Bảo đảm Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao nhất

Thanh Hải| 13/02/2023 16:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau khai mạc Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2)".

Toàn cảnh phiên họp

Kiến nghị làm rõ nguyên tắc phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công thuộc Chương trình và một số nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển; tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176 nghìn tỷ đồng với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến nay, quá trình rà soát, hoàn thiện danh mục, mức vốn dự kiến cho các dự án được thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng, tuân thủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu, cơ cấu vốn theo ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tổng hợp kết quả rà soát có một số thay đổi về danh mục so với thời điểm báo cáo Quốc hội tháng 01/2022 như sau:

Một là, gộp dự án để giảm bớt đầu mối quản lý dự án, không chia nhỏ theo địa danh, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh tên dự án để bảo đảm phù hợp địa danh, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, khả năng thực hiện dự án… những thay đổi này không làm thay đổi mục tiêu, đối tượng, địa phương và mức vốn dự kiến theo lĩnh vực đầu tư đã được Quốc hội quyết định;

Hai là, đối với lĩnh vực y tế: Danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án đề xuất tại thời điểm xây dựng danh mục báo cáo Quốc hội trong báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022 của Chính phủ mới xác định được các địa phương, các tuyến y tế cơ sở và y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện, viện cấp trung ương cần đầu tư. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá kỹ thực trạng để đề xuất lại danh mục dự án, phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng đơn vị và khả năng cân đối vốn.

Ngoài 169 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo vốn nhưng chưa được phân bổ nêu trên, trong tổng số 94 dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn của Chương trình, Bộ Giao thông vận tải và 10 địa phương đề xuất điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 04 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chuyển tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần thuộc 04 dự án nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải và 10 địa phương đã thống nhất và đề xuất Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của Chương trình cho từng dự án thành phần của 04 dự án cao tốc được phân cấp.

Do đó, căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thứ nhất, thông qua nguyên tắc, tiêu chí về phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại mục 4 nêu trên.

Thứ hai, cho ý kiến về 129 dự án thuộc Chương trình với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn.

Thứ ba, cho ý kiến điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 4 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp. Trên cơ sở đó, 10 địa phương thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của Chương trình năm 2023 cho từng dự án thành phần do mình quản lý.

Cơ bản nhất trí với các đề xuất của Chính phủ

Báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, cần giữ nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án (đợt 2) theo đúng quy định tại Nghị quyết 43.

Qua rà soát, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, một số số liệu cụ thể tại Tờ trình 489/TTr-CP, ngày 17/12/2022 có thay đổi, chưa thống nhất với Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ (Tờ trình 268) và Thông báo kết luận số 1402/TB-TTKQH của UBTVQH tại phiên họp bất thường ngày 29/8/2022. Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo báo cáo, giải trình về các số liệu cụ thể này và bảo đảm tính chính xác khi trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ trình UBTVQH danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình; làm rõ các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện Nghị quyết 43 và khả năng phân bổ triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2023 theo yêu cầu của Nghị quyết 43.

Qua rà soát, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đối với danh mục dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị rà soát kỹ về thời hạn hoàn thành các dự án; đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự án đúng thời hạn theo Nghị quyết 43; đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách địa phương, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng cam kết; có chế tài xử lý đối với địa phương không thực hiện đúng cam kết, không bố trí đủ vốn để các dự án hoàn thành trong năm 2023 để đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết 43.

Đối với số vốn còn lại chưa đủ thủ tục đầu tư, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước ngày 31/3/2023 theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Hết thời hạn trên, số vốn còn lại của Chương trình không tiếp tục phân bổ.

Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Nghị quyết 43 của Quốc hội đã quy định rất rõ về nguyên tắc, tiêu chí để phân bổ, giao vốn. Do đó trong lần giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2) này cần bám sát các nguyên tắc, tiêu chí đã được Quốc hội quy định để triển khai thực hiện.

Mặt khác, số vốn còn lại chưa giao là rất nhiều thì việc giải ngân trong năm 2023 như tinh thần Nghị quyết 43 của Quốc hội sẽ không khả thi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đặt vấn đề cần phải làm rõ vấn đề này và phải có phương án để xử lý vốn một cách phù hợp, có hiến kế để điều hòa vốn của Chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế với vốn đầu tư công.

Cơ bản tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan rà soát lại theo ý kiến thẩm tra. Theo đó, những dự án không đúng tiêu chí của Quốc hội đã quyết thì loại ra. Nếu có thay đổi phải trình Quốc hội cho ý kiến.

Đối với các dự án của Trung ương, nhất là các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tình hình thu ngân sách 2021-2022 tốt nhưng tình hình 2023-2025 có thể không được như dự kiến, một số địa phương phản ánh có khả năng cam kết vốn cho dự án quan trọng quốc gia có thể không đạt.

“Về vấn đề này, địa phương đã cam kết là phải làm và không làm được thì phải chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cách thức sử dụng các nguồn vốn một cách tổng thể; đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan, linh hoạt vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này.

Phát biểu kết luận nội dung họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, về nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thực hiện phân bổ vốn đúng theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết số 29 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo khả năng hấp thụ vốn, tính công khai, minh bạch, hài hòa giữa các vùng miền.

Về danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ và dự án cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến nêu tại báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 4 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 3 dự án quan trọng quốc gia đã bố trí vốn cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí cho các địa phương thực hiện các dự án thành phần theo phân cấp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định”, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO