Thứ 3, 18/01/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phát huy văn hóa công sở tại các ngân hàng hiện nay

PGS, TS. Trần Mai Ước - Nghiên cứu - Trao đổi - 22/08/2021 10:39
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn hóa với sự phát triển của các ngân hàng có mối quan hệ với nhau trong quá trình phát triển. Từ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống, bài viết đi vào phân tích và làm rõ những điểm vận dụng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống đối với phát huy văn hóa công sở tại các ngân hàng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam và thế giới. Trong di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta có nhiều nội dung quan trọng, mang giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, một trong số đó chính là tư tưởng, quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống. Bối cảnh hiện nay, hội nhập, đổi mới, toàn cầu hóa, tác động của cách mạng khoa học công nghệ, sự biến đổi của đời sống xã hội... đã làm cho văn hóa có sự thay đổi về nội dung và hình thức thể hiện. Do vậy, việc ghi nhớ và vận dụng tư tưởng của Bác về văn hóa đời sống, từ đó vận dụng nó vào việc phát huy văn hóa công sở tại các ngân hàng hiện nay ở Việt Nam vẫn là việc làm có ý nghĩa.

1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống

Văn hóa đời sống trong tư tưởng Hồ Chí Minh là cách thức và phương pháp hoạt động, sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội Việt Nam để phục vụ cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Để xây dựng văn hóa đời sống thì việc xây dựng cho được một lối sống mới, lối sống phù hợp là một việc làm rất quan trọng. Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, việc xây dựng đời sống mới đòi hỏi phải “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”[1]. Theo Hồ Chí Minh đó là năm cách phải sửa đổi đối với mỗi người cũng như đối với tập thể, cộng đồng. Theo ngôn ngữ thường dùng hiện nay, thì đây là phong cách sống và phong cách làm việc và gọi chung là đời sống mới.

Xây dựng đời sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là “làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”[2]. Xây dựng đời sống mới phải thay đổi toàn bộ cách ăn, cách ở, cách mặc, cách làm việc, cách đi lại. Xây dựng lối sống đối với mỗi người tức là xây dựng cho mình phong cách sống và phong cách làm việc. Đó là phải có phong cách khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, biết quý trọng thời gian, ít lòng ham muốn về vật chất, về chức - quyền – danh - lợi. Trong mối quan hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em thì cần cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu tình yêu thương quý mến đối với con người, trân trọng con người; đối với mình thì chặt chẽ, đối với người thì khoan dung độ lượng.

Không chỉ là người có tư tưởng về xây dựng đời sống mới, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương sáng về phong cách sống khiêm tốn, giản dị, rất chừng mực, ngăn nắp. Là Chủ tịch nước mà Người vẫn ở nhà sàn gỗ đơn sơ, quần áo vải. Người cho rằng, “cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ xa xỉ, lòe loẹt”[3]. Người không phủ nhận nhu cầu thích đáng của mỗi người trong việc cải thiện và nâng cao các điều kiện sinh hoạt ăn, mặc, ở của mình ngày càng tốt hơn, mà chỉ rõ rằng: Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc dân ta còn thiếu thốn mà người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phong cách làm việc bao gồm, tác phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa học. Ba loại tác phong đó có nội dung rất cụ thể, phong phú, có mối quan hệ mật thiết với nhau. Những tác phong ấy được thể hiện ra khi mỗi người hoàn thành được nhiệm vụ được giao, nhất là những người ở cương vị quản lý, lãnh đạo. Xây dựng phong cách làm việc là rất cần thiết không chỉ là trước kia, mà ngày nay xây dựng tác phong làm việc càng trở nên cấp thiết hơn. Thực hành đời sống mới, tức là mỗi người tự quản lấy lối sống của mình theo chuẩn mực tiên tiến của xã hội, mà cốt lõi là nhân sinh quan, thế giới quan cách mạng và tiến bộ. Đời sống mới còn thể hiện ở lối ứng xử giữa người với người, con người với tự nhiên, nhận thức của con người với hiện thực khách quan... đời sống mới không phải là những gì cao siêu, xa lạ, ngược lại bắt nguồn từ muôn ngàn hoạt động đời thường của mỗi cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội, hợp tác xã... Đó là một công việc phải thực hiện hàng ngày, từng giờ trong một quá trình lâu dài, kết hợp với việc tiếp thu những yếu tố tốt đẹp trong lối sống của thời đại. Thực hành đời sống mới là một công việc lâu dài mà mở đầu bằng việc giải thích, tuyên truyền cho nhân dân hiểu hết giá trị của đời sống mới. Nhưng quan trọng phải có những người làm gương, trước hết là người lãnh đạo, quản lý, những người tuyên truyền xây dựng đời sống mới  phải miệng nói tay làm, phải nêu gương trước. Hơn nữa còn phải xây dựng cho được những tập thể kiểu mẫu để noi theo.

2. Những điểm vận dụng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống đối với phát huy văn hóa công sở tại các ngân hàng hiện nay

Văn hóa công sở được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực ứng xử giữa người đại diện cho cơ quan hành chính nhà nước với công dân và giữa cán bộ công chức với nhau, nhằm phát huy tối đa năng lực để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động công vụ. Khi văn hóa công sở của cán bộ công chức được nâng cao thì nấc thang văn hóa ứng xử của công dân đến công sở làm việc chắc chắn cũng sẽ được nâng cao. Văn hóa công sở còn là biểu hiện nổi bật của một xã hội văn minh, mọi hoạt động công vụ đều có nền nếp, kỷ cương; mỗi người công chức đều thấy rõ trách nhiệm của mình và luôn tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành tốt phần việc được giao. Do vậy, nếu xét về bản chất thì chúng ta có thể hiểu văn hóa công sở xuất phát từ chính vai trò của công sở trong đời sống xã hội và trong hoạt động của bản thân bộ máy hành chính.

Đối với các ngân hàng, việc phát triển văn hóa công sở sẽ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các ngân hàng trong việc triển khai các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của từng ngân hàng có liên quan đến: Huy động vốn; Cho vay; Kinh doanh ngoại hối; Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác; Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại; Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản thanh, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân; Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng… cũng như thực hiện chức năng xã hội của các ngân hàng. Về cơ bản, vai trò đó được thể hiện qua một số điểm như sau: 

- Môi trường văn hóa công sở tại các ngân hàng tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của cán bộ, viên chức, người lao động cũng như khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

- Tạo được sự thống nhất và tình đoàn kết, chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động cũng như các khách hàng và đối tác đến làm việc với ngân hàng. Điều này bắt buộc các cán bộ, viên chức, người lao động phải quan tâm đến hiệu quả công việc chung của ngân hàng, giúp cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại những biểu hiện thiếu văn hóa như: tham ô, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, cơ hội.

- Nâng cao tính tự giác của cán bộ, viên chức, người lao động cũng như khách hàng và đối tác trong quá trình triển khai thực hiện công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng.

- Do có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài nhà trường, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong một chừng mực nào đó, văn hóa công sở sẽ giúp cho các ngân hàng tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên. Hướng cán bộ, viên chức, người lao động trong ngân hàng đến một giá trị chung vì lợi ích của khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Cần nhấn mạnh rằng, với nội hàm liên quan đến tổng hợp của hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần, văn hóa công sở sẽ có các đặc trưng liên quan đến: tính hệ thống; tính giá trị; tính nhân sinh; tính lịch sử. Xét từ các đặc trưng cốt lõi nêu trên, xây dựng văn hóa công sở của các ngân hàng cần tập trung vào các bản chất: Đề cao tính độc lập và tự quản, tự chịu trách nhiệm của cá nhân để cá nhân có thể thực hiện sự sáng tạo; Có các quy chế, điều lệ, nội quy, qui định cụ thể để kiểm soát hành vi của các cá nhân trong toàn trường; Sự hỗ trợ của cấp trên và phối hợp cấp dưới trong việc thực hiện các công việc chung của nhà trường; Có sự thống nhất về mục tiêu và lợi ích của cá nhân với mục tiêu lợi ích của nhà trường; Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; Khả năng chịu đựng các xung đột nội bộ và xung đột với bên ngoài.

Văn hoá công sở tại các ngân hàng hiện nay còn một số điểm “nghẽn” cần khắc phục để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và chiến lược phát triển của bản thân mỗi ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay cũng như sự tác động và ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể:

Một là, thái độ trong quá trình làm việc tại các ngân hàng. Thực trạng văn hóa công sở tại các ngân hàng liên quan đến thái độ làm việc, cách làm việc vẫn còn chưa bắt kịp với đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng, đối tác cũng như của xã hội. Vẫn còn tình trạng thiếu sự chủ động, nghiêm túc trong giờ làm và trong mọi công việc được phân công.

Hai là, hành vi ứng xử với khách hàng, đối tác và các cá nhân, đơn vị đến liên hệ công tác ở một số chi bộ ngân hàng vẫn chưa thể hiện phong cách giao dịch chuyên nghiệp, thân thiện; chưa thể hiện rõ tác phong nhanh nhẹn, chu đáo, thái độ niềm nở, tận tình, tạo ấn tượng tích cực. Các nguyên tắc ứng xử với khách hàng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, các ngân hàng vẫn chưa được đồng loạt thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ với nhiều hình thức khác nhau. 

Ba là, trách nhiệm đối với công việc được phân công. Còn tồn tại một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động trong ngân hàng chưa nghiêm túc trong việc hoàn thành đúng thời hạn công việc được phân công. Quá trình triển khai thực hiện, do thiếu sự sâu sát, kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng bổ sung, chỉnh sửa, phát sinh thêm hạng mục…. làm ảnh hưởng đến công tác chung của ngân hàng, của khách hàng và đối tác. Chưa kể, nhân viên, chuyên viên một số đơn vị cách xa “mặt trời”, thiếu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo đã dùng thời gian của cơ quan phục vụ cho công tác cá nhân; trang thiết bị phục vụ cho công việc chung trở thành phương tiện để giải trí ngay tại cơ quan. (Sử dụng máy tính có nối mạng hoặc điện thoại cá nhân phục vụ cho việc riêng như: facebook, đọc báo, chơi games online, săn tin vàng và chứng khoán…)

Nguyên nhân của thực trạng trên thì có rất nhiều, nhưng có thể nói rằng một trong những nguyên nhân cơ bản nhất đó chính là do nhận thức và ý thức về thái độ văn hóa công sở của một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động tại các ngân hàng chưa cao. Vẫn còn tình trạng chủ nghĩa cá nhân, lãng phí của công trong một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, vẫn còn những tác động từ thói quen của cơ chế xin cho, bao cấp, từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chưa thực hiện thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp trên chưa thành nề nếp.

3. Lời kết

Trong một thế giới đầy biến động, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và tình hình trật tự thế giới càng biến đổi như hiện nay, chúng ta lại càng phải nhìn nhận đúng vai trò của văn hóa nói chung trong đó có giá trị văn hóa đời sống theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cả xã hội đang ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống cần được chú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc để góp phần quan trọng giúp các ngân hàng hoàn thành tốt các kế hoạch và mục tiêu của chính sách tiền tệ, triển khai tích cực và có hiệu quả các đề án cải cách và đổi mới hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện và thực thi mạnh mẽ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 2. Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 3. Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 4. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
 5. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
 6. Trần Mai Ước (2011), Phát triển văn hóa đô thị thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập, Tạp chí Đại học Sài Gòn, Số 07.

[1] Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 95

[2] Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 323

[3] Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 99


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 7% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc năm 2021, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 7% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ ra mắt giao diện mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chính thức khai trương hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và tòa soạn hội tụ.

Khai mạc Phiên họp Thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/01/2022.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các vụ, cục chức năng của NHNN đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN đóng trên địa bàn.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Một năm vượt đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký (HHNH), đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ (Ngân hàng Nhà nước) cùng các cán bộ, nhân viên và người lao động của HHNH.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

UBGROUP cho nhân viên nghỉ Tết sớm để hoàn thành cách ly trước Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Cán bộ nhân viên ở xa được về quê sớm hơn lịch nghỉ tết của Công ty, để hoàn thành cách ly theo yêu cầu của địa phương trước Tết, đảm bảo được đón Tết cùng gia đình vui vẻ, an toàn. Nếu CBNV bắt buộc phải Test Covid trước khi về nhà, công ty sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm…” - trích “Thư ngỏ” của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) về việc cho CBNV nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 sớm để hoàn thành cách ly.

Năm 2021, Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower lợi nhuận sau thuế vượt 45% kế hoạch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower (mã chứng khoán POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

SHB liên tiếp được vinh danh các giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại lễ trao giải VNR500, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam lần thứ 3. Mới đây, SHB cũng vừa được tạp chí quốc tế uy tín Global Finance bình chọn là “Ngân hàng SME Tốt nhất Việt Nam” năm 2021-2022. Việc liên tiếp giành các giải thưởng Quốc tế và trong nước đã khẳng định vị thế, quy mô, năng lực tài chính vững mạnh của SHB bên cạnh những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Vinamilk khẳng định thế mạnh quản trị và phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021 với nhiều biến động, nhưng cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn của ngành sữa Việt Nam với các thành tích nổi bật của các doanh nghiệp lớn. Vượt qua “bão COVID-19”, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhiều bảng xếp hạng lớn của ngành sữa thế giới cũng như được ghi nhận với nhiều giải thưởng lớn về nhiều khía cạnh, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Sacombank vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2022, Sacombank vinh dự vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021 trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet tổ chức.

MSB công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2021 gấp đôi so với năm trước, tổng tài sản tăng hơn 15%, tín dụng tăng trưởng 22%, trong khi nợ xấu chỉ còn 1,15%.

Tết An Bình 2022: “Gieo mầm xanh hy vọng”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/1/2021, hành trình Tết An Bình 2022 với chủ đề “Gieo mầm xanh hy vọng” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức đã trao tặng 25.000 cây xanh cho người dân và Chính quyền xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đồng thời trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 450 triệu đồng cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ trong dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Sông Đà (SJG) dự kiến thu về 4.254 tỷ đồng trong thương vụ thoái vốn tại Sudico (SJS)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Sông Đà, mã chứng khoán SJG – sàn HOSE) vừa thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán SJS – sàn HOSE) với mức giá khởi điểm 101.900.

UBGROUP cho nhân viên nghỉ Tết sớm để hoàn thành cách ly trước Tết

Tin hội viên - H.Q - 20:37 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Cán bộ nhân viên ở xa được về quê sớm hơn lịch nghỉ tết của Công ty, để hoàn thành cách ly theo yêu cầu của địa phương trước Tết, đảm bảo được đón Tết cùng gia đình vui vẻ, an toàn. Nếu CBNV bắt buộc phải Test Covid trước khi về nhà, công ty sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm…” - trích “Thư ngỏ” của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) về việc cho CBNV nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 sớm để hoàn thành cách ly.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo điện tử Chính phủ ra mắt giao diện mới

Kết nối - V.Hiệu - 17:51 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chính thức khai trương hệ thống giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và tòa soạn hội tụ.

Quốc hội ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức - Thanh Hải - 17:39 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại An Giang

Tin tức - Quang Vũ - Công Mạo - 17:02 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 18/1, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình là đại diện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Phiên họp Thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức - Thanh Hải - 15:37 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 18/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/01/2022.

Nhìn lại một số nét nổi bật trên thị trường chứng khoán năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 15:26 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ giới thiệu dưới đây một số thông tin tổng hợp nổi bật.

2 cách xem, thêm lịch âm trên iPhone, iPad

Công nghệ - M.H - 14:27 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều người ít người biết rằng, ngay trên iPhone cũng có cách giúp hiển thị lịch âm song song với lịch dương sẵn có mà không phải tải thêm một ứng dụng thứ 3

BV Land (BVL) báo lãi năm 2021 tăng 5,9 lần so với năm 2020

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 14:19 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần BV Land (mã chứng khoán BVL - sàn UPCoM) công bố kết quả kinh doanh 2021 tăng trưởng ấn tượng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:19 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các vụ, cục chức năng của NHNN đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN đóng trên địa bàn.

Tỷ giá được dự báo tiếp tục ổn định trong năm 2022

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:08 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với cán cân thương mại thặng dư, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất lịch sử, trong khi nền kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, giới chuyên môn dự báo, đồng VND vẫn sẽ có diễn biến ổn định và biến động trong biên độ +/- 2% trong năm 2022.

Năm 2021, Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower lợi nhuận sau thuế vượt 45% kế hoạch

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower (mã chứng khoán POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:07 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Tín dụng ngoại tệ chỉ chiếm 7% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:04 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc năm 2021, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 7% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Số thương vụ đầu tư vào công nghệ đạt mức cao nhất trong 5 năm

Công nghệ - Hoàng Giang - 08:55 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Báo cáo Toàn cảnh đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2021 vừa được công bố, hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam đã nhanh chóng trở lại sau một năm đầy sóng gió. Số lượng giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đạt 108 thương vụ.

Nhóm đối tượng sản xuất tiền giả lĩnh án

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 08:32 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một nhóm đối tượng tự sản xuất tiền giả sau đó thuê người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng bị phát hiện…

SHB liên tiếp được vinh danh các giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước

Tin hội viên - Minh Ngọc - 07:49 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại lễ trao giải VNR500, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam lần thứ 3. Mới đây, SHB cũng vừa được tạp chí quốc tế uy tín Global Finance bình chọn là “Ngân hàng SME Tốt nhất Việt Nam” năm 2021-2022. Việc liên tiếp giành các giải thưởng Quốc tế và trong nước đã khẳng định vị thế, quy mô, năng lực tài chính vững mạnh của SHB bên cạnh những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trung An (TAR) đặt tham vọng lãi khủng 600 tỷ đồng trong năm 2022

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 07:45 18/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - HĐQT CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR - sàn HNX) vừa mới thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 vượt xa so với kế hoạch năm 2021.

Bất động sản An Gia (AGG) dự kiến phát hành gần 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 20:50 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG – sàn HOSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng 39%

Thị trường - Minh Hoàng - 19:49 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi giá căn hộ chung cư tại thị trường TP. Hồ Chí Minh trung bình tăng 9% theo quý và 15,3% theo năm thì tại thị trường Hà Nội tăng đáng kể tới 20% theo quý và 39% theo năm.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Một năm vượt đại dịch COVID-19

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Minh Ngọc - Tạ Dũng - 19:13 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 17/1/2022, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký (HHNH), đại diện Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ (Ngân hàng Nhà nước) cùng các cán bộ, nhân viên và người lao động của HHNH.

Vinamilk khẳng định thế mạnh quản trị và phát triển bền vững

Doanh nghiệp - P.V - 16:42 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021 với nhiều biến động, nhưng cũng là một năm để lại nhiều dấu ấn của ngành sữa Việt Nam với các thành tích nổi bật của các doanh nghiệp lớn. Vượt qua “bão COVID-19”, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhiều bảng xếp hạng lớn của ngành sữa thế giới cũng như được ghi nhận với nhiều giải thưởng lớn về nhiều khía cạnh, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

GO STOCK 2022: Sự trái chiều trong kỳ vọng - khi "người khổng lồ" rút chân khỏi thị trường hưng phấn

Kết nối - Quỳnh Lê - 15:39 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/1/2022, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên (SSC) trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo Go Stock 2022 với sự góp mặt của 4 diễn giả, các khách mời và hơn 2.900 sinh viên đăng ký tham dự trên khắp cả nước.

Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi lớn cho khách hàng mua bảo hiểm qua Ngân hàng ACB

Sản phẩm, dịch vụ - Song Anh - 15:28 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) triển khai chuỗi chương trình khuyến mại “12 chương mới, 365 cơ hội vàng” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng gần 26 tỷ đồng.

Quy định mới về chống 'spam' tin nhắn quảng cáo

Công nghệ - M.H - 15:07 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 01 số thuê bao. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Sacombank vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021

Tin hội viên - Minh Ngọc - 14:41 17/01/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2022, Sacombank vinh dự vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2021 trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2021 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet tổ chức.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
 • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
 • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
 • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
 • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
 • ISSN 1859-2805
 • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO