Thứ 4, 19/05/2021
  • VN-Index: 1,252.68-6.02-0.48%
  • HN-Index: 294.64-2.15-0.73%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tài chính toàn diện tại Việt Nam - đánh giá từ góc độ tiếp cận tài chính của cá nhân

ThS. Trần Thị Khánh Li - Nghiên cứu - Trao đổi - 19/12/2019 09:07
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Ngày nhận bài: 27/10/2019 - Ngày biên tập: 4/11/2019 - Ngày duyệt đăng: 22/11/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 23/2019.

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả sử dụng số liệu của Global Findex năm 2017 để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tài chính ở cấp độ cá nhân. Kết quả cho thấy, các yếu tố tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và thu nhập đều ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Trong đó yếu tố thu nhập có tác động đến cả ba tiêu chí là sở hữu tài khoản, sử dụng dịch vụ tiết kiệm và vay vốn từ các tổ chức tài chính theo hướng những người nghèo là nhóm người bị hạn chế tiếp cận tài chính toàn diện nhất. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Từ khóa: tài chính toàn diện, mô hình Binary Logistic, Global Findex

Financial inclusion in Vietnam from individuals’ financial accessibility perspective

Abstract: In this article, the author uses Global Findex 2017 data to analyze the factors affecting access to financial services. The results show that factors such as age, gender, education level and income level all have significant effect on individuals’ access to formal financial services. Particularly, income level influences all three indicators, including account ownership and the usage of deposit saving and loans from financial institutions in the way that the poorest people are excluded from formal financial systems the most. Research results also indicate that education level is strongly correlated with the barrier to financial services.

Key words: financial inclusion, Binary Logistic model, Global Findex

1. Đặt vấn đề

Một hệ thống tài chính hoạt động tốt có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm tiết kiệm, thanh toán, tín dụng và quản lý rủi ro cho những khách hàng có nhu cầu. Trong khi đó, một hệ thống tài chính toàn diện sẽ cho phép tiếp cận rộng rãi hơn các dịch vụ tài chính phù hợp và có khả năng giúp ích cho người nghèo cũng như các nhóm khó khăn khác trong xã hội. Chẳng hạn, việc tiếp cận sản phẩm tiết kiệm và tín dụng chính thức có thể tạo điều kiện cho nhóm người này đầu tư vào các hoạt động như giáo dục hoặc khởi nghiệp. Trái lại, khi bị hạn chế tiếp cận dịch vụ ngân hàng chính thức, các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ buộc phải dựa vào khoản tiết kiệm hoặc thu nhập ít ỏi của mình, thậm chí phải sử dụng dịch vụ tài chính không chính thức đầy rủi ro để đầu tư. Điều này có thể góp phần gia tăng sự bất bình đẳng thu nhập liên tục và làm tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Khái niệm tài chính toàn diện có thể được khái quát là việc các dịch vụ tài chính chính thức (tài khoản ngân hàng, tiết kiệm và tín dụng) được cung cấp tới mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương, theo cách thức thuận tiện, chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu.

Để đo lường tài chính toàn diện,  dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng nhìn chung trong các nghiên cứu trước đây đều đề cập đến hai tiêu chí chính là mức độ thâm nhập của hệ thống ngân hàng (được đo lường bằng số lượng tài khoản ngân hàng) và mức độ sử dụng hệ thống ngân hàng gồm hai dịch vụ chủ yếu là tiết kiệm và tín dụng (Sarma, 2012; Gortsos, 2016; Hoàng Công Gia Khánh & cộng sự, 2018). Trong đó, nhiều nghiên cứu sử dụng dữ liệu cấp độ cá nhân và hộ gia đình để đánh giá tài chính toàn diện của một nước hoặc so sánh giữa các nhóm nước với nhau.

Allen & cộng sự (2012) sử dụng số liệu khảo sát của 124.000 cá nhân ở 123 quốc gia để xem xét mối quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân với tài chính toàn diện thể hiện ở ba tiêu chí sử dụng tài khoản: khả năng sở hữu tài khoản ngân hàng, xác suất sử dụng tài khoản để tiết kiệm và khả năng sử dụng tài khoản thường xuyên. Kết quả cho thấy, khả năng sở hữu và sử dụng một tài khoản cao hơn ở những người giàu, sống ở thành thị, có học thức, có việc làm và có gia đình. Demirgüc-Kunt và Klapper (2013) lại tập trung vào mối quan hệ giữa việc sở hữu, sử dụng dịch vụ tài chính chính thức và yếu tố thu nhập trong nghiên cứu của mình với dữ liệu của 148 nước từ Global Findex 2011. Sử dụng mô hình hồi quy probit, các tác giả thấy rằng người trưởng thành trong nhóm thu nhập cao nhất có khả năng tiếp cận tài chính cao hơn một cách đáng kể so với các nhóm khác, tuy nhiên ở các quốc gia có thu nhập cao thì sự chênh lệch này rất nhỏ.

Clamara & cộng sự (2014) đưa ra một cách tiếp cận định lượng đối với các yếu tố quyết định tài chính toàn diện ở Peru dựa trên dữ liệu vi mô từ các cuộc khảo sát. Kết quả cho thấy các nhóm dễ bị tổn thương hơn (phụ nữ, cá nhân sống ở nông thôn và thanh niên) là những nhóm gặp khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận hệ thống tài chính chính thức. Cũng xem xét các yếu tố quyết định tài chính toàn diện và các rào cản đối với tiếp cận tài chính, Desalegn và Yemataw (2017) tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhóm có trình độ học vấn cao hơn, hiểu biết về tài chính, tuổi tác lớn hơn, sống ở khu vực thành thị có liên quan đến mức độ tài chính toàn diện cao hơn ở Ethiopia.

Ở Việt Nam hiện nay, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6/2019, gần một nửa dân số đang sở hữu tài khoản ngân hàng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy các biện pháp thúc đẩy tài chính toàn diện của hệ thống tài chính đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, con số trên cũng đồng nghĩa khoảng 50% người dân chưa tiếp cận được dịch vụ tài chính chính thức và có thể vẫn phải lựa chọn sử dụng các nguồn tài chính khác nhiều rủi ro hơn. Như vậy, việc xác định đặc điểm kinh tế xã hội của các nhóm dễ bị loại trừ tài chính sẽ giúp ích cho công tác xây dựng chính sách chú trọng vào những đối tượng ưu tiên, dễ bị tổn thương này, đúng với mục tiêu của tài chính toàn diện. Với ý nghĩa thực tiễn như vậy, tác giả tập trung xem xét các nhân tố tác động đến việc tiếp cận các dịch vụ chính thức của ngân hàng (tài khoản ngân hàng, tiết kiệm, tín dụng) của các cá nhân cũng như phân tích những rào cản khiến việc sử dụng các dịch vụ tài chính trở nên khó khăn.

2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

2.1. Mô tả dữ liệu

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng số liệu khảo sát từ Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính (Global Findex) năm 2017 của Ngân hàng Thế giới được công bố vào tháng 4/2018. Dữ liệu này cung cấp thông tin về các nỗ lực triển khai tài chính toàn diện của hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, dữ liệu này là kết quả của khảo sát hơn 1000 người trưởng thành về việc sở hữu tài khoản và sử dụng các loại dịch vụ tài chính ngân hàng như tiết kiệm, tín dụng, thanh toán trên thiết bị di động…

Các chỉ tiêu được lựa chọn liên quan đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng hai sản phẩm chính của ngân hàng là tiết kiệm và cho vay trong mối quan hệ với các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn và thu nhập). Trong số các mục tiêu của tài chính toàn diện, bước đầu tiên là tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận với tài khoản tài chính và được đo lường bằng số lượng tài khoản được mở tại các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, việc mở tài khoản và sử dụng tài khoản là hai vấn đề khác nhau và thực tế cho thấy bước tiếp theo các nước cần thực hiện để thúc đẩy tài chính toàn diện là làm thế nào để việc sử dụng tài khoản thường xuyên và hiệu quả hơn.

Ba câu hỏi được sử dụng trong khảo sát để thu thập số liệu tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức bao gồm:

1. Anh/chị, một mình hoặc cùng với người khác, hiện có tài khoản tại ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?

2. Trong 12 tháng qua, anh/chị có tiết kiệm bằng cách sử dụng tài khoản tại ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?

3. Trong 12 tháng qua, anh/chị có vay tiền từ ngân hàng hoặc một loại tổ chức tài chính chính thức khác không?           

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để phân tích các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức của các cá nhân, tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistics với dạng tổng quát như sau:

 

Trong đó:

- Biến Y: là biến phụ thuộc, đo lường việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Biến Y chỉ nhận 2 giá trị: Y = 1 (ghi nhận khi cá nhân trả lời “Có” đối với ba câu hỏi đã nêu ở phần mô tả dữ liệu) và Y = 0 (ghi nhận khi cá nhân trả lời “Không”).

- Biến X: là biến độc lập, m là số biến độc lập được sử dụng. Trong mô hình này, tác giả tập trung vào yếu tố nhân khẩu học của các cá nhân được khảo sát, bao gồm: giới tính, tuổi, trình độ học vấn và thu nhập.

Cụ thể, với yếu tố giới tính, tác giả sử dụng biến giả nhận giá trị là 1 (khi cá nhân trả lời là Nam) và 0 (khi cá nhân trả lời là Nữ). Đối với yếu tố tuổi tác, tác giả sử dụng đồng thời biến Tuổi và biến Bình phương tuổi để kiểm soát mối quan hệ phi tuyến của tuổi tác đến khả năng tiếp cận tài chính. Yếu tố trình độ học vấn được chia làm ba cấp độ: đại học và trên đại học; trung học; dưới trung học. Yếu tố thu nhập được phân thành 5 nhóm: nhóm thu nhập cao nhất, nhóm thu nhập trung bình cao, nhóm thu nhập trung bình, nhóm thu nhập trung bình thấp, và nhóm thu nhập thấp nhất.

Nếu gọi P là xác suất để một biến cố xảy ra (ví dụ: cá nhân có tài khoản ngân hàng), thì 1-P là xác suất để biến cố không xảy ra (ví dụ: cá nhân không có tài khoản ngân hàng). Khi đó, phương trình hồi quy (1) được viết lại như sau:

 

Tóm tắt thông tin các biến sử dụng trong mô hình hồi quy như sau:

Bảng 1. Tóm tắt các biến trong mô hình hồi quy Binary Logistics

 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Các nhân tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân

Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng hai dịch vụ chính của các tổ chức tài chính hiện nay là tiết kiệm và cho vay.

Bảng 2. Các yếu tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân

Nguồn. Tính toán của tác giả

Ghi chú: *, **, ***: có ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 10%, 5% và 1%. Giá trị trong ngoặc là sai số chuẩn.

Độ tuổi có tác động đến việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ vay vốn của các cá nhân, tuy nhiên yếu tố tuổi tác tồn tại mối quan hệ phi tuyến với biến phụ thuộc và điều này thể hiện rõ qua việc tác động ngược chiều của biến Tuổi và biến Tuổi2. Có thể giải thích ảnh hưởng của tuổi tác như sau: khi độ tuổi tăng lên thì xác suất cá nhân tiếp cận dịch vụ tài chính cũng tăng theo nhưng khi đạt một độ tuổi nhất định thì xác suất này lại giảm xuống. Như vậy người lớn tuổi sẽ có xu hướng hạn chế tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức hơn so với người trẻ tuổi. Điều này có thể được lý giải do “tâm lý người già”, người lớn tuổi thường lo lắng và nghi ngại trong việc tìm hiểu cũng như sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ vay vốn bởi các điều kiện, giấy tờ kèm theo.

Kết quả nghiên cứu không tìm ra mối quan hệ đáng kể giữa giới tính với việc tiếp cận tài chính của cá nhân, mặc dù có thể thấy nam giới sử dụng ít dịch vụ tiết kiệm từ các tổ chức tài chính hơn so với nữ giới. Điều này hàm ý rằng các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác nên có các biện pháp thu hút nhóm khách hàng nữ đối với các sản phẩm tiết kiệm hiện nay tại tổ chức của mình.

Yếu tố trình độ học vấn có mối tương quan dương với việc sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tiết kiệm với giá trị hệ số hồi quy lớn và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% ở cả biến đại học và biến trung học. Điều này cũng đồng nghĩa với trình độ học vấn càng thấp thì khả năng bị loại trừ tài chính của cá nhân sẽ càng cao.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa yếu tố thu nhập với việc sở hữu tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức chủ yếu thể hiện thông qua nhóm thu nhập cao và nhóm thu nhập trung bình thấp ở cả ba tiêu chí. Theo đó, đối với tiêu chí sở hữu tài khoản và sử dụng dịch vụ tiết kiệm, cả hai biến đều có tác động cùng chiều. Tuy nhiên giá trị hệ số hồi quy của biến TN_CAO lớn hơn biến TN_TBTHAP, điều này ngụ ý rằng những người có thu nhập cao hơn thì xác suất tiếp cận dịch vụ tài chính sẽ lớn hơn so với những người có thu nhập thấp. Một điều đáng chú ý khác là tác động ngược chiều của nhóm các biến thu nhập đối với việc sử dụng dịch vụ tín dụng. Đồng thời nhóm thu nhập trung bình thấp có xác suất sử dụng dịch vụ vay vốn của các tổ chức tài chính cao hơn so với nhóm những người giàu nhất. 

3.2. Các rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân

Bên cạnh các yếu tố nhân khẩu học, có nhiều nguyên nhân khác khiến việc thúc đẩy tài chính toàn diện đối với cá nhân và hộ gia đình gặp khó khăn.

Hình 1. Các lý do cá nhân không mở tài khoản tại tổ chức tài chính

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

Hình 1 cho thấy các lý do chính ngăn cản cá nhân mở một tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm các nguyên nhân mang tính chủ quan (không có đủ tiền, không có nhu cầu, người thân trong gia đình đã có tài khoản) và các nguyên nhân khách quan bắt nguồn từ đặc điểm, tính chất của hệ thống tài chính (địa bàn quá xa, chi phí quá đắt, thiếu tin tưởng và yêu cầu quá nhiều giấy tờ). Kết quả cho thấy lý do chủ yếu ảnh hưởng đến việc sở hữu tài khoản đến từ yếu tố chủ quan. Cụ thể, hai rào cản lớn nhất được xác định là bởi cá nhân không có nhu cầu hoặc họ không có đủ tiền để sử dụng dịch vụ tài chính tại một tổ chức chính thức (chiếm gần 60%). Cả hai lý do này có thể xuất phát từ những kiến thức về các dịch vụ tài chính của người dân còn hạn chế bởi số liệu từ nghiên cứu cho thấy trong số những người không có tài khoản ngân hàng vì 2 lý do trên thì hơn 90% có trình độ từ trung học trở xuống.

Hình 2. Trình độ học vấn các cá nhân không có tài khoản ngân hàng do không có nhu cầu

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

Hình 3. Trình độ học vấn các cá nhân không có tài khoản ngân hàng do không có đủ tiền

Nguồn: Cơ sở dữ liệu toàn cầu về tài chính năm 2017

4. Kết luận và khuyến nghị

Nhìn chung, các yếu tố tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và thu nhập đều ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của cá nhân. Trong đó yếu tố thu nhập có tác động đến cả ba tiêu chí là sở hữu tài khoản, sử dụng dịch vụ tiết kiệm và vay vốn từ các tổ chức tài chính theo hướng những người nghèo là nhóm người bị hạn chế tiếp cận tài chính toàn diện nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trình độ học vấn có mối tương quan mạnh mẽ đến rào cản tiếp cận tài chính của cá nhân.

Từ những phân tích trên, để thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay, tác giả cho rằng một số vấn đề sau cần được ưu tiên giải quyết:

Thứ nhất, ảnh hưởng ngược chiều của nhóm các biến thu nhập đối với việc sử dụng dịch vụ tín dụng chính thức ngụ ý rằng những người nghèo là nhóm có xác suất sử dụng dịch vụ vay vốn của các tổ chức tài chính cao nhất. Do vậy hơn lúc nào hết, hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô cần được phát huy với vai trò là không chỉ là cầu nối giúp nhóm người này tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức mà còn là đòn bẩy thúc đẩy họ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo. Để làm được điều này, bên cạnh các nỗ lực riêng của các tổ chức tài chính vi mô trong việc thiết kế sản phẩm trên quan điểm “khách hàng là trung tâm” nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như thời hạn vay và gửi tiết kiệm linh hoạt theo dòng thu nhập của họ (tuần, tháng, mùa vụ…), Chính phủ cũng cần có chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn của các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính vi mô về nguồn vốn vay và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô hiện nay.

Thứ hai, xác định nhóm đối tượng ưu tiên để xây dựng và triển khai chương trình giáo dục tài chính cá nhân phù hợp. Mặc dù theo quan điểm của tài chính toàn diện, đối tượng mục tiêu của giáo dục tài chính là toàn dân nhưng theo tác giả, để phổ cập kiến thức tài chính cá nhân cho tất cả mọi người cần phải có lộ trình, bởi giải pháp cũng như các nội dung giáo dục tài chính phải được xây dựng phù hợp với mỗi nhóm đối tượng khác nhau. Từ kết quả mô hình nghiên cứu, tác giả cho rằng nên ưu tiên xây dựng chương trình giáo dục tài chính cá nhân cho thế hệ thanh thiếu niên ở các cấp học phổ thông (cấp 1, cấp 2, cấp 3), tiếp đó là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (nhóm người nghèo).

Các nguyên nhân khách quan ngăn cản cá nhân tiếp cận tài chính cho thấy những bất cập của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam hiện nay như: mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng phân bố không đều, chi phí dịch vụ còn cao, quy trình mở tài khoản còn phức tạp. Vì vậy, một trong những giải pháp tháo gỡ là các ngân hàng thương mại và tổ chức tài khác phải tiếp cận và áp dụng các công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động của mình nhằm giảm chi phí cũng như mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho nhiều đối tượng khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Allen, F., Demirgüc-Kunt, A., Klapper, L., Peria, M. (2012), The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts, World Bank Policy Research Paper 6290, World Bank.

- Clamara, N., Peña, X., Tuesta, D. (2014), Factors that Matter for Financial Inclusion: Evidence from Peru, 14/09 Working Paper, BBVA Research.

- Demirgüc-Kunt, A., Klapper, L. (2013), Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services Across and Within Countries, Brookings Papers on Economic Activity, 279-340.

- Desalegn, G., Yemataw, G. (2017), “Financial Inclusion in Ethiopia: Using LSMS (Ethiopia Socioeconomic Survey) Data”, Ethiopian Journal of Economics, Vol. XXVI (2), 31-58.

- Hoàng Công Gia Khánh và các cộng sự (2018), Báo cáo thường niên thị trường tài chính năm 2017, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Leeladhar (2005), Taking banking services to the common man - financial inclusion, Commemorative lecture at the Fedbank Hormis Memorial Foundation, Ernakulam.

 - Sameer Kochhar, Chandrashekhar, Chakrabarty, K.C. (2009), Speeding Financial Inclusion, SKOCH Development Foundation.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5/2021 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18/5/2021.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn thấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc ngay từ đầu năm để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nhưng qua 4 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp.

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

VPBank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa quyết định đóng góp 5 tỷ đồng để hỗ trợ Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang ứng phó, đẩy lùi bệnh dịch. VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành trong cả nước

Tặng dặm bay cho khách hàng mở thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 8/8/2021, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi “Tặng ngàn dặm bay – Mở ngay thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa” dành cho khách hàng mở mới thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa hạng Signature hoặc hạng Platinum.

Vietcombank khởi động Dự án Giải pháp phần mềm hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ tiếp theo của Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng bán lẻ (RTOM), ngày 17/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án Đầu tư Hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS) cùng với Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và hãng Nucleus Software Exports Limited.

Mcredit cho vay lãi suất 0%, ân hạn trả nợ, hỗ trợ khách hàng đẩy lùi đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biết phức tạp, gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, khiến kinh tế của nhiều người lao động ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với sự đồng cảm sâu sắc và mong muốn chia sẻ, đồng hành với khách hàng, từ ngày 14/5/2021, Mcredit triển khai chương trình cho vay với lãi suất 0% và ân hạn trả nợ gốc, lãi nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn của  dịch COVID-19.

Ngân hàng Bản Việt triển khai thẻ tín dụng JCB Corporate dành cho doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng tổ chức phát hành thẻ quốc tế JCB ra mắt thẻ tín dụng JCB Corporate Bản Việt dành riêng cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn.

Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phòng chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/5/2021, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao quà hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn. 

Giao dịch an toàn, chi tiêu thông minh mùa Covid cùng MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, an toàn sức khỏe và tiết kiệm chi phí là mối quan tâm hàng đầu. Xu hướng sử dụng các giải pháp tài chính, giúp chi tiêu thông minh, không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Thêm 3000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho khách hàng của BAOVIET Bank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ nay đến ngày 30/6/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 với hạn mức gói tín dụng là 3000 tỷ đồng.

Vietcombank trao tặng 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phòng chống dịch COVID-19

Sống đẹp - H.H - 20:11 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/5/2021, Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao quà hỗ trợ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền là 5 tỷ đồng và 10.000 suất ăn. 

VPBank tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Sống đẹp - S.M - 19:24 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa quyết định đóng góp 5 tỷ đồng để hỗ trợ Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang ứng phó, đẩy lùi bệnh dịch. VPBank cũng tài trợ cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 5 tỷ đồng để triển khai các phòng xét nghiệm container lưu động tại các tỉnh, thành trong cả nước

Tặng dặm bay cho khách hàng mở thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa

Tin hội viên - Nhu Tran - 11:49 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 8/8/2021, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi “Tặng ngàn dặm bay – Mở ngay thẻ tín dụng Sacombank Vietnam Airlines Visa” dành cho khách hàng mở mới thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa hạng Signature hoặc hạng Platinum.

Vietcombank khởi động Dự án Giải pháp phần mềm hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ

Tin hội viên - P.V - 11:31 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ tiếp theo của Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động Ngân hàng bán lẻ (RTOM), ngày 17/5/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án Đầu tư Hệ thống khởi tạo khoản vay bán lẻ (RLOS) cùng với Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và hãng Nucleus Software Exports Limited.

Toyota Việt Nam tham gia Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:01 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/5/2021, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 10:20 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Vinamilk dành nguồn quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ cộng đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong năm 2021

Doanh nghiệp - T.H - 10:17 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/5/2021, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ gần 200.000 sản phẩm dinh dưỡng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các khu cách ly của 3 địa phương đang là tâm điểm của đợt dịch lần này là: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam.

Ngân hàng số - Hướng đi bền vững cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - ThS. Lê Đình Luân - 10:13 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết khái quát một số nét chính về khái niệm và sự phát triển của ngân hàng số, phân tích thực trạng triển khai ngân hàng số tại các NHTM Việt Nam và đề ra một số khuyến nghị để triển khai áp dụng ngân hàng số.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Tin tức - TCTT - 09:51 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5/2021 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18/5/2021.

Mcredit cho vay lãi suất 0%, ân hạn trả nợ, hỗ trợ khách hàng đẩy lùi đại dịch COVID-19

Sản phẩm, dịch vụ - Lê Giang - 09:30 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biết phức tạp, gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, khiến kinh tế của nhiều người lao động ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với sự đồng cảm sâu sắc và mong muốn chia sẻ, đồng hành với khách hàng, từ ngày 14/5/2021, Mcredit triển khai chương trình cho vay với lãi suất 0% và ân hạn trả nợ gốc, lãi nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn của  dịch COVID-19.

Ngân hàng Bản Việt triển khai thẻ tín dụng JCB Corporate dành cho doanh nghiệp

Tin hội viên - P.V - 09:18 18/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng tổ chức phát hành thẻ quốc tế JCB ra mắt thẻ tín dụng JCB Corporate Bản Việt dành riêng cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 17:06 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Các doanh nghiệp đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn thấp

Tin tức - Thanh Hải - 17:00 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc ngay từ đầu năm để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nhưng qua 4 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp.

Giao dịch an toàn, chi tiêu thông minh mùa Covid cùng MSB

Tin hội viên - Phan Huyền - 15:03 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, an toàn sức khỏe và tiết kiệm chi phí là mối quan tâm hàng đầu. Xu hướng sử dụng các giải pháp tài chính, giúp chi tiêu thông minh, không sử dụng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Hyundai Thành Công triệu hồi Tucson tại Việt Nam

Doanh nghiệp - P.V - 14:35 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa thông báo thực hiện chương trình triệu hồi thay thế cầu chì và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống ABS trên mẫu xe Hyundai Tucson. Đợt triệu hồi dành cho các phiên bản máy xăng 2.0 và dầu 2.0 bao gồm cả xe nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước.

Thêm 3000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho khách hàng của BAOVIET Bank

Sản phẩm, dịch vụ - T. Phương - 14:34 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, từ nay đến ngày 30/6/2021, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 với hạn mức gói tín dụng là 3000 tỷ đồng.

Xi măng Hà Tiên: Bất chấp giá giảm, thành viên HĐQT đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:05 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Nguyễn Văn Chuyền, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) vừa công bố đăng ký bán ra 7 triệu cổ phiếu HT1 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 14/5-31/5/2021.

VPBank phát động chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” gây quỹ phòng, chống dịch bệnh

Tin hội viên - Sao Mai - 13:55 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 14/5, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”, với mục tiêu khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục thể thao tại nhà, đồng thời gây quỹ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lô vaccine COVID-19 thứ 2 đã về Việt Nam với gần 1,7 triệu liều

Tin tức - T.D - 11:36 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ COVAX hỗ trợ, với 1.682.400 liều. Lô vaccine này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của cơ chế COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Trước đó, Việt Nam đã nhận lô đầu tiên từ COVAX vào ngày 1/4/2021

Hà Nội giữ nguyên hình thức thi trực tiếp tuyển sinh vào lớp 10

Tin tức - T.Dũng - 11:34 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hà Nội cho biết công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 giữ nguyên hình thức thi trực tiếp với 4 môn thi. Trường hợp Bộ GD&ĐT có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu để điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hyundai Santa Fe 2021 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 11:32 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/5/2021, Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV Santa Fe thế hệ mới. New Santa Fe được bán ra thị trường 6 phiên bản khác nhau với giá bán lẻ khuyến nghị từ 1.030 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Tăng cường phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

Tin tức - T.D - 11:30 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Công ty Cổ phần Zion được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Tin hội viên - T.H - 10:45 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 22/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Zion.

Đà tăng của lãi suất liên ngân hàng chậm lại

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 09:58 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi biến động mạnh trong vài tuần gần đây, đà tăng của lãi suất bình quân bằng đồng VND trên thị trường liên ngân hàng đã chậm lại trong tuần từ ngày 10 – 14/5/2021, với mức tăng từ 0,02 – 0,09 điểm % tùy từng kỳ hạn.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tin hội viên - P.V - 09:17 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO