Chủ nhật, 01/08/2021
  • VN-Index: 1,310.05+16.45+1.27%
  • HN-Index: 314.85+3.88+1.25%
Nhìn ra thế giới

BIS đánh giá tình hình thực hiện Basel III

Xuân Thanh - Nhìn ra thế giới - 05/02/2021 07:18
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12/2020, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đã công bố kết quả điều tra tình hình thực hiện các chuẩn mực Basel III đến cuối tháng 12/2019, dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ báo cáo tự nguyện do các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia cung cấp.

Tại báo cáo, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát tổng cộng 173 ngân hàng, bao gồm 105 ngân hàng quốc tế hàng đầu - ngân hàng nhóm 1 (G1) và 68 ngân hàng nhóm 2 (G2). Trong nhóm 1, có 30 ngân hàng chiến lược toàn cầu G-SIBs -ngân hàng có nguồn vốn cổ phần cấp 1 (CET1) đạt trên 3 tỷ euro. Báo cáo không phản ánh tác động kinh tế của COVID-19 đến các ngân hàng, nhưng được cho là nguồn thông tin thích hợp để phục vụ các mục đích phân tích sau này.

So với báo cáo trước đó (ngày 30/6/2019), tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 (CET1) tính theo khung khổ Basel III ban đầu tăng từ 12,8% lên 13,0% tại các ngân hàng nhóm 1 và tăng từ 14,8% lên 15,2% tại các ngân hàng nhóm 2. Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 tối thiểu (MRC cấp 1) theo yêu cầu tại khung khổ Basel III cuối cùng giảm từ tỷ trọng 2,5% vào cuối tháng 6/2019 xuống 1,8%, mức thiếu hụt vốn tổng thể theo khung khổ Basel III đầy đủ giảm từ 16,6 tỷ euro vào cuối tháng 6/2019 xuống 10,7 tỷ euro. Nếu chiếu theo yêu cầu ban đầu của Basel III về khả năng hấp thụ lỗ tổng thể (TLAC) tối thiểu áp dụng từ năm 2022, tất cả 23 G-SIBs đều báo cáo không thiếu hụt phần vốn này. Tuy nhiên, theo khung khổ Basel III đầy đủ, một ngân hàng báo cáo thiếu 1,9 tỷ euro. Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ thanh khoản an toàn (LCR) tăng từ 136,2% lên 138,2%; trong khi tỷ lệ quỹ bình ổn ròng (NSFR) tăng nhẹ từ 116,4% lên 117,2%. Tương tự, hai chỉ số LCR và LCR tại các ngân hàng nhóm 2 cũng ghi nhận xu hướng tăng dần.

Kết quả rà soát

Nguồn: BCBS tháng 12/2020

(*): Thuộc G1

(**): Tỷ euro

Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1(CET1) tăng từ 12,8% lên 12,9%. Tổng mức vốn cấp 1 tăng 10 điểm cơ bản, trong khi tỷ trọng vốn tổng thể tăng 20 điểm cơ bản lên 17,0%. Trong đó, tỷ lệ vốn cấp 1 tại các ngân hàng châu Âu cao hơn những ngân hàng tại Mỹ và phần còn lại trên thế giới, nhưng có xu hướng đảo chiều từ năm 2014. Trong sáu tháng cuối năm 2019, tỷ trọng vốn có xu hướng giảm tại các ngân hàng Mỹ, nhưng tăng tại những ngân hàng khác trên thế giới, rõ rệt nhất là tại các ngân hàng châu Âu.

Đối chiếu với tiêu chuẩn Basel cuối cùng, tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiểu (MRC) theo tiêu chuẩn Basel III đầy đủ tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 1,8% (đã khấu trừ chênh lệch ước lượng) và tăng 2,1% (theo ước lượng trước đây). Kết quả tăng này bao gồm mức tăng 3,2% (3,6%) của các cấu phần rủi ro, dẫn dắt bởi đóng góp tích cực của sàn thu nhập (2,9%), rủi ro thị trường (1,5% hay 1,9%) và CVA - giá trị tín dụng điều chỉnh theo khung khổ rủi ro (1,4%) cũng như phần giảm trừ rủi ro tín dụng (-1,7%) và rủi ro nghiệp vụ theo yêu cầu (-0,8%). Kết quả tăng này được bù đắp bởi mức khấu trừ -1,4% (-1,5%) về tỷ lệ đòn bẩy MRC cấp 1, phản ánh thực tế là tỷ lệ đòn bẩy theo Basel III không còn là áp lực đối với hầu hết các ngân hàng trong mẫu điều tra nhờ sự hiện  diện của sàn thu nhập. Tác động của MRC đối với các ngân hàng nhóm 1 có sự khác nhau giữa các khu vực, với mức mức tăng rất cao tại các ngân hàng châu Âu (16,9% - đã khấu trừ chênh lệch ước lượng và tăng 18,1% - theo tính trước đây), suy giảm nhẹ (-0,3%) tại Mỹ và giảm (-6,7%) tại phần còn lại trên thế giới. Đối với các ngân hàng nhóm 2, mức tăng tổng thể 8,4% về MRC cấp 1 được dẫn dắt bởi các biện pháp phòng tránh rủi ro (14,2%), chủ yếu là rủi ro tín dụng (6,2%) và sàn thu nhập (4,1%).

Trái với kỳ báo cáo trước đó, tỷ lệ đòn bẩy tăng tại châu Âu và phần còn lại trên thế giới, giảm tại Mỹ. Tính đến cuối tháng 12/2019, tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 trung bình theo Basel III đầy đủ là 6,0% tại các ngân hàng nhóm 1 (kể cả G-SIBs) và đạt 5,3% tại các ngân hàng nhóm 2, thấp nhất tại châu Âu (5,3%), so với tỷ lệ 6,3% tại Mỹ và 6,8% tại phần còn lại trên thế giới.

Theo tiêu chuẩn Basel III cuối cùng, tình trạng thiếu hụt vốn tổng thể ghi nhận xu hướng cải thiện tại các ngân hàng lớn so với cuối tháng 6/2019. Tính đến cuối tháng 12/2019, mức thiếu hụt vốn tổng thể tại các ngân hàng nhóm 1 giảm 5,9 tỷ euro xuống 10,7 tỷ euro, toàn bộ phần thiếu hụt này bắt nguồn từ nhóm G-SIBs. Đối với các ngân hàng nhóm 2, mức thiếu hụt vốn giảm từ 3,3 tỷ euro xuống 2,9 tỷ euro, chủ yếu là nhờ vị thế vốn cải thiện mạnh.

Từ cuối tháng 6/2011 đến cuối tháng 12/2019, CET1 tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 98,8% từ 1.944 tỷ euro lên 3.865 tỷ euro (riêng trong 6 tháng cuối năm 2019 tăng 68 tỷ euro, tương đương 1,8%). So với năm 2011, mức tăng này có sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực (tăng 61,2% tại châu Âu và 67,6% tại Mỹ, tăng trên 2,5 lần tại phần còn lại trên thế giới), nhưng 2/3 là đóng góp của lợi nhuận giữ lại sau khi đã đóng thuế thu nhập. So với kỳ báo cáo trước đó, thu nhập sau thuế tại các ngân hàng nhóm 1 tiếp tục giảm xuống 207,8 tỷ euro vào cuối năm 2019. Trong đó, mức suy giảm 22,4 tỷ euro tại G-SIBs được bù đắp phần nào nhờ kết quả tăng 13,3 tỷ euro tại những ngân hàng khác trong nhóm 1 này. Đối với các ngân hàng nhóm 1 trong mẫu điều tra, thu nhập sau thuế giảm đáng kể tại châu Âu, đi ngang tại Mỹ và tăng tại phần còn lại trên thế giới.

Rủi ro tín dụng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong MRC (chiếm trung bình 64,6% trong tổng MRC). Tuy nhiên, tỷ trọng rủi ro tín dụng trong MRC đã giảm sâu từ 74,4% vào cuối tháng 6/2011. Trái lại, tỷ trọng rủi ro nghiệp vụ trong MRC tăng mạnh từ 7,9% vào cuối tháng 6/2011 lên 16,3% vào cuối năm 2015, sau đó tương đối ổn định quanh tỷ lệ này. Nguyên nhân cơ bản của xu hướng tăng rủi ro nghiệp vụ là do khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái sau đó. Trong giai đoạn từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2019, tỷ trọng MRC dành cho dự phòng rủi ro doanh nghiệp tăng từ 30,8% lên 37,4%, trong khi giảm đối với chứng khoán từ 7,2% xuống 1,7%.

Đối chiếu với tiêu chuẩn Basel III đầy đủ, hầu hết các ngân hàng đều đáp ứng tỷ lệ thanh khoản an toàn (LCR) và tỷ lệ quỹ bình ổn ròng (NSFR). Tính đến cuối tháng 12/2019, LCR trung bình tăng từ 136,8% lên 137,6% tại các ngân hàng nhóm 1 và tăng từ 163,2% lên 186% tại các ngân hàng nhóm 2; NSFR trung bình tăng từ 116,6% lên 117,2% tại các ngân hàng nhóm 1 và tăng từ 119,5% lên 122,1% tại các ngân hàng nhóm 2. Chỉ có 1 ngân hàng thuộc nhóm 1 báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu 100% về LCR; 96,1% số ngân hàng nhóm 1 và 97,1% số ngân hàng nhóm 2 báo cáo đã đáp ứng hoặc vượt 100% yêu cầu NSFR tối thiểu, với 90% số ngân hàng nhóm 1 báo cáo vượt yêu cầu NSFR tối thiểu. 

Tính đến cuối tháng 12/2019, tất cả các ngân hàng nhóm 1 tiếp tục tuân thủ 100% yêu cầu LCR tối thiểu, với LCR trung bình tăng từ 136,6% lên 137,9%; mức thiếu hụt NSFR trung bình tăng từ 9,1 tỷ euro vào cuối tháng 6/2019 lên 21,4 tỷ euro vào cuối tháng 12/2019. Tại các ngân hàng nhóm 2, không ghi nhận mức thiếu hụt LCR và NSFR trong 6 tháng cuối năm 2019, NSFR trung bình tăng 1,2 điểm phần trăm lên 120,7%.

Đến cuối tháng 12/2019, LCR gia quyền trung bình vào khoảng 120% tại mỗi ngân hàng Mỹ, trên 140% tại mỗi ngân hàng châu Âu và phần còn lại trên thế giới. Trong khi đó, LCR ban đầu tại Mỹ và châu Âu thấp hơn mức trung bình của phần thế giới còn lại, nhưng LCR đang có xu hướng đồng quy tại châu Âu và phần thế giới còn lại. Đến cuối tháng 12/2019, NSFR gia quyền trung bình tại mỗi ngân hàng nhóm 1 đều vượt tỷ lệ 100%, trong đó các ngân hàng châu Âu và Mỹ lần lượt tăng lên 112,8% và 111,9%, nhưng NSFR tại phần còn lại trên thế giới giảm xuống 121,4%.

Nguồn: BIS tháng 12/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chính phủ đồng ý đề xuất về hỗ trợ giảm tiền điện, giá điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Công điện của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay (31/7), Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Công an cảnh báo đường dây làm giả các tài liệu chứng minh năng lực tài chính

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện nhiều tài liệu giả nhằm chứng minh năng lực tài chính để đưa vào hồ sơ dự án.

Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch COVID-19.

Phải có các giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm đời sống người dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngân hàng, chứng khoán sẽ cần lượng lớn nhân sự chuyển đổi số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Navigos cho biết, ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm sắp tới sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Sacombank tiếp tục ủng hộ 50 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh ngày 30/7/2021, Sacombank tiếp tục dành 50 tỷ đồng để đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trong công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó gồm 30 tỷ đồng tại TP.HCM, 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Củ Chi (TP.HCM), 5 tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương.

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.

6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, ghi nhận 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm.

BAC A BANK ưu đãi cấp tín dụng cho nhà phân phối THFC và các ngành hàng khác

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai sản phẩm “Cấp tín dụng cho nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH (THFC) và các ngành hàng khác” với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội.

Ngày vàng 6/8: Bùng nổ ưu đãi cùng bảo hiểm sức khỏe BIC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang tới cho khách hàng những lợi ích thiết thực trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành phố phải thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 6/8/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình Ngày vàng Khuyến mại, giảm phí 30% cho khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Sacombank dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán SBS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại diện Sacombank cho biết, việc thoái vốn nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Kể từ năm 2011, Sacombank đã không còn là công ty mẹ của SBS.

MSB đạt kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng MSB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với kết quả kinh doanh tích cực, nợ xấu được kiểm soát tốt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank kiểm soát ở mức 0,8%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/7, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 58% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,8%. Ngân hàng triển khai giảm lãi vay từ 1-2%/năm hỗ trợ khách hàng.

Chính phủ đồng ý đề xuất về hỗ trợ giảm tiền điện, giá điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Tin tức - Hoàng Phương - 23:07 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Công điện của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 22:43 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay (31/7), Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Công an cảnh báo đường dây làm giả các tài liệu chứng minh năng lực tài chính

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:51 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện nhiều tài liệu giả nhằm chứng minh năng lực tài chính để đưa vào hồ sơ dự án.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm phí giao dịch trên ATM, POS, chuyển khoản liên ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - Bùi Trang - 17:45 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7.

Sacombank tiếp tục ủng hộ 50 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

Sống đẹp - Như Quỳnh - 14:17 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh ngày 30/7/2021, Sacombank tiếp tục dành 50 tỷ đồng để đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trong công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó gồm 30 tỷ đồng tại TP.HCM, 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Củ Chi (TP.HCM), 5 tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương.

Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 11:07 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch COVID-19.

Phải có các giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm đời sống người dân

Tin tức - P.V - 10:29 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngân hàng, chứng khoán sẽ cần lượng lớn nhân sự chuyển đổi số

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Khánh - 09:56 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Navigos cho biết, ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm sắp tới sẽ có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Định vị lại nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới

Vấn đề - Nhận định - Bảo Đăng - 08:55 31/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia buộc phải xem lại "vị trí", "chỗ đứng" và Việt Nam không phải ngoại lệ, sẽ phải định vị lại nền kinh tế trong bối cảnh biến động toàn cầu.

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Tin hội viên - Minh Hồng - 18:00 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.

6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận

Tin hội viên - P.V - 17:14 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, ghi nhận 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm.

BAC A BANK ưu đãi cấp tín dụng cho nhà phân phối THFC và các ngành hàng khác

Sản phẩm, dịch vụ - Trà My - 17:09 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai sản phẩm “Cấp tín dụng cho nhà phân phối của CTCP Chuỗi thực phẩm TH (THFC) và các ngành hàng khác” với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội.

MG Việt Nam mở rộng hệ thống phân phối lên con số 15

Doanh nghiệp - T.H - 16:54 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty TNHH TC Services Việt Nam - đơn vị phân phối xe MG - tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý tại Thái Bình, Thái Nguyên và Đồng Nai, với mục tiêu mang đến cho khách hàng thêm nhiều tiện ích, dịch vụ chất lượng và an tâm sở hữu xe ô tô MG.

Ngày vàng 6/8: Bùng nổ ưu đãi cùng bảo hiểm sức khỏe BIC

Tin hội viên - Mạnh Hải - 16:00 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm mang tới cho khách hàng những lợi ích thiết thực trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành phố phải thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 6/8/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình Ngày vàng Khuyến mại, giảm phí 30% cho khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Sacombank dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chứng khoán SBS

Thị trường - Như Quỳnh - 15:30 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại diện Sacombank cho biết, việc thoái vốn nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Kể từ năm 2011, Sacombank đã không còn là công ty mẹ của SBS.

MSB đạt kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021

Tin hội viên - Phan Huyền - 14:55 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng MSB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với kết quả kinh doanh tích cực, nợ xấu được kiểm soát tốt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank kiểm soát ở mức 0,8%

Tin hội viên - Thùy Trang - 14:46 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/7, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 58% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,8%. Ngân hàng triển khai giảm lãi vay từ 1-2%/năm hỗ trợ khách hàng.

Tiêu thụ thép trong quý III có chững lại?

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 12:51 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán VNDIRECT đánh giá kém khả quan với triển vọng tiêu thụ thép của Việt Nam trong quý III/2021.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 11:39 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thông tư 40 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ

Hoạt động ngân hàng - PV - 10:43 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 63/NQ-CP, trong đó tiếp tục nhấn mạnh đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị tác động của dịch COVID-19.

Mạnh tay xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Pháp luật - Nghiệp vụ - M.M - 09:54 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, cần chỉ đạo lực lượng công an, các lực lượng có liên quan kịp thời xác minh và động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

Sự kiện nổi bật - 07:17 30/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. thitruongtaichinhtiente.vn trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuabin khí HA của GE cán mốc 50 khách hàng và 1 triệu giờ vận hành

Công nghệ - Thanh Hải - 16:14 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuabin khí HA, dòng tuabin phát triển nhanh nhất trong các tuabin khí công suất lớn của GE, vừa cán mốc 50 khách hàng ở 20 quốc gia, tạo ra hơn 26 GW điện và tích luỹ hơn 1.000.000 giờ vận hành thương mại.

Hướng dẫn chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Công nghệ - Minh Minh - 15:59 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7h đến 22h và nếu người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.

Việt Nam tiếp tục nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 7

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:48 29/07/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7 ước tính nhập siêu 1,7 tỷ USD trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO