Thứ 2, 17/05/2021
  • VN-Index: 1,271.74+5.38+0.42%
  • HN-Index: 295.94+1.21+0.41%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

TS. Huỳnh Thị Hương Thảo - ThS. Ngô Minh Phương - Diễn đàn tài chính tiền tệ - 20/04/2021 10:41
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nêu ra thực trạng thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tóm tắt: Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 254/QĐ-TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về chiến lược phát triển ngành Ngân hàng có nội dung liên quan đến đa dạng hóa thu nhập là từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Khi thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoài lãi thì ngân hàng sẽ sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ của mỗi ngân hàng, do vậy sẽ giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận tối đa cho ngân hàng. Mục tiêu của bài viết nêu ra thực trạng thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: thu nhập ngoài lãi, ngân hàng thương mại, hiệu quả tài chính

NON-INTEREST INCOME AND FINANCIAL EFFICIENCY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS

Abstract: In Decision No. 254/QD-TTg in 2012 on restructuring the system of credit institutions and Decision No. 986/QD-TTg in 2018 on development strategies of the banking industry, there are some points relating to income diversification, i.e.gradual transformation of banks’ business models in the direction of reducing dependence on credit activities and increasing income from non-credit services. When diversifying types of services, expanding non-credit activities, banks will effectively use technical facilities and staff of their own, thus reducing management costs and operating expenses while maximizing profits. The article shows the current status of non-interest income and financial performance of Vietnamese commercial banks, from which some suggestions are provided in order to diversify non-credit businesses to improve financial efficiency of Vietnamese commercial banks.

Key words: non-interest income, commercial bank, financial efficiency

1. Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại

Nguồn thu nhập của ngân hàng (NH) đến từ hai hoạt động cụ thể là nguồn thu từ lãi và nguồn thu ngoài lãi. Nguồn thu từ lãi gồm các khoản thu từ hoạt động cho vay của NH, đây là nguồn thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của NH. Theo Hoàng Ngọc Tiến và Võ Thị Hiền (2010) thì thu nhập ngoài lãi (TNNL) là các khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ; kinh doanh ngoại hối, vàng bạc, đá quý; kinh doanh chứng khoán và các hoạt động dịch vụ khác. Theo Stiroh (2004), TNNL là một thể loại không đồng nhất mà bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, do đó, TNNL được chia thành 4 thành phần chính: thu nhập ủy thác, phí dịch vụ, lệ phí và các khoản thu nhập khác.

Căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM), nguồn thu ngoài lãi bao gồm các khoản thu khác ngoài những khoản thu từ hoạt động tín dụng, cụ thể: thu nhập từ phí, hoa hồng hay các khoản từ hoạt động dịch vụ; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và vàng; thu nhập mua bán chứng khoán kinh doanh, mua bán chứng khoán đầu tư; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và thu nhập từ hoạt động khác. Theo Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh (2017) thì việc đo lường TNNL được tổng hợp từ 3 thành phần gồm thu nhập từ dịch vụ (TNDV), thu nhập từ hoạt động kinh doanh và đầu tư (TNKD), thu nhập khác (TNK), cụ thể:

Tỷ lệ TNNL = Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ + Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh, đầu tư + Tỷ lệ thu nhập thuần từ các hoạt động ngoài lãi khác.

Trong đó:

Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ = Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ/ Thu nhập thuần ngoài lãi và thu nhập thuần từ lãi.

Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh, đầu tư = Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh, đầu tư/ Thu nhập thuần ngoài lãi và thu nhập thuần từ lãi.

Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động ngoài lãi khác = Thu nhập thuần từ hoạt động ngoài lãi khác/ Thu nhập thuần ngoài lãi và thu nhập thuần từ lãi.

Mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoài lãi giúp cho NHTM tăng doanh thu và lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh ngoài lãi phát triển sẽ đẩy mạnh nguồn thu phí dịch vụ như: phí chuyển tiền, phí thanh toán séc, phí ủy thác và tư vấn, phí dịch vụ thẻ, phí quản lý tài khoản, phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và các loại thu nhập khác. Bên cạnh đó, với lợi thế phục vụ số đông khách hàng, các hoạt động phi tín dụng còn đóng vai trò bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác nên gián tiếp tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động này như thu hút việc duy trì tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức thông qua dịch vụ trả lương cán bộ, phát hành thẻ thanh toán. Như vậy, TNNL làm tăng thu nhập và từ đó làm tăng hiệu quả tài chính (HQTC) của NH, được thể hiện qua ba chỉ số ROA (return on assets - tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản), ROE (rerurn on equity - tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu) và NIM (net interest margin - tỷ lệ thu nhập lãi ròng trên tổng tài sản).

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu áp dụng phương pháp phân tích định tính qua tính toán các chỉ số thu nhập ngoài lãi và chỉ số tài chính của NH theo thời gian. Nguồn số liệu thu thập từ 30 NHTM giai đoạn 2008 - 2019 bao gồm các NH: ACB, ABBank, Agribank, Bac A Bank, BIDV, BaoVietBank, Eximbank, Kienlongbank, MSB, MB, NamAbank, NCB, HDBank, PGBank, OCB, Sacombank, SHB, Techcombank, VPBank, VietCapitalBank, VietinBank, VIB, Vietcombank, Saigonbank, SeABank, SCB, VietABank, PVcomBank, LienVietPostbank, TPbank.

3. Phân tích thực trạng thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính của các NHTM

3.1. Thu nhập ngoài lãi của các NHTM

Nhìn chung, nguồn thu dịch vụ của NH hiện nay vẫn chủ yếu đến từ phí thẻ thanh toán, phí thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế và các khoản phí liên quan đến ATM, Internet Banking, Mobile Banking… Tỷ trọng đóng góp của TNDV trong tổng TNNL của 30 NH khảo sát biến động qua các năm: từ 32,23% vào năm 2008, cao nhất là 64,54% vào năm 2011 và đạt tỷ lệ 42,59% vào năm 2019, chiếm tỷ trọng cao nhất so với TNKD và TNK. Xét về giá trị tuyệt đối, tổng TNDV các ngân hàng đạt hơn 40.682 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 31% so với năm 2018 và tăng gần 600% so với năm 2008.

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư có tỷ lệ đóng góp vào tổng TNNL đạt 28,18% năm 2008, tỷ lệ này giảm sâu vào năm 2011 đạt 4,31% trong giai đoạn  2009 - 2011, sau đó phục hồi dần và đạt tỷ lệ 22,72% trong năm 2019. Tổng TNKD năm 2019 đạt 24.703 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018, tăng 327% so với năm 2008. Tỷ trọng đóng góp của TNK trong tổng TNNL đạt 39,58% vào năm 2008, tỷ lệ này liên tục biến động qua các năm và đạt 34,69% vào năm 2019. Thu nhập hoạt động khác năm 2019 đạt 33.142 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018 và tăng 364% so với năm 2008.

Hình 1: Tỷ lệ TNDV, TNKD, TNK của 30 NHTM khảo sát

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của 30 NHTM khảo sát

Xét về cơ cấu thu nhập, đa số nguồn thu nhập hiện nay của NHTM vẫn đến từ hoạt động tín dụng, một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các hoạt động dịch vụ khác. Tỷ trọng đóng góp của thu nhập tín dụng trong tổng thu nhập của các NH biến động qua các năm: đạt tỷ lệ 73,61% vào năm 2008; có tỷ lệ thấp nhất trong giai đoạn khảo sát 2008 - 2019 là 70,73% vào năm 2009, cao nhất đạt 86,88% vào năm 2011, năm 2019 tỷ lệ này đạt 75,75%. Thu nhập lãi (TNL) năm 2019 đạt 298.377 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018 và tăng 493% so với năm 2008. Tuy nhiên, tăng trưởng thu nhập từ tín dụng trong tương lai sẽ chịu nhiều áp lực khi nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng phát triển, các doanh nghiệp có nhiều kênh huy động vốn hơn thay vì tín dụng NH, biên lợi nhuận từ tín dụng sẽ giảm đi.

Đối với mỗi NHTM, việc chuyển dịch cơ cấu thu nhập của NH phản ánh quá trình đa dạng hóa nguồn thu nhập, giúp NH giảm lệ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, giảm thiểu rủi ro hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh. Nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu thu nhập, các NH có cơ hội và động lực để cải tiến và không ngừng hoàn thiện từng bộ phận trong tổ chức của mình, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng. Trong giai đoạn khảo sát 2008 - 2019, tổng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng có tỷ lệ đóng góp vào tổng thu nhập đạt 26,39% trong năm 2008, tăng lên 29,27% vào năm 2009 và giảm về 13,12% trong năm 2011. Sau đó, tỷ lệ TNNL tăng đều qua các năm và đạt 24,25% vào năm 2019. Xét về giá trị tuyệt đối, tổng TNNL các NH đạt hơn 95.528 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 15% so với năm 2018 và tăng 429% so với năm 2008. Kết quả về TNNL đạt được là do các NHTM thực hiện quá trình tái cơ cấu lại danh mục tài sản và tăng thu từ dịch vụ hơn là tập trung vào hoạt động thu lãi như trước đây.

Hình 2: TNL và TNNL của 30 NHTM khảo sát

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của 30 NHTM khảo sát

3.2. Hiệu quả tài chính của các NHTM

Trong giai đoạn 2008 - 2019, chỉ số ROA bình quân cao nhất ở mức 1,25% vào năm 2009 và thấp nhất ở mức 0,58% năm 2015. Từ mức cao 1,25% năm 2009, chỉ số ROA giảm vào năm 2010 xuống 1,16%; chỉ số ROA biến động giảm liên tục từ 1,1% năm 2011 xuống 0,58% năm 2015 và tăng nhẹ trở lại từ năm 2016; đạt 1,09% năm 2019. Nhìn tổng thể, xu hướng chung chỉ số ROA của các NHTM là giảm qua các năm từ 2009 - 2015 và có xu hướng tăng nhẹ từ năm 2016 - 2019.

Tỷ lệ ROE đạt 14,38% năm 2008 và tăng lên 16,26% vào năm 2009. Từ năm 2009 - 2014 xu hướng chung ROE của các NHTM là giảm qua các năm. Trong giai đoạn 2009 - 2014, các NHTM thực hiện đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và xử lý nợ xấu theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên lợi nhuận của các NHTM có xu hướng giảm rõ rệt. Giai đoạn 2015 - 2019, ROE của các NHTM tăng trở lại và đạt 16,65% năm 2019. Quyết định số 1058/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” đã giúp các NHTM định hướng các hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận.

Bảng 1: Hiệu quả tài chính của các NHTM Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của 30 NHTM khảo sát

Tỷ lệ NIM trung bình trong giai đoạn 2018 - 2019 của các NHTM đạt 2,85%. Tỷ lệ NIM bình quân cao nhất ở mức 3,63% vào năm 2011 và thấp nhất ở mức 2,54% năm 2014. Nhìn tổng thể, xu hướng chung tỷ lệ NIM của các NHTM là giảm qua các năm từ 2011 - 2014 và tăng nhẹ trong giai đoạn 2015 - 2019. Tỷ lệ NIM năm 2019 đạt được 3,01%, cao nhất trong giai đoạn 2013 - 2019.

3.3. Thu nhập ngoài lãi làm tăng hiệu quả tài chính của các NHTM

Thu nhập của một NHTM chủ yếu bao gồm các cấu phần chính sau: thu nhập từ lãi, thu từ hoạt động dịch vụ khi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, ủy thác, tư vấn, quản lý tài sản …, thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại tệ, các khoản thu nhập bất thường khác. Xu hướng NH hiện đại sẽ là NH trong kỷ nguyên số hóa, kết hợp với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng các dịch vụ NH. Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, xác định rõ mục tiêu: “Phấn đấu đến cuối năm 2025, tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM lên khoảng 16 - 17%”.

Hình 3: TNNL, ROA, ROE, NIM của 30 NHTM khảo sát

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của 30 NHTM khảo sát

Trong giai đoạn 2008 - 2014, hiệu quả tài chính của các NHTM có xu hướng giảm do ảnh hưởng của tình hình nợ xấu nên các NH gia tăng trích lập chi phí dự phòng, các chi phí quản lý và chi phí hoạt động lớn, các chi phí khác phát sinh như chi phí nguồn nhân lực, chi phí mở rộng mạng lưới chi nhánh NH. Từ năm 2014 trở đi, nợ xấu có xu hướng giảm và ROA, ROE, NIM của NHTM cũng được cải thiện và có xu hướng tăng nhẹ. Tỷ trọng TNNL thấp nhất vào năm 2011 nhưng sau đó có xu hướng tăng dần, theo cùng hướng gia tăng ROA, ROE, NIM của các NHTM.

 4. Kết luận và kiến nghị

Tại các NHTM, ngoài nguồn thu nhập từ hoạt động truyền thống như hoạt động tín dụng, hoạt động phi truyền thống còn mang lại cho các NH nguồn thu nhập đáng kể như phí dịch vụ, hoa hồng, phí bảo hiểm hay lãi kinh doanh chứng khoán. Lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng góp phần không nhỏ vào tổng thu nhập hoạt động của NH trong điều kiện các hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, phát triển dịch vụ ngoài lãi là hướng đi hiệu quả để thay đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh của NH. Với kết quả phân tích trên, một số đề xuất nêu ra nhằm đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoài lãi nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại các NHTM như sau:

- Phát triển, mở rộng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: Do liên tục phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM trong nước và nước ngoài, với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và với những tiến bộ trong công nghệ nên phát triển sản phẩm mới là cần thiết trong hoạt động của các NH. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, dịch vụ NH bán lẻ… tạo sự khác biệt hóa trong cạnh tranh. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm dịch vụ mới thì nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống là vô cùng cần thiết vì đây là mảng mang lại lợi nhuận chủ yếu và ổn định cho NHTM.

- Có chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoài lãi cụ thể: Mặc dù đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoài lãi mang lại kết quả tích cực cho hoạt động NH nhưng cho vay và huy động vốn vẫn là hoạt động chính của NH. Các NH cần xây dựng một tỷ trọng thu nhập ngoài lãi hợp lý trong tổng thu nhập theo xu hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động truyền thống. Trong thu nhập ngoài lãi, NH cũng nên có tỷ trọng cho từng loại như thu nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán... để có những biện pháp đẩy mạnh phù hợp.

- Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ: Do dịch vụ ngoài lãi hiện đại có sử dụng các công nghệ cao, nên đòi hỏi người cung cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết và làm chủ công nghệ. Nguồn nhân lực chất lượng cao giúp ứng dụng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn, nâng cao mức độ hài lòng và sự thỏa mãn của khách hàng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành và kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Công tác này phải thường xuyên được nâng lên ngang tầm với trình độ hiện đại của công nghệ.

- Áp dụng công nghệ hiện đại: Hiện nay, xu hướng số hóa trong hoạt động NH đang phát triển rất mạnh. Việc phát triển công nghệ sẽ giúp NH dễ dàng trong việc phát triển sản phẩm mới cũng như nâng cấp các sản phẩm hiện có. Đầu tư công nghệ hiện đại sẽ giúp NH đưa sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng hơn và cắt giảm chi phí hoạt động từ chi phí lương và mặt bằng.

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển thương hiệu: Việc mở rộng các điểm giao dịch, hệ thống ATM, POS, dịch vụ 24/24,… cùng với việc xây dựng thương hiệu giúp NH tăng khả năng cạnh tranh. NH có mạng lưới kinh doanh rộng sẽ dễ dàng cung ứng dịch vụ đến khách hàng hơn nhưng đòi hỏi NH phải chấp nhận chi phí cao cho chính sách này. Hiện nay, NH có kênh phân phối mới vừa tiện lợi, thông minh và giảm chi phí là ngân hàng điện tử vừa mang lại lợi ích cho khách hàng, vừa đáp ứng được nhu cầu muốn đa dạng hóa thu nhập của NH.

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo thường niên giai đoạn 2008 - 2019 của các NHTM nghiên cứu.

2. Chính phủ, 2012. Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, Hà Nội.

3. Chính phủ, 2018. Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Hà Nội.

4. Hoàng Ngọc Tiến và Võ Thị Hiền (2010), Trao đổi về phương pháp tính tỷ lệ thu nhập ngoài tín dụng của ngân hàng thương mại, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 48, 36-39.

5. Lê Long Hậu và Phạm Xuân Quỳnh (2017), Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016, Tạp chí Ngân hàng, 9, 13-17.

6. Stiroh, J. K. (2004), Diversification in banking: Is noninterest income the answer?, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (5), 853-882.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 22 năm 2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn COVID, nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngân hàng Tôi yêu”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” năm 2021 - một sự kiện thiết thực và ý nghĩa - nhằm chào mừng 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam đã chính thức khép lại thành công được hơn 1 tuần. Cuộc thi đã để lại nhiều dư âm và những ấn tượng đẹp.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Doanh nghiệp Nhật làm dự án điện gió nghìn tỷ ở Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Hitachi SE, thuộc Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) mua 35,1% cổ phần Nhà máy điện gió Trung Nam của Tập đoàn Trungnam.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ngân hàng TMCP Nam Á tăng vốn điều lệ lên hơn 4.564 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Agribank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/5/2021, Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/5/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

SCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng từ ngày 15/5/2021 thay cho ông Jeremy Chen.

Standard Chartered Việt Nam nhận giải thưởng 2 giải thưởng quan trọng từ The Asset

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được vinh danh Ngân hàng quản lý dòng tiền tốt nhất và Ngân hàng đối tác về các giải pháp thanh toán điện từ tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ Giải thưởng Triple A năm 2021 của Tạp chí The Asset. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng được trao tặng danh hiệu Ngân hàng đối tác về các giải pháp thanh toán điện tử tốt nhất.

VNPAY-QR “tấm chắn” thanh toán an toàn trong dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì sử dụng tiền mặt, nhiều khách hàng đã lựa chọn “tấm chắn” VNPAY-QR đảm bảo an toàn khi đi mua sắm trong dịch Covid-19.

BIC chi trả hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Kon Tum

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Chi nhánh BIDV Kon Tum) vừa tổ chức gặp gỡ và trao hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại Kon Tum.

Đà tăng của lãi suất liên ngân hàng chậm lại

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 09:58 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi biến động mạnh trong vài tuần gần đây, đà tăng của lãi suất bình quân bằng đồng VND trên thị trường liên ngân hàng đã chậm lại trong tuần từ ngày 10 – 14/5/2021, với mức tăng từ 0,02 – 0,09 điểm % tùy từng kỳ hạn.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tin hội viên - P.V - 09:17 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3304/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ngân hàng TMCP Nam Á tăng vốn điều lệ lên hơn 4.564 tỷ đồng

Tin hội viên - P.V - 08:43 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Phiên họp toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

Hoạt động ngân hàng - P.V - 08:30 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Phiên họp trực tuyến toàn thể Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Agribank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền Trang - 08:25 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/5/2021, Agribank thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, áp dụng đồng loạt tại 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và cả các kênh ngân hàng điện tử của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Tặng bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19

Sống đẹp - A.Đ - 08:22 17/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số tập thể và các nhân thuộc Thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong tiến trình áp dụng Basel II

Vấn đề - Nhận định - Hiền Anh - 11:17 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết này đề cập tới khía cạnh vai trò của cơ chế bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cũng như tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong quá trình tiến hành áp dụng Basel II.

Hà Nội mạnh tay xử lý chủ đầu tư chung cư vi phạm PCCC

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 08:30 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chủ đầu tư cố tình vi phạm các quy định về PCCC, chây ỳ không khắc phục các tồn tại, về PCCC có thể bị xem xét xử lý hình sự, đồng thời ngừng cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm.

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

Tin tức - A.Đ - 08:00 16/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn COVID, nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh.

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

Tin hội viên - P.V - 11:25 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/5/2021, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

SCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 11:18 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng từ ngày 15/5/2021 thay cho ông Jeremy Chen.

WB dự báo giá dầu, vàng tăng mạnh trong năm 2021

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 10:12 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt hàng hóa trọng yếu như dầu, kim loại quý, nông sản… được dự báo tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Riêng giá dầu có thể đạt mốc 60 USD/thùng vào năm 2022.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong bối cảnh dịch bệnh

Tin tức - Hoàng Phương - 10:09 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Doanh nghiệp Nhật làm dự án điện gió nghìn tỷ ở Việt Nam

Doanh nghiệp - M.H - 10:04 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Hitachi SE, thuộc Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) mua 35,1% cổ phần Nhà máy điện gió Trung Nam của Tập đoàn Trungnam.

Cục Hàng không yêu cầu hoàn trả phí dịch vụ cho khách hủy vé

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 09:02 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc hoàn trả giá dịch vụ phục vụ và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy vé máy bay.

Thành phố thông minh cần góc nhìn trong nước và hợp tác quốc tế

Công nghệ - Phạm Hồng Phong* - 08:30 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự gia tăng phát triển những sáng tạo công nghệ số khắp Đông Nam Á nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 là minh chứng cho cam kết không ngừng của khu vực trong việc xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng và ứng dụng “thông minh”.

4 tháng đầu năm, thu đầu thô giảm 34% so với cùng kỳ 2020

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 08:15 15/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách. Theo đó, lũy kế thu 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán.

Bộ Tài chính bác đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 17:14 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô đăng ký mới nhưng Bộ Tài chính cho rằng cần thực hiện theo quy định hiện hành.

VNDIRECT triển khai gói phí trả trước giao dịch chứng khoán

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 17:12 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty chứng khoán VNDIRECT vừa ra mắt gói phí trả trước giao dịch chứng khoán TOMATO 30.

Mở rộng hành lang kết nối thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 15:41 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến đặc biệt dành cho các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh.

1.000 thùng sữa đã được nhà máy của Vinamilk tại Campuchia tặng người dân đang cách ly tại "Vùng đỏ"

Doanh nghiệp - T.H - 15:24 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào đầu tháng 5/2021, Angkormilk - công ty con của Vinamilk tại Campuchia - đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp người dân, đặc biệt là trẻ em có thêm các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết để góp phần nâng cao sức khỏe, sức đề kháng trong bệnh dịch.

Doanh số giao dịch bình quân liên ngân hàng tăng mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 10:04 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê về thị trường ngoại tệ và thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 4-7/5/2021 vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho biết, doanh số giao dịch bình quân bằng đồng VND và USD trong kỳ tăng mạnh so với kỳ thống kê trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức - H.Phương - 09:23 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Thủ tướng với một địa phương trên cương vị mới, nhằm giải quyết một số vấn đề trọng tâm, cấp bách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lớn để Thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

Thoái vốn 12 doanh nghiệp, Nhà nước thu về 2.165 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 09:14 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện chương trình công tác tháng 4/2021, Nhà nước đã thực hiện thoái vốn tại 12 doanh nghiệp thu về cho ngân sách 2.165,4 tỷ đồng.

Tập đoàn Phenikaa xếp vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng FAST 500 năm 2021

Doanh nghiệp - T.H - 09:13 14/05/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa) được xếp hạng ở vị trí thứ 25/500, qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế top đầu về hiệu quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng tại Việt Nam trong những năm vừa qua.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO