Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

P.V| 02/12/2022 10:18
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng Tổng hợp các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN; Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng…

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC trên cả 6 lĩnh vực

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá, trong bối cảnh phát sinh những nhiệm vụ đột xuất phức tạp, khó lường, các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN Trung ương vẫn tiếp tục thể hiện thái độ, tinh thần làm việc ổn định, tích cực; đã duy trì việc chấp hành quy chế làm việc, quy định nội bộ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã cơ bản được đáp ứng; tỷ lệ công việc hoàn thành đúng hạn được cải thiện.

Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ đã xác định cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đồng thời đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ tiếp tục cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số về phương thức chỉ đạo, điều hành; tăng cường phân cấp TTHC và cải cách thủ tục trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, Phó Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt yêu cầu CCHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của NHNN.

Báo cáo của các đơn vị tại Hội nghị cho biết, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ tại các Kế hoạch, các đơn vị chức năng thuộc NHNN đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cả 6 lĩnh vực thuộc Chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Đối với lĩnh vực cải cách hoàn thiện thể chế: NHNN đã trình Quốc hội thông qua Luật số 14/2022/QH15 về Phòng, chống rửa tiền ngày 15/11/2022; có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung Luật NHNN và Luật Bảo hiểm tiền gửi để báo cáo Chính phủ; đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu; trình Thống đốc ban hành 14 Thông tư…, qua đó góp phần củng cố hành lang pháp lý để điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả; khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất – kinh doanh; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn trong các giao dịch thanh toán.

Về cải cách TTHC, các điều kiện kinh doanh, TTHC, chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được rà soát thường xuyên để cắt giảm, đơn giản hóa. Năm 2022, NHNN đã xây dựng phương án đơn giản hóa 8 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất phân cấp 20 TTHC; Cơ chế một cửa của NHNN được tiếp tục hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. NHNN đã triển khai bộ nhận diện thương hiệu tại tất cả Bộ phận một cửa thuộc NHNN; Tổ chức số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa; Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công; Tiếp tục tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của NHNN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tổ chức nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quôc gia.

Về cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN; ban hành Thông tư 14/2022/TT-NHNN ngày 21/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng; triển khai xây dựng Thông tư về vị trí việc làm; hoàn thiện Quy chế quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp do NHNN quản lý.

Về công tác cải cách tài chính công, NHNN đã thực hiện các giải pháp điều hành nhằm quản lý chặt chẽ việc chi tiêu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi kinh phí được giao. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị gắn với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. NHNN đang tiếp tục xây dựng/phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến quản lý tài chính trong hoạt động ngân hàng.

Trong năm 2022, NHNN tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của NHNN, đẩy mạnh tin học hóa trong hoạt động điều hành, nghiệp vụ trên môi trường số, hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ của NHNN theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Ban hành và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh; xây dựng, triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch của ngành Ngân hàng thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, kết quả cải cách nội bộ và thực hiện quy chế làm việc của NHNN cũng đạt được những kết quả cụ thể. Trong bối cảnh nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng có nhiều thách thức, phức tạp, các đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động công việc và đã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị đã có hình thức kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc; kịp thời báo cáo Lãnh đạo NHNN các khó khăn, vướng mức phát sinh và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các đơn vị đã quan tâm hơn trong công tác phối hợp, tăng cường trao đổi trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xử lý công việc, hình thức xin ý kiến qua lại bằng văn bản có chiều hướng giảm. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy và tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị tiếp tục được coi trọng, góp phần duy trì đoàn kết nội bộ và tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, điều hành

Toàn cảnh

Kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải dành sự quan tâm thích đáng đến công tác cải cách TTHC nội bộ, công tác phối hợp, chủ động trong công việc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về CCHC, ý thức tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ, kỷ luật lao động, ý thức phối hợp giải quyết công việc. Mặt khác, cần chủ động hơn trong việc tham mưu, đề xuất công việc với Ban lãnh đạo NHNN tránh tình trạng xử lý công việc thụ động.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thống đốc yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thống nhất quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN về CCHC, xác định CCHC bao gồm các nhiệm vụ cải cách nội bộ là yêu cầu hết sức quan trọng, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, điều hành, đảm báo tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ cương trong điều hành giữa NHNN và TCTD. Trọng tâm trong năm 2023 là tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ.

Hai là, đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về tinh thần đẩy mạnh CCHC, ý thức tuân thủ các quy chế, quy định, kỷ luật lao động, ý thức phối hợp giải quyết công việc, trách nhiệm phận sự giải quyết công việc; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Ba là, chỉ đạo cụ thể hóa kế hoạch CCHC nội bộ tại đơn vị mình; bố trí nguồn lực hợp lý, quán triệt tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quyết liệt, nghiêm túc, đạt hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo NHNN.

Năm là, các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp trong xử lý công việc; tăng cường theo dõi, đôn đốc đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng công việc.

Sáu là, các nội dung báo cáo và đề xuất phải rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền, thể hiện rõ vấn đề cần xin ý kiến Lãnh đạo NHNN; cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để Lãnh đạo NHNN có cơ sở chỉ đạo, quyết định.

Bảy là, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định nội bộ của NHNN bao gồm: Quy chế về bí mật nhà nước, Quy chế văn thư lưu trữ; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế về kiểm soát TTHC; Quy định về cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, đặc biệt là Quy chế làm việc mới của NHNN (sắp ban hành); Quản lý và chấp hành nghiêm túc công tác quản lý tài liệu mật; Triển khai tốt công tác trật tự nội vụ…

Tám là, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác điều hành, thực hiện chế độ báo cáo và hoạt động giải quyết TTHC.

Chín là, tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của NHNN đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.

Phó Thống đốc cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Tiếp tục nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và giáo dục ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị mình; Chấp hành đúng quy chế, chính sách, quy định hiện hành về quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản khác của nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý tài chính với các đơn vị khác;

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN theo quy định của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí hành chính cho các đơn vị tạo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc chi tiêu tài chính, mua sắm, quản lý tài sản và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng nhằm cắt giảm các TTHC liên quan, rút ngắn thời gian triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO