháp thúc đẩy tài chính toàn diện của hệ thống tài chính đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, con số trên cũng đồng nghĩa khoảng 50% người dân chưa tiếp cận được dịch vụ tài chính chính thức và có thể vẫn phải lựa chọn sử dụng các nguồn tài chính khác nhiều rủi ro hơn. Như vậy, việc xác định đặc điểm kinh tế xã hội của các nhóm dễ bị loại trừ tài chính sẽ giúp ích cho công tác xây dựng chính sách chú trọng vào những đối tượng ưu tiên, dễ bị tổn thương này, đúng với mục tiêu của tài chính toàn diện. Với ý nghĩa thực tiễn như vậy, tác giả tập trung xem xét các nhân tố tác động đến việc tiếp cận các dịch vụ chính thức của ngân hàng (tài khoản ngân hàng, tiết kiệm, tín dụng) của các cá nhân cũng như phân tích những rào cản khiến việc sử dụng các dịch vụ tài chính trở nên khó khăn.

2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

2.1. Mô tả dữ liệu

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng số liệu khảo sát từ Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính (Global Findex) năm 2017 của Ngân hàng Thế giới được công bố vào tháng 4/2018. Dữ liệu này cung cấp thông tin về các nỗ lực triển khai tài chính toàn diện của hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, dữ liệu này là kết quả của khảo sát hơn 1000 người trưởng thành về việc sở hữu tài khoản và sử dụng các loại dịch vụ tài chính ngân hàng như tiết kiệm, tín dụng, thanh toán trên thiết bị di động…

Các chỉ tiêu được lựa chọn liên quan đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng hai sản phẩm chính của ngân hàng là tiết kiệm và cho vay trong mối quan hệ với các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn và thu nhập). Trong số các mục tiêu của tài chính toàn diện, bước đầu tiên là tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận với tài khoản tài chính và được đo lường bằng số lượng tài khoản được mở tại các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, việc mở tài khoản và sử dụng tài khoản là hai vấn đề khác nhau và thực tế cho thấy bước tiếp theo các nước cần thực hiện để thúc đẩy tài chính toàn diện là làm thế nào để việc sử dụng tài khoản thường xuyên và hiệu quả hơn.

Ba câu hỏi được sử dụng trong khảo sát để thu thập số liệu tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức bao gồm:

1. Anh/chị, một mình hoặc cùng với người khác, hiện có tài khoản tại ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?

2. Trong 12 tháng qua, anh/chị có tiết kiệm bằng cách sử dụng tài khoản tại ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?

3. Trong 12 tháng qua, anh/chị có vay tiền từ ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?           

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để phân tích các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức của các cá nhân, tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistics với dạng tổng quát như sau:

 

Trong đó:

- Biến Y: là biến phụ thuộc, đo lường việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Biến Y chỉ nhận 2 giá trị: Y = 1 (ghi nhận khi cá nhân trả lời “Có” đối với ba câu hỏi đã nêu ở phần mô tả dữ liệu) và Y = 0 (ghi nhận khi cá nhân trả lời “Không”).

- Biến X: là biến độc lập, m là số biến độc lập được sử dụng. Trong mô hình này, tác giả tập trung vào yếu tố nhân khẩu học của các cá nhân được khảo sát, bao gồm: giới tính, tuổi, trình độ học vấn và thu nhập.

Cụ thể, với yếu tố giới tính, tác giả sử dụng biến giả nhận giá trị là 1 (khi cá nhân trả lời là Nam) và 0 (khi cá nhân trả lời là Nữ). Đối với yếu tố tuổi tác, tác giả sử dụng đồng thời biến Tuổi và biến Bình phương tuổi để kiểm soát mối quan hệ phi tuyến của tuổi tác đến khả năng tiếp cận tài chính. Yếu tố trình độ học vấn được chia làm ba cấp độ: đại học và trên đại học; trung học; dưới trung học. Yếu tố thu nhập được phân thành 5 nhóm: nhóm thu nhập cao nhất, nhóm thu nhập trung bình cao, nhóm thu nhập trung bình, nhóm thu nhập trung bình thấp, và nhóm thu nhập thấp nhất.

Nếu gọi P là xác suất để một biến cố xảy ra (ví dụ: cá nhân có tài khoản ngân hàng), thì 1-P là xác suất để biến cố không xảy ra (ví dụ: cá nhân không có tài khoản ngân hàng). Khi đó, phương trình hồi quy (1) được viết lại như sau:

 

Tóm tắt thông tin các biến sử dụng trong mô hình hồi quy như sau:

Bảng 1. Tóm tắt các biến trong mô hình hồi quy Binary Logistics

 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Các nhân tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân

Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng hai dịch vụ chính của các tổ chức tài chính hiện nay là tiết kiệm và cho vay.

Bảng 2. Các yếu tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân

Nguồn. Tính toán của tác giả

Ghi chú: *, **, ***: có ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 10%, 5% và 1%. Giá trị trong ngoặc là sai số chuẩn.

Độ tuổi có tác động đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ vay vốn của các cá nhân, tuy nhiên yếu tố tuổi tác tồn tại mối quan hệ phi tuyến với biến phụ thuộc và điều này thể hiện rõ qua việc tác động ngược chiều của biến Tuổi và biến Tuổi2. Có thể giải thích ảnh hưởng của tuổi tác như sau: khi độ tuổi tăng lên thì xác suất cá nhân tiếp cận dịch vụ tài chính cũng tăng theo nhưng khi đạt một độ tuổi nhất định thì xác suất này lại giảm xuống. Như vậy người lớn tuổi sẽ có xu hướng hạn chế tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức hơn so với người trẻ tuổi. Điều này có thể được lý giải do “tâm lý người già”, người lớn tuổi thường lo lắng và nghi ngại trong việc tìm hiểu cũng như sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ vay vốn bởi các điều kiện, giấy tờ kèm theo.

Kết quả nghiên cứu không tìm ra mối quan hệ đáng kể giữa giới tính với việc tiếp cận tài chính của cá nhân, mặc dù có thể thấy nam giới sử dụng ít dịch vụ tiết kiệm từ các tổ chức tài chính hơn so với nữ giới. Điều này hàm ý rằng các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác nên có các biện pháp thu hút nhóm khách hàng nữ đối với các sản phẩm tiết kiệm hiện nay tại tổ chức của mình.

Yếu tố trình độ học vấn có mối tương quan dương với việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tiết kiệm với giá trị hệ số hồi quy lớn và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% ở cả biến đại học và biến trung học. Điều này cũng đồng nghĩa với trình độ học vấn càng thấp thì khả năng bị loại trừ tài chính của cá nhân sẽ càng cao.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa yếu tố thu nhập với việc sở hữu tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức chủ yếu thể hiện thông qua nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập trung bình thấp ở cả ba tiêu chí. Theo đó, đối với tiêu chí sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tiết kiệm, cả hai biến đều có tác động cùng chiều. Tuy nhiên giá trị hệ số hồi quy của biến TN_CAO lớn hơn biến TN_TBTHAP, điều này ngụ ý rằng những người có thu nhập cao hơn thì xác suất tiếp cận dịch vụ tài chính sẽ lớn hơn so với những người có thu nhập thấp. Một điều đáng chú ý khác là tác động ngược chiều của nhóm các biến thu nhập đối với việc sử dụng dịch vụ tín dụng. Đồng thời nhóm thu nhập trung bình thấp có xác suất sử dụng dịch vụ vay vốn của các tổ chức tài chính cao hơn so với nhóm những người giàu nhất. 

3.2. Các rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân

Bên cạnh các yếu tố nhân khẩu học, có nhiều nguyên nhân khác khiến việc thúc đẩy tài chính toàn diện đối với cá nhân và hộ gia đình gặp khó khăn.

Hình 1. Các lý do cá nhân không mở tài khoản tại tổ chức tài chính

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

Hình 1 cho thấy các lý do chính ngăn cản cá nhân mở một tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm các nguyên nhân mang tính chủ quan (không có đủ tiền, không có nhu cầu, người thân trong gia đình đã có tài khoản) và các nguyên nhân khách quan bắt nguồn từ đặc điểm, tính chất của hệ thống tài chính (địa bàn quá xa, chi phí quá đắt, thiếu tin tưởng và yêu cầu quá nhiều giấy tờ). Kết quả cho thấy lý do chủ yếu ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản đến từ yếu tố chủ quan. Cụ thể, hai rào cản lớn nhất được xác định là bởi cá nhân không có nhu cầu hoặc họ không có đủ tiền để sử dụng dịch vụ tài chính tại một tổ chức chính thức (chiếm gần 60%). Cả hai lý do này có thể xuất phát từ những kiến thức về các dịch vụ tài chính của người dân còn hạn chế bởi số liệu từ nghiên cứu cho thấy trong số những người không có tài khoản ngân hàng vì 2 lý do trên thì hơn 90% có trình độ từ trung học trở xuống.

Hình 2. Trình độ học vấn các cá nhân không có tài khoản ngân hàng do không có nhu cầu

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

Hình 3. Trình độ học vấn các cá nhân không có tài khoản ngân hàng do không có đủ tiền

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

4. Kết luận và khuyến nghị

Nhìn chung, các yếu tố tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và thu nhập đều ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Trong đó yếu tố thu nhập có tác động đến cả ba tiêu chí là sở hữu tài khoản, sử dụng dịch vụ tiết kiệm và vay vốn từ các tổ chức tài chính theo hướng những người nghèo là nhóm người bị hạn chế tiếp cận tài chính toàn diện nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Từ những phân tích trên, để thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay, tác giả cho rằng một số vấn đề sau cần được ưu tiên giải quyết:

Thứ nhất, ảnh hưởng ngược chiều của nhóm các biến thu nhập đối với việc sử dụng dịch vụ tín dụng chính thức ngụ ý rằng những người nghèo là nhóm có xác suất sử dụng dịch vụ vay vốn của các tổ chức tài chính cao nhất. Do vậy hơn lúc nào hết, hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô cần được phát huy với vai trò là không chỉ là cầu nối giúp nhóm người này tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức mà còn là đòn bẩy thúc đẩy họ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo. Để làm được điều này, bên cạnh các nỗ lực riêng của các tổ chức tài chính vi mô trong việc thiết kế sản phẩm trên quan điểm “khách hàng là trung tâm” nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như thời hạn vay và gửi tiết kiệm linh hoạt theo dòng thu nhập của họ (tuần, tháng, mùa vụ…), Chính phủ cũng cần có chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính vi mô về nguồn vốn vay và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô hiện nay.

Thứ hai, xác định nhóm đối tượng ưu tiên để xây dựng và triển khai chương trình giáo dục tài chính cá nhân phù hợp. Mặc dù theo quan điểm của tài chính toàn diện, đối tượng mục tiêu của giáo dục tài chính là toàn dân nhưng theo tác giả, để phổ cập kiến thức tài chính cá nhân cho tất cả mọi người cần phải có lộ trình, bởi giải pháp cũng như các nội dung giáo dục tài chính phải được xây dựng phù hợp với mỗi nhóm đối tượng khác nhau. Từ kết quả mô hình nghiên cứu, tác giả cho rằng nên ưu tiên xây dựng chương trình giáo dục tài chính cá nhân cho thế hệ thanh thiếu niên ở các cấp học phổ thông (cấp 1, cấp 2, cấp 3), tiếp đó là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (nhóm người nghèo).

Các nguyên nhân khách quan ngăn cản cá nhân tiếp cận tài chính cho thấy những bất cập của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam hiện nay như: mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng phân bố không đều, chi phí dịch vụ còn cao, quy trình mở tài khoản còn phức tạp. Vì vậy, một trong những giải pháp tháo gỡ là các ngân hàng thương mại và tổ chức tài khác phải tiếp cận và áp dụng các công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động của mình nhằm giảm chi phí cũng như mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho nhiều đối tượng khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Allen, F., Demirgüc-Kunt, A., Klapper, L., Peria, M. (2012), The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts, World Bank Policy Research Paper 6290, World Bank.

- Clamara, N., Peña, X., Tuesta, D. (2014), Factors that Matter for Financial Inclusion: Evidence from Peru, 14/09 Working Paper, BBVA Research.

- Demirgüc-Kunt, A., Klapper, L. (2013), Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services Across and Within Countries, Brookings Papers on Economic Activity, 279-340.

- Desalegn, G., Yemataw, G. (2017), “Financial Inclusion in Ethiopia: Using LSMS (Ethiopia Socioeconomic Survey) Data”, Ethiopian Journal of Economics, Vol. XXVI (2), 31-58.

- Hoàng Công Gia Khánh và các cộng sự (2018), Báo cáo thường niên thị trường tài chính năm 2017, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Leeladhar (2005), Taking banking services to the common man - financial inclusion, Commemorative lecture at the Fedbank Hormis Memorial Foundation, Ernakulam.

 - Sameer Kochhar, Chandrashekhar, Chakrabarty, K.C. (2009), Speeding Financial Inclusion, SKOCH Development Foundation.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Các cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) liên tục được hoàn thiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) huy động vốn, đồng thời tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro thị trường” - ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho biết về tình hình phát triển thị trường TPDN.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIV

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 48, chiều ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa hỗ trợ kích thích nền kinh tế, vừa bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN trước ngày 30/9/2020...

8 tháng năm 2020: Thu 678 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 8 tháng/2020, có 10 doanh nghiệp có giá trị 260 tỷ đồng thực hiện thoái vốn đã thu về 678 tỷ đồng thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017).

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Sacombank là ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020” do tạp chí Global Banking & Finance Review (London) bình chọn và giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất năm 2020” do tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) bình chọn.

VPBank hợp tác với Proparco gia tăng nguồn tín dụng xanh và tài trợ vốn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Tài chính Proparco thuộc Cơ quan Phát triển Pháp đã cùng ký kết một hợp đồng tín dụng, nhằm gia tăng thêm nguồn tín dụng xanh cho các dự án thân thiện môi trường, đồng thời hỗ trợ vốn cho cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên cả nước.

PVcomBank nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Bảng xếp hạng FAST500, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vinh dự nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020.

Standard Chartered cung cấp tín dụng cho May Đồng Nai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai (Donagamex) vừa nhận được khoản giải ngân từ gói tài chính toàn cầu trị giá 1 tỷ USD của Ngân hàng Standard Chartered nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vietcombank dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố Top 10 công ty uy tín các ngành trọng điểm, trong đó có ngành Ngân hàng. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Vietcombank đồng thời là đơn vị duy nhất đại diện ngành tài chính ngân hàng có mặt trong Bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2020.

Agribank tích cực gỡ khó cho khách hàng vượt qua đại dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Agribank luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên toàn hệ thống.

Sacombank đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác với HR Path – nhà cung cấp các dịch vụ quản lý nguồn nhân lực hàng đầu thế giới – để triển khai giải pháp quản trị nhân sự SAP SuccessFactors.  

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động xứng đáng là ngân hàng số 1 Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Trao đổi của phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ với đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy Vietcombank xoay quanh nội dung tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23

Tin tức - P.V - 07:46 19/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) ASEAN+3 (AFMGM+3). Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Aso Taro và Thống đốc NHTW Nhật Bản Kuroda Haruhiko.

Sacombank là ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020

Tin hội viên - Thế Như - 16:47 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020” do tạp chí Global Banking & Finance Review (London) bình chọn và giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất năm 2020” do tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) bình chọn.

VPBank hợp tác với Proparco gia tăng nguồn tín dụng xanh và tài trợ vốn

Sản phẩm, dịch vụ - Sao Mai - 16:46 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Tài chính Proparco thuộc Cơ quan Phát triển Pháp đã cùng ký kết một hợp đồng tín dụng, nhằm gia tăng thêm nguồn tín dụng xanh cho các dự án thân thiện môi trường, đồng thời hỗ trợ vốn cho cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên cả nước.

Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện

Vấn đề - Nhận định - Thu Trang - 16:45 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Các cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) liên tục được hoàn thiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) huy động vốn, đồng thời tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro thị trường” - ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cho biết về tình hình phát triển thị trường TPDN.

PVcomBank nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 16:24 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Bảng xếp hạng FAST500, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vinh dự nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020.

Standard Chartered cung cấp tín dụng cho May Đồng Nai

Tin hội viên - Minh Công - 13:56 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai (Donagamex) vừa nhận được khoản giải ngân từ gói tài chính toàn cầu trị giá 1 tỷ USD của Ngân hàng Standard Chartered nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

EVN thoái vốn bất thành ở Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 10:39 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Phiên đấu giá trọn lô hơn 13 triệu cổ phần Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu đã không diễn ra do không có nhà đầu tư đăng ký mua.

Vietcombank dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020

Tin hội viên - Minh Yến - 10:36 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố Top 10 công ty uy tín các ngành trọng điểm, trong đó có ngành Ngân hàng. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Vietcombank đồng thời là đơn vị duy nhất đại diện ngành tài chính ngân hàng có mặt trong Bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2020.

Phí dịch vụ thanh toán quốc tế sẽ bổ sung thêm đồng EUR

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Lan Nguyễn - 10:34 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 26). Dự thảo bổ sung quy định mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng EUR để làm cơ sở cho việc thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng EUR.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIV

Tin tức - Thanh Hải - 10:29 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 48, chiều ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Agribank tích cực gỡ khó cho khách hàng vượt qua đại dịch

Tin hội viên - Bảo Linh - 10:26 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Agribank luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên toàn hệ thống.

Sacombank đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực

Tin hội viên - PV - 10:02 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác với HR Path – nhà cung cấp các dịch vụ quản lý nguồn nhân lực hàng đầu thế giới – để triển khai giải pháp quản trị nhân sự SAP SuccessFactors.  

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tin tức - P.V - 09:34 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

Tin tức - Hoàng Phương - 09:04 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa hỗ trợ kích thích nền kinh tế, vừa bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN trước ngày 30/9/2020...

Thủ tướng đồng ý thu phí cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh từ ngày 1/9

Tin tức - Đ.T - 07:56 18/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

8 tháng năm 2020: Thu 678 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 10:58 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 8 tháng/2020, có 10 doanh nghiệp có giá trị 260 tỷ đồng thực hiện thoái vốn đã thu về 678 tỷ đồng thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017).

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025

Chính sách mới - P.V - 10:53 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Tín dụng ngân hàng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Hải Nam - 10:36 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 31/8 tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng trưởng 3,68% so với cuối năm 2019. Mặc dù tín dụng tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng dòng tín dụng vẫn được tập trung chủ yếu vào hỗ trợ doanh nghiệp (DN) duy trì sản xuất kinh doanh.

20 thương hiệu tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới

Công nghệ - Hoàng Khánh - 10:30 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp ở khắp thế giới lao đao, nhiều công ty đã nộp đơn phá sản. Tuy nhiên những gã khổng lồ công nghệ và các thương hiệu bán lẻ kỹ thuật số lớn vẫn đang phát triển mạnh. Trong một báo cáo thương hiệu do BrandZ công bố gần đây cho thấy nhiều tập đoàn công nghệ đang chứng minh giá trị của họ với người tiêu dùng trong thời kỳ "hỗn loạn" bởi đại dịch COVID-19.

Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - phân tích trên khía cạnh các công cụ tài chính

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Đặng Hải Yến -   ThS. Lê Văn Sơn - 10:19 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tổng hợp các lý thuyết liên quan đến các công cụ tài chính, trên cơ sở đó, tác giả phân tích thực trạng áp dụng các công cụ tài chính tại Việt Nam, đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tài chính xanh tại Việt Nam.

Ngân hàng chờ động lực dịch vụ

Vấn đề - Nhận định - Thạch Bình - 10:18 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việc các ngân hàng giảm phí trong những tháng đầu năm 2020 đã khiến tổng thu nhập từ mảng dịch vụ tăng chậm lại, nhưng tiềm năng tăng trưởng dịch vụ ngân hàng trong dài hạn vẫn khả quan.

Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD và Nhân dân tệ cùng biến động

Diễn đàn tài chính tiền tệ - Diệp Anh - 10:16 17/09/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Fed ngày 16/9 (giờ địa phương) thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0%, Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng có biến động .

Cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 10:14 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an TP.Hồ Chí Minh (CATP) vừa cho biết, tình hình tội phạm hoạt động sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua còn diễn biến phức tạp; tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự cấu kết gia tăng các hoạt động tội phạm mạng, gây mất an ninh trật tự.

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước

Chính sách mới - P.V - 10:03 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực

Tin tức - A.L - 08:22 17/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó chính là giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững trong tương lai. Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay vào chiều ngày 16/9, tại Hà Nội.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO